Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 75 - 92 2019-12-30

İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Primary School Teachers’ Opinions About Course Supervision of School Principals

SAİT AKBAŞLI [1] , ZEYNEP TUNÇ [2]


‘MEB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 24.05.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile ders denetimi görevi müfettişlerden alınarak tamamen müdürlere devredilmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin okul müdürlerinin ders denetimlerine ilişkin görüşleri, ders denetimi görevinin tamamen okul müdürüne devredilmiş olmasını nasıl karşıladıkları ve okul müdürlerinin ders denetimlerini etkili bulup bulmadıkları araştırılmıştır. Çalışmanın, ders denetiminin daha işlevsel hale getirilmesine katkı sunması amaçlanmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Amasya’da bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler 12 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre: Öğretmenlerin %80’i ders denetimlerini okul müdürlerinin yapması gerektiği görüşündedirler. Öğretmenler kendilerini denetleyen kişilerin bir ya da iki ders saati içerisinde kendilerinin öğretmenlik becerileri ile ilgili çıkarımlarda bulunmalarından memnun olmadıklarını okul müdürünün denetleme konusunda daha objektif ve doğru kararlar verdiklerini düşündüklerini ifade etmişlerdir.

With the new regulation coming into force by being published on 24.05.2014, the task of course supervision was taken from the inspector and transferred to the school principals completely in Turkey. The teachers’ opinions on the school supervisors' course supervision and how they interpreted giving all course supervision responsibility to school principals were aimed to determine in this study. It also questioned whether teachers found course supervision from the school principals is effective or not according to the answers taken from the teachers. With this study, it was planned to make supervision more efficient and qualified by trying to solve problems experienced during the course supervisions from inspectors and school principals. The phenomenological research design which is one of the qualitative research methods was used to answer the research questions. The research was conducted with ten classroom teachers working in a primary school in Amasya during the academic year of 2016-2017. In the evaluation of the data, the content analysis technique was used to obtain descriptive results. The summary of the results shows that 80% of the interviewed teachers thought that the course supervision should be made by their school principal. It can be deduced that the teachers are not pleased that their teaching skills are judged by someone who makes the supervision in one or two lecture hours. Teachers thought that the school principals' made more objective and correct decisions during supervision.

 • Akbasli, S. (2010). The views of elementary supervisors on teachers’ competencies. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 39, 13-36.
 • Altun, M., Şanlı, Ö., & Tan, Ç. (2015). Maarif Müfettişlerin, Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 79-96, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7913, Ankara-Turkey
 • Altunışık, R., Coskun, R., Bayraktaroglu, S,. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde arastırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Istanbul: Sakarya Publishing.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi kitapevi.
 • Baran, H. (2015). Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi lisansüstü programının okul yöneticisi yeterlikleri bağlamında incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Can, E. ve Gündüz, Y. (2016). İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 1-28. doi: 10.14527/kuey.2016.001
 • Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161. (1) Kış, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/161/can.htm.
 • Christensen, L., Johnson, R., & Turner, L. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, çev.). İstanbul: Anı yayıncılık
 • Çelik, R. (2017). Denetimin sınıf öğretmenlerinin sınıf içi motivasyonlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Demirtaş, H., & Akarsu, M. (2016). Opinions of Teachers Regarding the Inspection of Teachers by School Principals Instead of Inspectors. Inonu University Journal of the Faculty of Education., 17(2), 69-93. DOI: 10.17679/iuefd.17251239
 • Ergen, H., & Eşiyok, İ. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1) 2-18.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. (A. Ersoy., ve P. Yalçınoğlu, çev.) Ankara: Anı yayıncılık
 • Gökçe, F. (1994). Eğitim denetiminin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 73-84.
 • Kapusuzoğlu, Ş. (2002). Denetmenlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 35-50.
 • Kış, A. (2015). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (3), 27-45.
 • Korkmaz, M., & Özdoğan, O. (2005). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 431-443.
 • MEB. (2017). Avrupa’daki eğitim sistemleri üzerine özet belgeler. (2017, 19 Mart). http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html.
 • MEB. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (2017, 10 Şubat). Resmi Gazete (Sayı: 29009 (Mükerrer)).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140524-18.htm.
 • Olgun, R. (2005). İlköğretim okulu müdür ve müdür yardımcılarının ilköğretim müfettişlerinin yapmış olduğu denetim etkinliklerine ilişkin görüşleri, (Kırıkkale İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Renklier, A. (2005). İlköğretim denetmenlerinin ilköğretim okullarında öğrenme ve öğretme süreçleri ve yönetim görevleriyle ilgili etkililik düzeyleri (Kayseri İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Şenyüz, H. (2006). İlköğretim müfettişlerinin görevleri ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaştıkları sorunlar. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, (22), 63-75.
 • Süngü, H. (2005). Fransa, İngiltere ve Almanya eğitim denetimi sistemlerinin yapı ve işleyişi. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-sungu.htm.
 • Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 16(1), 299-311. DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.24494
 • Yıldız, B., & Akbaşlı, S., & Üredi, L. (2016). Maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11, (3), 2427-2446
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9406-8011
Yazar: SAİT AKBAŞLI
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2310-5775
Yazar: ZEYNEP TUNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd474511, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {75 - 92}, doi = {10.17556/erziefd.474511}, title = {İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akbaşlı, SAİT and Tunç, ZEYNEP} }
APA Akbaşlı, S , Tunç, Z . (2019). İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 75-92 . DOI: 10.17556/erziefd.474511
MLA Akbaşlı, S , Tunç, Z . "İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 75-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/51205/474511>
Chicago Akbaşlı, S , Tunç, Z . "İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - SAİT Akbaşlı , ZEYNEP Tunç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.474511 DO - 10.17556/erziefd.474511 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - 21 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.474511 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.474511 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A SAİT Akbaşlı , ZEYNEP Tunç %T İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.474511 %U 10.17556/erziefd.474511
ISNAD Akbaşlı, SAİT , Tunç, ZEYNEP . "İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 75-92 . https://doi.org/10.17556/erziefd.474511
AMA Akbaşlı S , Tunç Z . İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. EUJEF. 2019; 21(3): 75-92.
Vancouver Akbaşlı S , Tunç Z . İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 75-92.