Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilim ve mühendislik alanlarında nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE: Committee on Publication Ethics) web sitesinde açıklanan ilke ve yönergelere uygun olarak makaleler yayımlamaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler, Ithenticate programı (Alternatif olarak, Intihal.net) ile kontrol edilir ve elde edilen özgünlük raporları incelenir. 1 MART 2022 tarihinden itibaren dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik raporunun toplamda %30'dan az olması ve tek kaynaktan %5'ten fazla olmaması şartını sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazarlar tarafından makalelerde oluşturulan verilerin hatalı aktarımı ve çarpıtılması, bilimsel verilere yer verilmeden aktarılması, başka yerde yayınlanan makalenin tam metninin dergimize gönderilmesi gibi durumların tespiti sonucunda çalışmanın yazarlarına bildirilecek ve çalışmaları reddedilecektir. Bilimsel çalışmaların dergimizde yayınlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşların (Editörler, Yazarlar, Hakemler, Yayıncılar ve Okurlar) Yayın Etiği ve Dergi Politikası'na uymaları beklenir. Bu beklentiler doğrultusunda menfaat sahiplerinin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

A. Yazarlar:

1. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, değerlendirilmek üzere dergiye iletilen tüm çalışmaları sadece DergiPark tarafından sunulan sistem ile kabul etmektedir. Posta, faks, e-posta veya diğer yollar ile iletilmeye çalışılan çalışmalar değerlendirilmeye alınmamaktadır.

2. Yazarlar, çalışmalarını Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin internet sitesinde ilan edilmiş olan formata uygun şekilde hazırlamak ve istenilen tüm belgeleri (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Kurul Onay Belgesi vs.) dergiye sunmakla yükümlüdürler. Yazar isimleri, kurum bilgileri, iletişim adresleri ve ORCID bilgileri eksiksiz ve doğru verilmeli, bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede dergi yetkilileri ile iletişime geçilmelidir.

3. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı tüm eylemlerden kaçınılması ile etik ilkelere uyulması konularında ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazarlara aittir. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, destek alınan kurum ve kuruluşların katkılarının belirtilmemesi, henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez çalışmalarının sahiplerinin izni olmadan kullanılması, anket vb. çalışmaların katılımcıların açık rızası alınmadan kullanılması, araştırma ve deneylerde çalışmalara başlanmadan önce alınmış olması gereken izinlerin alınmadan çalışmanın yapılmış olması ve diğer tüm ihlallerden yazarlar sorumludurlar.

4. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmalarının özgün olması beklenmektedir.

5. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmalarda kullanılan tüm kaynakların eksiksiz ve doğru biçimde, dersinin internet sitesinde ilan edilen örnek makale dosyasında belirtilen kurallara riayet edilerek kaynak olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.

6. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmaların, değerlendirilmek üzere aynı anda başka bir dergiye daha gönderilmemesi veya başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmanın aynı anda Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazarlar, çalışmalarını Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderdiklerinde bu durumu kabul etmiş olurlar.

7. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi editör kurulu üyelerinin veya çalışmayı değerlendiren hakemlerin gerekli görmesi durumunda yazarlar çalışmalarının ham verilerini sunmakla yükümlüdürler.

8. Yazarlar, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmalarında varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek tüm durumları ve ilişkileri açıkça beyan etmelidirler.

9. Yazarlar, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmalarında varsa verilerin tüm kullanım haklarına, araştırma/analiz/ölçme/anket/değerlendirme/saha çalışması/klinik çalışma vb. diğer konularda ise gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgelere sahip olmalıdırlar ve istenildiğinde dergiye sunmalıdırlar.

10. Yazarlar, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmaları ile ilgili süreçleri DergiPark sistemi üzerinden takip edebilirler. Çalışmalarının durumu ile ilgili olarak, editörler kurulu üyelerini e-posta, telefon ve/veya diğer iletişim kanalları ile rahatsız etmeleri durumunda çalışmalarının değerlendirme süreçleri durdurularak sonlandırılabilir.

B. Hakemler:

1. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmaların bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin, derginin ilke ve standartlarına uygunluğunun, kamuoyu ve bilim camiasının erişimine sunulacak şekilde yayınlanmaya uygun olup olmadığının denetimi hakemler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hususlar ile etik ilkeler dikkate alınarak hakemlik davetinin kabul/red edilmesi gerekmektedir.

2. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakemlik davetleri ve tüm süreçler sadece DergiPark tarafından sunulan sistem ile yapılmaktadır. Hakemlerin; değerlendirmek üzere davet edildikleri çalışmalar ile ilgili olarak editör, yazar vb. üçüncü şahıslara telefon, e-posta, faks vb. diğer yollar ile ulaşmaları veya iletişime geçmeye çalışmaları durumunda hakemlikleri geçersiz sayılabilir. Bu bağlamda; hakemlerin, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi tarafından sağlanmış olan “Makale Değerlendirme Formu” ile değerlendirdikleri çalışmalar ile ilgili olan görüş ve önerilerini editörlere iletmeleri gerekmektedir.

3. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların isimleri yazarlara bildirilmemektedir.

4. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, sadece vakit ayırabilecekleri ve değerlendirme yapmak için konu ile ilgili uzmanlık alanına giren çalışmaları incelemeyi kabul etmesi gerekmektedir.

5. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmelerini tarafsızlık ve gizlilik içerisinde; dürüst, adil ve nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmaları beklenmektedir. Cinsiyet, milliyet, siyasal görüş, dini inanış ve ticari kaygılar gibi faktörlerin değerlendirmeye etki etmelerine izin vermemelidirler.

6. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, hakemlik sürecinin bir çaba gerektirdiğini ve yeterli zaman ayırarak yapılması gerektiğini bilerek, değerlendirmelerini derginin internet sitesinde hakemlere yönelik alanda belirtilen süre içerisinde tamamlamaları beklenmektedir.

7. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışmanın yazarları ile her hangi bir çıkar çatışması içerisinde olmaları durumunda, bunu en hızlı şekilde alan editörü veya dergi editörüne iletilmeleri gerekmektedir.

8. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışma hakkındaki görüşlerini iletecekleri “Makale Değerlendirme Formu”nda ilgili alanları hassasiyetle tamamlamaları, editöre ve yazarlara iletilecek alanları dikkatle doldurmaları gerekmektedir. Değerlendirmelerinde yapıcı ve nazik bir dil ve tutum kullanmaları, eleştiri ve önerilerini akademik etiğe uygun bir şekilde iletmeleri beklenmektedir. Aşağılayıcı, düşmanlık, hakaret, küçümseyici ve/veya benzeri kişisel yorumlar içeren ifadelerden kaçınılmalıdır.

9. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışma hakkındaki görüşlerini iletecekleri “Makale Değerlendirme Formu”nda kararlarının gerekçesini net ve açıklayıcı şekilde ifade etmelidirler. Özensiz ve baştan savma değerlendirmelerin, yeniden hakemlik süreci gerektirdiğini unutmayarak sürece dahil olan tüm tarafların zamanını boşa harcayacak tutumlardan kaçınmalıdırlar.

10. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirdikleri çalışma hakkında görüşleri ne olursa olsun süreç esnasında ve sonrasında fikirlerini gizli tutmaları gerekmektedir.

C. Editörler / Alan Editörleri:

1. Yayın Kurulu, Erzincan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin bilimsel kalitesinin artırılmasından ve çeşitli bilimsel platformlarda taranarak indekslenmesine yönelik çalışmalardan sorumludur.

2. Yayın Kurulu, Dergiye gönderilen yazıların gizliliğine önem verir, bu yazılar ile ilgili bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz, yazılarda adı geçen yazarlar hakkında bilgi vermez, yazarlar ve hakemler hakkında herhangi bir bilgi paylaşmaz.

3. Dergiye gönderilen her makaleden ve yayınlanacak makalenin gözden geçirilmesinden, hakemlerin çalışma konuları dikkate alınarak şeffaf bir şekilde seçilmesinden ve hakemlere sunulmasından ve kabul/red durumunun belirlenmesinden Yayın Kurulu sorumludur.

4. Yayın Kurulu, makalelerin dergide yayınlanmasına olumlu veya olumsuz karar verirken; Makalenin alana katkısına, ilgili alandaki diğer çalışmalardan ayırt edilebilir olmasına, araştırma yöntemlerinin geçerliliğine, anlatımın anlaşılırlığına ve yeterli kaynak gösterilmesine özen gösterir.

5. Yazım kurallarında yer alan makale taslağına uygun olarak hazırlanan çalışmalar Yayın Kurulu tarafından ön kontrol aşamasına alınır ve ön kontrolde uygun görülen çalışmalar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen değerlendirme ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmadan yazarlara iletilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makalenin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.