Yazım Kuralları

Gümrük ve Ticaret Dergisi Makale Süreci
Dergimiz, akademik ve pratik makalelere yer veren 3 ayda bir yayınlanan periyodik süreli bir yayındır. Gümrük, iç ve dış ticaret, Türkiye ve Dünya ekonomisi, küreselleşme, yönetim, denetim, şirketler hukuku, gümrük-vergi-iç-dış ticaret hukuku, ödemeler dengesi vb alanlardan yazı kabulü yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazılar Türkçe ve ingilizce olabilir. Dergiye gönderilecek olan çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. (180 kelimelik özet metin olarak kongrelere gönderilen çalışmalar, dipnot açıklamasında sunulduğu yer belirtilmek suretiyle dergi yayım sürecine kabul edilir)

Derginin kurallarına göre yazıldığı belirlenen çalışmalar editör/editörler tarafından incelenir ve iki veya daha fazla hakeme gönderilir. Yazılar reddedilebilir veya yazarlardan düzenleme yapılması istenebilir. Hakemlerden 2 olumlu rapor alan makale yayıma kabul edilmiş demektir. 1 olumlu 1 olumsuz rapor alan makale 3. Hakeme sevk edilir. Düzeltme alan makalelerin düzeltmeleri 1 hafta içerisinde tamamlanmalıdır. Belirtilen süreler içerisinde tamamlandıktan sonra yazının kabulü halinde 3 hafta içerisinde yayımlanır.

“Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken ıslak imzalı telif hakkı devri formu doldurulur. Bu form başvuru sistemi üzerinde bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Dergisi’ne gönderilen makalede anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla toplanılan veriden yararlanılmışsa makale başvurusu esnasında ilgili kurumdan alınmış izin belgeleri ve/veya Etik Kurul Onay Belgesi’nin “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” yüklenmiş olması zorunludur.

Dergipark sistemine yüklenen makalelerin "iThenticate" intihal programında benzerlik kontrolü yapılır. Benzerlik oranı %20’ nin üzerinde olan makaleler editöryal olarak reddedilir.


Yazım Kuralları

1. Hazırlanan çalışmaların İngilizce başlığı, en çok 100 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe özetleri (ÖZ) ile JEL Classification Code yer almalıdır. Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içermelidir.

Özet: 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özet ve Giriş bölümleri birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için enaz 3, ençok 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL (Journal of Economic Literature) Sınıflandırması esas alınabilir. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel linkinden erişilebilir.

2. Yazılar A4 boyutunda bir yüzüne sağ ve sola dayalı (justify), Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Giriş ve sonuç başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler 10 punto ile numaralandırılır, her numaradan sonra ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır.

4. Bölümler sırasıyla (1., 2., 3., …) şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların altındaki diğer alt bölümler; 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., gibi birden çok haneli olarak numaralandırılır.

5. Makalelerde makale başlığı dahil tüm başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılır.

6. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazı karakteriyle yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır, bunun dışında içerikte, kaynakçada yazılar 10 punto satır aralıkları "1" olmalıdır ve koyu yazı karakteri kullanılmamalıdır.

7. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalı, kaynaklar ise tablo ve şekillerin altına yazılmalı yazı rengi yanlızca siyah olmalıdır.

8. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın altına ve sayfa yönüne göre sağa/sola yaslı yazılır.

9. Tarihler; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır (Örn: 22/11/2013). Yüzdeli ifadelerde ise yüzde işareti (%) ile rakam arasında boşluk bırakılmaz (Örn: %45).

10. Rakamlarda ondalık kesirler virgülle, dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplar halinde noktayla ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, yazı danışma kurulu üyelerinin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

11. “Kaynakça” bölümü, APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) kurallarına uygun olacak şekilde aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi ve alfabetik sırayla yapılmalıdır:

Kitaplar:
Ceyhan S. ve Atay H. (2008), Açıklamalı İçtihatlı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Derneği Yayınları.

Dergiler:
Özsoy, H.H.M ve Gümüş, M. (2012), “Küreselleşmenin Ekonomi ve Hukuka Matematiksel Etkisi”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, 7(3), 29-40.

Derlemeler:
Krugman, P. (1995), “The Move Toward Free Trade Zones”, P. King (der.), International Economics and International Economic Policy: A Reader içinde, New York: McGraw-Hill Inc., 163-182.

Diğer Kaynaklar:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001), 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler, Basın Duyurusu, 2 Ocak, Ankara, www.tcmb.gov.tr.

Demircioğlu, E. (2005), "Çin’in Ekonomik Yükselişi", UEAP Discussion Paper, 1748, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Platformu, Adana.

12…. Dergisinde kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıda gösterildiği gibi yapılmalıdır:

……..belirtilmiştir (Göktaş, 1982:210-5). ..........Ceyhan (1970a:15-20) ileri sürmektedir. (Gupta vd., 1982:286-7). (Sarıyerlioğlu-Mahmut ve Tünay-Mehmet Ali, 2003:355-7; Demircioğlu, 1979:17-27).

13. Makaleler Orcid No ile gönderilmelidir.

NOT: Gümrük ve Ticaret Dergisinde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler yazarlarını bağlar. Dernek tüzel kişiliğinin sorumluluğunda değildir. Dergiye hakemli/hakemsiz makale gönderenler bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.

Yazım Süreci Üzerine Notlar

Gümrük ve Ticaret Dergisinin yayın dili Türkçe’dir.

Birden çok yazarlı makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı belirlenmeli ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

Yayımlanan yazıların içeriğinde ya da alıntılarında olabilecek çarpıtma, yanlış, telif hakkı ihlali, intihal vb. hususlardan yazar/yazarlar sorumludur.

Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. İlgili çalışmada, eğer etik onay alınması gereken durumlar söz konusu ise yazarların etik kurullardan ve kurumlardan onay aldığı var sayılmaktadır.

Türkçe makalelerde Hem metin içinde hem de kaynakçada TDK Yazım Kılavuzu (Yazım Kılavuzu, 2009, Türk Dil Kurumu, Ankara) veya www.tdk.gov.tr adresindeki online hali) yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Akademik atıf ve gelenekler bağlamında ise Publication Manual of American Psychological Association [6. Baskı] esas alınır.

Yayımlanmış yazıların yayım hakları yayımcı Firmaya aittir.

Yazar ya da yazarların tamamının ıslak imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektup yayımcıya gönderilmelidir. “yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, yazının hazırlanmasının her aşamasında bilimsel etik kodlara uyulduğu, yazı yayımlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği” ne ilişkin bir beyanı göndermelidir.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"