Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 16, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.604386

Öz

Kaynakça

 • Aktüelpsikoloji, (2018).[URL: http://www.aktuelpsikoloji.com/neofobi-yenilik-korkusu-nedir-6968h.htm]. Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • Alley, T. R. ve Potter, K. A. (2011). Food neophobia and sensation seeking, Ed: Preedy, V. R., Watson, C. ve Martin, C. R. İçinde: Handbook Behavior: Food and Nutrition. 707-724.
 • Barrena, R. ve Sanchez, M. (2012). Neophobia, personel consumer values and novel food acceptance, Food Quality and Preference, 27, 72-84.
 • Baysal, A. (2015). Beslenme 16. Baskı, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Bucak, T. ve Ateş, U. (2014). Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği, International Journal of Social Science, 28, 315-328.
 • Caber, M., Yılmaz, G., Kılıçarslan, D. ve Öztürk, A. (2018). The effects of tour guide performance and food involvement on food neophobia and local food consumption intention. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol: 30 (3), 1472-1491.
 • Cevizkaya, G. (2015). Tüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercih nedenleri: İstanbul’da bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Choe, Y. J. ve Cho, S. M. (2011). Food neophobia and willingness to try non-traditional foods for Koreans. Food and Quality and Preference, 22, 671-677.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 8. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Doğdubay, M. ve Cevizkaya, G. (2015). Yiyecek-İçecek Endüstrisi ve Yiyecek-İçecek Endüstrisindeki İşletmelerin Yönetsel Fonksiyonlarının Analizi. Ed.: Murat Doğdubay, Turizm İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Yönetimi , Ankara: Grafiker Yayınları, s. 13-34.
 • Flight, I., Leppard, P. ve Cox, D. N. (2003). Food neophobia and associations with cultural diversity and socio-economic status amongst rural and urban Australian adolescents. Appetite, 41, 51-59.
 • Furst, T., Connors, M., Bisogni, A. C., Sobal, J. and Falk, W. L. (1996). Food choice: A conceptual model of the process. Appetite, 26, 247-266.
 • Greggor, A. L., Jolles, J. W., Thornton, A. ve Clayton, N. S. (2016). Seasonal changes in neophobia and its consisteny in rooks: The effect of novelty type and dominance position. Animal Behaviour, 121, 11-20.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Henriques, A. S., Silva, C. K. ve Herbert, L. M. (2009). Consumer segmentation based on food neophobia and its application to product development. Food Quality and Preference, 20, 83-91.
 • Kim, G. Y., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28, 423-431.
 • Knaapila, A., Tuorilla, H., Silventoinen, K., Keskitalo, K., Kallela, M., Wessman, W., Peltonen, L., Cherkas, L. F., Spector, T. D. ve Perola, M. (2007). Food neophobia shows heritable varition in humans. Physiology & Behavior, 91, 573-578.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.Martins, Y., Pelchat, M. L. ve Pliner, P. (1997). Try it; It’s good and it’s good for you: Effects of taste and nutrition information on willingness to try novel foods. Appetite, 28, 89-102.
 • MEGEP, (2012). Gıda Teknolojisi, Duyusal Test Teknikleri. Ankara.
 • Mil, B. (2016). Yeme Ortamı ve Etkileri. Ed.: Osman Nuri Özdoğan, Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler I, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 59-80.
 • Muhammad, R., Ibrahim, A. M., Ahmad, R. ve Hanan, F. (2016). Pyschological factors on food neophobia among the young culinarian in Malaysia: Novel food preferences. Social and Behavioral Science, 222, 358-366.
 • Nezlek, J. B. ve Forestell, C. A. (2019). Food neophobia and the five factor model of personality. Food Quality and Preference, Vol: 73, 210-214.
 • Olabi, A., Najm, N. E. O., Baghdadi, O. K. Ve Morton, J. M. (2009). Food neophobia levels of Lebanese and American college students. Food Quality and Prefence, 20, 353-362.
 • Özgen, L. (2014). Academicians’ attitude towards “new foods”. Food and Public Health. 4 (6), 259-265.
 • Pliner, P. ve Hobden, K. (1992). Devolopment of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19, 105-120.
 • Pliner, P. ve Salvy, S. (2006). Food neophobia in humans. Frontiers in Nutritional Science, 3, 1-31.
 • Rızaoğlu, B., Ayazlar, R. A. ve Gençer, K. (2014). Yiyecek deneyimiyle bireysel eğilimlerin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi: Kuşadası’na gelen yabancı turistler örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 669-687.
 • Ronteltap, A., vanTriijp, J. C., Renes, R. J. ve Frewer, J. J. (2007). Consumer acceptance of technology-based innovations: Lesson for the future nutrigenomics. Appetite 49 (1), 1- 17.
 • Saltık, I. (2011). Turizm sektöründe deneyimsel pazarlama ve tüketici davranışları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Muğla.
 • Siegrist, M., Hartmann, C. ve Keller, C. (2013). Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Quality and Preference, 30, 293-298.
 • Tuorila, H., Lahteenmaki, L., Pohjalainen, L. ve Lotti, L. (2001). Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods, Food and Quality and Preference, 12, 29-37.
 • Tuorila, H., Meiselman, L., Bell, R., Cardello, A. V. ve Johnson, W. (1994). Role of sensory and cognitive information in the enhancement of certainty and liking for novel and familiar foods. Appetite, 23, 231-246.
 • Vabo, M. ve Hansen, H. (2014). The relationship between food preferences and food choice: A theoretical discussion. International Journal of Business and Social Science, Vol: 5 (7), 145-157.
 • Yaralı, E. (2018). Gıdalarda Duyusal Analizler. [URL: http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/gidalarda%20duyusal%20analizler.pdf], Erişim Tarihi: 27.05.2019.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, S. ve Doğdubay, M. (2017). Gastronomi eğitimi alan öğrencilerde yiyecekte yenilik korkusu (food neophobia): Balıkesir Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol: 5, Special Issue 2, 162-168.

Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 16, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.604386

Öz

Yeniliklere bağlı olarak yiyecek ve içecek sektörü; tüketicilerin istek ve arzularında meydana gelen değişimlere ayak uydurabilmek amacıyla, yeni ve farklı hizmet arayışı içine girebilmektedir. Son yıllarda özellikle gastronomi biliminin de etkisiyle, yiyecek ve içecek sektörü her geçen gün yenilenmektedir. Ancak yiyecek ve içecek sektöründe meydana gelen yenilikler her zaman karşılık bulamayabilmektedir. Bunun nedeni olarak, tüketicilerin belli bir kısmının yeniliğe açık olmaması gösterilebilmektedir. Psikoloji bilim dalının incelemiş olduğu konulardan biri olan yenilik korkusu (neofobi); insanların hayatlarında veya çevresinde meydana gelen yeniliklere karşı besledikleri korku olarak adlandırılmaktadır. Bu korkuya sahip insanlar hayatlarında yenilik istememekte ve alışkanlıklarını yaşamı boyunca devam ettirme niyetindedirler. Çalışmanın ana konularından birini oluşturan yiyecekte yenilik korkusu da yenilik korkusunun bir çeşididir. Yiyecekte yenilik korkusu, yeni yiyeceklere karşı bireylerde genellikle korku, geri çekilme ve denemede isteksizlik olarak gözlenmektedir. Her ne kadar yiyecekte yenilik korkusu, bireyi yeni yiyeceğin potansiyel zararlarına karşı korumuş olsa da, zamanla bireyin beslenme döngüsünü kısıtlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin yiyecekte yenilik korkusu düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan çalışmada, katılımcıların yiyecekte yenilik korkusu düzeyleri yiyecekte yenilik korkusu ölçeği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek, Pliner ve Hobden’in (1992) tarafından geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve 413 katılımcıya ulaşılmıştır. Sonuç olarak tüketicilerin, yiyecekte yenilik korkusu açısından düzeyleri “nötr” olarak belirlenmiştir. Bu düzeyin anlamı; tüketiciler, yeni yiyecekleri deneme konusunda temkinli davranmaktadırlar.

Kaynakça

 • Aktüelpsikoloji, (2018).[URL: http://www.aktuelpsikoloji.com/neofobi-yenilik-korkusu-nedir-6968h.htm]. Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • Alley, T. R. ve Potter, K. A. (2011). Food neophobia and sensation seeking, Ed: Preedy, V. R., Watson, C. ve Martin, C. R. İçinde: Handbook Behavior: Food and Nutrition. 707-724.
 • Barrena, R. ve Sanchez, M. (2012). Neophobia, personel consumer values and novel food acceptance, Food Quality and Preference, 27, 72-84.
 • Baysal, A. (2015). Beslenme 16. Baskı, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Bucak, T. ve Ateş, U. (2014). Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği, International Journal of Social Science, 28, 315-328.
 • Caber, M., Yılmaz, G., Kılıçarslan, D. ve Öztürk, A. (2018). The effects of tour guide performance and food involvement on food neophobia and local food consumption intention. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol: 30 (3), 1472-1491.
 • Cevizkaya, G. (2015). Tüketicilerin etnik restoran işletmelerini tercih nedenleri: İstanbul’da bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Choe, Y. J. ve Cho, S. M. (2011). Food neophobia and willingness to try non-traditional foods for Koreans. Food and Quality and Preference, 22, 671-677.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 8. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Doğdubay, M. ve Cevizkaya, G. (2015). Yiyecek-İçecek Endüstrisi ve Yiyecek-İçecek Endüstrisindeki İşletmelerin Yönetsel Fonksiyonlarının Analizi. Ed.: Murat Doğdubay, Turizm İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Yönetimi , Ankara: Grafiker Yayınları, s. 13-34.
 • Flight, I., Leppard, P. ve Cox, D. N. (2003). Food neophobia and associations with cultural diversity and socio-economic status amongst rural and urban Australian adolescents. Appetite, 41, 51-59.
 • Furst, T., Connors, M., Bisogni, A. C., Sobal, J. and Falk, W. L. (1996). Food choice: A conceptual model of the process. Appetite, 26, 247-266.
 • Greggor, A. L., Jolles, J. W., Thornton, A. ve Clayton, N. S. (2016). Seasonal changes in neophobia and its consisteny in rooks: The effect of novelty type and dominance position. Animal Behaviour, 121, 11-20.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Henriques, A. S., Silva, C. K. ve Herbert, L. M. (2009). Consumer segmentation based on food neophobia and its application to product development. Food Quality and Preference, 20, 83-91.
 • Kim, G. Y., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28, 423-431.
 • Knaapila, A., Tuorilla, H., Silventoinen, K., Keskitalo, K., Kallela, M., Wessman, W., Peltonen, L., Cherkas, L. F., Spector, T. D. ve Perola, M. (2007). Food neophobia shows heritable varition in humans. Physiology & Behavior, 91, 573-578.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.Martins, Y., Pelchat, M. L. ve Pliner, P. (1997). Try it; It’s good and it’s good for you: Effects of taste and nutrition information on willingness to try novel foods. Appetite, 28, 89-102.
 • MEGEP, (2012). Gıda Teknolojisi, Duyusal Test Teknikleri. Ankara.
 • Mil, B. (2016). Yeme Ortamı ve Etkileri. Ed.: Osman Nuri Özdoğan, Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler I, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 59-80.
 • Muhammad, R., Ibrahim, A. M., Ahmad, R. ve Hanan, F. (2016). Pyschological factors on food neophobia among the young culinarian in Malaysia: Novel food preferences. Social and Behavioral Science, 222, 358-366.
 • Nezlek, J. B. ve Forestell, C. A. (2019). Food neophobia and the five factor model of personality. Food Quality and Preference, Vol: 73, 210-214.
 • Olabi, A., Najm, N. E. O., Baghdadi, O. K. Ve Morton, J. M. (2009). Food neophobia levels of Lebanese and American college students. Food Quality and Prefence, 20, 353-362.
 • Özgen, L. (2014). Academicians’ attitude towards “new foods”. Food and Public Health. 4 (6), 259-265.
 • Pliner, P. ve Hobden, K. (1992). Devolopment of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19, 105-120.
 • Pliner, P. ve Salvy, S. (2006). Food neophobia in humans. Frontiers in Nutritional Science, 3, 1-31.
 • Rızaoğlu, B., Ayazlar, R. A. ve Gençer, K. (2014). Yiyecek deneyimiyle bireysel eğilimlerin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi: Kuşadası’na gelen yabancı turistler örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 669-687.
 • Ronteltap, A., vanTriijp, J. C., Renes, R. J. ve Frewer, J. J. (2007). Consumer acceptance of technology-based innovations: Lesson for the future nutrigenomics. Appetite 49 (1), 1- 17.
 • Saltık, I. (2011). Turizm sektöründe deneyimsel pazarlama ve tüketici davranışları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Muğla.
 • Siegrist, M., Hartmann, C. ve Keller, C. (2013). Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Quality and Preference, 30, 293-298.
 • Tuorila, H., Lahteenmaki, L., Pohjalainen, L. ve Lotti, L. (2001). Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods, Food and Quality and Preference, 12, 29-37.
 • Tuorila, H., Meiselman, L., Bell, R., Cardello, A. V. ve Johnson, W. (1994). Role of sensory and cognitive information in the enhancement of certainty and liking for novel and familiar foods. Appetite, 23, 231-246.
 • Vabo, M. ve Hansen, H. (2014). The relationship between food preferences and food choice: A theoretical discussion. International Journal of Business and Social Science, Vol: 5 (7), 145-157.
 • Yaralı, E. (2018). Gıdalarda Duyusal Analizler. [URL: http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/gidalarda%20duyusal%20analizler.pdf], Erişim Tarihi: 27.05.2019.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, S. ve Doğdubay, M. (2017). Gastronomi eğitimi alan öğrencilerde yiyecekte yenilik korkusu (food neophobia): Balıkesir Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol: 5, Special Issue 2, 162-168.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan YİĞİT> (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0003-1284-7236
Türkiye


Murat DOĞDUBAY>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-5601-6931

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria604386, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 16}, doi = {10.32958/gastoria.604386}, title = {Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yiğit, Serkan and Doğdubay, Murat} }
APA Yiğit, S. & Doğdubay, M. (2020). Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 4 (1) , 1-16 . DOI: 10.32958/gastoria.604386
MLA Yiğit, S. , Doğdubay, M. "Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/53490/604386>
Chicago Yiğit, S. , Doğdubay, M. "Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma AU - SerkanYiğit, MuratDoğdubay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32958/gastoria.604386 DO - 10.32958/gastoria.604386 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 4 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.604386 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.604386 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma %A Serkan Yiğit , Murat Doğdubay %T Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 4 %N 1 %R doi: 10.32958/gastoria.604386 %U 10.32958/gastoria.604386
ISNAD Yiğit, Serkan , Doğdubay, Murat . "Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 / 1 (Mart 2020): 1-16 . https://doi.org/10.32958/gastoria.604386
AMA Yiğit S. , Doğdubay M. Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 1-16.
Vancouver Yiğit S. , Doğdubay M. Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 1-16.
IEEE S. Yiğit ve M. Doğdubay , "Tüketicilerin Yiyecekte Yenilik Korkusu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 4, sayı. 1, ss. 1-16, Mar. 2020, doi:10.32958/gastoria.604386