Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygunlukları açısından Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulurlar. Ön incelemede; makalelerin (1) derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, (2) dergi yayın ilkelerine uygunluğu, (3) dergi yazım kurallarına uygunluğu ve (4) yazıların bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği hususları göz önünde bulundurulur. Dergimizin intihal politikası gereği; gelen makaleler çalışmanın orjinalliği ile ilgili Turnit-in ya da iThenticate gibi programlarda taratılmaktadır ve intihal raporundaki oranın %20'yi geçmemesi halinde hakem değerlendirmesine alınmaktadır. Uygun bulunan makaleler için çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme – peer review) süreci başlatılır, uygun bulunmayan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm 1,5 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Ana başlıklar Times New Roman Bold 12 punto, ara başlıklar Times New Roman Bold İtalic 10 punto olarak düzenlenmelidir. Başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalı diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalıdır. Bu başlık sistemi tablolar içerisinde de aynı şekilde kullanılmalıdır. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 12 X 20’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik ve benzeri unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

  • Başlık sayfası, (yazar/lar/ın tam adları, çalıştıkları kurumlar ve makale üst başlığını içeren) 100-150 kelime arası makalenin yazıldığı dilde (Türkçe veya İngilizce) öz ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler; Türkçe veya İngilizce özde, araştırmanın amacı, yöntem ve önemli bulgular mutlaka ifade edilmelidir. Ayrıca, makalenin en sonunda Türkçe makaleler için 500-750 kelime arası yapılandırılmış ingilizce özet; İngilizce makaleler ise 1500-2000 kelime arası yapılandırılmış Türkçe özet eklenmelidir. Yapılandırılmış özet, makalenin içeriğine bağlı olarak, giriş, literatür taraması/kavramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve sonuç/tartışma başlıklarından en az üçünü içermelidir. 

  • Ana Metin: Ampirik çalışmalar giriş, yöntem [evren-örneklem, veri toplama araç/ları, verilerin çözümlenmesi], bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili alan yazınını yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir; fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir. Makale, APA 6 Yayın Kılavuzu esas alınarak hazırlanmalıdır. Bu kurallara uygun olmayan yazılar yazarlarına iade edilir. Yazar Notları ve yazışma adresi, telefon ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  • Makalenin tamamı 8000 sözcükten daha uzun olmamalıdır.

  • Çalışmanın, Word sürümü ile yazılmış bir kopyasının DergiPark makale gönderme sistemi üzerinden kayıt edilmesi editoryal sürecin başlaması için yeterlidir.

Yazarlar; (1) makalelere yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini ve (2) eğer çalışmaları daha önce kongre, konferans ya da sempozyum gibi akademik alanda ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantılarda sunulmuş ise bu durumu makale içeriğinde açıklıkla bildirmek zorundadır. Bu tür çalışmalar başka bir yerde kısa özet haricinde  yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.