Amaç ve Kapsam

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Iğdır İİBF Dergisi), iktisadi ve idari bilimler fakülteleri altında faaliyet gösteren bölümler ve ilişkili disiplinlerde yapılmış özgün bilimsel araştırmaları veya derleme çalışmalarını yayımlamak, duyurmak ve bilimsel çalışmalara katkı sunarak bilim ve insanlık için yarar sağlamayı genel amaç olarak benimsemiştir. 

İkincil olarak, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin konular ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel sorunlarda dergi, akademik farkındalığı artırmayı amaç ediniştir.

Derginin üçüncü amacı, yoksulluk, yoksunluk, eşitsizlik ve sosyal adaletle ilgili sorunların ekonomik, siyasal ve sosyal bağlamına dikkat çekmektir. Bu çerçevede, siyasal iktisat perspektifi içeren çalışmalara özel önem ve öncelik atfedilmektedir.  

Daha önce özeti yayımlanmış kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Ancak, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen İngilizce çalışmalar da kabul edilmektedir. Sunulan çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

İktisadi ve idari bilimler kapsamına giren Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme gibi alanlar ve bunlara bağlı gelişen Havacılık Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Yerel Yönetimler gibi alanlar ile Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih gibi beşeri bilimlerdeki ilişkili alanlarda yapılmış disiplinlerarası çalışmalar, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin yayın kapsamına girmektedir.

Dergi, özgün bilimsel araştırma makaleleri ve derleme makalelere ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.