KMÜ EFAD Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci

24178

KMÜ EFAD Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD), Türkçe ve İngilizce yazılmış, alanına yenilik getiren, özgün ve nitelikli, kendi alanında bir boşluğu dolduracak, yeni buluntuların değerlendirildiği, yeni yaklaşımlar ya da öneriler sunan, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışmalara veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni görüşler sunan makalelere yer verir. KMÜ EFAD, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Makale konusu ile ilgili yasal izin(ler) gerekiyorsa, yazar(lar) başvuru esnasında izin belgesini ya da belgelerini de göndermelidir. Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için çalışma kapsamında yer alan görsellerin kaynak bilgileri açıkça ifade edilmeli, gerekirse izin belgeleri de eklenmelidir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD), 2018 yılından itibaren dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde “Editöryal İnceleme” ve “Hakem Değerlendirmesi” olmak üzere iki aşamalı bir süreç işletmektedir. Editöryal inceleme Baş Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörleri tarafından yürütülen bir aşamadır. Hakem Değerlendirmesi ise alanında uzman en az iki hakemin “çift taraflı kör hakemlik” yöntemiyle makaleyi değerlendirdiği süreçtir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD), aynı sayı için bir yazardan birden fazla makale başvurusunu kabul etmeyecektir. Ayrıca 2023 yılından itibaren üst üste iki sayıda aynı yazarın makalesine yer verilmeyecektir. Eğer makale ortak yazarlıysa ve bir önceki sayıda makalesi yayınlanan yazar, 2. ya da 3. yazar ise, makale değerlendirmeye alınacaktır.
Yıl içinde 1. Olağan Haziran sayısı için 15 Mayıs, 2. Olağan Aralık sayısı için 15 Kasım tarihinden sonra yapılan makale başvuruları bir sonraki sayı için değerlendirilecektir. Bu tarihten önce başvuruda bulunmasına rağmen, Olağan sayıların yayınlanma tarihinde değerlendirme süreci tamamlanmayan makaleler de bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

Hakemlik Türü: Çift taraflı kör hakemlik
İnceleme Zamanı: Yayın öncesi
Hakem Sayısı: Editöryal İnceleme + en az İki Hakem (Akran) Değerlendirmesi
Yazar-Hakem Etkileşimi: Editör ve Editör Yardımcıları, Alan Editörleri, hakemler ve yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder.
Hakem Etkileşimi: Hakemler sadece Editörler ve Editör yardımcılarıyla iletişim kurabilir.
İncelemede Geçen Süre: Ortalama 70 Gün / 10 Hafta
İntihali Önleme Benzerlik Taraması: Yapılıyor – İthenticate veya Turnitin
Karar: Makalenin Editör tarafından yayına kabul edilebilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
Etik İhlal Şüphesi: Hakemler, araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendiklerinde durumu Editöre iletmelidir. Editör, COPE tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri yürütmekle görevlidir. Ciddi araştırma suistimalinden şüphelenilen makaleler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin etik editörü ve editörün uygun gördüğü üçüncü şahıslar tarafından da görülebilir.

Kabul edilen makaleler hazırlandıkça https://dergipark.org.tr/tr/pub/efad adresinde yayınlanır. Yayınlandıktan sonra makaleler bir sonraki sayı için seçilir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD), okurlara ve yazarlara olan bağlılığının bir parçası olarak makalelere açık erişim sağlar. Tüm makalelere çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilir.

Editöryal İnceleme
Ön İnceleme ve İntihal Kontrolü: Editör, dergiye gönderilen her bir makaleyi, derginin odak ve kapsamına uygunluğu, araştırma ve yazımda etik standartlara bağlılığı açısından inceler. Dergi yayın politikasına uygun makaleleri, editöryal inceleme için ilgili Editör Yardımcısı’na yönlendirir. Editör Yardımcısı, makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından inceler ve makaleyi intihal tespiti için İthenticate veya Turnitin taramasına tabi tutar. %15'in altındaki bir metin benzerliği (bibliyografya hariç) dergi tarafından kabul edilebilir ve >%25'lik bir benzerlik yüksek intihal yüzdesi olarak kabul edilir. Ancak %15 benzerlik olması durumunda bile, eşleşen metin sürekli ödünç alınmış bir materyal bloğuysa, önemli ölçüde intihal edilmiş metin olarak kabul edilecektir. Makale, hakem değerlendirmesi için uygun bulunmazsa, Editör yazarla iletişime geçerek kararı bildirir.

Hakem Değerlendirmesi
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme “çift taraflı kör hakemlik (double-blind peer-review)” yöntemiyle gönderilir. Bu nedenle süreç boyunca iç hakemlerin kimliği yazar(lar)la, yazar(lar)ın kimliği de iç hakemlerle paylaşılmaz. Hakemlerin ve yazarların kimliği yalnızca editörler tarafından görülebilir. Hakemler, makaleyi konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirerek, makalenin ayrıntılı değerlendirme sürecine alınıp alınamayacağı hakkında karar verirler. İncelemeyi kabul eden hakemlerin değerlendirmesini, kendisine tanınan süre içinde tamamlaması beklenir. Özel durumlarda değerlendirme için hakeme ek süre verilebilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakemler inceledikleri makaleyi;

Doğrudan kabul edebilir: Bu makaleler kabul edildiği gibi yayınlanır.
Küçük (Minör) düzeltmeler ile kabul edebilir: Makaleler küçük revizyon için ilgili yazarlara iade edilir. Yeniden gönderilen makaleler, başka hakem değerlendirme süreci olmadan yayınlanır. Ancak Editör, gerekli gördüğü takdirde revize edilen makale hakkında Yayın Kurulu Üyeleri'nden ek inceleme veya yorum talep edebilir.
Geniş çaplı (Majör) düzeltmeler önerebilir (hakemler çalışmayı yeniden inceler): Geniş çaplı düzeltme (büyük revizyon) talep edilen makaleler tam revizyon için ilgili yazarlara iade edilir. Yazar tarafından yeniden gönderilen makale, tam inceleme için her iki hakeme tekrar gönderilir. Bu süreç sonunda hakem(ler) kabul ya da red kararını belirtmek için Hakem Değerlendirme Formu’nu yeniden düzenlerler ve kararlarının gerekçeleri burada açıklanır.
Reddedebilir: Red edilen makalelerin gerekçesi ayrıntılı olarak rapor edilir ve bu rapor Editor tarafından yazar ile paylaşılır.

Hakemler makaleyi, özgünlüğü, yöntemi, bulguların düzenli olması, sonuçların tutarlı bir şekilde sunulması, alanına katkıları ve etik ilkelere uygunluğu bakımından değerlendirerek “KMÜ EFAD Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurular. Hakem raporunda aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler yer alır:
• Makalenin amacı
• Konunun önemi
• Alanına katkısı
• Yöntemi
• Ulaşılan sonuç
• Metin içindeki atıfların uygunluğu
• Kaynaklar
Hakem görüşleri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Makale hakkındaki son karar Editör ve/veya Editörler tarafından verilir. Bu sürece bağlı olarak yayın konusundaki kesin sonuç yazara dört ay içerisinde bildirilmektedir.

Editöryal Kadro ve Dergi Yayın Kurulu Üyelerinin Çalışmalarına Yönelik Hakem Süreci İlkeleri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin editörleri tarafından yazılan editöryal yazılar ile analiz makaleleri hakem değerlendirmesinden geçmez. Derginin Editörleri ve Yayın Kurulu Üyeleri tarafından yazılan özgün araştırma makaleleri ise en az iki hakeme, çift taraflı kör hakemlik kapsamında gönderilir. Süreç tamamlanıncaya kadar ilgili Editörlerin ve Yayın Kurulu Üyelerinin rolleri askıya alınır.

Tashih Aşaması
Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve yazarın çalışmasını tashih etmesi istenir. Yazarlar, hakemlerden gelen bu geri bildirimi hakemlere yanıt olarak ele almalıdır. Hakemlere verilen yanıt, yazarların, hakemlerin yaptığı her yorumu nasıl ele aldığını belirtir. Hakemlere verilen yanıt, genellikle hakemlerin yorumları birer birer sunularak ve ardından yazarların yanıtlarıyla düzenlenir. Yazar, Word programında “Değişiklikleri İzle” özelliği açık olacak şekilde tashihlerini yapar veya metinde değişiklikleri kırmızı renk ile belirtir. Tashih ettiği metni alan editörüne sunar.
Makalenin tahsis aşamasında şunları yapmalısınız:
• Editör ve hakemler tarafından dile getirilen tüm noktalara değinin.
• Makalenizdeki ana revizyonları tanımlayın ve ardından yapılan yorumlara nokta nokta yanıt verin.
• Hakemlerin tavsiye ettiği konularda olumlu veya olumsuz katılımlarınız için yeterli açıklama yapın.
• Katılmadığınız noktalara veya yorumlara kibar ve bilimsel dille yanıt verin.
• Hakem yorumları ile yanıt mektubu arasında ayrım yapın.
• Metindeki önemli düzeltmeleri, değişiklikleri vurgulayarak farklı bir renkli metinle veya Microsoft Word'ün Değişiklikleri İzle özelliğiyle net bir şekilde gösterin.
• Düzeltilmiş makaleyi ve yanıt mektubunu editör tarafından ayrılan süre içinde geri gönderin.

Yayın Aşaması ve Yayın Sonrası Süreç
Türkçe Dil/Yazım Kontrolü: Hakem süreci olumlu sonuçlanan tüm makaleler, Editör veya Editör Yardımcısı atamasıyla Türkçe Dil/Yazım Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir.
Yabancı Dil/İngilizce Dil Kontrolü: Türkçe dil/yazım kontrolünden geçen tüm yazılar, Editör veya Editör Yardımcısı atamasıyla Yabancı Dil/İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekirse yazardan düzeltme talep edilir. Yazar dilerse bunun için profesyonel bir hizmet alabilir.
Dizgi ve Mizanpaj: Hakem süreci tamamlanan ve yayımlanmasına karar verilen makale, grafik ve tasarım işlemleri için yayın birimine gönderilir. Editörler yazarlara, yayınlanmadan önce onaylaması için şekiller de dahil olmak üzere mizanpajın bir PDF kopyasını gönderir. Redaksiyon ve dizgi aşamaları tamamlandıktan ve son hali yazarlar tarafından onaylandıktan sonra makaleler dergi web sitesinde online olarak yayımlanır.
Telif Hakkı: Yazar(lar) ile telif hakkı devir sözleşmeleri imzalanır. Yayınlanan makalelerin telif hakları yazarlara aittir ve makaleleri CC BY-NC-ND 4.0 lisansı altında açık erişime açıktır.
Yayın Sonrası Yorumlar: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan makaleler sosyal medya platformlarında tanıtılır ve etkileşim takip edilir.
Ulusal ve Uluslararası Dizinlere Veri Gönderimi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin tüm sayıları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı’nın Elektronik Yayın Derleme Sistemi’nde (EYDeS) arşivlenmektedir. Yayımlanan sayı, Milli Kütüphane Başkanlığı’nın Elektronik Yayın Derleme Sistemi’ne (EYDeS) 60 gün içinde tek nüsha olarak gönderilir. Makale verileri 15 gün içerisinde ilgili indekslere iletilir.

Son Güncelleme Zamanı: 30.10.2021 21:25:13

20525   20522     20540       Creative Commons Lisansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of the Faculty of Letters is lisensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.