Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 437 - 461, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.556416

Öz

Kaynakça

 • Akça, İ.; Akbaş Tuna, A. ve Gürlek, M. (2017). Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Sektör Çalışma Koşullarını Algılamaları Ve Sektörde Çalışmaya yönelik Tutumları: Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Ve Fakülte Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 354-371, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Akıncı, Z. (2015). “Meslek Yüksekokullarında Verilen Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi: Bir Odak Grup Çalışması”, Mediterranean Journal Of Humanities, C: 5, No: 1, ss. 43-59.
 • Akoğlan Kozak, M. (2009). ‘‘Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi’’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, ss. 1-20.
 • Avcıkurt, C., Deveci, B. ve Türkmen, S. (2012). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu (BTİOYO) Mezunlarının Turizm Sektöründeki İstihdam Profili, Turizm Eğitimi Konferansı - Tebliğler, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3381 - Araştırma Ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları: 366 - Genel Yayın Dizisi: 75, ss. 109-119
 • Aydos, H. (1992). Türkiye’de Turizm Sektörüne İşgücü Yetiştirilmesi Buma Yönelik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferansı- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını, ss. 175-178.
 • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2013). “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri Ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği)”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 35, ss. 1-21.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm Ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Yayın No:122, Ankara
 • Baltacı, F. ; Üngüren, E. ; Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C: 4, No: 1, ss. 17-25.
 • Boylu, Y. (2004). “Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi
 • Boylu, Y. ve Arslan, E. (2013). Türkiye’deki Turizm Eğitiminde Son Rakamsal Gelişmeler, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık, ss. 539-556
 • Cankül, D. (2016). “Turizm Diplomalı Nitelikli Personelin Sektöre Kazandırılmasında Ortak Akıl”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.
 • Cankül, D., Erbaş, A ve Temizkan, R. (2017). “Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücüne Doğru: Turizm Diplomalıların Sektöre Kazandırılması" , Social Sciences Studies Journal, 3(8): 1815-1833.
 • Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). “Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, C: 14, No: 1, ss. 23-45.
 • EARGED (Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı) (2006). “Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim Ve Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması”, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/eml_ders_mezun_istihdam_durumu.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2015
 • Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, ss.1150-1162.
 • Erdem, B. ve Kayran, M. F. (2013). “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, C: 14, No: 1, ss. 81-106.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan, Antalya, ss. 250-266.
 • Gökbulut, E. (2011). “Meslek Yüksekokulu İktisadi Ve İdari Programlarından Mezun Olan Öğrencilerin İşgücü Piyasasındaki Durumlarının Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Gülcan, B.; Özekici, Y. K. ve Eren, A. (2017). Türkiye Turizm Yükseköğretiminde Yeni Bir Model Olarak Kurulan Turizm Fakültelerinin Analizi, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 278-296, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Halis, M. ve Aydın, S. (2010). Turizm Eğitiminde Uygulanan Müfredat Bağlamında Öğrenci Kazanımlarının Ve Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi: Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 27-30 Mayıs, Nevşehir, ss. 377-393.
 • İçöz, O. (1991). “Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Unsurunun Önemi”, Anatolia, C:2, No: 6, ss. 15-18.
 • İstanbullu Dinçer, F. ; Akova, O. ve Kaya, F. (2013). “Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, C: 1, No: 2, ss.42-56
 • Keleş, Y.; Gültekin, Y. ve Pelit, E. (2017). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitiminin Örgütlenmesine İlişkin Sorunlar ve Turizm İşletmeciliği Eğitiminin Durumu, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 298-307, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Kılıç, Y. (2014). “Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu Ve İnsangücü Planlaması”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, C: 4, No: 1, ss.419-436
 • Kızılırmak, İ. (2000). “Meslek Yüksek Okulları Turizm Ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 147, ss. 54-60
 • Kiracı, K. ve Bayrak, Ü. (2014). “Sivil Havacılık Lisans Mezunlarının İstihdam Ve Kariyer Durumları Üzerine Bir Araştırma”, E-International Journal Of Educational Research, C: 5, No: 2, ss. 67-88.
 • Kusluvan, S. ve Kusluvan, Z. (2000). “Perceptions And Attitudes Of Undergraduate Tourism Students Towards Working İn The Tourism İndustry İn Turkey”, Tourism Management, C: 21, ss. 251-269
 • Külahçı, M. (1992). Turizm Sektöründe İşgücünün Mesleki Eğitimi, Turizm Eğitimi Konferansı- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını, ss. 105-113.
 • METARGEM (Meslekî Ve Teknik Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı) (2000). “Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı Ve Turizm Eğitimi Araştırması”, Yayın No: 26, Ankara, http://meb.gov.tr/earged/earged/Turizm_sektoru_ara_eleman.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2015
 • Okumuş, F. ve Yağcı, Ö. (2005). “Tourism Higher Education İn Turkey”, Journal Of Teaching İn Travel & Tourism, C:5, No:1-2, ss.89-116.
 • Olcay, A. ve Düzgün, M. (2015). “Turizm Sektörünün İstihdam Niteliğinin Öğrencilerin Kariyer Planları Üzerindeki Etkisi”, Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal Of Travel And Hospitality Management, C: 12, No: 3, ss. 49-72.
 • Orhan, A. (2015). “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü İle İlgili Algılarının Çalışma Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdoğan, O. N. ve Çavuş, Ş. (2009). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Yapısı ve Gelişimi, Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim, ed: Şenol Çavuş, Zehra Ege ve Osman Eralp Çolakoğlu, Detay Yayıncılık, Yayın No: 303, Ankara
 • Özkan, E.; Taş, S. ve Başkan, K. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Hakkındaki Görüşleri Ve Beklentileri: Çeşme Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay yayınları, yayın no: 678
 • Polat Üzümcü, T. ve Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 108
 • Sarıışık, M. (2007). “Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 18, No: 2, ss. 143-160.
 • Sezgin, O. M. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Yayın No: 15, Ankara.
 • Temizkan, R. ; Erbaş, A. ve Cankül, D. (2014). Turizm Personeli Meslek Yasası Mümkün Mü?, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan, ss. 406-419.
 • Temizkan, R. ve Cankül, D. (2015). "2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl" (Ed.). Esogü Basımevi, Eskişehir.
 • Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005). ‘‘Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi’’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 12, ss. 11-32.
 • Yanardağ M. Ö. ve Avcı, M. (2012). “Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, C: 3, No: 2, ss. 39-62.
 • Yıldız, Z. (2011). “Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C:3, No: 5, ss. 54-71.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2018). http://istatistik.yok.gov.tr, 10.01.2018.

Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 437 - 461, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.556416

Öz

Turizm sektöründe yapılan araştırmalar incelendiğinde, sektörde çalışanların ağırlıklı olarak turizm eğitimi almamış kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi almış olan mezunların istihdam durumları ve bu konudaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu temel amaçlar çerçevesinde araştırmada, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye genelinde devlet ve özel üniversitelerden mezun olan turizm lisans mezunları oluşturduğundan görüşme formu çevrimiçi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda interaktif ortamda hazırlanan çevrimiçi görüşme formu aracılığı ile 714 veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında çözümlenmiş, betimsel analiz ve sayısal analize tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; turizm lisans mezunu katılımcıların yarısından fazlasının lisans eğitimi alınan bölümü isteyerek tercih ettiğini ve lisans mezuniyeti sonrasında yapmayı düşündüklerini, ancak mezuniyet sonrası turizm lisans mezunlarının %49,2’sinin sektörü terk ettiğini, sadece %35,6’sının turizm alanında çalıştığını ve katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%72,8) turizm lisans eğitimi almayı yakınlarına tavsiye etmeyi düşünmediklerini göstermektedir.

Kaynakça

 • Akça, İ.; Akbaş Tuna, A. ve Gürlek, M. (2017). Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Sektör Çalışma Koşullarını Algılamaları Ve Sektörde Çalışmaya yönelik Tutumları: Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Ve Fakülte Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 354-371, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Akıncı, Z. (2015). “Meslek Yüksekokullarında Verilen Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi: Bir Odak Grup Çalışması”, Mediterranean Journal Of Humanities, C: 5, No: 1, ss. 43-59.
 • Akoğlan Kozak, M. (2009). ‘‘Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi’’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, ss. 1-20.
 • Avcıkurt, C., Deveci, B. ve Türkmen, S. (2012). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu (BTİOYO) Mezunlarının Turizm Sektöründeki İstihdam Profili, Turizm Eğitimi Konferansı - Tebliğler, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3381 - Araştırma Ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları: 366 - Genel Yayın Dizisi: 75, ss. 109-119
 • Aydos, H. (1992). Türkiye’de Turizm Sektörüne İşgücü Yetiştirilmesi Buma Yönelik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferansı- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını, ss. 175-178.
 • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2013). “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri Ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği)”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 35, ss. 1-21.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm Ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Yayın No:122, Ankara
 • Baltacı, F. ; Üngüren, E. ; Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C: 4, No: 1, ss. 17-25.
 • Boylu, Y. (2004). “Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi
 • Boylu, Y. ve Arslan, E. (2013). Türkiye’deki Turizm Eğitiminde Son Rakamsal Gelişmeler, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık, ss. 539-556
 • Cankül, D. (2016). “Turizm Diplomalı Nitelikli Personelin Sektöre Kazandırılmasında Ortak Akıl”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.
 • Cankül, D., Erbaş, A ve Temizkan, R. (2017). “Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücüne Doğru: Turizm Diplomalıların Sektöre Kazandırılması" , Social Sciences Studies Journal, 3(8): 1815-1833.
 • Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). “Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, C: 14, No: 1, ss. 23-45.
 • EARGED (Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı) (2006). “Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim Ve Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması”, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/eml_ders_mezun_istihdam_durumu.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2015
 • Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, ss.1150-1162.
 • Erdem, B. ve Kayran, M. F. (2013). “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, C: 14, No: 1, ss. 81-106.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan, Antalya, ss. 250-266.
 • Gökbulut, E. (2011). “Meslek Yüksekokulu İktisadi Ve İdari Programlarından Mezun Olan Öğrencilerin İşgücü Piyasasındaki Durumlarının Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Gülcan, B.; Özekici, Y. K. ve Eren, A. (2017). Türkiye Turizm Yükseköğretiminde Yeni Bir Model Olarak Kurulan Turizm Fakültelerinin Analizi, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 278-296, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Halis, M. ve Aydın, S. (2010). Turizm Eğitiminde Uygulanan Müfredat Bağlamında Öğrenci Kazanımlarının Ve Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi: Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 27-30 Mayıs, Nevşehir, ss. 377-393.
 • İçöz, O. (1991). “Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Unsurunun Önemi”, Anatolia, C:2, No: 6, ss. 15-18.
 • İstanbullu Dinçer, F. ; Akova, O. ve Kaya, F. (2013). “Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, C: 1, No: 2, ss.42-56
 • Keleş, Y.; Gültekin, Y. ve Pelit, E. (2017). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitiminin Örgütlenmesine İlişkin Sorunlar ve Turizm İşletmeciliği Eğitiminin Durumu, 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt: 2, ss. 298-307, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Kılıç, Y. (2014). “Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu Ve İnsangücü Planlaması”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, C: 4, No: 1, ss.419-436
 • Kızılırmak, İ. (2000). “Meslek Yüksek Okulları Turizm Ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 147, ss. 54-60
 • Kiracı, K. ve Bayrak, Ü. (2014). “Sivil Havacılık Lisans Mezunlarının İstihdam Ve Kariyer Durumları Üzerine Bir Araştırma”, E-International Journal Of Educational Research, C: 5, No: 2, ss. 67-88.
 • Kusluvan, S. ve Kusluvan, Z. (2000). “Perceptions And Attitudes Of Undergraduate Tourism Students Towards Working İn The Tourism İndustry İn Turkey”, Tourism Management, C: 21, ss. 251-269
 • Külahçı, M. (1992). Turizm Sektöründe İşgücünün Mesleki Eğitimi, Turizm Eğitimi Konferansı- Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını, ss. 105-113.
 • METARGEM (Meslekî Ve Teknik Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı) (2000). “Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı Ve Turizm Eğitimi Araştırması”, Yayın No: 26, Ankara, http://meb.gov.tr/earged/earged/Turizm_sektoru_ara_eleman.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2015
 • Okumuş, F. ve Yağcı, Ö. (2005). “Tourism Higher Education İn Turkey”, Journal Of Teaching İn Travel & Tourism, C:5, No:1-2, ss.89-116.
 • Olcay, A. ve Düzgün, M. (2015). “Turizm Sektörünün İstihdam Niteliğinin Öğrencilerin Kariyer Planları Üzerindeki Etkisi”, Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal Of Travel And Hospitality Management, C: 12, No: 3, ss. 49-72.
 • Orhan, A. (2015). “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü İle İlgili Algılarının Çalışma Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdoğan, O. N. ve Çavuş, Ş. (2009). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Yapısı ve Gelişimi, Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim, ed: Şenol Çavuş, Zehra Ege ve Osman Eralp Çolakoğlu, Detay Yayıncılık, Yayın No: 303, Ankara
 • Özkan, E.; Taş, S. ve Başkan, K. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Hakkındaki Görüşleri Ve Beklentileri: Çeşme Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay yayınları, yayın no: 678
 • Polat Üzümcü, T. ve Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 108
 • Sarıışık, M. (2007). “Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 18, No: 2, ss. 143-160.
 • Sezgin, O. M. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Yayın No: 15, Ankara.
 • Temizkan, R. ; Erbaş, A. ve Cankül, D. (2014). Turizm Personeli Meslek Yasası Mümkün Mü?, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan, ss. 406-419.
 • Temizkan, R. ve Cankül, D. (2015). "2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl" (Ed.). Esogü Basımevi, Eskişehir.
 • Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005). ‘‘Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi’’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 12, ss. 11-32.
 • Yanardağ M. Ö. ve Avcı, M. (2012). “Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, C: 3, No: 2, ss. 39-62.
 • Yıldız, Z. (2011). “Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C:3, No: 5, ss. 54-71.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2018). http://istatistik.yok.gov.tr, 10.01.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Saadet Pınar TEMİZKAN>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-8200-9564
Türkiye


Coşkun CEVİZ Bu kişi benim
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3387-2641
Türkiye


Duran CANKÜL> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0001-5067-6904
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria556416, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {3}, pages = {437 - 461}, doi = {10.32958/gastoria.556416}, title = {Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları}, key = {cite}, author = {Temizkan, Saadet Pınar and Ceviz, Coşkun and Cankül, Duran} }
APA Temizkan, S. P. , Ceviz, C. & Cankül, D. (2019). Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , Vol. 3 No.3 , 437-461 . DOI: 10.32958/gastoria.556416
MLA Temizkan, S. P. , Ceviz, C. , Cankül, D. "Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 437-461 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/50020/556416>
Chicago Temizkan, S. P. , Ceviz, C. , Cankül, D. "Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 437-461
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları AU - Saadet PınarTemizkan, CoşkunCeviz, DuranCankül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.556416 DO - 10.32958/gastoria.556416 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 437 EP - 461 VL - 3 IS - 3 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.556416 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.556416 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları %A Saadet Pınar Temizkan , Coşkun Ceviz , Duran Cankül %T Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 3 %R doi: 10.32958/gastoria.556416 %U 10.32958/gastoria.556416
ISNAD Temizkan, Saadet Pınar , Ceviz, Coşkun , Cankül, Duran . "Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 3 (Ekim 2019): 437-461 . https://doi.org/10.32958/gastoria.556416
AMA Temizkan S. P. , Ceviz C. , Cankül D. Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(3): 437-461.
Vancouver Temizkan S. P. , Ceviz C. , Cankül D. Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(3): 437-461.
IEEE S. P. Temizkan , C. Ceviz ve D. Cankül , "Turizm Eğitimi Lisans Mezunları ve İstihdam Durumları", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 3, ss. 437-461, Eki. 2019, doi:10.32958/gastoria.556416