Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 206 - 219 2020-01-26

COMPARING THE LEARNING STYLES OF GIFTED STUDENTS AND THEIR NON-GIFTED PEERS: THE CASE OF OF MALATYA PROVINCE
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

İclal ALKAN [1] , OĞUZHAN NACAROĞLU [2] , Fatma MUTLU [3]


This study was conducted for the purpose of determining the dominant learning styles of gifted students and their non-gifted peers and detecting the correlations of their learning styles according to variables of gender, class level and age interval. The study was conducted with 187 gifted students (87 girls, 100 boys) receiving education in the Malatya Science and Art Center and 188 students (96 girls, 92 boys) attending public schools in the fall term of the academic year of 2018-2019. Accordingly, Kolb Learning Style Inventory-III (KLSI-III), which was developed by Kolb (1999) and adapted into Turkish by Gencel (2007) and tested in terms of validity and reliability, was used in the study for the purpose of determining the learning styles of students. Reliability coefficients for the subscales of the scale were found in the interval of 0.69 and 0.75. The data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test. According to the results of the study, it was observed that the dominant learning styles of the gifted students who participated in the study were “Accommodating” (35.3%), “Converging” (27.8%) and “Diverging” (25.1%); whereas, the dominant learning styles of non-gifted peers were “Converging” (45.7%) and “Accommodating” (27.1%). It was observed that the learning styles of the students did not significantly differentiate in both of the student groups according to gender, class level, and age interval.Keywords: Kolb Learning Style, Gifted Students, Non-Gifted Students

Bu araştırma üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının baskın öğrenme stillerini belirlemek ve öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş aralığı değişkenlerine göre ilişkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenimlerine devam eden 187 üstün yetenekli öğrenci (87 kız, 100 erkek) ile devlet okullarında öğrenim gören 188 öğrenci (96 kız, 92 erkek) ile yürütülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla, Kolb (1999) tarafından geliştirilen, Evin Gencel (2007) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri-III (KÖSE-III) kullanılmıştır. Ölçeğin boyutları için güvenirlik katsayıları 0.69 ile 0.75 arasında bulunmuştur. Veriler betimsel istatistikler ve kay-kare testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; çalışmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerinin baskın olarak “Yerleştiren”  (%35.3), “Değiştiren” (%27.8) ve “Ayrıştıran” (%25.1) olduğu görülürken; üstün yetenekli olmayan akranlarının ise “Değiştiren” (%45.7) ve “Yerleştiren” (%27.1) öğrenme stillerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrecilerin öğrenme stilleri her iki öğrenci grubunda da cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş aralığına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır.

Anahtar kelimeler: Kolb Öğrenme Stili, Üstün Yetenekli Öğrenciler, Üstün Yetenekli Olmayan Öğrenciler

 • Akran, S.K. (2018). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Malatya ve Elazığ ili örneği). Current Research in Education, 4(2), 62-85.
 • Aktaş P.G. ve Mirzaoğlu, D.E. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarılarına ve beden eğitimi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1) 1-8.
 • Alkan, İ. ve Mutlu, F. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının genel biyoloji dersi akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 12-26.
 • Altun, E., Bağ, H. ve Paliç, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile tartışma eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey.
 • Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Learning styles of the gifted students in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 198-202.
 • Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Turkish Sudies, 11(3),151-168.
 • Arseven, A. ve Yeşiltaş, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Journal of Turkish Sudies, 11(2): 67-84.
 • Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 35-48.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Ataman, A. (2003). “Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar” (Ed: A. Ataman). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. (s. 173-195). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçimleri ve öğrenme tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Bahar, H.H. ve Yıldırım, S. (2017). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile başarılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 14-27.
 • Bahar, H.H., Polat, R. ve Özbaş, M. (2016). Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 409-424.
 • Bahar, H.H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bildiren, A. (2013) Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin incelenmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1): 10-21.
 • Blackmore, J. (1996). Pedagogy: Learning styles. Retrieved September 10, 1997 from the World Wide Web: http://granite.cyg. net/-jblackmo/diglib/styl-a.html
 • Bodur, Ş. ve Şahin, Ç. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile fen konularının günlük yaşamla ilişkilendirme becerileri arasındaki ilişki. Journal of Kırşehir Education Faculty. 18(1):65-79.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nitel veri analizi. (3. baskı). Pegem Akademi.
 • Chan, D. W. (2001). Learning styles of gifted and non-gifted secondary students in Hong Kong. Gifted Child Quarterly, 45(1), 35-44.
 • Coşkun, N. ve Demirtaş, V. (2014). Öğrenme stillerine göre ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarı ve kaygı düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 549-564.
 • Çelik, F. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğrencilerinin öğrenme stilleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 210-229.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Deveci, T. (2011). İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen yetişkinlerin sosyal etkileşime dayalı öğrenme stilleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dikmen, M., Bahadır, F. ve Akmençe, A.E. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational Reflections, 2(1), 24-37.
 • Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb öğrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 211-225.
 • Ekici, G. ve Kurt, H. (2013). Bireysel farklılıklar ve öğretime yansımaları. Yeni öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri. Ankara: PEGEM Yayıncılık.Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. 2006. How to design and evaluate research in education. (New York: McGraw Hill Company, Inc.)
 • Garvey, M., Bootman, J.L., McGhan, W.F. & Meredith. K. (1984). An assessment of learning styles among pharmacy students. American Journal of Pharmaceutal Education, 48, 130-139.
 • Gencel, İ.E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Given, B.K., 1996. Learning styles: a synthesized model. Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21, 11-43.
 • Göldağ, B. (2017). Öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bilgisayar kaygısı ve bilgisayar öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 39-52.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Güven, M. ve Baltaoğlu, M.G. (2017). Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerinin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 288-337.
 • Heffler, B. (2001). Individual learning style and the learning style inventory. Educational Studies, 27, 307-316.
 • Kahyaoğlu, M. (2013). Comparision between gifted students and non-gifted students learning styles and their motivation styles towards science learning. Educational Research and Reviews, 8(12), 890-896.
 • Kahyaoğlu, P. ve Pesen, A. (2013) Üstün yetenekli öğrencilerin fen ve teknolojiye yönelik tutumları, öğrenme ve motivasyon stilleri arasındaki ilişki. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 13(1), 38-49.
 • Karakış, Ö. (2006). Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, H. ve Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Kazancı, F., Kazancı, E.E., Memduhoğlu, H.B., ve Sevimli, Ş. (2014). Tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(1), 67-73.
 • Kazu, İ.Y. ve Koç-Akran, S. (2018). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Malatya ve Elazığ ili örneği), Current Research in Education, 4(2), 62-85.
 • Koç, H. (2013). Harita beceri düzeyleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 17-32.
 • Kolb, D. A. (1981). Experiential learning theory and the Learning Style Inventory: a reply to Freedman and Stumpf. The Academy of Management Review, 6(2), 289-296.
 • Kolb, D. A. (1984). Experimential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.
 • Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory: Self-scoring inventory and interpretation booklet. Boston: McBer and Company.
 • Kolb, D. A. (1999). Learning style inventory version 3: Technical specifications. Boston: TRG Hay/McBer, Training Resources Group. 116 Huntington Avenue, Boston, MA 02116.
 • Kontaş, H. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri, İlköğretim Online, 9(3), 1148-1158.
 • Kontaş, H. ve Topal, T. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stilleri ile problem çözme becerileri üzerine bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 982-986.
 • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2006). Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Larkin-Hein, T. & D. Budny. D. (2000). Why bother learning about learning styles and psychological types? Paper presented at the ASEE Annual Conference, St. Louis, Missouri, USA.
 • Lee, M. and Siegle, D. (2008). A multilevel analysis of gifted Korean American students’ characteristics and school context effects on learning styles preferences. Gifted Talented International, 23(2), 25-38.
 • M.E.B., (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.
 • Özgen, K. ve Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 1-38.
 • Riley, L.T. (2011). Teaching gifted students in the inclusive classroom. USA: Prufrock Press Inc.
 • Silverman, L.K. (1994). The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review, 17(2), 110-116.
 • Şimşek, N. (2002). Big16 öğrenme biçimleri envanteri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 33-37.
 • Tay, B., Özkan, D. ve Tay, B.A. (2009). The effect of academic risk taking levels on the problem solving abaility of gifted students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1099-1104.
 • Tuğrul, B. (1994). Okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocukların tanınması ve eğitimleri. “Okul öncesi eğitimcileri için el kitabı. Editör: Şule Bilir. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama Sanayi Ltd. Şti. s. 152-159.
 • Tuna, S. (2008). Resim iş öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 7(25), 252-261.
 • Tuncer, M., Berkant, H.G. ve Dikmen, M. (2016). İnternete yönelik tutum bağlamında sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması. Electronic Journal of Education Sciences, 6(11), 1-10.
 • Turki, J. (2014). Learning styles of gifted and non-gifted students in Tafila governorate. International Journal of Humanities and Social Science, 4(5),114-124.
 • Tüysüz, C. (2013) Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelik bir durum çalışması: Kahramanmaraş il örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7),19-28.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y. ve Aydın, H. (2008). Exploring the Gifted Students’ Learning Styles, 2nd International Conference on Special Education, Divan Mares Hotel, Marmaris, Muğla, Turkey.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi Birey ve Öğrenme. Ankara:Bilim Yayınları.
 • Yalız, D. ve Erişti, B. (2010). Anadolu Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Celal Bayar University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 4(4), 156-163.
 • Yazıcılar, Ö. ve Güven, B. (2009). The effects of learning style activities on academic achievement, attitudes and recall level. Elementary Education Online, 8(1), 9-23.
 • Yenice, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 162-173.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7348-3280
Yazar: İclal ALKAN
Kurum: İnönü Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Malatya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8516-9152
Yazar: OĞUZHAN NACAROĞLU
Kurum: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi, Kayseri
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8643-1236
Yazar: Fatma MUTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İnönü Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Malatya
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder518357, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {206 - 219}, doi = {10.17755/esosder.518357}, title = {ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALKAN, İclal and NACAROĞLU, OĞUZHAN and MUTLU, Fatma} }
APA ALKAN, İ , NACAROĞLU, O , MUTLU, F . (2020). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 206-219 . DOI: 10.17755/esosder.518357
MLA ALKAN, İ , NACAROĞLU, O , MUTLU, F . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 206-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/518357>
Chicago ALKAN, İ , NACAROĞLU, O , MUTLU, F . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 206-219
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ AU - İclal ALKAN , OĞUZHAN NACAROĞLU , Fatma MUTLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.518357 DO - 10.17755/esosder.518357 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 219 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.518357 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.518357 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ %A İclal ALKAN , OĞUZHAN NACAROĞLU , Fatma MUTLU %T ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.518357 %U 10.17755/esosder.518357
ISNAD ALKAN, İclal , NACAROĞLU, OĞUZHAN , MUTLU, Fatma . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 206-219 . https://doi.org/10.17755/esosder.518357
AMA ALKAN İ , NACAROĞLU O , MUTLU F . ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 206-219.
Vancouver ALKAN İ , NACAROĞLU O , MUTLU F . ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 219-206.