Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygunlukları açısından Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulurlar. Ön incelemede; makalelerin (1) derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, (2) dergi yayın ilkelerine uygunluğu, (3) dergi yazım kurallarına uygunluğu ve (4) yazıların bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği hususları göz önünde bulundurulur. Dergimizin intihal politikası gereği; gelen makaleler çalışmanın orjinalliği ile ilgili Turnitin ya da iThenticate gibi programlarda taratılmaktadır ve intihal raporundaki oranın %20'yi geçmemesi halinde hakem değerlendirmesine alınmaktadır. Bu nedenle Dergipark sistemine alınan tüm çalışmalar için benzerlik raporu alınmalı ve çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Uygun bulunan makaleler için çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme – peer review) süreci başlatılır, uygun bulunmayan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutunda Word Dosyasında üst, alt, sağ ve sol boşluk 2.5 cm boşluk olacak şekilde ve satır sonu tirelemesiz olmalıdır. Çalışmalar, APA 6 Yayın Kılavuzu esas alınarak hazırlanmalı ve aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır:

Dergiye gönderilecek olan çalışöalar dergi MAKALE ŞABLONU kullanılarak hazırlanmalıdır.

Başlık sayfası, yazar/lar/ın tam adları, çalıştıkları kurumları ve makale üst başlığını içermelidir. Makale başlığı 14 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

Makale Dosyası şu bölümlerden oluşmalıdır:

Başlık, 14 Punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

Özet, 150-200 kelime arasında olmalıdır.
Özetten sonra 3-5 arası anahtar kelime olmalıdır.
Özette araştırmanın amacı, yöntem ve önemli bulgular mutlaka ifade edilmelidir. 

Ana Metin, Ampirik çalışmalar giriş, yöntem [evren-örneklem, veri toplama araç/ları, verilerin çözümlenmesi], bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili alan yazınını yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir; fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.
• Makalede;
Birinci Düzey Başlıklar (Times New Roman 12 Punto-Tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır).
Ana metin Times New Roman 12 punto iki yana yaslı olmalı, paragraf girintisi verilmemelidir. Makalenin tamamı 8000 sözcükten daha uzun olmamalıdır.

İkinci düzey başlıklar (Times New Roman 12 Punto- Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır).

Üçüncü düzey başlıklar (Times New Roman 12 Punto italik- Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır)

Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla tablo, şekil, resim, grafik ve benzeri unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Metinde ve Tablolarda ondalıklı kısımlar nokta ile ayrılmalı ve ondalık kısım iki haneli olmalıdır.

Metin içi göndermeler aşağıda gösterildiği şekilde olmalı bunların dışında bir durum ile karşılaşılması halinde APA 6 kuralları esas alınmalıdır.

Tek yazar:
Demirtaş’a (2005) göre …
Dergi yazım kuralları açık bir şekilde belirlenmiştir (Demirtaş, 2005).

İki yazarlı:
Demirtaş ve Alanoğlu’na (2020) göre …
Metin içi göndermelerde APA 6 kuralları esas alınmalıdır (Demirtaş & Alanoğlu, 2021).

Üç ile beş yazar arası:
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; (Demirtaş, Alanoğlu & Karabatak, 2021)
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır (Demirtaş vd., 2021).

Altı ve daha fazla yazarlı:
Sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Demirtaş vd. (2001) ifade ettiği üzere (...) Demirtaş vd. (2001)’ne göre (…) (Demirtaş vd., 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise:
Kısaltma kullanılmadığı durumlarda; Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2018) göre.
Birden fazla kullanımı var ve Kurumun kısaltması kullanılmışsa;
İlk atıf: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1973)
İkinci atıf: (MEB, 1973)

Aynı parantez içerisinde birden fazla esere atıfta bulunulmuşsa;
Eserler alfabetik sıraya göre dizilmeli ve eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır: (Çalışkan, 2008; Demirtaş, 2010; Podgorica, 2020)

Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış eserlerine atıf yapılırken;
Metin içindeki ilk kullanımına göre yılın önüne a, b, c… harfleri getirilir. İlk eser (Demirtaş, 2021a) ikinci eser Demirtaş, 2021b) bu eserler aynı parantez içerisinde verilecekse (Demirtaş, 2021a; 2021b) şeklinde olmalıdır.

Aynı soy isme sahip farklı yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: (H. Demirtaş, 2020; Z. Demirtaş, 2019)

Doğrudan alıntılarda; “alıntı tırnak içerisinde verilmeli ve sayfa numarası verilmelidir” (Demirtaş, 2019, s.12).

İkincil kaynaktan aktarım; ……… (Demirtaş, 1995; akt. Alanoğlu, 2014).

Kaynakçada sadece aktaran gösterilir. İkincil kaynak gösterilmez (Alanoğlu, 2014 kaynakçada verilmelidir).

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

Etik kurul onay belgesi makale sisteme yüklenirken Dergipark üzerinden sisteme yüklenmeli ayrıca;

‘Bu araştırma için ............... Üniversitesi ..................... Etik Kurulundan .................... tarih ....................... nolu karar ile etik onay alınmıştır.’ Şeklinde bir ifade hem Yöntem bölümünün sonunda hem de Kaynakçadan hemen önce yer almalıdır.

Kaynakça
Tek yazar:
Demirtaş, Z. (2007). Osmanlı’da sıbyan mektepleri ve ilköğretimin örgütlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 173-183.

İki yazar:
Alanoğlu, M., & Demirtaş, Z. (2020). Bürokratik okul yapısı ile müdür yönetim tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 199-213. doi: 10.9779/pauefd.560610

Altı yazara kadar olan çalışmalar:
Tüm yazar isimleri verilmelidir.

Altıdan fazla yazarlı çalışmalarda:
İlk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir.
Demirtaş, Z. (2015).
Demirtaş, Z. (2020).

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır.

Dergi ve süreli yayınlar:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt No(sayı no), sayfalar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Kitap:
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.

Kitap Bölümü:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm adı. A. Editör & B. Editör (Ed.), Kitap adı içinde (ss. 1-10). Yer: Yayıncı.

Yayımlanmamış tez;
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer.

Alanoğlu, M. (2019). Algılanan okul müdürü yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılma, örgütsel adalet, iş doyumu ve tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Konferans bildirisi:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (2019, Temmuz). Bildiri adı. Konferans Adı içinde (ss. 20-25), Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Geniş Özet; makalenin en sonunda Türkçe makaleler için 500-750 kelime arası yapılandırılmış ingilizce özet; İngilizce makaleler ise 1500-2000 kelime arası yapılandırılmış Türkçe özet eklenmelidir. Yapılandırılmış özet, makalenin içeriğine bağlı olarak, Giriş, Literatür taraması/kavramsal çerçeve, Yöntem, Bulgular ve Sonuç/tartışma başlıklarından en az üçünü içermelidir. Türkçe bir makale için İngilizce geniş özet şu şekilde olmalıdır;

Manuscript Title

Extended Abstract

Introduction

Method

Results

Conclusion

Yazarlar; (1) makalelere yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini ve (2) eğer çalışmaları daha önce kongre, konferans ya da sempozyum gibi akademik alanda ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantılarda sunulmuş ise bu durumu makale içeriğinde açıklıkla bildirmek zorundadır. Bu tür çalışmalar başka bir yerde kısa özet haricinde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.