Cilt: 9 Sayı: 3, 30.09.2022

Yıl: 2022

Elektrik & Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Matematik

Fizik

Kimya

Biyomedikal Mühendisliği

Biyoloji

Bilgisayar Bilimleri

Biyomühendislik

Biyofizik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

“Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon (GUJSA)” mühendislik, teknoloji ve temel bilimin tüm alanları üzerine yapılmış orijinal, özgün ve nitelikli araştırmaları yayımlar.
Dergide teknik not, editöre mektup, tartışma veya vaka takdimi türündeki yayınlara yer verilmez.
Derginin yayın dili İngilizce’dir.
"Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon (GUJSA)", açık erişimli bir dergi olup Açık Erişim Politikasını benimsemiştir.

Mühendislik, teknoloji ve temel bilimin tüm alanlarında, inovatif bir çalışma, yeni bir yöntem, yeni bir yaklaşım veya yeni güncel bulgular elde edilmesi beklenir. Bu kapsamda sadece orijinal ve araştırma sonuçları içeren makaleler yayım için dikkate alınır. Daha önce başka bir dergide yayımlanan yazılar kabul edilmez. Uygun bir uygulama ve teori dengesine sahip araştırmalar tercih edilir.

LÜTFEN GEREKLİ DOSYALAR SAYFASINI ZİYARET EDİNİZ.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, aşağıda yer alan “makale yazım formatı”na uygun olarak, “MS Office Word” formatında yüklenmelidir.
Bu format dışında yer alan veya Latex formatında yüklenen çalışmalar kabul edilmeyecektir.
"Makale Yazım Kuralları"
"Makale Şablonu"

Etik İlkeler

"Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon" dergisi, uluslararası düzeyde kabul görmüş etik kural ve yayın politikalarını tüm tarafların (yayıncı, editör, yazar, hakem, okuyucu) uygulaması gerektiğini kabul etmiştir.

Dergimiz, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Etik sorunlar COPE kuralları ve dergi yönergesi gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda, dergimiz tek-kör hakemlik süreçlerinden geçmiş makalelerin üretilmesini, geliştirilmesini ve paylaşılmasını uygun görmüştür. Derginin yayın etiği politikasına uyumlu olmayan yayımlanacak ve yayımlanmış tüm makaleler yayımdan çıkarılır.

Dergimiz, editör kurulu ve/veya hakemler tarafından verilen dönüşlere göre yazarlardan çalışma konularına ve analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkını saklı tutar. İstenilen belgenin sunulmaması durumunda, makale reddedilecektir.

Makalenin yayıma kabul edilmesinin ön şartı, en az 2 (iki) hakem tarafından yayımlanmaya uygun görülmesidir. Kabul edilen makalelerin yayımlanma sırası, kabul zamanına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Fakat Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bir makale yayıma kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir.

Taraflar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış, yayımlanmak üzere gönderilmiş veya yayımlanmış bir çalışmanın ilgili etik olmayan bir durumu söz konusu ise dergi e-mail adresine bilgi verilmesi gerekir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

 Yazar isimlerinin eksik olarak sunulduğu,
 Katkısı olmayan kişilerin yazar olarak yer aldığı,
 Derginin kapsamında olmayan çalışmaların bulunduğu,
 İntihal ve etik olmayan yayıncılık davranışını içeren bir çalışmanın olduğu,
 Varsa fon kaynaklarının tanınmaması durumunun bulunduğu,
 Başkalarına ait telif hakkı ihlali olacak hususlarda,
 Bir yeri/kimseyi/kurum/kuruluş vb ifşa etmesi,
 Çıkar çatışmalarının olması,
 Raporlama standartlarının bulunmaması,
 Kullanılan verilerin istenildiğinde sunulamaması,
 Aynı çalışma ile ilgili çoklu, gereksiz veya eş zamanlı yayın yapılması,
 Çalışma kapsamında uygun atıf ve referansların kullanılmadığı,
 Makalede ana ve belirgin hataların bulunması durumunda,
 Yayımdan önce tespit edilen benzerlik oranının %20’nin (iThenticate) üstünde çıkması halinde, ilgili makaleler kabul edilemez.
Yazarlar ilgili makalenin intihal kontrol süreçlerini sürdürmek üzere “iThenticate” çıktısını ve oranını kontrol etmelidir. İlgili raporu dergiye yüklemelidir. Makalenin revizyonundan sonra da aynı işlem yapılmalıdır.
Çalışmanın kabul edilmesi durumunda, “Telif Hakkı Devir Formu” dergi sistemine yüklenmelidir. Bu belgeye çalışmada yer alan tüm yazarların imza atması gerekir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 Makale dergi yönergesine uygun olarak kontrol edilmelidir.
 Makalenin akademik kalitesi ve özgünlüğü incelenmelidir.
 Çalışmaya ait bilgileri yazarlar veya başkaları ile paylaşmamalıdır.
 Değerlendirmeler somut, ölçülü ve objektif olmalıdır.
 Değerlendirme sürecinde, kendisine tanınan süreye dikkat edilmelidir. Gerekliyse, ek süre talebinde bulunmalıdır.
 Çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal görmesi halinde, editöre ivedi olarak bilgi verilmelidir.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

 Dergide, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
 Dergide, verilen kararlarda kamu yararı düşünülür.
 Her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.
 Editörler çalışmalarını tarafsızlık, gizlilik, çıkar çatışması, akran inceleme süreçleri ile tamamlar,
 Etik olmayan davranış yönetimlerini rasyonel etik kurallarınca yapar,
 Dergiye yüklenen makaleler, ilgili editör tarafından hakemlere (en az 2 adet) sunulmadan önce, dergiye uygunluğunu kontrolden geçirir. Bu uygunluk adımları:
-Yazım kurallarına uygunluğu
-Şekilsel olarak şablona uygunluğu
-Amaç ve kapsamına uygunluğu
-Yayın ilkelerine uygunluğu
-Yayın etiğine uygunluğu
-Bilimsel niteliği ve özgünlüğü incelenmelidir.

Dergi Yayın Politikası

 “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon”, İngilizce olarak, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanır.
 Uluslararası, tek-kör hakemli, indeksli ve açık erişimli bir dergidir.
 Makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.
 Makale değerlendirme süreci ortalama 8 (sekiz) haftadır.

 Değerlendirme sürecindeki makale (veya çalışma) DergiPark sistemi üzerinden, tüm yazarların ıslak imzasının bulunduğu geri çekme talep yazısını göndermeleri şartı ile geri çekilebilir. Ancak, bu süreç tamamlanmadan, ilgili makale başka bir dergiye gönderilemez. Değerlendirmesi tamamlanmış makale geri çekilemez.

Yayımlanan makalelerin tüm hakları Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon'a aittir.

Makalenin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

GUJSA'daki makale gönderimi ve diğer tüm işlemler ücretsizdir.