Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Dergiye gönderilen makalelerin aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Şekil şartlarını sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmazlar. Makalelerin linkte verilen şablona göre hazırlanması gerekmektedir.

Şablonda yazar bilgileri boş bırakılmalıdır. Bu bilgiler daha sonra dergimiz tarafından doldurulacaktır.

Türkçe makaleler için şablon https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24554 

İngilizce makaleler için şablon https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25053 

İlk Gönderim

• Gönderilen makale önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergide değerlendirilme sürecinde olmamalıdır.

• Makale, Dergi’nin adresinden DergiPark’a üye olunarak, yazar(lar)ın isim(ler)i eklenmeden ve makalede yazar(lar)ı belli edecek ibareler içermeyecek şekilde gönderilmelidir.

• Yazar(lar) makalenin güncel durumunu DergiPark üzerinden takip edebilir(ler).

• Yazarlar, yazar isimlerinin silindiği makaleleriyle birlikte başlık sayfası göndermelidir. Başlık sayfasında, makalenin adı, tüm yazarların adı, iletişim bilgileri ve ORCID numaraları, sorumlu yazar, yazar katkıları, çıkar çatışması, varsa etik kurul onayı ve finansal destek bilgisi verilmelidir.

• Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. İntihal tespit yazılımı (iThenticate, Turnitin vb.) kullanılarak alınan makale özgünlük raporu Dergipark’a makale ile birlikte yüklenmelidir. Kaynakça hariç toplam benzerlik oranı %20’nin altında, tek makaleyle benzerlik ise %4’ün altında olmalıdır.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma için etik kurul onayı gerekmektedir. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntem” bölümünde Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) belirtilmelidir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmazlar.

• Daha önce bir konferansta sunulmuş ve tam metni ya da genişletilmiş özeti yayınlanmış çalışmalar değerlendirmeye alınmazlar.

• Yazar(lar), makalenin kabul edilmesi ve yayımlanması durumunda, telif haklarının Hacettepe Üniversitesi'ne devredilmesini kabul etmiş sayılır, yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

• Dergimize gönderilen makalelerde tüm yazarların ORCID® numaralarını eklemeleri gerekmektedir.


• Dergimize değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlar dergimizde başka makaleler için hakemlik yapmayı kabul etmiş sayılırlar.


Revizyon sonrası Gönderim

• Hakem değerlendirme sürecinden sonra makalelerini revize etmeleri istenen yazarların makalenin yeni versiyonunu bir ay içinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Revizyonların kapsamının büyük olması durumunda ek süre talep edilebilir.

• Revize dosya ile birlikte, yapılan değişikliklerin listesini içeren bir dosya da gönderilmelidir. Hakeme cevap dosyası her bir hakemin değerlendirmesi için ayrı ayrı yapılmalı, hakemlerin yönelttiği her yoruma karşılık verilen cevaplar ve yapılan düzeltmeler ayrıca gösterilmelidir. Bu dosya gönderilmeden revize makale hakemlere gönderilmemektedir.


Yazım Kuralları

• Makale, Türkçe veya İngilizce olabilir. Her makalede, ana başlığın hemen altında, makalenin amaç ve önemini, uygulanan metodolojiyi, temel bulgular ve muhtemel politika tavsiyelerini içeren Türkçe ve İngilizce olmak üzere 150-200 kelimeyi aşmayan öz/abstract yer almalıdır. Öz/Abstract altında, makalenin yazındaki yerine dair yönlendirmede bulunacak en az üç ve en çok altı anahtar sözcükler/keywords bulunmalıdır. İngilizce başlık, özet, ana metin ve anahtar kelimeler küresel bir izleyici tarafından kolayca anlaşılabilir bir yüksek dil seviyesinde sunulmalıdır. Makale, Ana Başlık, Öz/Abstract, Anahtar Sözcükler/Keywords, Makale Metni, Notlar ve Kaynakça sırası ile kaleme alınmış olmalıdır.

• Makale, kaynakça ve sonnotlar dahil, 8.000 kelimeyi geçmemeli, A4 boyutunda Word dosyasına 2 satır aralıklı, soldan 3 cm, sağdan 3 cm, üstten 3,5 cm ve alttan 4 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

• Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Tablo çizimlerinde dikey çizgi kullanılmamalı, yatay çizgiler de sadece başlıkları ayırmak için kullanılmalıdır.

• Rakamlarda ondalık kesirler nokta ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

• Makalenin alt başlıkları, ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.

• Dipnotlar, makalenin sonuna, kaynakçadan önce eklenmelidir.


Metin İçi Alıntı ve Kaynak Gösterimi

• Metinde atıfta bulunulan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli, atıf yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konulmamalıdır. Kaynaklar, ayrı bir sayfada soyadına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir.

• Metin içi alıntılama ve kaynak gösteriminde, APA (American Psychological Association) kaynak sitili kullanılmalıdır. Metin içi alıntı ve atıflar APA 7.versiyona göre yapılmalıdır. Bazı örnek durumlar aşağıda verilmiştir. Diğer durumlar için aşağıdaki bağlantıdan yararlanabilirsiniz:

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: APA. https://apastyle.apa.org/

• Kaynaklara atıflar, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları.

• APA 7’ye göre 1 veya 2 Yazarlı atıflar için metin içi her alıntıda yazar isimleri dahil edilmelidir.

Karşılaşılabilecek farklı durumlar şöyle örneklenebilir:

.......ifade edilmiştir (Wilson, 2011).
......ifade edilmiştir (Watson ve Hassett, 2003).
.....belirtilmiştir (Wollmann vd., 2012).
İngilizce makaleler için (Wollmann et al., 2012).
Doğrudan alıntılarda sayfa numarası belirtilmelidir.
......Dollery (2008a, s.15) ileri sürmektedir.
......(Wollmann vd., 2012, s.126).

Tüzel Yazarlı Çalışmalar

İlk atıf

(Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2020)
(World Trade Organization [WTO], 2020)

İkinci ve sonraki atıflar

(TÜİK, 2020)
(WTO, 2020)

Aıtflar cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk atıf

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2020)
World Trade Organization (WTO, 2020)

İkinci ve sonraki atıflar

TÜİK (2020)
WTO (2020)

Kaynak Gösterimi

Dergiler:

• APA 7 sürümüne göre makaleler için kaynak gösterimi genel olarak aşağıdaki gibidir.

• Yazarın Soyadı, Yazarın Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi & Üçüncü yazarın soyadı, adının ilk harfi (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, cilt (sayı), sayfalar. https://doi.org/xx.xxx/yyyy

• APA 7’ye göre çalışmanın başlığının ilk harfi büyük, diğer kelimelerin ilk harfi küçük olmalı. Dergi adlarında ise tüm kelimelerde ilk harfler büyük olmalı.

• Cilt numarası italik, sayı numarası normal punto ile yazılmalı.

• Kaynakçada, aşağıdaki örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır:

Tek Yazarlı Makale:

Goldsmith, M. (1993). The Europeanisation of local government. Urban Studies, 30(4), 683-699.

İki Yazarlı Makale:

Krugman, P., & Venables, A.J. (1995). Globalization and the inequality of nations. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 857–880. https://doi.org/10.2307/2946642

Kitaplar:

Panara, C., & Varney, M. (2013). Local government in Europe: The 'Fourth Level' in the EU Multilayered System of Governance. Routledge.

Derlemeler:

Krugman, P. (1995). The move toward free trade zones. In P. King (ed.), International Economics and International Economic Policy: A Reader (pp.163-182). McGraw-Hill, Inc.

Shah, T. H. (2018). Big data analytics in higher education. In S. M. Perry (Ed.), Maximizing social science research through publicly accessible data sets (pp. 38-61). IGI Global.

Diğer Kaynaklar:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları. Basın Duyurusu. 5 Eylül, 2014-6 tarihinde https://www.tcmb.gov.tr adresinden alınmıştır.

Veri Tabanı:

Türkiye İstatistik Kurumu (2020). Gelir ve yaşam koşulları araştırması. 10 Mart 2022 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Gelir-ve-Yasam-Kosullari-Arastirmasi-Bolgesel-Sonuclari-2020-37405 adresinden alınmıştır.

*Çevrimiçi kaynaklar için erişim tarihinin belirtilmesi gerekiyor.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.