Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 1, 27.06.2024

Yıl: 2024

Beden eğitimi ve spor bilimleri konularıyla ilgili temel ve klinik alanlarda yapılan çalışmaları yayınlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak ve bilim insanlarının, araştırmacıların, uzmanların, öğrencilerin ve spor bilimine ilgi duyan herkesin yapılan bilimsel çalışmalara ücretsiz bir şekilde kolaylıkla ulaşmalarını sağlamaktır. 

Eurasian Research in Sport Science Dergisi (ERISS), Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Bilişim Teknolojileri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor felsefesi. Engellilerde Egzersiz ve Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün araştırma, derlemeler ve olgu sunumu yayınlanmaktadır. Eurasian Research in Sport Science Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli Uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve  İngilizcedir.

            GENEL BİLGİLER  

•  Etik kurul gerektiren makalenin Etik Kurul Raporu olmalıdır. Etik Kurul Raporu olmayan makaleler dikkate alınmayacaktır. 
• Araştırmacıların eserlerine ilişkin intihal raporlarını almaları gerekmektedir (%10 benzerlik sınırı).yacaktı
• Makale sayfasında yazar(lar) la ilgili bilgi kesinlikle olmamalıdır. Yazar isimleri, akademik ünvan, kurum ismi, e posta adresi ve ORCID numaraları sisteme YÜKLENMELİDİR.
• İngilizce özet kısmını yetkin bir kuruma ya da kişiye yaptırınız.
• Makale, yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, Etik kurul onayı, Çatışma Beyanı  gereklidir. Varsa Destek ve Teşekkür Beyanına da yer verilebilir.
• Makaleye verilecek kabul ya da ret yanıtı hakemlerin inceleme süresine göre değişebilir.
• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalar Dergi Örnek Şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Dergi Örnek Şablonuna göre hazırlanmayan çalışmalar yazar(lar)a iade edilecektir.
Örnek Şablon

YAZIM KURALLARI

(Bakınız) Örnek Şablon

• Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir. İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır.

• Bir araştırma makalesinde, sırası ile ÖZ, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA bölümleri yer almalıdır. İsteğe göre SONUÇ VE ÖNERILER bölümleri eklenebilir. Derleme makalelerinde bu içeriğe dikkat edilmeyebilir.

• Başlık: Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, ilk harfleri büyük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer almalıdır. Çalışma daha önce bir kongrede sunulmuş veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.

• Öz ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Öz” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Özet, 11 punto büyüklüğünde, 200-250 kelime, Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özette amaç, denekler hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, özet bulgular ve sonuç ile ilgili bilgilere yer vermelidir. Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında “Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 6 adet olması yeterlidir.

• Ana Metin: Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Ana metinin 15 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.


• Ana metinde yer alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmelidir. Görsellerin yazı karakteri 10 punto (9-11 punto) olmalı ve APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır. Grafik, sekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır.

Tablo
Tablo 1. Katılımcıların demografik değişkenlere ilişkin dağılım sonuçları (Başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalıdır)

Metin içi kaynak gösterimlerinde;

Tek yazarlı:
Alice’ye (2017) göre …
(Alice, 2017)
İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar:
Alice ve Özsoy’a (2017) göre
(Alice ve Özsoy, 2017)
Yazar sayısı Üç ile beş arasında ise; ilk geçtiği yerde
(Öncel, Dirik ve Özsoy, 2017) şeklinde; ikinci geçtiği yer itibariyle, Öncel ve diğerleri (2017) veya (Yıldız vd., 2017) şeklinde gösterilmelidir.
İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. ifadesi kullanılmalıdır.
*Metin içi ilk gösterimde : (Mercan, Dirik ve Özsoy, 2017)
*Metin içi sonraki gösterimlerde: (Mercan ve et al., 2017)

Yazar sayısı Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken ilk geçtiği yerden itibaren sadece ilk yazarın soyadı belirtilir:
Metin içi ilk geçtiği yerden itibaren: Mercan ve diğerleri (2017) veya (Mercan vd., 2017)

Metin içi DOĞRUDAN ALINTILAR da sayfa numarası gösterilmesi zorunludur.
Metin içi gösterimde : “……………………………..” (Mercan, Dirik ve Özsoy, 2017:21)

Kaynaklar: Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır ve APA stilinde olmalıdır. Çalışmalarda güncel kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir, ayrıca kaynak sayısı 50 adeti aşmaması tavsiye edilmektedir. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır

Dergiden alınmış ise:
Tek yazarlı
Özsoy, S. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. https://doi.org/10.25307/jssr.328103.
İki yazarlı çalışmalar:
Kale, S. ve Mercan, K. (2014). Türkiye'deki spor basınında nefret söylemi. International Journal of Social Science Research, 2(2), 46-60. https://doi.org/10.25307/jssr.328103.        
Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar:
Yousefi, Z., Abedi, M., Baghban, I., Eatemadi, O. & Abedi, A. (2011). Personal and situational variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. The Spanish         Journal of Psychology, 14(1), 263-271. https://doi.org/10.25307/jssr.328103.
Kitaptan alınmış ise:
Tek yazarlı
Mercan, K. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojileri boyutuyla, spor ve iletişim. Ankara: Nobel.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As¬sociates.
İki yazarlı çalışmalar:
Akyıldız Munusturlar, M., ve Argan, M. (2014). Ciddi ve kayıtsız boş zaman katılımcılarının kişilik özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki. Ankara: Nobel.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Packianathan, C., & Alberto, M. (2006). Human resource management in Olympic sport organizations. USA: IOC.
Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar:
Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A., & Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Erişim         adresi: http://ierepository.jisc.ac.uk/544/
Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı
Nielsen, B. G., ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43,         106-    119. https://doi.org/10.25307/jssr.328103.
Gönderme
(Nielsen ve Borlund, 2011: 110)
(Nielsen ve Borlund, 2011)
Editörlü Kitaptan alınmış ise:
Uztuğ, F. (2003). İletişim engel ve etmenleri. U. Demiray (Ed.), Meslek Yüksekokulları için Genel İletişim içinde(188-196). Ankara: Pegem.
Anonim ise:
Anonim. (2000). Sporcu İstatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara: Yayın No:180.
Bildiriler
Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Tezler
Önder, K. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişime etkisi: Türkiye Oryantiring Federasyonu Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler         Enstitüsü, Spor yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.

Elektronik Kaynaklar
Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa
Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self determination theories.         European Journal of Sport Science, 6(1): 43-51. [Available online at: Chat_EJSS%20(1). pdf], Erişim tarihi: 30 Ağustos 2007.
İnternet ortamında alınmış ise:
Gökçe, D. (2016). FIFA namuslu düzene geçiyor. 02.12.2016, http://www.futboli.com/index.php/haberler-/188-deniz- gokce/4042-fifa.html şeklinde verilmelidir.

Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Yüksel, A., ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve         Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at: Erişim tarihi: 4 Ocak 2014.
Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, kaynakça ile paralel bir şekilde “a, b, c” gibi küçük harflerle sıralanır.
(Özsoy, 2016a)
(Özsoy, 2016b)
(Özsoy, 2016c)


Belirtilen kurallara uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergimiz yazarlardan her hangi bir ücret talep etmemektedir.

Yayın Etiği
Research in Sport Science Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayın politikası gereğince, spor bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili nicel - nitel araştırma, inceleme ve derleme makalelerine yer verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Bilişim Teknolojileri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor Felsefesi. Engellilerde Egzersiz ve Spor vb. alanlarda yapılan profesyonel özgün araştırma, derleme ve olgu sunumu yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Eurasian Research in Sport Science Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Eurasian Research in Sport Science Dergisi’nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar(lar)
Eurasian Research in Sport Science Dergisi’ne gönderilen makalelerin Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Bilişim Teknolojileri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor Felsefesi. Engellilerde Egzersiz ve Spor vb. alanlardaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir. Bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Hakemler
Eurasian Research in Sport Science Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin ilgili alana katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Eurasian Research in Sport Science Dergisi’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör
Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.


Okuyucularla İlişkiler
Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.
Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.


Hakemlerle İlişkiler
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.


Yazarlarla İlişkiler
Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır. Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Editörler Kurulu ile İlişkiler
Editör, eklenen veya değiştirilen yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.
Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir
- Derginin gelişimini desteklemek
- Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler yazmak
- Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek
- Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek

Yayıncı
Eurasian Research in Sport Science Dergisi, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Yayıncı, Eurasian Research in Sport Science Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Eurasian Research in Sport Science Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %10 dur ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.
Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.

Yayın Ücreti
Eurasian Research in Sport Science Dergisi, yazar veya yazarlardan makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında herhangi bir yayın veya yayın masrafı adı altında işlem ücreti talep etmez. Ayrıca yazarlardan dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti alınmaz. Spor Bilimleri alanındaki yayınını ve yayımını teşvik etmek için %100 kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir dergidir. Dergi, makale yayına kabul edildiği andan itibaren DOI numarası vererek tüm makalelerin tam metnine ücretsiz erişilmesini sağlamaktadır.

Erken Görünüm
Dergisiye gönderildikten sonra değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda, DOI (Digital Object Identifier) numaralarıyla ve erken görünümde kullanıcı erişimine sunulur. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

Politikaların Temel Dayanakları

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Committee on Publication Ethics (COPE)
Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi
Creative Commons
APA (American Psychological Association)


Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde veya yayınlanma sonrasında ücret talep edilmemektedir.