Yazım Kuralları

1. KMÜ EFAD YAYIN KURALLARI

 • KMÜ EFAD Dergisi’ne gönderilmesi planlanan yazı ve çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi'nde (KMÜ EFAD), sosyal ve beşeri bilimler alanında öncelikli olarak orijinal araştırmalar, özgün derlemeler/incelemeler, genişletilmiş bildiri, orijinal çeviri, kitap kritiği/incelemesi, değerlendirme yazısı, görüş yazısı ve editöre mektup türünde Türkçe ve İngilizce yazılar yayınlanır.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen çalışmalar, ilk aşamada editör grubu tarafından dikkatli bir şekilde ve nesnel bir bakış ile incelenmektedir. KMÜ EFAD’a gönderilen makalelerin yazım kurallarına uygun olmaması halinde editör grubu, gönderilen makaleleri doğrudan reddedebilmektedir. Makaleler, eğer KMÜ EFAD’ın yayın ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmış ise “çift körleme” tekniği ile üç hakeme gönderilmektedir. Üç hakemden en az iki hakemin olumlu rapor vermesi üzerine de gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çalışmalar ilgili sayılarda yayınlanmaktadır.
 • “Çift körleme” tekniği uyarınca yazarların isim ve kurum bilgileri orijinal metinden çıkartılarak alanında uzman hakemlere gönderilir. Hakem bilgileri yazarlarla, yazar bilgileri hakemler ile hiçbir koşulda paylaşılmaz.
 • Hakem değerlendirme süreci maksimum 30 gün olarak belirlenmiştir. Değerlendirilmek üzere hakeme gönderilen; ancak herhangi bir geri dönüş sağlanmayan makaleler için yeniden bir hakem belirlenir ve çalışma için hakem süreci tekrar başlatılmış olur. Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen çalışmayı değerlendirmeyen hakemin “Hakem Kurulu” üyeliği, dergi yönetimince değerlendirmeye alınır.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmiş ya da Yüksek Lisans veya Doktora tezlerinden hazırlanmış çalışmaların ilk sayfasının altında dipnot olarak mevcut durum belirtilmelidir.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gelen makaleler hakem süreci sonrasında gerekli düzeltmelerin yapılması gayesiyle yazarlara gönderildiğinde yazar, hakem önerileri dışında kalacak ve orijinal metni değiştirecek boyutta ekleme veya çıkartma yapamaz.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen ve hakem önerileri doğrultusunda yayınlanması uygun görülen makalelerin son hali gözden geçirilmek üzere yazara tekrar gönderilir. Yazarın kontrolü sonrası, hakem süreci tamamlanan eserler kabul tarihi esas alınarak yayınlanır.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen makalelerin her türlü hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş sayılır. Bu işlem için yazardan bir “Telif Hakkı Devir Formu” istenir. Bu form makale ile DergiPark Makale Başvuru Sistemine yüklenmelidir. 
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen makalelerin sorumluluğu (bilimsel etik kuralları, intihal vb.) tek taraflı olarak yazar ya da yazarlara aittir. KMÜ EFAD bu konuda bir yükümlülük altına sokulamaz.
 • KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne (KMÜ EFAD) gönderilen makaleler “iThenticate” ya da “Turnitin” isimli intihal tespit programları ile taranmaktadır. İntihal oranının aşıldığı durumlar için Editör grubu gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisini elinde bulundurur. Bu gerekçe ile çalışmalar reddedilebilir.
 • Yukarıda zikredilen kurallara uymayan eserlerin, hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmayacağını unutmayınız.


2. KMÜ EFAD YAZIM VE KAYNAKÇA KURALLARI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde (KMÜ EFAD) kullanılan, kullanılacak olan kaynakça, künye, metin içi gönderme ve alıntı ile ilgili uyulması gereken kurallar Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yaygın olarak kullanılan kaynak gösterimleri esas alınarak hazırlanmıştır.
 • Dergiye gönderilecek makaleler Word dosyası içerisinde A4 boyutunda; üstten 2 cm. ve alttan 1.5 cm. soldan ve sağdan 1.5 cm. şekilde hazırlanmalıdır.
 • Makaleler Times New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Asıl makale başlığı 15 kelimeyi geçmeyecek düzeyde kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, kelimeler büyük harflerle, 12 punto ve bold olarak yazılmalıdır. İkinci makale başlığı (Türkçe/İngilizce) asıl başlıkla aynı anlam içerir şekilde olmalı, kelimeler Küçük harflerle, 12 punto ve bold olarak yazılmalıdır.
 • Makalenin “özet” bölümü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, en az 150 ve en fazla 350 kelime olarak, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Öz”, ingilizce ise “Abstract” başa gelmelidir. Anahtar kelimeler ise en az 3 en çok 5 kelimeden ibaret olmalıdır.
 • Yazar adları makale başlığından sonra iki satır boş bırakılarak 12 punto ve bold olarak ismin/isimlerin baş harfi büyük; soy işimin ise tamamı büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adları sayfanın sağ tarafına hizalanmış bir şekilde yerleştirilmelidir. Akademik unvanlar ve diğer hususlar dipnotta 10 punto büyüklüğünde belirtilmelidir (Örn: Unvan, Kurum adı ve Bilgisi, Şehir/Ülke. E-posta:…., Orcid: ..).
 • Birinci düzey ana başlıklar sola dayalı, 12 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş başlığına numara verilmemelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, varsa bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Alanlara göre farklı bölümler yer alabilir. Metin içindeki diğer bütün bölümler de 12 punto ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır.
 • İkinci, üçüncü ve dördüncü düzey alt başlıklar sola dayalı, 12 punto ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle, kalın olarak yazılmalıdır.
 • Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulmalı, tablo başlığı numaralandırılmış, tablonun üstünde ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 • Sonuç kısmında alt başlık ve numaralandırma kullanılmamalı; dilendiği takdirde maddeler halinde sıralama yapılabilir.
 • Yazar sayısı eğer beşten fazlaysa, ilk beş yazarın adları künyede verilmeli, beşinci yazardan sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.
 • Metin içinde ve başlıklarda, “Milattan Önce” kısaltması MÖ, “Milattan Sonra” kısaltması MS şeklinde verilmelidir.
 • Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
 • Bir çalışmanın yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı verildiği tarihi verilmeli; tarih bilgisi hiç bir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılmalıdır.
 • Kaynakça bölümünde yayına hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılmalıdır.
 • Kaynakça bölümünde dergi ve kitap adları tam ismi ile kısaltılmadan eğik (italik) olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakça bölümünde bildiri kitapları aynen “kitap” gibi, bildiri kitabından alınan bir bildiri de “kitap bölümü” gibi belirtilmelidir.
 • Kaynakça bölümünde ansiklopedi, sözlük, biyografi vb. gibi kaynakların belli bir bölümünden yararlanılan bilgi için “kitap içinde bir bölüm” gibi yazılmalıdır.
 • Kaynakça bölümünde ansiklopedi, sözlük, biyografi vb. kaynaklarda maddelerin yazarı belli değilse, madde adı kullanılarak giriş yapılmalıdır. 
 • Kaynakça bölümünde kullanılacak tezlerde, tezin adından sonra “Yayımlanmamış yüksek lisans tezi”, “Yayımlanmamış doktora tezi” ya da “Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi” ifadeleri mutlaka kullanılmalıdır. Alınan derecenin alındığı üniversite ya da kurumun adı mutlaka belirtilmelidir.
 • Kaynakça bölümünde yasa ve yönetmeliklerde künye girişi yasanın adı ile yapılmalıdır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayınlandığı derginin tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilmelidir.
 • Kaynakça bölümünde elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilmeli; e-kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak belirlenmelidir.
 • Kaynakça bölümünde mektup, e-posta, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılmalıdır.

2.1. Kaynakça Örnekleri

Tek Yazarlı Dergi Makalesi
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları.
Irzık, G. (1990). Karl Popper’ın üç dünya kuramı ve bilimsel bilginin nesnelliği. Felsefe Tartışmaları, 7, 45-57.
        Metin içi: (Irzık, 1990: 55) Dipnot: Irzık, 1990: 55

İki Yazarlı Dergi Makalesi
Soyadı, A. & Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları.
Wegener, D.T. & Petty, R.E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034–1048.
        Metin içi: (Wegener ve Petty, 1994: 1042) Dipnot: Wegener ve Petty, 1994: 1042

Üç ve üzeri Yazarlı Dergi Makaleleri
Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. & Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları.
Kandır, Y.S., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, B.Ö. (2008). Türk turizm sektöründe büyüme göstergelerinin turizm işletmelerinin finansal performansına etkisinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (10), 211-237.
        Metin içi: (Kandır ve diğ., 2008: 220) Dipnot: Kandır ve diğ., 2008: 220

Basımda Olan Dergi Makaleleri
Soyadı, A. & Soyadı, A. (yayın aşamasında). Makale adı. Dergi Adı.
Zuckermctn, M. & Kieffer, S.C. (yayın aşamasında). Yüz ifadesinde ırk farklılıkları: Yüzdeki belirginlik üstünlüğe mi işaret eder? Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi.
        Metin içi: (Zuckermctn ve Kieffer, y.a.) Dipnot: Zuckermctn ve Kieffer, y.a.

Tek Yazarlı Kitaplar
Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri, Yayınevi.
Muşmal, H. (2009). Osmanlı Devleti’nin Eski Eser Politikası Konya Vilayeti Örneği (1876-1914). Konya, Kömen Yayınları.
        Metin içi: (Muşmal, 2009: 45) Dipnot: Muşmal, 2009: 45

Üç ve üzeri Yazarlı Kitaplar
Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E. & Yazar, E. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri, Yayınevi.
Çevik, O., Doğanay, T. & Karaçayır, E. (2017). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profili. Ankara, Murat Kitabevi.
        Metin içi: (Çevik ve dig., 2017: 45) Dipnot: Çevik ve dig., 2017: 45

Editörlü Kitaplar
Yazar, A. & Yazar, B. (Ed.). (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri, Yayınevi.
Gibbs, I.T. & Huang, L.N. (Ed.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco, Jossey-Bass.
        Metin içi: (Gibbs & Huang, 1991) Dipnot: Gibbs & Huang, 1991

Tüzelkişi (Kurum) Yazarlığı olan Kitaplar
Tüzelkişi, (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri, Yayınevi.
Türk Dil Kurumu, (2017). Türkçe Sözlük. Ankara, Türk Dil Kurumu.
        Metin içi: (Tük Dil Kurumu, 2017: 15-18) Dipnot: Tük Dil Kurumu, 2017: 15-18

Yazarı Olmayan Kitaplar
Kitap adı (Baskı sayısı) (Yayın Yılı). Yayın yeri, Yayınevi.
Cambridge Türkçe-İngilizce Sözlüğü (1. Bs.) (1985), İstanbul, Cambridge.
        Metin içi: (Cambridge, 2000: 45) Dipnot: Cambridge, 2000: 45

Çeviri Kitaplar
Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı, (A. Soyadı, Çev.). Yayın yeri, Yayınevi, (Kaynak yapıtın yayın yılı).
Danermark, B., Karlosson, J.C., Jakobsen, L. & Ekstrom, M. (2018). Toplumu Açıklamak: Sosyal Bilimlerde Eleştirel Realizm, (Ü. Tatlıcan, Çev.). İstanbul, Phoenix, (2001).
        Metin içi: (Danermark ve diğ., 2018: 65) Dipnot: Danermark ve diğ., 2018: 65

Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Haz./Ed.), Kitap adı İçinde (ss. Yayının sayfa numaraları), Yayın yeri, Yayınevi.
Çakır, M. (2016). Seçim Beyannamelerinde Genç Bireylere Yönelik Politika Vaatlerinin Analizi. A.G. Baran & M. Çakır (Ed.), İnter-Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri İçinde (ss. 107-125), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
        Metin içi: (Çakır, 2016: 108-109) Dipnot: Çakır, 2016: 108-109

Sözlük veya Ansiklopedi
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Sözlük veya Ansiklopedi Adı (Baskı sayısı, Cilt sayısı). Yayın yeri, Yayınevi.
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6. Bs., C. 1-20). London, Macmillan.
Gürün, O.A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C. 1-3). İstanbul, İnkılâp.

Ansiklopedide Madde
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Madde adı. Ansiklopedi Adı (Baskı sayısı, Cilt sayısı, Sayfa sayısı). Yayın yeri, Yayınevi.
Bergmann, P.G. (1993). Relativity. The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago, Encyclopaedia Britannica.
Öncül, R. (2000). Psikoloji. Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü (C. 1, ss. 501-503). İstanbul, Milli Eğitim.
Not: Eğer yazar yoksa maddeyi başa getiriniz

Yayımlanmış - Bildiri
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. A. Editör (Haz./Ed.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları), Yayın Yeri, Yayınevi.
Uçak, N. (2005). Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı. O. Horata (Haz.), Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005: Bildiriler içinde (ss. 92-103), Ankara, Yeni Avrasya.
        Metin içi: (Uçak, 2005: 96) Dipnot: Uçak, 2005: 96

Yayımlanmamış - Bildiri
Konuşmacı, A. (Ay Yıl). Bildiri adı. Toplantı Adı, Toplantı Yeri’ de sunulan bildiri.
Çepni, S. & Bacanak A. (Haziran 2001). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu’da sunulan bildiri.
        Metin içi: (Çepni ve Bacanak, 2005) Dipnot: Çepni ve Bacanak, 2005

Yayımlanmamış Doktora/ Yüksek Lisans/ Sanatta Yeterlilik Tezleri
Soyadı, A. (Yılı). Tez Adı. Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi/sanatta yeterlilik, Üniversite Adı, Şehir.
Akkaş, İ. (2020). 2008-2019 yılları arası amphora buluntuları ışığında Parion Antik Kenti Roma ve Erken Bizans/Geç Roma Dönemi ticari ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
Özkaya Karaismailoğlu, A. (2006). Sosyal teoride iktidar tartışmaları; Marx, Nietszche, Weber, Foucault. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
        Metin içi: (Akkaş, 2020: 150-151) Dipnot: Akkaş, 2020: 150-151

Anonim
Anonim, 1993. Tarım İstatistikleri Özeti. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 1579, Ankara.

Sadece İnternette Yayımlanan Makale
Yazar, A. (Ay Yıl). Makale adı. Dergi/Site Adı, Sayı. Gün Ay Yıl tarihinde https://link adresinden erişildi.
Fredrickson, B.L. (Mart 2000). Sağlık ve refahın üst düzeye çıkarılması için pozitif duyguların geliştirilmesi. Prevention&Treatment, 3, 20 Kasım 2000 tarihinde http://:'journals.apa.org/volume3/pre301a adresinden erişildi.

Bir İnternet Dokümanında Bölüm veya Kısım
Doküman Adı. (Ay Yıl). Bölüm/Kısım adı. Gün Ay Yıl tarihinde https://link adresinden erişildi.
Benton Foundation. (7 Temmuz 1998). Barriers to closing the gap. Losing ground bit by bit: Low- income communities in the information age. 18 Ağustos 2001 tarihinde http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html adresinden erişildi.

Yazarsız, Tarihsiz Internet Sitesi
Kaynağın adı. (t.y.). Gün Ay Yıl tarihinde https://link  adresinden erişildi.
TMMOBB Makine Mühendisleri Odası Kütüphane Katalog Tarama (t.y.). 8 Ağustos 2000 tarihinde http://kutuphane.mmo.org.tr/tarama.php?hit=1  adresinden erişildi.

20525   20522     20540       Creative Commons Lisansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of the Faculty of Letters is lisensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.