Güncel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 11, 29.02.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Çeviri / Aktarma

İdil - Ural ve Türkistan bölgeleri tarih içerisinde çok önemli rol oynamış iki bölgedir. Bir taraftan doğudan batıya İpekyolu, diğer taraftan kuzeyden güneye Kürk Yolu ve güneyden kuzeye Baharat Yolu üzerinde yer alan bu bölgeler, tarih boyunca ticaret alanında oynadıkları önemli rolün yanında, dillerin, kültürlerin ve dinlerin buluşup kaynaşma yeri olmuştur. Bu yönleriyle bu iki bölge, birçok imparatorluğa ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. IJVUTS’un amacı, hem birbirinin devamı hem de birbiriyle etkileşim içerisinde olan bu iki komşu bölgeye odaklanmış uluslararası seviyedeki bilimlik bilgiyi, çağın gereklerine uygun bir şekilde ortaya çıkarıp disiplinler arası bir ortamda akademik dünyaya sunmaktır.

Dergi, Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.
Dergi, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış makaleleri yayımlar.
Dergi, yayın takvimine uymak zorundadır.
Dergide çifte-kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.
Dergide, İdil – Ural ve Türkistan bölgeleri ile ilişkili, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan çalışmalara yer verilir.
Daha önceden herhangi bir yayın ortamında yayınlanmış makaleler editör tarafından reddedilir. Kongre veya sempozyumlarda sunulan bildiriler çalışma içerisinde dipnot ile belirtilmelidir.
Araştırmacılar tarafından dergiye gönderilen çalışmanın ardından, araştırmacıya bir mail ile çalışmanın dergiye gönderildiği sistem tarafından bildirilmektedir. Bu mail ulaşmamışsa makale yükleme işleminin tekrar edilmesi gerekir.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, YÖK'ün ''Bilimsel Etik Kuralları'''na uygun olmalıdır. Etik kurallara uygun olmayan çalışmalardan yazar sorumludur.
Daha önce başka bir dergi tarafından reddedilmiş makaleler dergiye gönderildiği takdirde, bu durum mutlaka editör veya editör yardımcılarına bildirilmelidir.
Yazar, ön inceleme ve hakem raporlarındaki düzeltmeleri en geç 10 gün içinde yaparak tekrar sisteme yüklemek zorundadır.
Araştırmacılar tarafından dergiye gönderilen çalışmalar editöre ulaşır. Editör, çalışma üzerinde gerekli ön incelemeyi yapar. Bu kontrol içerik kontrolü değildir. İçerik kontrolü ve çalışmanın yayınlanabilecek yeterliğe sahip olup olmadığına editör tarafından çalışmaya atanan iki uzman hakem karar verir. Çalışmada düzeltilmesi gereken noktalar varsa hakemler raporlarında bunları belirtir ve ardından raporları editöre gönderirler. Editör, gerekli düzeltmelerin uygulanması için hakem raporlarını sistem üzerinden araştırmacıya gönderir. Yazar, hakem raporlarındaki düzeltmeleri kesinlikle uygulamak zorundadır. Hakem raporları çerçevesinde belirlenen süre içerisinde güncellenmeyen çalışmalar editör tarafından reddedilir.
Derginin Yayın Danışma Kurulu sürekli olarak güncellenmekte, hakem havuzu genişletilmektedir. 

IJVUTS Makale Sistemine yüklenen tüm Türkçe makaleler Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Güncel Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
Türkçe Makale Şablonu için tıklayınız. 
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız.

Telif Hakkı Formu için tıklayınız.

Yazım biçimi aşağıdaki bölüm sıralanışına ve belirtilen teknik özelliklere göre yapılmalıdır.

Başlık: Konuyu özetleyen, en fazla 12 kelime, Times New Roman, 14 punto, kalın, ortalı, yalnızca ilk harfler büyük olmalıdır.

Yazar/yazarlar bilgileri: Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi makale şablonu üzerinde (isim, kurum, vb.) yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra alan editörü tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için dosya gönderildiğinde şu şartlara dikkat edilmelidir: Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Özet/Abstract: Makalenin geneli hakkında fikir vermesi gereken Türkçe ve İngilizce özetin yazılması gerekmektedir. Uzunluğu en az 150 en fazla 250 kelime aralığında olmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özet kapsamında çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler/Key Words: Makalede en az 3 en fazla 7 adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler/Key Words “Times New Roman” yazı tipi ve “10 punto” büyüklüğünde olmalıdır.

Ana Bölümler: “Times New Roman” yazı tipinde, “12 punto” büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

Giriş: Çalışmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Çalışmada esas alınan yöntem ve izlenen süreç hakkında bilgiler içerir.

Bulgular: Çalışmada elde edilen verilerin ve bulguların anlatıldığı ana bölümdür.

Sonuç: Bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür.

Tartışma: Konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Öneriler: Elde edilen sonuçlar ve yapılan tartışmadan hareketle geliştirilen önerilerin sıralandığı bölümdür.

Not: Ana bölümlerin düzenleniş biçimi çalışmanın alanına ve türüne göre (teorik, uygulamalı vb.) farklılık arz edebilir ancak yöntem, tartışma ve öneriler bölümleri uygulamalı (ampirik) çalışmalar için zorunludur.

Kaynak Gösterimi:
Gerek metin içi kaynak gösteriminde gerekse kaynakça bölümünde APA 6 stili kullanılır.Metin İçi Referans Gösterimi

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa yazarın Soyadı, yıl yazmak yeterlidir.
Örnek: Yavuz, 2013

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmışsa, (Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72) şeklinde yazılır (Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13).
Atıfların parantez içinde sıralanmasında alfabetik dizilim olmalıdır.
Örnek: (Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aynı yazarın aynı tarihli çalışmaları; Turgut, 2009a ve Turgut 2009b şeklinde gösterilmelidir.
Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk kullanımda tüm yazarlar yazılırken sonraki kullanımlarda sadece ilk yazarın belirtilmesi yeterlidir. Örnek: İlk kullanımda (Kejanlıoğlu, Adaklı ve Çelenk, 2004) sonraki kullanımlarda (Kejanlıoğlu vd., 2004) şeklinde yazılabilir.
Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır.
Örnek: (Abisel vd., 2005).

Aktarılan kaynak; bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki şu şekilde gösterilir;
Örnek: (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009) kaynakçada tüm bilgileri ile yer alırken Zizek kaynakçada yer almaz.

Kısaltmalar metin içinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımda alınmaz.
Örnek: Metin içindeki ilk atıf Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2012) şeklinde gösterilirken, parantez içi ilk atıfta (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2012) şeklinde gösterilir.

Çok gerekli olmadıkça dipnot kullanılmamalıdır. Zorunlu olarak hallerde ise şu şekilde kullanılmalıdır: (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
Doğrudan alıntılar “” içinde yazılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar “” işareti kullanmadan ayrı bir paragraf şeklinde, bir satır içeriden ve 10 punto şeklinde yazılmalıdır.
Kaynakça Yazımı

Digital Object Identifier (DOI) numarası olan dergiler;
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

DOI numarası olan dergilerde yedi yazardan fazla olduğunda;
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:1 0.1 080/1462220041 0001676305

DOI numarası olmayan dergilerde; URL numaraları yazılır;
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journalof Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Elektronik makalelerde DOI numarası verilir;
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in
companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online
publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141.
Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağa erişilebilecek URL numarası verilir.

Magazin makaleleri;
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being: Occupational health psychologists convene to share their research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5). 26-29.

Elektronik magazin makaleleri;
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/

Derginin özel konu ya da sayısındaki makaleler;
Haney, C, & Wiener, R. L (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States
[Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law, 10(4).
Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet
[Special section]. Developmental Psychology, 42, 391-458.

Dergiden tek yazarlı makale;
Belk, R. (2014). Sharingversuspseudo-sharing in Web 2.0. The Anthropogist. 18(1), 7-23.

Yazarı belli olmayan editör yazısı;
Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

Basılı kitap;
Soyad, A. (Yayın yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayınevi
Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

Editörlü kitap;
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

Editörlü kitapta bölüm;
Author, A A, & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

Basılı kitabın elektronik versiyonu;
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen
dream. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete
psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from http://books.google.com/books Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

Sadece elektronik basılı kitap;
O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I D~ 135.

Birden çok baskısı olan kitap;
Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4.Baskı). New York: Longman.

Türkçeye çevrilmiş eser;
Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık) Ankara: TPD.

Teknik ve araştırma raporları;
Yazar soyadı, A. (Yıl). Çalışma başlığı (Rapor No. xxx). Yer: Yayınevi.

Kessy, S. S. A.. & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz /documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf

Sempozyum ve kongreler;
Yazarın Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da posterin başlığı.Sempozyumun adı, Sempozyumun yapıldığı yer.

Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerini utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Özeti online olarak edinilmiş toplantı sunumu;
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

Online düzenli yayımlanan proceeding;
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

Kitap şeklinde yayımlanan proceeding;
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9.

Yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri;
Yazar soyadı, A. A. (1978). Yüksek lisans ya da doktora tez başlığı(Yayımlanmamış yüksek lisans ya da doktora tezi). Üniversitesinin adı, Yer.

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Yayımlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

İnternetten alınan kaynak;
Messinis, D. (2014).PopeVisitsTurkey.http://www.cbsnews.com/pictures/pope-visits-turkey/, adresinden 24 Ekim 2013 tarihinde alınmıştır.

1. Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca çalışmalar kabul edilmektedir.
2. Alanında özel bir öneme sahip olup farklı dillerde hazırlanan çalışmalar yayın kurulunun salt çoğunluğu tarafından kabul edilmek koşuluyla hakem onayına gönderilir.
3. IJVUTS elektronik yayın yapan bir dergidir. Derginin tamamına veya makalelerin PDF şekline derginin internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Bu nedenle yazarlara ya da üçüncü kişilere derginin basılı hali gönderilmez.
4. Yazıların her türlü bilimsel ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına sokulamaz. Dergiye yazı gönderen yazarlar bu durumu kabul ve ikrar ederler.
5. IJHE, başka bir yerde yayınlanmış veya değerlendirmeye gönderilmiş çalışmaları kabul etmez. Derginin internet sistemine üye olan ve çalışmalarını yükleyen yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılır. Dergimiz bu konuda yazarların beyanına göre hareket etmekte olup
6. Yazarlar gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır. Aksi durumun tespiti halinde her türlü hukuki, bilimsel ve etik sorumluluk yazarlara aittir.
7. Dergi sistemine yüklenen çalışmalar değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. İki hakemin onaylaması durumunda çalışma yayın sürecine alınır. İki hakemin ret vermesi durumunda çalışma yayınlanamaz. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun değerlendirmesine göre karar verilir.
8. Hakem ataması ve hakemlerin çalışmaları, değerlendirme süreçleri gizli yürütülür. Hangi çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiği yalnızca derginin yayın kurulu ve editörler tarafından bilinir ve bu konuda yazarlara bilgi verilmez.
9. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar için düzeltme talep edebilirler. Düzeltmeler büyük veya küçük ölçekli olabilir. Düzeltmeler için yazarlara iki hak tanınır. Her iki hak için de azami düzeltme süresi 15’er gündür. Azami düzeltme süresi içinde düzeltmeleri tamamlanmayan çalışmalar ret edilir.
10. Daha önce tez, sunum, bildiri, poster vb. şekilde herhangi bir yerde yayınlanmış çalışmalar makaleye dönüştürülmüş ve dergi sistemine yüklenmiş ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin ilk sayfasında dipnot ile belirtilmelidir. Bu duruma uymayan yazarlar ‘etik ihlal’ yapmış sayılırlar ve bu konuda dergimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
11. Dergi sistemine yüklenen çalışmaların her türlü telif hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş olur. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Yayınlanan çalışmalar için yazarlara herhangi bir ad altında ücret ödenmez.
12. Dergi sistemine yüklenen çalışmaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda azami gayret gösterilir. Çalışmalar sisteme yüklendikten sonra ortalama 10 hafta içerisinde yayına kabul edilip edilmedikleri hakkında yazarlara sistem üzerinden bilgi verilir. Yazarlar bu sürenin bitmesini beklemeden çalışmalarını geri çekemezler.
13. Birden çok yazarlı çalışmalarda dergimiz çalışmayı sisteme yükleyen yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve bu yazar dışındaki kişilere bilgi vermez.
14. IJVUTS yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanır. Bu durum derginin yayın sistemine, hakem değerlendirmelerine ve teknik nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yayın zamanında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle dergimiz herhangi bir sorumluluk altında tutulamaz.
15. Yazım dili Türkçe olan çalışmalarda 700 – 1500 kelime aralığında İngilizce geniş özet istenir. Geniş İngilizce özet içinde çalışmanın türüne göre amaç, kapsam, kısa literatür bilgisi, yöntem, bulgular ve sonuç yer almalıdır.
16. IJHE, dergi sistemine yüklenen ve yayın için gönderilen her türlü çalışmayı doğrudan yayınlama, yayın için sıraya alma, düzeltildikten sonra yayın sürecine alma veya reddetme hakkına sahiptir. Yazarlar bu hususu bilir ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda dergiyi baskı altına alacak herhangi bir girişimde bulunamazlar ve herhangi bir hak talep edemezler.
17. İntihal taraması politikamız vardır.

The International Journal of Volga - Ural and Turkestan Studies does not charge any fee for article submission, evaluation and publication stages. Articles are published for free. / Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, makale gönderme, değerlendirme ve yayın aşamalarında ücret talep etmemektedir. Makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.