Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonlarında ve Problem Kurma Becerilerinde Etkileşimli Okumanın Etkisi

Yıl 2020, Cilt: 22 Sayı: 2, 348 - 370, 31.08.2020

Öz

Çalışmada etkileşimli okumanın ilkokul 4.
sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinde ve matematik
motivasyonlarındaki etkisi incelenecektir. Bu amaçla ön test son test kontrol
gruplu yarı deneysel desen kullanılan araştırmaya, iki tane 4. sınıftan rastgele
seçilen bir sınıf deney grubu (20), diğer sınıf da kontrol grubu (20) olarak
dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Balantekin & Oksal, (2014)
tarafından geliştirilen “İlkokul 3. ve 4. sınıflar için matematik dersi
motivasyon ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Problem kurma
testi” kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ve problem kurma
başarıları veri toplama araçlarından ön test ve son test olarak toplanmış, önce
puanlarının normal dağılımları incelenmiş, verilerin normallik gösterdiği
durumlarda ilişkili örneklemler t-testi, normallik göstermediği durumlarda Wilcoxon
işaretli sıralar testi, bu testler de her iki grupta anlamlı farklılık olması
halinde bağımsız t-testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda etkileşimli
okumanın problem kurma becerilerinde ve motivasyon ölçeğinin içsel ve dışsal
motivasyonunda etkili olmasına rağmen, motivasyonsuzluk boyutunda etkisinin
olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 344-361.
 • Akbaba, S. & Aktaş, A. (2005). İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Akın, Y. & Cancan, M. (2007). Matematik öğretiminde problem çözümüne yönelik öğrenci görüşleri analizi. KKEFD/JOKKEF, 16, 374-390. http://e- ergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd/article/viewFile/1021004183/1021004007 adresinden 27.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Akoğlu, G., Ergül, C. & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639, 2014. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr adresinden 12.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbaası.
 • Arıkan, E. E. & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Atalay, Ö. & Güveli, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda bilgisayar animasyonları yardımıyla problem kurma becerilerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 192-220.
 • Aydın Yenihayat, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ile öğretmen tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Balaban, J. (2006). Öğrenmede güdülenme. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu, (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (s. 169-199). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Balantekin, Y. & Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik dersi motivasyon ölçeği. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3(2), 102-113.
 • Brandenberger, C. C., Hagenauer, G. & Hascher, T. (2018). Promoting students’ self-determined motivation in maths: results of a 1-year classroom intervention. Eur J Psychol Educ, 33:295–317.
 • Brannon, D. & Dauksas, L. (2012). Studying the effect dialogic reading has on family members’ verbal interactions during shared storybook reading. SRATE Journal, 21(2), 9–20.
 • Cabı, E. (2009). Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cankoy, O. & Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 11-24.
 • Chang, N. (2007). Responsibilities of a teacher in a harmonic cycle of problem solving and problem posing. Early Child hood Education Journal, 34(4), 265-271.
 • Cohrssen, C., Niklas, F. N. & Tayler, C. (2016). ‘Is that what we do?’ Using a conversationanalytic approach to highlight the contribution of dialogic reading strategies to educator– child interactions during storybook reading in two early childhood settings. Journal of Early Childhood Literacy, Vol. 16(3) 361–382.
 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2017). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(1), 169-200.
 • Dede, Y. & Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-233.
 • Demirel, R. & Aslan, O. (2014). Kavram karikatürleriyle desteklenen fen ve teknoloji öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları ve kavramsal anlamalarına etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 368-392.
 • Dikkartın-Övez, F. T. & Çınar, B. A. (2018). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel düşünme düzeylerinin problem kurma becerileri açısından incelenmesi. BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-20.
 • Duran, C., Sidekli, S. & Yorulmaz, A. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 17-26.
 • Ekiz, D. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elliott, A. J. & Dweck, C.S. (2005). Handbook of competence and motivation. New York: Guilford Press.
 • Ergül, C., Dolunay-Sarıca, A. & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Froiland, J. M., Davison, M. L. & Worrell, F. C. (2016). Aloha teachers: teacher autonomy support promotes Native Hawaiian and Pacific Islander students’ motivation, school belonging, course-taking and math achievement. Soc Psychol Educ, 19, 879–894.
 • Gilbert, M. C., Musu-Gillette, L. E., Woolley, M. E., Karabenick, S. A., Strutchens, M. E. & Martin, W. G. (2014). Student perceptions of the classroom environment: Relations to motivation and achievement in mathematics. Learning Environ Res, 17, 287–304.
 • Gonzales, N. A. (1998). A Blueprint for Problem Posing. School Science & Mathematics, 9(8), 448-456.
 • Graham Doyle B. & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554-564.
 • Hojnoski, R. L., Columba, H. L. & Polignano, J. (2014). Embedding mathematical dialogue in parent–child shared book reading: A preliminary investigation. Early Education and Development, 25: 469–492.
 • Hong, E. (1995). Mental models in word problem solving : A comparasion between American and Korean sixth-grade students.Applied Cognitive Psyhology, 9, 123-142.
 • Huetinck, L. & Munshin, S. N. (2004). Teaching mathematics for the 21st century. Upper Saddle River: Merrill.
 • James, A. O., Tunde, B. F., Ademuyiwa, A. C. & Bolanle, A. O. (2013). Effects of gender, mathematics anxiety and achievement motivation on college students’ achievement in mathematics. International Journal of Education and Literacy Studies, 1(1), 15-22.
 • Kar, T. & Işık, C. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin kesirlerde toplama işleminde problem kurmayı kullanmaya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 27-46.
 • Kılıç, Ç. (2011). İlköğretim matematik dersi (1-5sınıflar) öğretim programında yer alan problem kurma çalışmalarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 54-65.
 • Kim C. & Hodges, C. B. (2012). Effects of an emotion control treatment on academic emotions, motivation and achievement in an online mathematics course. Instr Sci, 40, 173–192.
 • Kim, S. & Lee, Y. (2016). Istorybook: An interactive media supporting dialogic reading for children’s reading comprehension. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 11, 383-392.
 • Kwon, S., Seo, Y. & Lee, S. (2001). Designing Woo based environment for effective learning community building. Korean Association for Educational Information and Broadcasting, 7(4), 147–170.
 • Laboo, L. (2005). Books and computer response activities that support literacy development. Reading teacher, 59, 288-292.
 • Lavy, I. & Shriki, A. (2007). Problem posİng as a means for developing mathematical knowledge of prospective teachers. Paper presented at the meeting of 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Seoul.
 • Lonigan,C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M. & Samwel, C. S. (1999). Effects of two shared-reading interventions on emergent literacy skills of at-risk preschoolers. Journal of Early Intervention, 22(4), 306-322.
 • Martin, A. J. (2006). The relationship between teachers' perceptions of student motivation and engagement and teachers' enjoyment of and confidence in teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34, 73–93.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Matematik dersi taslak öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Özgen, K., Aydın, M., Ertürk-Geçici, M. & Bayram, B. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(2), 323-351.
 • Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivistinformed teaching.International Journal of Science Education, 27(15), 1853–1881.
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method. New Jersey: Princeton University Press.
 • Purpura, D. J., Napoli, A. R., Wehrspann, E. A. & Gold, Z. S. (2017). Causal connections between mathematical language and mathematical knowledge: A dialogic reading intervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10:1, 116-137.
 • Sarı, M. H. & Ekici, G. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile aritmetik performanslarını etkileyen duyuşsal değişkenlerin belirlenmesi. Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Dergisi, 8(15), 1562-1594.
 • Silinskas, G. & Kikas, E. (2019). Parental involvement in math homework: links to children’s performance and motivation. Scandinavian Journal of Educational Research, 63:1, 17-37.
 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19–28.
 • Su, Y. L. & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs designed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23, 159–188.
 • Tahiroğlu, M. & Çakır, S. (2014). İlkokul 4. sınıflara yönelik matematik motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Sayfa 29-48.
 • Tertemiz, N. & Sulak, S.E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 713-729.
 • Turhan, B. & Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 217-234.
 • URL-1, (2018). Zeka soruları. www.mentalup.com adresinden 29.01.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
 • Whitehurst, G. J. (1992). Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers. Retrieved October, 3, 2018 from http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-aloud-young-children.
 • Whitehurst, G. J., Arnold, D. S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M. & Fischel, J. E. (1994). A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families. Developmental Psychology 30, 679-689.
 • Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872.
 • Williams, M. & Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers: A social constructivist approach. Cambridge University Press.
 • Yıldız, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları, biliş üstü becerileri, düşünme stilleri ve matematik öz kavramları arasındaki ilişkiler. (Yayımlanmamış doktora tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, İstanbul.
 • Yopp, R. H. & Yopp, H. K. (2006). Informational texts as read alouds in school and home. Journal of literacy research, 38, 37-51.
 • Yurtbakan, E., Aydoğdu İskenderoğlu, T. & Sesli, E. (2016). Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını arttırma yolları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ergün YURTBAKAN
Trabzon Maçka Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulu
0000-0001-8811-6320
Türkiye


Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU
Trabzon Üniversitesi
0000-0002-6282-9100
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 10 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 22 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YURTBAKAN, E., & AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, T. (2020). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonlarında ve Problem Kurma Becerilerinde Etkileşimli Okumanın Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 348-370. https://doi.org/10.17556/erziefd.631488