Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Orta Öğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarında Görsel Araçların Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 2, 48 - 64, 09.01.2015
https://doi.org/10.17556/jef.75050

Öz

Özet: Bu çalışmanın amacı lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarında görsel araçların film, belgesel, röportaj ve animasyonların etkisini tespit etmektir. Araştırma, öğrencilerin demokratik tutum ve davranışlarının gelişmesinde görsel sunumların etkisinin araştırıldığı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada yer alan denekler, Toki Duran Karabuğaş Lisesi 11.sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmış ve veri toplama aracı olarak ise, Ural ve Sağlam (2011) tarafından 34 madden oluşan tek faktörlü geliştirilen demokratik tutum ölçeği kullanılmıştır. Deney ve kontrol gurubunun öntest puanları ile sontest puanları belirlenmiş ve Mann Whitney- U Testi uygulanarak iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanlar arasında farkın anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Demokrasi, demokratik tutum, demokratik eğitim

Kaynakça

 • Akın, U.ve Özdemir,M. (2009).Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Fakültesi Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 2, 183–198
 • Aydemir,H.ve N, Aksoy. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin
 • Başaran, İ. E.(1986).Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir, Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, s.111-116., 1986
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde Yöntemi Anlama Sistemi Çözümle
 • mek,1.Baskı, PegemYayıncılık, Ankara
 • Büyükdüvenci, S. (1991). Demokrasi, Eğitim ve Türkiye,Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi23/2,s.583-597
 • Büyükkaragöz, S ve Kesici, Ş.(1998).Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Eğitimi, Ankara,
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı
 • Baskı PegemA Yayıncılık: Ankara
 • Çamkerten, F. (2001). Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Program ve
 • Çocukların Demokratik Davranışları ile Öğretmenlerin Demok
 • ratik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendiril
 • mesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Eğitim Bilim
 • leri Enstitüsü,
 • Doğan, İ. (2003). Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan
 • Hakları Kültürel Temelleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Drazonova, L. (2010). Does Education Matter for Democracy? An
 • International Comparision of Education on Democratic Attitu
 • des and Xenophobia., Central European Üniversitesi, Budapeşte,
 • Macaristan
 • Fidan, N., F.(2008) ilk öğretimde araç kullanımına ilişkin öğretmen
 • görüşleri, kuramsal eğitim bilim dergisi,1,(1), 48-61
 • Gömleksiz, M. Ve Kan, N. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek
 • Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi,178
 • (1), 44–64.,
 • Gömleksiz, M.(1990). Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Öğretim
 • Elemanı Ve Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi, Çukuro
 • va ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,1(3)79-97,
 • Ektem, I. Ş. veSünbül, A. M.(2011). Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, Sayfa159-168,
 • Kaya, Z.(2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme,
 • Pegema Yayıncılık Ankara
 • Kağıtçıbaşı,Ç.(2010). Günümüzde İnsan Ve İnsanlar. Sosyal Psikolo
 • jiye Giriş, Evrim Yayınları İstanbul.
 • Harber, C. (2006). Democracy, Development and Education: Working
 • with the Gambian Inspectorate’, International Journal of Educati
 • nal Development, 26, 618-630.
 • Tezcan,M.(1996). Eğitim Sosyolojisi. Feryal Matbaası.Ankara:
 • Öncül, R. (2000).Eğitim ve Eğitim Bilimler Sözlüğü, M.E.B.Yay.,
 • İstanbul,
 • Sözer, E (- ). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Araç Gereç
 • ler.(Ed. G. CAN) Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anadolu Üniversit
 • si Yayınları, Eskişehir.
 • Sipahi,B.,Yurtkoru,S. vd.(2006). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri
 • Analizi Beta İstanbul
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum
 • Geliştirmedeki Rolü, MilliEğitim, Sayı: 146, 67-71.
 • Şaylan, G. (1998). Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi.
 • Ankara: Todai Masaüstü Yayıncılık
 • Şimşek,U.,Doymuş,K. vd. (2006). Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğ
 • rencilerin Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönte
 • minin Etkisinin İncelenmesi, Atatürk üniversitesi sosyal bilim
 • ler dergisi, 7(1), 165-172
 • Ural,S.N ve Sağlam,H.S.(2011).İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik
 • Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Değerler Eğitim Dergisi Cilt 9 No 22,161-180,Aralık
 • Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Basımevi
 • Yanardağ, A. (2000). Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve
 • Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği),
 • Yüksek Lisans Tezi,Sakarya Üniversitesi: Sosyal Bilimler Ensti
 • tüsü
 • Yeşil, R. (2009).Eğitim Bilimlerine Giriş. Ed. Keskinkılınç,K,
 • Sempati yayınları. Ankara. 5.baskı

TheEffect of Visual Instruments on the Democratic Attitudes Secondary School Students: Experimental Study

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 2, 48 - 64, 09.01.2015
https://doi.org/10.17556/jef.75050

Öz

The  main aim of the this study is to identfy the effect of visualin struments such as movies, documentaries, interviewsandanimations on thedemocraticattitudesandbehaviors of high school students. Study use dexperimental method.  Participant sareselected from 11. Class students in Toki Duran Karabuğaş High School.  In this studypre test- post test design was performed. Data was collectedvia  ‘Democtaric Attitude Scale’ which was composed of 34 item sand designed by Ural and Sağlam (2011). Pre- test and post- test points of experimental and control group swere determined. It is specified that whether the difference between points of  these unconnected groups is significant or not, viathe Mann Whitney- U Test.

Kaynakça

 • Akın, U.ve Özdemir,M. (2009).Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Fakültesi Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 2, 183–198
 • Aydemir,H.ve N, Aksoy. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin
 • Başaran, İ. E.(1986).Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir, Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, s.111-116., 1986
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde Yöntemi Anlama Sistemi Çözümle
 • mek,1.Baskı, PegemYayıncılık, Ankara
 • Büyükdüvenci, S. (1991). Demokrasi, Eğitim ve Türkiye,Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi23/2,s.583-597
 • Büyükkaragöz, S ve Kesici, Ş.(1998).Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Eğitimi, Ankara,
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı
 • Baskı PegemA Yayıncılık: Ankara
 • Çamkerten, F. (2001). Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Program ve
 • Çocukların Demokratik Davranışları ile Öğretmenlerin Demok
 • ratik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendiril
 • mesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Eğitim Bilim
 • leri Enstitüsü,
 • Doğan, İ. (2003). Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan
 • Hakları Kültürel Temelleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Drazonova, L. (2010). Does Education Matter for Democracy? An
 • International Comparision of Education on Democratic Attitu
 • des and Xenophobia., Central European Üniversitesi, Budapeşte,
 • Macaristan
 • Fidan, N., F.(2008) ilk öğretimde araç kullanımına ilişkin öğretmen
 • görüşleri, kuramsal eğitim bilim dergisi,1,(1), 48-61
 • Gömleksiz, M. Ve Kan, N. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek
 • Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi,178
 • (1), 44–64.,
 • Gömleksiz, M.(1990). Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Öğretim
 • Elemanı Ve Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi, Çukuro
 • va ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,1(3)79-97,
 • Ektem, I. Ş. veSünbül, A. M.(2011). Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, Sayfa159-168,
 • Kaya, Z.(2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme,
 • Pegema Yayıncılık Ankara
 • Kağıtçıbaşı,Ç.(2010). Günümüzde İnsan Ve İnsanlar. Sosyal Psikolo
 • jiye Giriş, Evrim Yayınları İstanbul.
 • Harber, C. (2006). Democracy, Development and Education: Working
 • with the Gambian Inspectorate’, International Journal of Educati
 • nal Development, 26, 618-630.
 • Tezcan,M.(1996). Eğitim Sosyolojisi. Feryal Matbaası.Ankara:
 • Öncül, R. (2000).Eğitim ve Eğitim Bilimler Sözlüğü, M.E.B.Yay.,
 • İstanbul,
 • Sözer, E (- ). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Araç Gereç
 • ler.(Ed. G. CAN) Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anadolu Üniversit
 • si Yayınları, Eskişehir.
 • Sipahi,B.,Yurtkoru,S. vd.(2006). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri
 • Analizi Beta İstanbul
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum
 • Geliştirmedeki Rolü, MilliEğitim, Sayı: 146, 67-71.
 • Şaylan, G. (1998). Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi.
 • Ankara: Todai Masaüstü Yayıncılık
 • Şimşek,U.,Doymuş,K. vd. (2006). Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğ
 • rencilerin Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönte
 • minin Etkisinin İncelenmesi, Atatürk üniversitesi sosyal bilim
 • ler dergisi, 7(1), 165-172
 • Ural,S.N ve Sağlam,H.S.(2011).İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik
 • Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Değerler Eğitim Dergisi Cilt 9 No 22,161-180,Aralık
 • Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Basımevi
 • Yanardağ, A. (2000). Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve
 • Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği),
 • Yüksek Lisans Tezi,Sakarya Üniversitesi: Sosyal Bilimler Ensti
 • tüsü
 • Yeşil, R. (2009).Eğitim Bilimlerine Giriş. Ed. Keskinkılınç,K,
 • Sempati yayınları. Ankara. 5.baskı

-

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 2, 48 - 64, 09.01.2015
https://doi.org/10.17556/jef.75050

Öz

-

Kaynakça

 • Akın, U.ve Özdemir,M. (2009).Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Fakültesi Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 2, 183–198
 • Aydemir,H.ve N, Aksoy. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin
 • Başaran, İ. E.(1986).Demokrat Öğrenci Nasıl Yetiştirilir, Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, s.111-116., 1986
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde Yöntemi Anlama Sistemi Çözümle
 • mek,1.Baskı, PegemYayıncılık, Ankara
 • Büyükdüvenci, S. (1991). Demokrasi, Eğitim ve Türkiye,Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi23/2,s.583-597
 • Büyükkaragöz, S ve Kesici, Ş.(1998).Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Eğitimi, Ankara,
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı
 • Baskı PegemA Yayıncılık: Ankara
 • Çamkerten, F. (2001). Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Program ve
 • Çocukların Demokratik Davranışları ile Öğretmenlerin Demok
 • ratik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendiril
 • mesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Eğitim Bilim
 • leri Enstitüsü,
 • Doğan, İ. (2003). Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan
 • Hakları Kültürel Temelleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Drazonova, L. (2010). Does Education Matter for Democracy? An
 • International Comparision of Education on Democratic Attitu
 • des and Xenophobia., Central European Üniversitesi, Budapeşte,
 • Macaristan
 • Fidan, N., F.(2008) ilk öğretimde araç kullanımına ilişkin öğretmen
 • görüşleri, kuramsal eğitim bilim dergisi,1,(1), 48-61
 • Gömleksiz, M. Ve Kan, N. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek
 • Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi,178
 • (1), 44–64.,
 • Gömleksiz, M.(1990). Demokratik Sınıf Ortamı Açısından Öğretim
 • Elemanı Ve Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi, Çukuro
 • va ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,1(3)79-97,
 • Ektem, I. Ş. veSünbül, A. M.(2011). Öğretmen Adaylarının Demok
 • ratik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, Sayfa159-168,
 • Kaya, Z.(2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme,
 • Pegema Yayıncılık Ankara
 • Kağıtçıbaşı,Ç.(2010). Günümüzde İnsan Ve İnsanlar. Sosyal Psikolo
 • jiye Giriş, Evrim Yayınları İstanbul.
 • Harber, C. (2006). Democracy, Development and Education: Working
 • with the Gambian Inspectorate’, International Journal of Educati
 • nal Development, 26, 618-630.
 • Tezcan,M.(1996). Eğitim Sosyolojisi. Feryal Matbaası.Ankara:
 • Öncül, R. (2000).Eğitim ve Eğitim Bilimler Sözlüğü, M.E.B.Yay.,
 • İstanbul,
 • Sözer, E (- ). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Araç Gereç
 • ler.(Ed. G. CAN) Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anadolu Üniversit
 • si Yayınları, Eskişehir.
 • Sipahi,B.,Yurtkoru,S. vd.(2006). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri
 • Analizi Beta İstanbul
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum
 • Geliştirmedeki Rolü, MilliEğitim, Sayı: 146, 67-71.
 • Şaylan, G. (1998). Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi.
 • Ankara: Todai Masaüstü Yayıncılık
 • Şimşek,U.,Doymuş,K. vd. (2006). Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğ
 • rencilerin Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönte
 • minin Etkisinin İncelenmesi, Atatürk üniversitesi sosyal bilim
 • ler dergisi, 7(1), 165-172
 • Ural,S.N ve Sağlam,H.S.(2011).İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik
 • Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Değerler Eğitim Dergisi Cilt 9 No 22,161-180,Aralık
 • Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Basımevi
 • Yanardağ, A. (2000). Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve
 • Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği),
 • Yüksek Lisans Tezi,Sakarya Üniversitesi: Sosyal Bilimler Ensti
 • tüsü
 • Yeşil, R. (2009).Eğitim Bilimlerine Giriş. Ed. Keskinkılınç,K,
 • Sempati yayınları. Ankara. 5.baskı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan ÜNSAL


Davut NACAR Bu kişi benim


Derya KESKİNPALTA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ünsal, S. , Nacar, D. & Keskinpalta, D. (2015). Orta Öğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarında Görsel Araçların Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 48-64 . DOI: 10.17556/jef.75050