Özel Sayı

Sayı: 7. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi Özet Bildiri Özel Sayısı, 22.11.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi (Gazi Journal of Health Sciences); sağlık bilimlerinin farklı alanlarında etkin uygulama, çalışma ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal
ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını ve bilim alanına katkı sağlanmasını amaçlar.

Dergi; beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sosyal hizmet, dil ve konuşma bozuklukları, ergoterapi ve diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri (araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup) değerlendirmek üzere kabul eder.

Yazar Rehberi

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Gazi University Health Sciences), Gazi Üniversitesi’nin bir yayın organıdır. Dergi; 4 ayda bir yılda 3 kez (Mart, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi; beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sosyal hizmet, dil ve konuşma bozuklukları, ergoterapi ve sağlık bilimlerinin bütün alanlarına katkı sağlayan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri (araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup) yayınlamaktadır. Bu dergi; bilimsel araştırmaları topluma ve sağlık profesyonellerine ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim fırsatı sağlamaktadır.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. İlk sayısı 2015 yılında yayınlanmış olup Gazi Üniversitesi Senatosu'nca Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler arasında yayın hayatına kesintisiz olarak devam etmektedir. Derginin Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) 2548-0383 (online) olup kısaltması “Gazi sağlık bilim. derg.” şeklindedir. DergiPark akademik dergi veri tabanı aracılığıyla derginin bağımsız sayfasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi linkinden erişilebilmektedir.

Dergi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması şartını benimsemektedir. Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar ve/veya yazarlara aittir. Editör kurulu bilimsel ve etik ihlallerden sorumlu tutulamaz. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da eş zamanlı olarak yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması veya başka bir dergide inceleme aşamasında olmaması gerekir.

Derginin yayın politikası çerçevesinde tüm giderleri, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından karşılanmaktadır. Kabul edilen makaleler online olarak yayınlanmaktadır. Dergide makale süreçlerinin yürütülmesi için gönderim ücreti talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler için de yayınlama ücreti alınmamaktadır. Ayrıca makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmemekte ve ayrı bir basım (reprint) kopyası verilmemektedir.

Makale Başvurusu ve Değerlendirme Süreçleri

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, “Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır. Makaleler sadece online sistem aracılığıyla gönderilebilir.

Makaleler “Makale gönder” sekmesinden (https://dergipark.org.tr/tr/journal/353/submission/step/manuscript/new) makale üst verileri girilerek gönderilmelidir. Sistemde talep edilen tüm alanlar doldurulmalı ve gerekli dosyaların sisteme yüklendiğinden emin olunmalıdır. Makale başvurusu sırasında makale yazarlarının Open Researcher ve Contributor ID (ORCID) numaralarının bulunması; makale başvurusu sırasında uluslararası geçerliliği bulunan bu 16 haneli numaranın (https://orcid.org) online sisteme girilmesi ve kapak sayfasında yazarların bilgileri ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

Makale başvurusu sırasında online sisteme yüklenen ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış olan orijinal ıslak imzalı “Müracaat ve Yayın Hakkı Devir Formu ", derginin yazışma adresine posta yolu ile iletilmelidir. Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, Müracaat ve Yayın Hakkı Devir Formu’nda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralamaları esas alınmaktadır.

Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada intihal denetiminden tabi tutulmaktadır. Dergide intihal denetimi yazarın yüklemiş olduğu özgünlük raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Dergide maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir.

Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar editör kurulunca atanan konunun uzmanı en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Konu ile ilgili en az iki hakem değerlendirmesi (peer review) sonucu olumlu görüş alındığında makale yayımlanmaya hak kazanır. Yayın Kurulu gerek gördüğünde hakem sayısını arttırabilir. Makale basım için kabul edildiğinde; editör kurulu tarafından da yazarlardan yazım dili, netlik, anlaşılırlık ve bilimsel kaliteyi arttıracak ek revizyonlar istenebilir. Kabul edilen makalelerin 2 ay içerisinde değerlendirilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi politikasını benimsenmektedir. Derginin yayın içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki ise Editör Kurulu’na aittir.


Makale Gönderim Koşulları

Yazım Dili

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Makalede -di’li geçmiş zaman ve birinci şahıs kipi üzerinden ifadeler yer almamalı ve akademik yazım diline uygun bir dil ve zaman dilimi kullanılmalıdır. Türkçe makalelerin yazımının Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü (https://sozluk.gov.tr/) ile Yazım Kılavuzu’na (https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/) uygun olması gerekmektedir. Ayrıca hem makalenin hem de anahtar kelimelerin yazımında Türkiye Bilim Terimleri (TBT) (www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. Tüm makaleler ve özetleri; Türkçe ve İngilizce dil bilgisi ve imla kuralları açısından titizlikle kontrol edilmelidir. Özet ve anahtar kelimeler ile tüm makale aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce yayın dillerine uygun dil editörleri bulunmaktadır. İlgili dilin yazım kurallarına uygunluğuna dikkat edilmektedir. Bu kapsamda Türkçe ve İngilizce makalelerin yazım dilinin yeterli bulunmaması halinde, yazım ve dil editörleri yazarlardan dil kontrolünü tekrar yapmalarını ve/veya ana dili ingilizce olan kişilerden destek almalarını isteyebilmektedir.


Bilimsel Sorumluluk

Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar ve/veya yazarlara aittir. Tüm yazarların gönderilen makalede bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isimler International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” (http://www.icmje.org)’nin Rehberi’nde tanımlanan yazarların rol ve sorumlulukların tamamına sahip olmalıdır. 8http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and contributors.html#:~:text=The%20ICMJE%20recommends%20that%20authorship,for%20important%20intellectual%20content%3B%20AND).

Makalelerin sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.

Etik Sorumluluk

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup yayın süreçleri bilimsel yöntemlerle üretilen bilginin yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır.

Etik sorumluluk yazarlara aittir. Bu hususta Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, yazarlardan “Araştırma ve Yayın Etiği”ne mutlak bir şekilde uyumlu olmasını beklemektedir. Editör kurulu; her bir araştırmanın, ilgili kurul ve komisyonlar tarafından araştırma öncesinde onaylandığından emin olmak ve gerekli belgeleri talep etmek hakkına sahiptir.

• İnsanlarda ve hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda “Ulusal ve Uluslararası Etik Rehberler”e uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Dergide yer alan makalelerin “etik kurallar” çerçevesinde hazırlanmış olması gerekir.
• Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
• Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) oluşturulmuştur. Ayrıca bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini de benimsemektedir.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi yazıları intihal denetimine tabi tutmaktadır. Dergide intihal denetimi, yazarın yüklemiş olduğu özgünlük raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Dergide maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir. Aşağıda yazarların yararlanabileceği bazı özgünlük raporu sağlayıcılarına yer verilmiştir.

http://www.ithenticate.com/
https://intihal.net/ https://unicheck.com/
https://www.duplichecker.com/
https://www.quetext.com/
http://plagiarisma.net/
https://www.plagscan.com/plagiarism-check/
https://www.checkforplagiarism.net/free-checking
www.plagium.com

Etik hususlarla ilgili daha detaylı bilgiler dergi web sayfasında (https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/policy); hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

Makale Yazım Kuralları

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, “Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır. Derginin yazım kurallarında “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors” (http://www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır.

Makale yazımlarında makalelerin bilimsel standartların arttırılması için yazarların Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (equator network)’te bilimsel araştırma yöntemlerine göre yer alan rehberlerden (https://www.equator-network.org/) ve literatürde yer alan sağlık bilimlerine ilişkin kalite değerlendirme araçlarından faydalanmaları önerilmektedir.

Gönderilen yazılarda aşağıdaki kurallar aranmaktadır:

Makalenin Hazırlanması

Biçim ve yapı:

Makale tüm kenarlardan 2.5 cm boşluklu sayfaya (iki yana hizalı), Times New Roman karakterinde 1.15 aralıklı, özet/abstract sayfası hariç çift sütun ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makale açık ve anlaşılır bir dil ile Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası hariç, her sayfası numaralandırılmalıdır.

Paragraf ayrımı için TAB tuşu kullanılmamalıdır. Paragraflar arasında boşluk eklenmelidir. Makalelerde alt başlıklar en fazla üçüncü dereceye kadar kullanılmalıdır. Ana başlıklar büyük harflerle koyu ve sola hizalı, ikinci derece başlıklar ilk harf büyük olmak üzere koyu ve sola hizalı, üçüncü derece başlıklar ise ilk harf büyük olmak üzere koyu yazılmalı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti konularak yazıya devam edilmelidir.

Tüm yazılar; 1. Kapak sayfası (ayrı yüklenecek), 2. Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler, 3. İngilizce başlık, abstract ve keywords, 4. Ana Metin, 5. Sınırlılıklar, 6. Araştırma Katkı Oranı Beyanı, varsa 7. Maddi Destek/Teşekkür, 8. Çıkar Çatışması, 9. Etik Hususlar, 10. Kaynaklar, 11. Tablolar (başlıkları ile kaynaklardan sonra), 12. Şekiller ve resimler (açıklamaları ile kaynaklardan sonra) şeklinde dizilmelidir.

Semboller ve kısaltmalar:

Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundan yararlanılmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Kısaltmalar yazı içinde kullanılabilir, ancak ilk kullanıldığı yerde parantez içinde ne olduğu açıklanmalıdır.

Makale içeriği:

Dergide yayımlanmak üzere kabul edilecek yazı çeşitleri araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektuptur.

• Araştırma; Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makalelerdir. Makaleler; özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, sınırlılıklar ile kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır.
• Derleme; Sağlık bilimleri alanında güncel ve gereksinime yönelik konularda, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır. Derleme makaleleri; özet, konu ile ilgili başlıklar, sonuç ve öneriler, kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır.
• Olgu sunumu; Alanda önemli klinik deneyimleri içeren olguların yer aldığı çalışmalardır. Özet, giriş, olgu sunumu, tartışma, sonuç ve öneriler, sınırlılıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılmalıdır.
• Editöre mektup; Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili görüş, katkı, soruları içeren, başlık ve özet bölümleri bulunmayan yazılardır. En fazla 400 kelime olmalıdır. Editöre mektup yazılarında atıfta bulunulan makalenin adı, yayınlandığı sayı ve tarih belirtilmeli, mektubu yazan kişinin isim, kurum ve adres bilgileri verilmelidir.

Kapak Sayfası:

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makaleyle ilgili iletişimi sağlayacak olan yazışmadan sorumlu yazar bilgileri ayrıca belirtilmelidir.
Her bir yazar ORCID numarasını makale başvurusunda yazar iletişim bilgileri içerisinde mutlaka belirtmelidir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI’dir.

Çalışma daha önce poster veya sözel olarak sunulmuş ise kapak sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır.

Özet ve Abstract:

Her makaleyle beraber 250 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce bilgilendirici bir özet olmalıdır. Özet biçimsel olarak 10 punto yazılmalıdır. Özet araştırmanın Giriş (Background), Amaç (Aim), Yöntem (Method), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Makalenin özeti, makalenin ana noktalarını kısaca yansıtmalı, içerik ve dil açısından mutlaka birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Anahtar kelimeler (Keywords):

En az üç en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı, diğer anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Kelimeler birbirinden virgülle ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MeSH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)'e uygun olarak verilmeli, Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).

Giriş:

Bu bölümde, makaleye konu olan güncel bilgiler verilmelidir. Çalışma konusunu oluşturan iddialar geçmişte yapılan çalışmalar göz önüne alınarak oluşturulmalı, hedeflenen soruya net bir açıklama getirmelidir. Giriş bölümünün son kısmında araştırmanın amacı ve hedefleri yazılmalıdır. Mevcut verilerle birlikte araştırılan konu ile ilgili kısaca bilgi verilmeli ve gereğinden fazla literatür bilgisi/ çalışma sonucu verilmesinden kaçınılmalıdır.

Yöntem:

Bu bölümde, araştırmanın evreni ve örneklemi, nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği (örneklem sayısının belirlenmesi, dahil edilme/dışlama kriterleri, örneklem seçim yöntemi gibi), veri toplama araç ve yöntemleri ile istatistiksel analizler ayrıntılı bir biçimde verilmelidir. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Bu bölümde alt başlıkların kullanılması önerilmektedir.

Araştırmanın evreni ve örneklemi başlığını takiben etik kurul izni ve hastaların bilgilendirilmiş onamları ile ilgili ayrıntılar mutlaka yazılmış olmalıdır. Etik izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca son sayfada kaynaklardan önce yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye de yöntemde yer verilmesi gereklidir.

Çalışma kapsamında alınan kurum izinleri ve/veya Etik Kurul/komisyon İzin yazısının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yöntem bölümünde “Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi” alt başlığı altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel yöntemler kısa ve açık bir şekilde yazılmalıdır. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı ve sürüm numarası verilmelidir.

Bulgular:

Bu bölümde, araştırma bulguları, tablolar, şekiller ve grafikler yer almalıdır. Bulgular yorumsuz olarak açıklanmalıdır. Bir tabloda ya da şekilde verilmiş olan veriler bir başka tablo ya da şekilde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma:

Giriş ve bulgular bölümündeki anlatımlar bu bölümde tekrarlanmamalıdır. Elde edilen sonuçlar ilgili, güncel literatür ile tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler:

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve bununla ilgili öneriler verilmelidir.

Sınırlılıklar:

Çalışmanın sınırlılıkları ve ileriki araştırmalar için olası çözüm önerileri belirtilmelidir.

Araştırma Katkı Oranı Beyanı:

Makalelerin sonunda; araştırmacıların katkı oranı beyanına yer verilmelidir. Tüm yazarların makalenin hangi aşamalarına katkı sağladığı açık ve net ifadelerle açıklanmalıdır. Yazarların ad ve soyadlarının ilk harfleri kullanılarak (DA, BE gibi) yazarlık katkıları açıklanmalıdır.

Maddi Destek/Teşekkür:

Finansal destek, bağış ve diğer bütün akademik ve/veya teknik yardım (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) varsa metnin sonunda teşekkür edilmelidir. Bu kısımda çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları verilebilir. Ancak bu durumda teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onaylarının alınması gereklidir.

Varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ya da Bilimsel Araştırma Projeleri’nden (BAP) destek almış olan çalışmalarda, mutlaka destek türü belirtilmelidir. Bu durum yazarların sorumluluğu altındadır.

Çıkar Çatışması
Makalenin yazar veya yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır. Eğer çıkar çatışması yoksa bu bölüme “Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.” ifadesi yazılmalıdır.

Metin İçinde Kaynak Gösterimi:

-Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, metin içinde cümle sonunda ve parantez içinde Arabik numaralarla gösterilmelidir.
Örnek:.......meydana geldiği bulunmuştur (21).
-Birden çok kaynağa atıf varsa atıflar: (3,7,15-19) şeklinde olmalıdır.

-Kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, kongre bildiri özetleri, tezler ve diğer basılmamış materyaller kaynak olarak belirtilmemelidir.

Kaynakça Yazımı:

-Kaynaklar son yıllara ait olmalı, kaynak sayısı araştırma makaleleri ve derlemeler için en fazla 50 kaynak, olgu sunumları için en fazla 20 kaynak ve editöre mektuplar için en fazla 10 kaynak olmalıdır.
-Yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarların adı yazılmalı, 6’dan çok ise ilk 6 yazar yazılmalı ve diğerleri Türkçe kaynaklarda “ve ark.” İngilizce kaynaklarda ise “et al.” olarak belirtilmelidir.
-Dergi isimlerinin kısaltmaları ISI Web of Science’a uygun olarak yapılmalıdır. Kaynak yazım örnekleri aşağıdaki gibidir.


Süreli Yayın/Dergi:

1) Singh AK, Kari JA. Metabolic syndrome and chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2013; 22(2):198-203.
2) Bovio G, Montagna G, Brazzo S, Piazza V, Segagni S, Cena H. et al. Energy balance in haemodialysis and peritoneal dialysis patients assessed by a 7-day weighed food diary and a portable armband device. J Hum Nutr Diet. 2013; 26(3):276-85.

Kitap:
Türkçe: Gezmen Karadağ M, Çelebi F, Ertaş Y, Şanlıer N. Geleneksel Türk mutfağından seçmeler: besin öğeleri açısından değerlendirilmesi, 1.baskı, Detay Yayıncılık, Ankara 2014.
İngilizce: Murtagh J. John Murtagh’s General practice. 4th Edition, McGraw-Hill Australia Pty Ltd, Sydney 2007.

Kitap Bölümü:

Türkçe: Sütlaş PN. İnmeli hastada nutrisyonel destek tedavisi. Editör: Saka B, Cankurtaran M. Yaşlıda Malnutrisyon ve Tedavisi, 1. baskı, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2013 s:359-79.
İngilizce: Acar Tek N. Nutritional care and management of sarcopenia. In: Kaptanoğlu A.Y editor. A Current Perspective on Health Sciences, published by Rotipo , Romania 2014 p:710-727.

İnternet Kaynağı:

WHO, UNICEF. Planning guide for national implementation of the Global strategy for infant and young child feding. World Health Organization 2007. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43619/1/9789241595193_eng.pdf?ua=1 Accessed on April 4, 2015.

Tablo, Şekil, Resim ve Grafikler:

Tablo, şekil, grafik ve resimler metin içinde yeri belirtilerek kaynaklardan sonra eklenmelidir. Tablo ve/veya şekil sayısı (toplam) en fazla 5 olmalıdır.
Tüm tablo ve şekiller metinde geçiş sırasına göre sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalı (örneğin; Şekil 2) ve kısaltma yapılmamalıdır (örneğin; Şek. 2).
Resimlerin genişlikleri 8 cm olarak ayarlandığında çözünürlükleri 18 piksel/cm’den az olmamalıdır. Resimler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve jpeg formatında gönderilmelidir.

Yazışma Adresi:

E-mail: gsbdergi@gazi.edu.tr
Adres: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Emek mah. Bişkek Cad. 6. Cad. (eski 81. sokak) No:2 06490 Çankaya/ANKARA

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Gazi University Health Sciences), Gazi Üniversitesi’nin bir yayın organıdır. Dergi; 4 ayda bir yılda 3 kez (Mart, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi; beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sosyal hizmet, dil ve konuşma bozuklukları, ergoterapi ve sağlık bilimlerinin bütün alanlarına katkı sağlayan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri (araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup) yayınlamaktadır. Bu dergi; bilimsel araştırmaları topluma ve sağlık profesyonellerine ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim fırsatı sağlamaktadır.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. İlk sayısı 2015 yılında yayınlanmış olup Gazi Üniversitesi Senatosu'nca Kabul Edilen Ulusal Hakemli Dergiler arasında yayın hayatına kesintisiz olarak devam etmektedir. Derginin Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) 2548-0383 (online) olup kısaltması “Gazi sağlık bilim. derg.” şeklindedir. DergiPark akademik dergi veri tabanı aracılığıyla derginin bağımsız sayfasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi linkinden erişilebilmektedir.

Dergi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması şartını benimsemektedir. Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar ve/veya yazarlara aittir. Editör kurulu bilimsel ve etik ihlallerden sorumlu tutulamaz. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da eş zamanlı olarak yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması veya başka bir dergide inceleme aşamasında olmaması gerekir.

Derginin yayın politikası çerçevesinde tüm giderleri, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından karşılanmaktadır. Kabul edilen makaleler online olarak yayınlanmaktadır. Dergide makale süreçlerinin yürütülmesi için gönderim ücreti talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler için de yayınlama ücreti alınmamaktadır. Ayrıca makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmemekte ve ayrı bir basım (reprint) kopyası verilmemektedir. 


Yayın Etiği

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup yayın süreçleri bilimsel yöntemlerle üretilen bilginin yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır.
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) oluşturulmuştur.

Dergimiz, editörler kurulu ve/veya hakemler tarafından verilen yapılan değerlendirmelere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahip olup çalışmalarda kullanılan verilerin çarpıtılması, manipüle edilmesi ya da uydurma verilerin kullanılması gibi durumların tespiti halinde makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilmesi ve makalenin red edilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bilimsel Sorumluluk
Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar ve/veya yazarlara aittir. Tüm yazarların gönderilen makalede bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isimler International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” (http://www.icmje.org)’nin Rehberi’nde tanımlanan yazarların rol ve sorumlulukların tamamına sahip olmalıdır. 8http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and contributors.html#:~:text=The%20ICMJE%20recommends%20that%20authorship,for%20important%20intellectual%20content%3B%20AND). 


Yayıncının Etik Sorumlukları
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi editörleri, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumlu, ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişilerdir. Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt ederler.
• Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını koruyarak yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenirler.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Editörlerin Sorumlulukları
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, -yayımlanmasından sonraki tüm süreçler dâhil olmak üzere- Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Editörleri (/Editör, editör yardımcıları, alan editörü/editörler kurulu) sorumludur. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi editörlerinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
• Dergi hakkında verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; bağımsız olarak karar vermek.
• Yayıncı ve Editörler arasında bağımsızlık ilkesine dayanan ilişki gereği tüm kararların yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak almak .
• Derginin sürekli gelişmesi ve yayın niteliğinin yükselmesi için çaba göstermek
• Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.
• Yayınlanan tüm makalelerin uygun niteliklere sahip hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlamak (gerektiğinde istatistiksel değerlendirme de dâhil).
• Dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korumak.
• Makale ve dergi yayım sürecinde ise fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlar, intihal ve yollama (atıf) çeteciliği konularında ilgili önlemleri almak.
• Yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlamak.
• Gerektiğinde hakemleri-yazarları motive edici politikalar belirlemektedir.
• Her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklamak.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi çift yönlü kör hakemlik ilkesi ile yürütülür. Hakemlerin yazarlar ile doğrudan iletişime geçmediği bu sistemde, hakemler makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme isteklerini dergi yönetim sistemi üzerinden editör aracılığıyla yazarlara iletmektedir. Bu bağlamda Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemlerin aşağıda yer alan etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
• Yalnızca uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek
• Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içerisinde yapmak
• İnceledikleri çalışmaların nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilmekte olduğundan gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmek
• Çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, dergi editörüne bilgi vermek
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak
• Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemek
• Değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı ve nazik bir dille yapmak. Hakaret, düşmanlık içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmak
• Değerlendirmek için kabul ettikleri çalışmayı süresi içinde ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmek


Yazarların Etik Sorumlulukları
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimi ve dağıtımını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın aşağıda belirtilen etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Dergiye gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmak
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtmemek
• Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme vb talep etmemek
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklamak
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda; yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmak
• Kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmak
• Yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmek, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapmak
• Çalışmalar aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurmamak. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne göndermemek.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne göre bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
d) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
f) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
g) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
h) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
i) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek,
j) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
k) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
l) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
m) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
n) Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
o) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
p) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak

Etik İlkelere Uymayan Durumların Bildirilmesi
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili yukarıda bahsedilen ya da bahsedilenler dışında etik ilkelere uymayan bir davranış veya içerikle karşılaşılması durumunda gsbdergi@gazi.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Derginin yayın politikası çerçevesinde tüm giderleri, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından karşılanmaktadır. Kabul edilen makaleler online olarak yayınlanmaktadır. Dergide makale süreçlerinin yürütülmesi için gönderim ücreti talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler için de yayınlama ücreti alınmamaktadır. Ayrıca makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmemekte ve ayrı bir basım (reprint) kopyası verilmemektedir.