Yazım Kuralları

Makale Hazırlama


Dil: Türkçe, İngilizce
Makale Türleri: Araştırma makalesi (orijinal makale), derleme, olgu sunumu, editöre mektup, cerrahi teknik ve orijinal görüntüler
Makale Formatı: Makale, Microsoft Word Programı ile “Times New Roman” yazı formatında olmalıdır.
Görsel Formatı: jpeg, jpg veya png benzeri olarak yüksek kaliteli olarak gönderilmelidir.
Kaynak Gösterim Stili: Makaleler, Index Medicus (www.icmje.org) Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Bilim dalında, APA 6 dipnotlu veya metin içi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.
Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Yazım Kuralları
Genel İlkeler
Özgün bilimsel çalışmalarda yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde etik prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından 'Çalışma Etik Açıdan Uygundur' belgesi ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır, Etik izin belgelerinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, cihaz ya da firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi tarafından istenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Her makale derginin 'Yabancı Dil Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan yazıların doğru şekilde değiştirilmesi istenecektir.

Dergiye gönderilen tüm dosyalar önce ‘ön kontrol’den geçirilir. Dergi yazım kurallarına uygun olmayan dosyalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan önce ön kontrol sonuçlarıyla birlikte yazarlara düzeltilmesi için tekrar gönderilir. Ancak dergi yazım kurallarına uygun dosyalar değerlendirme için hakemlere gönderilirler.

Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p= 0.025; p= 0.524 gibi). Makalelerin biyoistatistik uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir.

Hitit Medical Journal aşağıdaki çalışma biçimlerini yayınlar

1- Araştırma makalesi (Orijinal makale)
Bilimsel bilgiye katkıda bulunan, derlenen yeni verilerin tartışıldığı araştırma yazılarıdır. Gönderilen yazılar 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe başlık ve yapılandırılmış özet içermeli ve tablo, resim, şekiller ve kaynaklar hariç 3500 sözcüğü geçmemelidir.
Aşağıdaki bölümlerden oluşur:

• Öz (Amaç, Gereç ve yöntemler, Bulgular, Sonuç, Anahtar sözcükler. Türkçe ve İngilizce)
• Giriş
• Gereç ve Yöntemler (Hasta ve Yöntemler)
• Bulgular
• Tartışma
• Teşekkür
• Kaynaklar

2- Derleme
Bu yazılar genel olarak tıbbın çeşitli alanlarında önemli güncel bilgilerin tartışıldığı yazılardır. Orijinal çalışmaların verilerinin yayınlanması amaçlanmamaktadır. Derleme ve gözden geçirme yazıları 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe yapılandırılmamış özet içermeli ve tablo, resim, şekiller ve kaynaklar hariç 5000 sözcüğü geçmemelidir.
Aşağıdaki bölümlerden oluşur:
• Özet (yapılandırılmamış, Türkçe ve İngilizce)
• Konu ile ilgili başlıklar
• Kaynaklar

3- Olgu Sunumu
Bu başlıkta değerlendirilmesi istenen yazılar 150 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe başlık ve özet içermeli ve resim şekiller ve kaynaklar hariç 1500 sözcüğü geçmemelidir.
Aşağıdaki bölümlerden oluşur:
• Özet (yapılandırılmamış, Türkçe ve İngilizce)
• Giriş
• Olgu Sunumu
• Tartışma
• Kaynaklar

4- Editöre mektup
Dergide yayınlanmış bir başka makale ile ilgili görüş, katkı, eleştiri ve tecrübeler ile kontrolsüz gözlem çalışmaları bu bölümde değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Bu başlıkta değerlendirilmesi istenen yazılar için özet gerekmez, 500 sözcüğü geçmemelidir. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.

5- Cerrahi Teknik
Ameliyat tekniklerinin özetlendiği makalelerdir. Yapısı: - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), cerrahi teknik ve kaynaklardan oluşur.

6- Orijinal Görüntüler
Literatürde nadir gözlenen açıklamalı tıbbi resim ve fotoğraflardır. En fazla 300 kelimelik metin ve orjinal resimlerden oluşurlar. Kaynaklar en altta belirtilmelidir.

Yazım Biçimi
Makale, Microsoft Word Programı ile “Times New Roman” yazı formatında, 11 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığı verilerek yazılmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak belirtilmeli, başlıklarda ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar özetten sonraki bölümde bir çerçeve içinde tanımlanabilir. İlaçların piyasa ismi yerine jenerik ismi yeğlenmelidir. Hastalık isimleri, Dünya Sağlık Örgütü Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması başlıklarına uygun olarak kullanılmalıdır. Gereksiz dipnotlardan kaçınılmalıdır.

Sisteme yüklenecek dosya başlıkları aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
1-Başlık sayfası
2-Makale (Tam metin) dosyası
3-Üst yazı (Cover Letter)
4-Telif hakkı bildirim metni

A- BAŞLIK SAYFASI
Aşağıdaki bilgileri içerir.
1- Gönderilen makalenin çeşidi: araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, cerrahi teknik ve orijinal görüntü
2- Yazının başlığı: Kısa kapsayıcı ve anlaşılır olmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Başlık küçük harfle yazılmalı, her bir sözcük büyük harfle başlamalıdır. Örnek: Katarakt Cerrahisini Takiben Erken Dönemde Göz İçi Basınç Değişiklikleri
3- Önceki sunum: Makale daha önce kongre, bilimsel toplantıda sözlü veya poster sunum yapılmışsa mutlaka başlığın altında belirtilmelidir.
4- Yazarlara ilişkin bilgiler: Çalıştıkları kurumlar ve şehirler belirtilmeli ve sorumlu yazarın tam iletişim adresi (Yazışma adresi, telefon (iş, GSM), faks, e-posta adresi) yer almalıdır.
5- Yazarlara ait ORCID bilgileri
6- Finansal destek: Çalışmada kullanılan herhangi bir finansal destek varsa belirtilmelidir.
7- Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışma veya çakışma beyanında bulunmalıdır.

B- MAKALE (TAM METİN) DOSYASI
Tam metin dosyasında Türkçe ve İngilizce öz, anahtar sözcükler, makale metni, kaynaklar, tablo/şekil/resim'ler sırayla bulunmalıdır.

1- Öz (Abstract):
Türkçe ve ingilizce öz, yapılandırılmış özetlerde (araştırma yazıları) 250, yapılandırılmamış özetlerde (derleme, olgu sunumu) 150 kelimeden daha uzun olmamalıdır. Yapılandırılmış özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
Amaç (Objective) Yazının birincil amacı
Gereç ve Yönteml (Material and method) Veri kaynakları, araştırma tipi, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler
Bulgular (Results)
Sonuç (Conclusion) Doğrudan klinik uygulamalar, çıkartılacak sonuç belirtilmelidir.
Olgu sunumlarında, gözden geçirme yazılarında özetlerin yapılandırması gerekmez.
Anahtar sözcükler (Key words). Virgülle ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre olmalıdırlar.
3-6 adet Türkiye Bilim Terimleri (http://bilimterimleri.com)’nden seçilen anahtar kelimeler bu bölümde yer almalı, bu kurala titizlikle uyulmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler için ‘Medical Subject Headings (MeSH)’ e uygun olarak verilmelidir(www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)

2- Makale metni (Article):
Orijinal makalelerin metinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
Giriş: Giriş bölümünde çalışmanın yapılmasını gerekli kılan kaynaklar ve çalışmanın amacı kısaca yazılır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna ilişkin özellikler, kullanılan materyalin kaynağı ve değerlendirme yöntemlerinin uygulama biçimleri ve güvenirliğine ilişkin kaynakların ayrıntılı betimlenmesini, deneklerin bilgilendirilmiş onayını ve gerekliyse 'etik kurul' onayı alındığına dair ibareyi içerir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye mutlaka yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
Yöntem çalışmaların aynen yinelenebileceği düzeyde açıklama gerektirir. Kullanılan istatistiksel yöntem bu bölümde belirtilir. Metinde geçecek her bir istatistik değeri, serbestlik derecesi ve olasılık değerini kapsamalıdır. Okurun bildirilen sonuçları doğrulamasına olanak verecek biçimde düzenlenmelidir.
Bulgular: Çalışmada elde edilen bulguların detaylı şekilde açıklandığı kısımdır.Bulguları hem metin hem tabloda yinelemekten kaçınılmalıdır.
Tartışma: Elde edilen bulguların güncel literatür eşliğinde,çalışmanın güçlü ve zayıf yanlarının belirtilerek, bulguların tartışıldığı bölümdür.
Sonuç: Elde edilen bulgular ve tartışma sonunda yazarların vardığı sonucun açıklandığı kısımdır. Bu kısım ayrı bir başlıkla metin kısmında belirtilebileceği gibi, son paragrafta başlık yazılmadan da belirtilebilir.
Teşekkür: Çalışmaya katkıda bulunmakla beraber yazarlar içinde yer almayan kişilerle çalışmada katkısı olan kurum ve kuruluşların açıklandığı ve kendilerine teşekkür edilen kısımdır. Çalışmada herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek sağlanmış ise bu bölümde belirtilmelidir. Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı da bu bölümde açıklanmalıdır.
Katkı Beyanı Oranı: Çalışmada yazar olarak bulunan araştırmacıların makalenin yazılmasında ne gibi katkıları olduğunun açıklanmasıdır.

3- Kaynaklar (References):
Makalede yer alış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce parantez içinde belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (www.icmje.org). Yazarlar, kaynakların güncellik ve geçerliliğinden sorumludur. Kongre bildirileri ve tezler ancak çok zorunlu ise kaynak olarak gösterilebilir. Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar ancak tartışma kısmında kullanılabilir. Kaynak olarak gösterilemez. İnternet adresleri tek başına kaynak olarak gösterilemez ( www.turkiye.gov.tr gibi). Elektronik ortamda yayımlanmış makaleler ilgili makalenin web adresi ve alıntı yapıldığı tarih belirtilerek kaynak gösterilebilir. Elektronik ortamdaki kaynak kitaplar için de aynı kurallar geçerlidir.
Kaynakça, uluslararası kaynak yazım biçimi olan 'AMA' standartalarına uygun olmalı ve aşağıdaki gibi düzenlenmelidir;

Dergi Yazıları: Pugazhennthi S, Khandelwai RL. Insulin-like effects of vanadate on hepatic glycogen metabolism in nondiabetic and straptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes 1990;39:821-827.

Kitaplar: Ravel R. Clinical Laboratory Medicine. Fourth Edition. Chicago: Yearbook Medical Publishers Inc, 1984; 265-281.

Derleme Kitaplar: Elevitch FR, Hicks GP, Microprocessors and computers in the clinical laboratory, In:Tietz NW, ed. Fundamental of clinical chemistry, third edition. Philadelphia: W.B.Saunders, 1987; 254-265.

Yazar bir kuruluşsa: The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise testing. Safety and performance guidelines. Medl Aust 1996; 164-228.

Yazar belirtilmemişse: Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med 1994; 84-115.

Kitaptan bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Elektronik ortamda dergi yazısı: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Türkçe kitap: Yazıcı O. İki uçlu duygudurum bozuklukları ve diğer duygudurum bozuklukları. Psikiyatri Temel Kitabı (ı) içinde Ed: C Güleç, E Köroğlu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997; 429-448.

ICD-10- Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması: Ed: O Öztürk, B Uluğ, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını, 1993.

İnternet erişimi: https://www.who.int/health-topics/gender (Erişim tarihi: 08.05.2023)

4- Tablo ve şekiller
Tüm tablo, şekiller (grafik ve resimler 'şekil' ismiyle adlandırılmalıdır) kaynaklar kısmından sonra metin içinde geçtiği sırayla her biri ayrı sayfada olacak şekilde belirtilmelidir. Tabloların her biri ayrı sayfalarda metin sonunda kaynaklardan da sonra yer almalıdır. Her bir tablo başlıklı olmalı (tablonun altında yer alacak şekilde) ve bu başlıklar metin içinde geçiş sırasında uygun olarak romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Tablolar kendilerini açıklayacak biçimde düzenlenmelidir. Başka kaynaklardan veri alınmış ise izin alınmalı, kaynak dipnot olarak belirtilmelidir.

Şekil başlıkları metin içinde geçiş sırasında uygun olarak numaralandırılmalı ve altında başlıkları yer almalıdır. Hasta fotoğrafları hastanın kimliğinin tanınmasını önleyecek şekilde paylaşılmalıdır. Dijital fotoğrafların dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş olması tercih edilmektedir.

Son Kontrol Listesi
Bu listenin, hazırlanan makalenin dergi sistemine yüklenmeden önce son kontrolü sırasında faydalı olacağı umulmaktadır.

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olunuz:
1. Yazar bilgileri eklendi.
• E-posta adresi
• Tam posta adresi
• Telefon numarası
2. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
• Makale metni
• Telif hakkı bildirim metni
3. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
4. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.
Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:
1) Başlık sayfası
2) Makale tam metni
3) Üst yazı (Cover letter)
4) Telif hakkı bildirim metni

Önemli Uyarı: Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, hastadan izin alındığına dair bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun alındığına dair bilgiye makalede mutlaka yer verilmesi gereklidir.

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:
1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

Yazar Kılavuzu

Yazarların Görev ve Sorumlulukları
Yazarlık ve Katkıda Bulunma
Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

Yazar Değişikliği Talepleri
Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.
Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

Makale Yazımı
Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Özgünlük
Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Veri Erişimi ve Muhafazası
Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın
Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çıkar Çatışması
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Hata Bildirimi
Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

Görüntü Bütünlüğü
Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.