Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Yayınlanmak üzere gönderilen eserin daha önce yayınlanmamış veya aynı zamanda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Her program, bir önceki tamamlandıktan sonra başlatılabilir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi daha önce yayınlanmış materyalleri kabul etmemektedir.
2. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla yayına gönderemezler. Her program, bir önceki tamamlandıktan sonra başlatılabilir. Daha önce başka bir yayında yer almış çalışmaların dergiye gönderilmesine izin verilmez.
3. Yazarlar diğer çalışmalardan yararlanmak veya faydalanmak için tam ve kesin olarak kullanmalı ve/veya alıntı yapmalıdır. Atıflar ve bibliyografyalar oluşturulurken APA 6 editoryal standartlarına uyulmalıdır.
4. Yazar(lar), hakem değerlendirmesi veya yayımlama sürecinde herhangi bir zamanda tüm girişlerin benzerlik tanıma araçları tarafından incelendiğinin farkındadır.
5. Yayınlanmak üzere açılan tüm çalışmalar çıkar çatışması oluşturuyorsa bu durum belirtilmelidir.
6. Editör(ler), değerlendirme süreci çerçevesi hakkında ham veri talep edebilir; bu durumda yazar(lar), editör(ler)e beklenen verileri ve bilgileri vermeye hazırlıklı olmalıdır.
7. Yazar(lar), erken yayınlanan veya değerlendirilen çalışmalarında bir hata veya hata fark ederse dergi editörüne veya yayına bildirimde bulunmak, düzeltmek veya kaldırmak için editörle birlikte çalışmalıdır.
8. Yazar(lar) verileri, çalışma/ölçme araçlarını/analizlerini kullanmak için gerekli izinlere (gerekiyorsa etik kurul onayı da dahil) sahip olduklarını kanıtlamalıdır.
9. Yazarlar, çalışmalarının etik kurallara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Etik kurul onayından sonra çalışma tamamlanmışsa, yerel ve uluslararası etik kurullardan gerekli izin belgeleri makaleye eklenmeli ve yazar, makalede çalışmanın etik kurul tarafından onaylandığını belirten bir ifadenin yer almasını sağlamalıdır.
10. Tüm ödenekler ve maddi katkılar "Teşekkürler" bölümünde belirtilmelidir.
11. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan çalışmalardayer alan her türlü ifade ve görüşlerden yazar(lar) sorumludur.

İntihal Kuralları
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler Ithenticate programı kullanılarak intihal açısından kontrol edilecektir. Benzerlik puanı %15 ve üzerinde olan referans bölümleri kısaltılmış yazılar reddedilecek ve yazarlara bilgi verilerek intihal raporu gönderilecektir.

Yayın Etiği
Orijinal çalışma makaleleri, inceleme makaleleri ve teorik yazılar yayınlayan çevrimiçi hakemli bir dergidir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında bilimsel ve bilimsel uygulamalar, yöntemler, uygulamalı araştırma çalışmaları, temel konularda eleştirel değerlendirmeler ve yeni teknolojilerin ve araçların oluşturulması konularında İngilizce veya Türkçe girişleri kabul etmektedir.
Yazar(lar) tarafından gönderilen tüm makaleler, en az iki tarafsız ve uzman hakem tarafından çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan önce bölüm editörleri tarafından erken değerlendirmeye tabi tutulur. Bildirinin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin çalışmanın yayınlanması konusunda hemfikir olması gerekir. Bu yayın, araştırmayı halka açık hale getirmenin daha fazla küresel bilgi paylaşımını teşvik ettiği temelinde materyaline anında açık erişim sağlar.
Aşağıdaki etik ilke ve kurallar, Committee on Publication Ethics - (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” direktifine göre hazırlanmıştır. Bu etik ilke ve kurallardan hareketle editörün yayıncı, hakemler, yazarlar ve okuyucu ile olan etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri açıklanır.

Çıkar çatışmaları
Editörler, yayın kurulu, hakemler, yazarlar ve dergi çalışanları ile yürürlükte olan bir çıkar çatışması yönetim sistemine sahiptir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bu amaçla tüm paydaşlardan “çıkar çatışması beyanı” istemektedir.