Sayı: 20, 29.12.2021

Yıl: 2021

Dört Öge, disiplinler arası çalışmaları, özellikle felsefe ve bilim tarihine ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün ve bilimsel yazıları okuyucularla buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Dört öge, disiplinlerarası çalışmalara önem veren ve bu anlayışla sadece bilim-teknoloji tarihi ve felsefe alanlarıyla sınırlı kalmadan çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel eserlere sosyal-beşeri bilimler çatısı altında yer vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Dört Öge Dergisi, temelde “felsefe ve bilim tarihi dergisi” olsa da sosyal ve beşeri bilim çalışmalarına açıktır.

Dergimiz;

Hakemli Araştırma Yazıları,

Konuk Yazar Yazıları,

Görüşler,

Okuyucu Mektupları,

Çeviri Yazılar,

Tanıtım – Değerlendirme,

Haberler,

Mesleki Toplantılar olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. (Bu bölümlerden Hakemli Araştırma Yazıları dışındaki bölümler her sayıda farklılık göstermektedir.)

· “Hakemli Akademik Yazılar” bölümünde yer alması istenen yazılarla ilgili olarak aşa­ğıdaki kurallar/ilkeler uygulanır;

· Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilen yazılar uygun görülürse değerlendirilmek üzere, konu uzmanlarından oluşan “Yazı Değerlendirme Kurulu” üyelerine (hakemler) gönderilir. Her bir yazı iki hakem tarafından de­ğerlendirilir. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş açıklarsa makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

· Editörler, yayın ilkelerinde belirtilen ölçütlere uygun olmayan yazıları, Yayın Kurulu’nun da görüşlerini alarak, hakemlere göndermeden önce gözden ge­çirilmek üzere yazar(lar)ına geri gönderebilir.

· Çalışmaların yayımlanıp yayımlanmamasına, “Yazı Değerlendirme Kurulu” üyelerinin hazırlayacakları değerlendirme raporuna dayanılarak, Yayın Ku­rulu tarafından karar verilir. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında “çift taraflı körleme (double blind) yöntemi” uygulandığından yazar(lar) çalışmanın hangi üyeler tarafından değerlendirildiğini, üyeler de değerlendirdikleri ça­lışmanın kim(ler)e ait olduğunu bilmezler.

· Yazılara ilişkin olarak iki hakemden alınan görüş, öneri ve/veya istekler, Editör tarafından düzenlenerek yazar(lar)a iletilir.

· Hakemli bölümde yayımlanmak üzere gönderilen bir makalenin değerlendi­rilmesi, gözden geçirilmesi, kabulü, dizilmesi, denetimi, basılması ve dağıtı­mı yaklaşık dört ay sürmektedir. Bu nedenle, Dergi’nin Haziran sayısında yer alması istenen yazıların en geç 15 Nisan’da, Aralık sayısında yer alması istenen yazıların 15 Ekim’de, son biçimiyle -elektronik ve basılı olarak- DÖRT ÖGE dergisi editörlerine ya da sekterlerine gönderilmesi gerekmektedir.

· Hakemli bölüme gönderilen çalışmalar, A4 boyutundaki kâğıdın bir yüzüne 1,5 aralıklı olarak, 12 punto ve Times New Roman ile yazılır. Yazıların uzun­luğu 30 sayfayı aşmamalıdır.

· Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol boşluk ölçüleri en az 3 cm olur ve bir kop­ya bilgisayar çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da gönderilir.

· Hakemli yazılar iki bölümde düzenlenir; Birinci bölümde, Türkçe ve İngiliz­ce başlık, yazar adı ve yazarın adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgi­lerinden oluşan iletişim bilgileri yer alır. İkinci bölümde, Türkçe ve İngiliz­ce başlık, “Öz” ve “Abstract” başlıkları altında 100 ile 250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce öz, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” başlıkları altında 3-10 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ve metin yer alır.

· Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimler metin içerisinde veya ayrı sayfalar olarak gön­derilir; ayrı sayfalarda gönderildiği takdirde metin içindeki yeri belirtilir ve çoğaltmaya uygun olacak biçimde si­yah-beyaz olarak hazırlanır. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında, varsa alındığı kaynak ise, alt kısımda yer alır. Şekil ve resimlerin başlıkları ve var­sa alındıkları kaynak altlarında verilir.

· Metin içerisinde yapılan göndermelerde bulunurken aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi ve sayfa bilgileri verilir. Göndermelerde ve yazıların sonunda yararlanılan kaynakların / eserlerin bib­liyografik kimliklerinin alfabetik olarak verileceği “Kaynakça”nın düzenlen­mesinde Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Associ­ation/ APA) kuralları esas alınır.

Örnek 1:

Çakın (2005)’ın “Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler” adlı makalesinde belirttiği üzere,…”

Örnek 2:

Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924 yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladı­ğı kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, s. 21).

· Dergi’ye, hakemli yazıların dışında, “Konuk Yazar” “Görüşler”, “Okuyucu Mektupları”, “Çeviri Yazılar”, “Tanıtım-Değerlendirme” ya da “Haberler” bölümlerinde yayımlanmak üzere yazı gönderilebilir. Bu bölüme gönderilen yazıla­rın yayımlanması konusunda Yayın Kurulu karar verir.

· “Konuk Yazar” ve “Görüşler” bölümlerine gönderilen yazılar 12 punto ile 10 sayfayı, “Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar” ise 5 sayfayı geçmemelidir.

· “Konuk Yazar” ve “Görüşler”, “Okuyucu Mektupları”, “Çeviri Yazılar” bölümlerine gönderilen yazılar 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract içermelidir.

· Yayın Kurulu, “Konuk Yazar”, “Görüşler” ile “Okuyucu Mektupları” bölümlerine gönderilen yazılarla ilgili olarak yazar(ların)dan düzeltme isteyebilir.

· “Konuk Yazar” “Görüşler”, “Okuyucu Mektupları”, “Çeviri Yazılar”, bölümlerinde “Anahtar Sözcükler” ve “Keywords” başlıkları altında 3-10 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ve metin yer alır.

· “Çeviri Yazılar” da da hakemsiz yazılara ilişkin genel ilkelere uyulur ve yayımlanması konusunda aşağıdaki öğeler dikkate alınır:

· En fazla dört yıl önce yayımlanmış yabancı dildeki yazıların çevirisi yayımlanabilir. Bunun yanı sıra, güncelliğini yitirmemiş çalışmalar için süre kısıtlamasının dışına çıkılabilir.

· Çeviri yazı ile birlikte, orijinal yazının yazar(lar)ından ve/veya yayıncısın­dan alınan izin belgesi ve yazının alındığı kaynağın bibliyografik kimliği gönderilmelidir.

· Tanıtım-Değerlendirme bölümünde dergi amaçlarına uygun yayınlar ile kitap, bilim ve teknik, kültür, istatistik, yasalar vb. konularda basılı ortamdaki bilgi kaynakları, elektronik ortamdaki veri tabanları, web siteleri, otomasyon programları vb. ile amaca ilişkin tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alır. Kitap, veri tabanı vb. tanıtımlarında bibliyografik kimlik verilmeli­dir. Bibliyografik kimlikte, varsa, sırasıyla şu öğeler yer alır: Yazar adı (soyadı, ad) editör, başlık bilgisi, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa sayı­­sı, ücreti, ISBN ya da ISSN, elde edileceği yer. Tanıtım yazısının uzunluğu dört A4 sayfasını geçmemelidir.

· Haberler bölümünde ise, Dergi’nin yayın ilkeleri çerçevesinde, ilgi­li alanlardaki gelişme ve yenilikleri yansıtan haber ve duyurulara yer verilir.

· Hakemli yazıların dışındaki bu bölümler için gönderilen yazıların değerlendirmesi hakemli yazılara oranla daha kısa olmakla birlikte, uygun bulunması durumunda, en kısa sürede yayımlanabilmesi; Dergi’nin Haziran sayısında yer alması istenen yazıların en geç 15 Nisan’da, Aralık sayısında yer alması istenen yazıların 15 Ekim’de son biçimiyle elektronik ve basılı olarak Editör, Basımevi ve sekreterya adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

· Dört Öge’ye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyum, kongre vb. toplantılarda sunulan bildiriler, bildiri kitaplarında ya da başka dergilerde daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla gönderilebilir.

· Editör, yazının ulaşmasından sonraki herhangi bir aşamada gerekli görmesi durumunda, yayımlanacak yazı üzerinde Yayın Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kuru­lu üyelerinin görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının bütünüyle değerlendirilmesini yazar (lar) dan isteyebilir. Yazılar üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması, yazının yeniden biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi yazar(lar)ın sorumluğundadır.

· Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmadan, Dergi’nin yayın ilkeleri ve genel yazım ilkeleri doğrultusunda değişiklik yapabilir.

· Dergiye gönderilen yazılar, yayımlanmış olsun ya da olmasın hiçbir şekilde yazarlarına iade edilmez.

· Dört Öge’de yayımlanan yazıların telif hakkı Nobel Yayınevi’ne aittir.

· Dergi’nin hakemli bölümünde yazısı yayımlanan yazarlara Dört Öğe’nin ilgili sayısından iki; diğer bölümlerde yazısı yayımlanan yazarlara ilgi­li sayıdan bir adet; Yayın Kurulu üyelerine ise Dergi’nin her sayısından bir adet gönderilir.

· Hakem değerlendirme yazıları beş yıl süre ile saklanır.

· Makaleler Yayın Kurulu ve hakemlerin incelemesinden geçtikten sonra sonuç olumlu ise gerekli düzeltme/ ekleme ve değişiklikler yapılarak “yayımlanabilir” kararı alınır. Yayımlanabilir kararından sonra makale adı, yazar(lar) adlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz, ya­zar(lar) makaleyi geri çekemez ve başka bir dergide yayımlayamazlar.

· Dört Öge’de yayımlanmak amacıyla yurt dışından gönderilecek olan yazılarda da aynı kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Derginin herhangi bir bölümüne yurt dışından gönderilecek olan Türkçe dışındaki yazıların İngilizce olması gerekmekte olup, ya­zar(lar) tarafından hazırlanamaması durumunda Türkçe “Öz” ve “Anahtar Kelimeler” Yayın Kurulu tarafından yazıya eklenebilir.

Makale şablonu

·  Türkçe makale adı (14 punto, kalın ve düz)

·  İngilizce makale adı (13 punto, kalın ve yatık)

·  Yazar ad(lar)ı (11 punto, kalın ve düz) [Yazar ad(lar)ına e-posta adres(ler)i ve unvan(ları)ı dipnot olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto olmalıdır.]

·  İlk yazar, İkinci yazar ve Üçüncü yazar (11 punto, normal) [Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, yazar isimleri aynı satıra yazılmalıdır.]

·  Türkçe öz (“Öz” başlığı (kalın) altında 12 punto ve yatık). Öz 100 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

·  İngilizce öz (“Abstract” başlığı (kalın) altında 12 punto ve yatık).

·  Ana başlık (12 punto, kalın ve düz) [İlk paragrafta girinti bulunmamalıdır. Sonraki paragraflar ilk satırları 1 tab girinti ile başlamalıdır.] [Paragraflar satırlar 2 satır aralığında olmalıdır. Paragraflar arasında da 2 satır aralığı boşluk olmalıdır. [Metnin yazı boyutu 12 punto olmalıdır.]

·  İlk alt başlık (12 punto, kalın ve yatık) [Ana bölümler arasında 2 satır aralığı boşluk bulunmalıdır. [Alıntılarda APA kuralları kullanılmalıdır.]

·  İkinci alt başlık (12 punto, yatık) [Ana bölümler arasında 2 satır aralığı boşluk bulunmalıdır.]

·  Yazılar, A4 boyutundaki kâğıdın bir yüzüne 1,5 aralıklı olarak, 12 punto ve Times New Roman ile yazılır. Yazıların uzun­luğu 30 sayfayı aşmamalıdır.

 

·  Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol boşluk ölçüleri en az 3 cm olur ve bir kop­ya bilgisayar çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da gönderilir.

 

·  Dipnotlar, 10 punto olarak yazılır ve otomatik numaralandırılır.

·  Tablolar [Her tablo sırayla numaralandırılmalıdır. Tablo başlığı, tablonun üzerine 10 punto ile yazılmalıdır.]

·  Şekiller [Her şekil sırayla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altına 10 punto ile yazılmalıdır.]

·  Resimler [Her resim sırayla numaralandırılmalıdır. Resim başlığı, resmin altına 10 punto ile yazılmalıdır.]

·  Kaynakça, alfabetik olarak makalenin sonunda yer almalıdır.

·  Yazılar, APA stiline göre düzenlenmelidir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Kurbanoğlu, S. Serap (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

Tıklayınız: APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

 

Dört Öge Dergisi uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından belirlenmiş olan etik ilkelerle uyumludur.

Dergimiz yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.