Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Qualitative Research On Rural Tourism Perceptions Of Students Who Have Received Tourism Education At Associate Degree Level

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 765 - 775, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587984

Öz

The aim of the study is to create an awareness for the development of rural tourism and to evaluate the perceptions of rural tourism.
In this study, the phenomendogical pattern of qualitative research desing was made and easily accessible sampling method was used from purposive sampling methods.
Participants mention the concept of rural tourism as the nature, culture, economy and promotion; Anamur's regional products of banana, strawberries, oranges, golevez, mushrooms, olives and avocados, advertising and promotion for the development of rural tourism in Anamur, the removal/reduction of greenhouses, development of social tourism, seasonality problem solving, development of tourism types such as trekking, camping, hunting; protection of the environment and solving transportation problems; the strong characteristics of Anamur in the development of rural tourism: the fertility of the land, the climate and vegetation, the clean sea and the coast, the preservation of the local culture, the continuity of agriculture, the geographical location, the natural beauties, the adequate rural resources and the plateaus.
As the results of the research, it has been found out that the students are positive about the applicability of rural tourism in Anamur, and in order to raise awareness in all parts of the society for further studies to be done, it is recommended to conduct research to measure the perception of rural tourism in different social groups and to put rural tourism into the curriculum of high school and university to raise awareness of it.
The research was applied to the associate degree students who received tourism education in the district of Anamur.
Research is a qualitative study on rural tourism for the first time in Anamur. The tourism program will guide rural tourism perceptions sector practitioners to associate degree students.

Kaynakça

 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions. California: SAGE.
 • Çeken, H., Uçar, M., Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 1 (1), 4-28.
 • Çuhadar, M., Ünal, İ. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Economics and Administrative Sciences, 3 (2), 1-16.
 • Doganer, S. (2014). Developing Sustainable Rural Tourism in San Antonio, TX. In International Antalya Hospitality Tourism and Travel Research Conference Proceedings, Antalya, Turkey, 9-12 December 2014
 • European Commission (2003). Fact Sheet. Rural Development in the European Union, Brussels.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. New York: McGraw-Hill.
 • Given, L.M. (2008). The Sage of Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • Güney, D., Göller, V., Çeken, H. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 19-27.
 • Johnson, B., Christensen, L. (2012). Educational Research Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches. London: SAGE
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage Publications.
 • Köroğlu, A., Köroğlu Ö. (2006). Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli, Buldan Sempozyumu, (23-24 Kasım 2006), Buldan, Denizli
 • Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019). İlçelerimiz Anamur, Erişim Adresi http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73139/anamur.html, 28.02.2019.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • OECD (1994). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Tourism Strategies and Rural Development, OCDE/ GD (94) 49, Paris.
 • Ongun, U., Gövdere, B., Çelik, T. (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 406-423
 • Soykan, F. (2001). Ege Bölgesi’nden Kırsal Turizme Özgün Bir Örnek: Şirince Köyü (Selçuk/İzmir). Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, 151-176.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12 (1), 1-11.
 • Soykan, Füsun, (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (20-22 Nisan 2006), Bildiriler Kitabı, Balıkesir, s. 73.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B., Kutukız, D. (2015). Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 350-365.
 • UNWTO (2019). Erişim Adresi: www.unwto.org, 24.02.2019
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 765 - 775, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587984

Öz

Araştırma amacı kırsal turizmin gelişmesi için bir farkındalık yaratmak ve ön lisans öğrencilerinin kırsal turizm algılarını değerlendirmektir.

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni yapılarak, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi uygulanmıştır.

Katılımcılar kırsal turizm kavramını doğa, kültür, ekonomi ve tanıtım; Anamur’da ön plana çıkan yöresel ürünleri muz, çilek, portakal, gölevez, mantar, zeytin ve avokado; Anamur’da kırsal turizmin gelişmesi için reklam ve tanıtım, seraların kaldırılması/azaltılması, sosyal turizmin gelişmesi, mevsimsellik sorununun çözülmesi, trekking, kamp, avcılık gibi turizm türlerinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve ulaşım sorununun giderilmesi; Anamur’un kırsal turizmin gelişmesinde güçlü özelliklerini ise toprağın verimli olması, iklimi ve bitki örtüsü, temiz deniz ve sahile sahip olması, yöresel kültürün korunmuşluğu, tarımın devam etmesi, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, yeterli kırsal kaynağa sahip olması ve yaylaları olarak belirtmektedirler.

Araştırma sonuçlarında öğrencilerin Anamur’da kırsal turizmin uygulanabilirliğine yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu; ileriye yönelik yapılacak çalışmalarda toplumun her kesimi için farkındalık yaratılabilmesi için kırsal turizm olgusunun farklı toplumsal grupların algısını ölçmeye yönelik araştırmaların yapılması ve kırsal turizm bilincin arttırılabilmesi için lise ve üniversite müfredatlarında yer verilmesi önerilmektedir.

Araştırma Anamur ilçesinde turizm eğitimi alan ön lisans öğrencilerine uygulanmıştır. 

Anamur’ da kırsal turizm üzerine ilk kez bir nitel çalışma özelliği taşımaktadır. Turizm programı ön lisans öğrencilerinin kırsal turizm algılamaları sektör uygulayıcılarına yol gösterecektir.


Kaynakça

 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions. California: SAGE.
 • Çeken, H., Uçar, M., Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 1 (1), 4-28.
 • Çuhadar, M., Ünal, İ. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Economics and Administrative Sciences, 3 (2), 1-16.
 • Doganer, S. (2014). Developing Sustainable Rural Tourism in San Antonio, TX. In International Antalya Hospitality Tourism and Travel Research Conference Proceedings, Antalya, Turkey, 9-12 December 2014
 • European Commission (2003). Fact Sheet. Rural Development in the European Union, Brussels.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. New York: McGraw-Hill.
 • Given, L.M. (2008). The Sage of Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • Güney, D., Göller, V., Çeken, H. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 19-27.
 • Johnson, B., Christensen, L. (2012). Educational Research Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches. London: SAGE
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage Publications.
 • Köroğlu, A., Köroğlu Ö. (2006). Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli, Buldan Sempozyumu, (23-24 Kasım 2006), Buldan, Denizli
 • Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019). İlçelerimiz Anamur, Erişim Adresi http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73139/anamur.html, 28.02.2019.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • OECD (1994). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Tourism Strategies and Rural Development, OCDE/ GD (94) 49, Paris.
 • Ongun, U., Gövdere, B., Çelik, T. (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 406-423
 • Soykan, F. (2001). Ege Bölgesi’nden Kırsal Turizme Özgün Bir Örnek: Şirince Köyü (Selçuk/İzmir). Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, 151-176.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, 12 (1), 1-11.
 • Soykan, Füsun, (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (20-22 Nisan 2006), Bildiriler Kitabı, Balıkesir, s. 73.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B., Kutukız, D. (2015). Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 350-365.
 • UNWTO (2019). Erişim Adresi: www.unwto.org, 24.02.2019
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1703-8067
Türkiye


Barış ALTUNTAŞ> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0659-1326
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria587984, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {765 - 775}, doi = {10.32958/gastoria.587984}, title = {Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Çetinsöz, Burçin Cevdet and Altuntaş, Barış} }
APA Çetinsöz, B. C. & Altuntaş, B. (2019). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 765-775 . DOI: 10.32958/gastoria.587984
MLA Çetinsöz, B. C. , Altuntaş, B. "Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 765-775 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587984>
Chicago Çetinsöz, B. C. , Altuntaş, B. "Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 765-775
RIS TY - JOUR T1 - Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma AU - Burçin CevdetÇetinsöz, BarışAltuntaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587984 DO - 10.32958/gastoria.587984 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 775 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587984 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587984 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma %A Burçin Cevdet Çetinsöz , Barış Altuntaş %T Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587984 %U 10.32958/gastoria.587984
ISNAD Çetinsöz, Burçin Cevdet , Altuntaş, Barış . "Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 765-775 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587984
AMA Çetinsöz B. C. , Altuntaş B. Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 765-775.
Vancouver Çetinsöz B. C. , Altuntaş B. Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 765-775.
IEEE B. C. Çetinsöz ve B. Altuntaş , "Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algılamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 765-775, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587984