Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 237 - 256 2019-12-30

Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi
Examination of Nomophobia and Fear of Missing Out Among Teachers

Halit ARSLAN [1] , Süleyman Burak TOZKOPARAN [2] , Adile Aşkım KURT [3]


Bu araştırmada öğretmenlerin mobil telefon yoksunluğu korkuları (Nomofobi) ve gelişmeleri kaçırma korkularının (FoMO) çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında İç Anadolu bölgesindeki bir ilde görev yapan ve akıllı telefonu olan 685 öğretmenden veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Przybylski, Murayama, DeHaan ve Gladwell (2013) tarafından geliştirilen Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ile Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen Nomofobi Ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların nomofobi ve FoMO düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca nomofobi ve FoMO arasındaki yordamanın ortaya konulması için regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda nomofobi ve FoMO arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların nomofobi ölçeğinden aldıkları puanlar; yaşa, branşa ve cihaz kullanım sürelerine göre farklılık gösterirken, cinsiyete, mezuniyet düzeylerine, görev yapılan kuruma göre farklılaşmamıştır. Katılımcıların FoMO ölçeğinden aldıkları puanlar ise; cinsiyete, yaşa, branşa, mezuniyet düzeylerine, görev yapılan kuruma ve cihaz kullanım sürelerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca sosyal ağ kullanım sürelerine göre nomofobi ile FoMO düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı, bu farklılığın daha az süre (1 saatten az) sosyal ağ kullananlarla daha çok süre (1-3 saat arası, 4 saat ve üzeri) kullananlar arasında anlamlı olduğu görülmüştür.

In this research, it is aimed to examine teachers’ nomophobia and fear of missing out (FoMO) levels according to various variables. In the research conducted in the 2016-2017 academic year, data were collected from 338 male, 347 female, a total of 685 teachers who own smartphones. As data collection tools; two different scales: “Fear of Missing Out Scale (FoMOs)” developed by Przybylski, Murayama, DeHaan ve Gladwell (2013) and “The Nomophobia Questionnaire (NMP-Q)” developed by Yıldırım and Correia (2015) were used. Independent group t-test, one-way ANOVA and multivariate ANOVA were used to examine the nomophobia and FoMO levels of the participants according to various variables. In addition, regression analysis was performed to determine the level of the relationship between nomophobia and FoMO. According to the results, there was a positive linear relationship between nomophobia and FoMO. The nomophobia scores of the participants differentiated significantly according to age, branch and duration of use, but did not differ according to gender, graduation and institution. Besides, the FoMO scores of the participants were differentiated significantly according to gender, age, branch, graduation, institution and device usage time. Also, it has been concluded that the duration of social network use leads to a significant difference in nomophobia and FoMO. This difference is between less daily usage (less than 1 hour) and more daily usage (1-3 hours, 4 hours or more) of social networking sites.

 • Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile farklı davranış örüntülerinin arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 51-69.
 • Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 49, 111-119.
 • Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS One, 12(1), 1-13.
 • Barker, V. (2009). Older adolescents' motivations for social network site use: The influence of gender, group identity, and collective self-esteem. Cyberpsychology & Behavior, 12(2), 209-213.
 • Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1-8.
 • Bragazzi, N. L., & Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160.
 • Burucuoğlu, M. (2017). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin nomofobi düzeyleri üzerinde bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 482-489.
 • Dağlı, E., Hamutoğlu, N. B. & Gezgin, D. M. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeyleri ile Akıllı Telefon ve Sosyal Ağ Servisleri Kullanma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [The Investigation of the Relationship Between the Nomofobi Levels of Pre-School Teachers and Using Behaviors of Smart Phone and Social Network Services]. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/International Computer & Intructional Technologies Symposium, ICITS-2017, 24-26 Mayıs, Malatya.
 • Dixit, S., Shukla, H., Bhagwat, A. K., Bindal, A., Goyal, A., Zaidi, A. K., & Shrivastava, A. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central ındia. Indian Journal of Community Medicine, 35 (2), 339-341.
 • Dossey L. (2014). FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. The Journal of Science and Healing, 2(10), 69-73.
 • Erdem, H., Türen, U., & Kalkın, G. (2016). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (Nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (1), 1-12.
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcıları arasında nomofobi yaygınlığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15.
 • Gezgin, D. M. (2018). Relationship among smartphone addiction, age, lack of sleep, fear of missing out and social networking sites use among high school students. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 409-421.
 • Gezgin, D. M. (2019). Gelişen teknolojinin Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerindeki sosyo-psikolojik etkileri. XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 9-10 Mart, Tekirdağ.
 • Gezgin, D. M. Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G. & Gemikonaklı, O. (2018). Relationship between nomophobia and fear of missing out among Turkish university students. Cypriot Journal of Educational Science. 13(4), 549–561.
 • Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E., & Metintaş, S. (2016). Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeğinin türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (1), 52-59.
 • Hato B. (2013) Mobile Phone Checking Behavior Out of a Fear of Missing Out: Development, Psychometric Properties and Test-Retest Reliability of a C-FoMO-Scale. (Unpublished master’s thesis). Faculty of Humanities Tilburg University, Tilburg, Netherlands.
 • Hoşgör, H., Tandoğan, Ö., & Gündüz-Hoşgör, D. (2017). Nomofobinin günlük akıllı telefon kullanım süresi ve okul başarısı üzerindeki etkisi: sağlık personeli adayları örneği. The Journal of Academic Social Science, 5 (46), 573-595.
 • Hoşgör, H., Koç Tütüncü, S., Gündüz-Hoşgör, D., & Tandoğan, Ö. (2017). Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi, International Journal of Academic Value Studies, 3 (17), 213-223.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th ed). Boston: Pearson.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • King, A. L. S., & Valença, A. M., & Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence?. Cognitive and Behavioral Neurology, 23 (1), 52-54.
 • King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, & M. R., Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia?. Computers in Human Behavior, 29(1), 140-144.
 • King, A.L.S., Valença, A.M., Silva, A.C., Sancassiani, F., Machado, S. & Nardi, A.E. (2014). Nomophobia: Impact of cell phone use ınterfering with symptoms and emotions of ındividuals with panic disorder compared with a control group, Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 10, 28-35.
 • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal Of Environmental Research and Public Health, 14(3), 311.
 • Maeng, S., & Arbeau, K. J. (2018). #Thestruggleisreal: Fear Of Missing Out (FoMO) and nomophobia can, but do not always, occur together, Erişim Linki, https://www.researchgate.net/profile/Sally_Maeng/publication/327477166_TheStruggleIsReal_Fear_of_missing_out_FoMO_and_nomophobia_can_but_do_not_always_occur_together/links/5b9172b0a6fdccfd541f4186/TheStruggleIsReal-Fear-of-missing-out-FoMO-and-nomophobia-can-but-do-not-always-occur-together.pdf.
 • MEB (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi, Linki, http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1935.pdf.
 • Minaz, A., & Çetinkaya-Bozkurt, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(9), 268-286.
 • Öz, H., & Tortop, H. S., (2018). Üniversite okuyan genç yetişkinlerin mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) ile kişilik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. e-Journal of New Media, 2 (3), 146-159.
 • Pavithra, M. B., Madhukumar, S., & Mahadeva, M. (2015). A study on nomophobia-mobile phone dependence, among students of a medical college in Bangalore. National Journal of Community Medicine, 6(3), 340-344.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, & C. R.,Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rosen, L., Carrier, L. M., Miller, A., Rokkum, J., & Ruiz, A. (2016). Sleeping with technology: cognitive, affective, and technology usage predictors of sleep problems among college students. Sleep Health, 2(1), 49-56.
 • Schmidt, C., Muench, R., Schneider, F., Breitenbach, S., Carolus, A. (2018). Generation “Always On” Turned Off. Effects of Smartphone Separation on Anxiety Mediated by the Fear of Missing Out. International Conference on Human-Computer Interaction, Springer, Cham, 436-443.
 • Shensa, A., Escobar-Viera, C. G., Sidani, J. E., Bowman, N. D., Marshal, M. P., & Primack, B. A. (2017). Problematic social media use and depressive symptoms among US young adults: A nationally-representative study. Social Science & Medicine, 182, 150-157.
 • Sırakaya, M. (2018). Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 714-727.
 • Swar, B., & Hameed, T. (2017). Fear of missing out, social media engagement, smartphone addiction and distraction: Moderating role of self-help mobile apps-based ınterventions in the youth, Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, 5, 139-146.
 • Türen, U., Erdem, H., & Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. International Journal of Informatics Technologies, 10(1), 1-12.
 • Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research: An Indroduction, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Yıldırım, C., Şumuer, E., Adnan, M., & Yıldırım, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331.
 • Yıldırım, C., Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.
 • Yıldırım, S., Kişioğlu, A. N., (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 473-480.
 • Yoğurtçu D. D. (2018). The relationship between five factor personality traits and nomophobia levels among university students. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Zunic, D. (2017). The effects of social media and self-esteem on the fear of missing out (FoMO) and delinquent behavior, Doktora Tezi. Florida Southern College. Amerika Birleşik Devletleri.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0689-4669
Yazar: Halit ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8157-8346
Yazar: Süleyman Burak TOZKOPARAN
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1084-5579
Yazar: Adile Aşkım KURT
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd512074, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {237 - 256}, doi = {10.17556/erziefd.512074}, title = {Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Halit and Tozkoparan, Süleyman Burak and Kurt, Adile Aşkım} }
APA Arslan, H , Tozkoparan, S , Kurt, A . (2019). Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 237-256 . DOI: 10.17556/erziefd.512074
MLA Arslan, H , Tozkoparan, S , Kurt, A . "Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 237-256 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/51205/512074>
Chicago Arslan, H , Tozkoparan, S , Kurt, A . "Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 237-256
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi AU - Halit Arslan , Süleyman Burak Tozkoparan , Adile Aşkım Kurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.512074 DO - 10.17556/erziefd.512074 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 256 VL - 21 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.512074 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.512074 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi %A Halit Arslan , Süleyman Burak Tozkoparan , Adile Aşkım Kurt %T Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.512074 %U 10.17556/erziefd.512074
ISNAD Arslan, Halit , Tozkoparan, Süleyman Burak , Kurt, Adile Aşkım . "Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 237-256 . https://doi.org/10.17556/erziefd.512074
AMA Arslan H , Tozkoparan S , Kurt A . Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(3): 237-256.
Vancouver Arslan H , Tozkoparan S , Kurt A . Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 237-256.