Yazım Kuralları

İKÇÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

YAZARLARA BİLGİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayınıdır. Yılda üç kez yayınlanır ve dili Türkçe’dir. Dergi sağlık bilimleri alanında klinik ve deneysel özgün bilim yazılarının yayınlandığı hakemli bir dergidir.

Web sayfası (http://www.ikcusbfdergisi.org/) aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yapılması gereklidir.

 

Etik İlkeler

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar daha önce bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmalıdır. Yurt dışında yayınlanmış olan çalışmalar yayımlanan derginin editöründen yazılı izin alınarak değerlendirilmek üzere dergiye gönderilebilir. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalar başlık sayfasında belirtilmelidir.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanan işlemler anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazar(lar), bu tür araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu (2013 yılı revizyonu), Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (29.08.2012 tarihli, 2012.18.946 sayılı), Laboratuvar Hayvanlarının Bakım Rehberi (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014 tarihli, 28914 sayılı), Sağlık Bakanlığı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (13.04.2013 tarih, 28617 sayı) hükümlerine ve ilkelerine uyulduğunu belirtmelidir. Makalenin gereç-yöntem bölümünde, alınan Etik Kurul Onayı’nın tarih/sayısı yazılmalıdır.

 

Gönderilen araştırmalarda katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, bilinci kapalı hastalar vb.) adına ebeveyninden/birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.

 

 

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. Ayrıca, dergilerin özel sayılarında özetleri yayınlanan bildirilere ait ayrıntılı bilginin bildirilmesi gerekmektedir.

Yayın Kurulu tarafından yazının güncelliği, uygulamalara katkısı ve yazının dergi yazım kurallarına uygunluğu 15 gün içerisinde değerlendirilir. Derginin yazım kurallarına uymayan yazılar, düzeltilmek üzere sorumlu yazara iade edilir. Yayınlanmaya aday bulunan makaleler bir (1) ay içerisinde alanında uzman iki (2) danışman tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale üç (3) hafta içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır. Yayınlanması uygun görülen yazının basılabilmesi için son şekli üzerinden onay alınır. Sorumlu yazara yazının basılacağı dergi sayısı ve numarası bildirilir. Bu değerlendirme süreci dergiye gönderilen tüm yazı türlerini kapsar. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.


Yazarın Sorumluluğu-Çıkar Bildirimi

Gönderilen araştırmalara herhangi bir maddi (nakdi-ayni) destek sağlanmış ise yazarlar bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi olup olmadığını, varsa nasıl bir ilişkisi olduğunu (kurum/kuruluş, desteğin tipi) açıklamalıdır ve başlık sayfasının alt kısmında belirtmelidirler. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret/karşılık ödenmez. Yayın kurulu, yazar(lar)ın, dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder. Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

 

Makale Telif Hakkı Devir Formu

Makale takip sisteminde yer alan “Makale Telif Hakkı Devir Formu” nun tüm yazarlar tarafından imzalanarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekir (link).

 

Makalenin Hazırlanması

Dergiye gönderilecek yazılar derginin yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Araştırma makaleleri 15 sayfayı, derleme ve olgu sunumları 10 sayfayı geçmemelidir (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç).

 

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar

·         Makale, Microsoft Word programında, A4 kağıt boyutunda, sayfanın her kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, 1.5 satır aralığında, metin iki yana yaslı formatta ve paragraf girintisi olmadan Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile yazılmalıdır.

·         Başlık Sayfası: Başlık ayrı bir sayfada olacak ve ayrıca yüklenecektir. Sayfa numaraları Türkçe özet 1. sayfadan, İngilizce özet 2. sayfadan, ana metin 3. sayfadan başlamalıdır. Başlık sayfasında yer alan bütün bilgiler 12 punto ile yazılmalıdır.

·         Bütün başlıklar numaralandırılmadan yazılmalıdır. Ana başlıkların (Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Alana Katkı, Parlak Nokta, Kaynaklar) ilk harfleri büyük, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar ilk harfi büyük, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. İkinci alt başlıklar ilk harfi büyük ve sola yaslanmış olmalıdır.

·         Metin içinde standart kısaltmalar kullanılmalı, bunlar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalıdır. Paragraf başında geçen kısaltmalarda, kısaltmaların açık adı yazılmalıdır.

·         İlaç adları kullanımında ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılmalıdır.

·         Ölçüm birimleri metrik sisteme uygun olarak verilmelidir; örneğin, “mg” olarak yazılmalı, nokta kullanılmamalıdır. Ek alırsa (’) ile ayrılmalıdır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; Systéme International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.

·         Cronbach Alfa ve p değerleri yazılırken noktanın önüne “0” yazılmamalı, p değerleri üç değerli olmalıdır (Örnek yazım şekli: r =.54, p=.002).

·         Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde, sola yaslanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde italik, kalın, 10 punto olmalıdır. Tablo numarasından sonra nokta kullanılmalıdır. Tablolar dikey çizgiyi içermemelidir. Metin içinde her tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içinde satır aralıkları 1 satır aralığında, yazılar 10 punto ve ortalanmış olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar tablonun altında bir satır aralığı ile 9 punto olarak yazılmalıdır.

·         Şekil/grafik ve resimlerin sıra numarası ve başlığı olmalı, başlık şekil/grafiklerin altında yer almalıdır. Şekil/grafik ve resmin ismi sola yaslanmış, 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük, italik ve kalın yazılmalıdır. Şekil/grafik başlığı bir satırdan uzun olursa, ikinci satır solda ilk satırla aynı hizadan başlamalı ve bir satır aralığında yazılmalıdır.

·         Araştırmada kullanılan ölçekler, anket formları vb. gibi ek bilgiler ayrı bir Word dosyası olarak eklenebilir. Bu formattaki yazılar 12 punto olmalıdır.

 

Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası

Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak verilmelidir. Başlık sayfasının ve diğer sayfaların sağ üst köşesinde okuyucuya makaleyi tanıtan “kısaltılmış başlık” ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Kısaltılmış başlık 50 karakteri geçmeyecek şekilde, 9 punto ile yazılmalıdır. Makalenin başlık sayfasında, makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kelimelerin ilk harfi büyük, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Önerilen makale başlık uzunluğu 10-12 kelimedir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Sayfa numarası, sayfanın sağ alt köşesinde 1’den başlayacak şekilde 12 punto ile verilmelidir.

 

Makalenin başlığı, yazarların adı, soyadları (büyük harflerle), ünvanları, çalıştıkları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefon ve varsa faks numarası ile e-posta adresi yazılmalıdır. Bu bilgiler sadece kapak sayfasında verilmeli, makalelerin içerisinde verilmemelidir. Makale daha önce bildiri olarak sunulmuş ise bildiri yeri ve tarihi, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 

ÖZET

Özet; Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, Türkçe özet metni araştırma makaleleri için 250 kelimeyi, derleme makaleler ve olgu sunumları için 150 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda olmalıdır. Araştırma makaleleri; özet ve abstract bölümünün alt başlıkları; amaç (objective), gereç ve yöntem (material and method), bulgular (findings) ve sonuç (conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Derleme ve olgu sunumunun özeti yapılandırılmadan yazılmalıdır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar kelime (keywords) yer almalıdır. Tüm anahtar sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalı, sözcükler arasında virgül kullanılmalı ve en son kelimeden sonra nokta konulmalıdır. Özet metin bölümünde paragrafların ilk satırı sola yaslanmış olmalı, içeriden başlamamalıdır. Özette kaynak gösterilmemeli ve kısaltmalara yer verilmemelidir.

 

ANA METİN

Araştırma Makaleleri

Araştırma makalesi Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Alana Katkı, Parlak Nokta, varsa Teşekkür ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen araştırma makalesi linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

 

Giriş: Yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmelidir.

 

Amaç: Araştırmanın amacı ile araştırma soruları veya hipotezi yazılmalıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, araştırmanın yapıldığı yer, araştırmanın evreni/örneklemi, veri toplama araçları, yapılan ölçümler/girişim/işlem/müdahale (araştırma deneysel ya da yarı deneysel çalışma ise olmalıdır), verilerin değerlendirilmesi ve araştırmanın etik yönü (etik kurul izni-tarih ve sayı/kurum izni, bireylerden yazılı/sözlü onam alma) eklenmelidir.

 

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular araştırma soruları veya hipotezine yanıt verecek şekilde sistematik olarak sunulmalıdır. Gerekirse tablo ve şekillerle desteklenebilir. Bulgular bölümünde elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma vb.), kullanılan istatistiksel testler, test ve olasılık (p) değerleri açık olarak yazılmalıdır. Cronbach Alfa ve p değerleri yazılırken noktanın önüne “0” yazılmamalı, p değerleri üç değerli olmalıdır (Örnek yazım şekli: r =.54, p=.002).

 

Tartışma: Çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları ile birlikte tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışmasını içermelidir.

 

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalıdır.

 

Alana Katkı: Çalışmanın ilgili alana verdiği/vereceği katkı belirtilmelidir.

 

Parlak Nokta (Highlights): Çalışmanın yazarlar tarafından en önemli bulunan sonuçları en az 3 ve en fazla 5 farklı kısa cümle halinde, her bir cümle 85 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 

Olgu Sunumları

Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan bilimsel özellik ve önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları Başlık Sayfası, Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç, varsa Teşekkür, Kaynaklar, Tablo/şekil/resim bölümlerini içerir. Ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraflar ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalıdır. Olgu sunumu linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

 

Derlemeler

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Sonuç, Alana Katkı, Parlak Nokta, Kaynaklar ve Tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Derleme linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

 

Tablolar; Metin içinde her tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Başka bir kaynaktan alınan tablonun altına dipnot olarak alındığı kaynak belirtilmelidir. Tablolar kaynaklardan sonra her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde bir MS Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.

 

Şekil/Grafik ve Resimler; Başka bir kaynaktan alınan tablo, şekil ve resimlerin altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir. Şekiller dijital formatlı, tiff kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Şekil/grafik veya resimler kaynaklardan sonra her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde bir MS Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.

 

Teşekkür; Yazar(lar), gerekli gördüklerinde yazıya, katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere, birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç-gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; “bilimsel danışmanlık”, “taslakta düzeltme”, “veri toplama”, “klinik araştırmaya katılma” gibi).


KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

 

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Metin içinde kaynaklar yazılırken iki ya da daha fazla kaynak gösteilmesi gerektiğinde alfabetik sırayla yazılmalı, yazarların soyadı ve yayın tarihi ile belirtilmelidir.

Metin içinde APA:

- Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990’lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye’de de artış göstermiştir. İngilizce’de yaygın olan ifadeler ve kısaltmalar italik yazılmamalıdır. Örneğin; a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifade daha çok vurgulanmak amacıyla italik yazılmamalıdır.

- Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.

- Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı -biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.

- Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004).

- Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).

- Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).

- Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin; kaynak ilk geçtiğinde (Kejanlıoğlu, Adaklı & Çelenk, 2004), sonraki geçişinde (Kejanlıoğlu vd., 2004) olarak yer alır.

- Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir. Örneğin: Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler (2007, s.212).

- Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005).

- Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek olmaz. Örneğin: Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s.17).

- İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı yer almaz.

- Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin; Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009) … olarak belirtilir.

- E-posta ile, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir ancak kaynakçaya yazılmamalıdır. Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

- Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi).

- Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.

- Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.

- Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin: Meyde Yeğenoğlu’nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: PostKolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm”. 

- Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italikleştirilir, çift tırnak kullanılmaz. Örneğin: Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.

- Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz. Örneğin:Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Örneğin; Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

 

 

- Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

- Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgi yerine kısa çizgi kullanılmalıdır. Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…).

- İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalıdır. Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

- Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur. Örneğin: Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

- Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).

Tek Eser, Tek Yazar

APA stilinde kaynak bildirirken yazar-tarih stili kullanılır; bir baş­ka deyişle, metin içinde uygun noktada yazarın soyadı ve arkasından eserin yayın tarihi verilir:

Walker (2000), tepki sürelerini karşılaştırmıştır.

Tepki süreleriyle ilgili yakın geçmişteki bir araştırmada (Walker, 2000), …

Yazarın ismi ilk örnekte olduğu gibi metindeki anlatımın içinde geçi­yorsa, sadece basım yılını ayraç içinde verilir. Bunun dışındaki durumlar­da hem yazar ismi hem de basım tarihi aralarına virgül konarak ayraç için­de verilir (ikinci örnekte olduğu gibi). Bunların dışında, nadiren de olsa kimi zaman hem yazar ismi hem de basım yılı, metin içi anlatımda verilmiş olabilir; bu durumda ayraç içinde bilgi eklenmemelidir:

Walker, 2000 yılında tepki sürelerini karşılaştırmıştır.

Paragraf içinde bir yazarın çalışmasına bir kez gönderme yaptıktan sonra, eserin başka bir çalışmayla karıştırılma ihtimali olmadığı sürece bas­kı yılının tekrar ifade edilmesine gerek yoktur:

Tepki süreleri üzerine yapılmış yakın geçmişteki bir araştırmada Walker (2000), bu yöntemi tanıtmış. . . . Walker ayrıca şunu da bulmuştur ki;

Tek Eser, Birden Fazla Yazar

Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yapıldığında daima her iki yazarın da ismi belirtilmelidir.

Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa yapılan ilk göndermede tüm yazarların ismi belirtilir; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadı verilip arkasından "ve diğerleri" ifadesi kullanılır, paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılı da belirtilir:

Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman ve Rock (1994) şunu bul­muşlardır ki [Metinde kaynağa ilk gönderme yapıldığında bu formatı kullanınız]

Wasserstein ve diğerleri (1994) şunu bulmuştur ki [Metinde kaynağa ilk gönder­me yapıldıktan sonra, ancak bir paragrafta gönderme yine ilk kez geçti­ğinde bu formatı kullanınız]

Wasserstein ve diğerleri şunu bulmuştur ki [Paragraftaki ilk göndermeden son­ra aynı paragraf içinde tekrar yılı göstermenize gerek yoktur]

îstisna: Aynı yılda basılmış iki kaynak, kısaltılarak yazıldıklarında aynı forma dönüşüyorsa (örn., hem Bradley, Ramirez, & Soo, 1994, hem de Bradley, Soo, Ramirez, & Brown, 1994 varsa bunu Bradley ve diğerleri, 1994 ola­rak kısaltınız), ilk yazarların ve kaynakların birbirine karışmamasını sağla­yacak sayıda sonraki yazarların ismini belirtip, bunların arkasından virgül koyarak daha sonra ve diğerleri veya Türkçe metinlerde vd. yazınız.

Bradley, Ramirez and Soo (1994) ve Bradley, Soo, vd. (1994)

Bir çalışmanın altı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve "vd" ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazılır ve kaynağa ilk ve sonraki göndermelerde basım yılı belirtilir. (Ancak kaynakçada ilk altı yazarın ön adla­rının baş harflerini ve soyadlarını yazınız ve arkasından vd. yazınız.)

Altı veya daha fazla yazarı olan iki ayrı kaynak kısaltıldıklarında form­ları aynı oluyorsa, her iki kaynak için de ilk yazarların soyadlarını ve kay­nakların birbirine karışmamasını sağlayacak sayıda diğer yazarların soyad­larını yazıp arkasından virgül koyunuz ve bunun arkasından vd. yazınız. Örneğin, aşağıdaki gibi iki kaynağınız olduğunda.

Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang ve Gabrieli (1996)

Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek ve Daly (1996)

Bunlara metinde aynı sırayla gönderme yapacağınız zaman şu şekilde yazınız:

Kosslyn, Koenig, Barrett, vd. (1996) ve Kosslyn, Koenig, Gabrieli, vd. (1996)

Birden fazla yazarlı bir esere metin içinde gönderme yaparken yazar isimleri arasında “ve” bağlacı kullanılır. Ayraç içinde, tablolarda, şekil açıklamalarında ve kaynakçada yazar isimleri“ve” imiyle (&) bağlanır:

Ancak, Nightlinger ve Littlewood'un (1993) gösterdiği üzere.

Ancak yine gösterildiği üzere (Jöreskog & Sörbom, 1989).

Yazar Olarak Grup isimleri

Yazar işlevi gören grup isimleri (öm., kuruluşlar, dernekler, devlet da­ireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların (örn., dernekler, devlet daireleri) isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılma­dan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken bunlar kısaltılır. İsim çok uzunsa ve yer kaplıyorsa ve kısaltma zaten biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, bu is­me ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltma kullanılabilir, isim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılamayacak gibiyse, bu isim her geçişinde kısaltmadan yazılır. Örneğin; aşağıdaki grup ismi, kısaltmasıyla da tanınmaktadır.

Kaynakçada kaynak ismi:

National Institute of Mental Health. (1999).

Metinde kaynağa ilk gönderme yapılışı:

(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde:

(NIMH, 1999)

Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi, kısaltılmadan yazılmalıdır;

Kaynakçada kaynak ismi:

University of Pittsburgh. (1993).

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde:

 (University of Pittsburgh, 1993)

Yazarı Belirtilmemiş (Hukuki Belgeler Dahil) veya Yazarı "İsimsiz" Olarak Verilmiş Çalışmalar

Bir çalışmanın yazarı belirtilmediğinde, metin içinde bu esere gönder­me yaparken kaynakçadaki girdinin ilk birkaç sözcüğü (genellikle tüm başlığı) ve basım yılı belirtilir. Makale ya da bölüm ismi çift tırnak işa­retleri içinde belirtilirve ifade edilen süreli yayının, kitabın, broşürün ve­ya raporun ismi italik harflerle yazılır:

Devlet destekli sağlık hizmetleri üzerine ("Study Finds", 1982)

College Bound Seniors isimli kitap (1979)

Hukuki belgelere gönderme yaptığınızda yazarı belirtilmemiş eserlere gönderme yaparken kullanılan formattan faydalanınız; yani metin içinde mahkeme davalarına, yasalara ve düzenlemelere gönderme yaparken kay­nakçada bunlar için verilen girdinin ilk birkaç sözcüğünü kullanıp arkasın­dan yılı ifade ediniz.

Bir eserin yazarı "İsimsiz" olarak belirtilmişse metin içinde bu esere gönderme yaparken îsimsiz ifadesini kullanıp arkasından virgül koyup bu­nun arkasından yıl belirtilir:

(İsimsiz, 1998)

Yazarı isimsiz eser, kaynakçada verilirken yazan isimsiz olarak ifade edilir ve alfabetik olarak da bu sözcüğün uygun düştüğü yerde yazılır.

Aynı Soyada Sahip Yazarlar

Kaynakçada aynı soyada sahip iki veya daha fazla birincil yazar tarafın­dan yazılmış eserler veriliyorsa, ilk yazann ön adının baş harfleri kaynağa her gönderme yapılışında kullanılır; eserlerin baskı yıllan farklı olsa bile. Ön adlarının baş harflerini belirtmek, okuyucunun metin içinde kafasının karışmasını engeller ve kaynakça maddesinin bulunmasını kolaylaştırır.

R. D. Luce (1959) ve P. A. Luce (1986) ayrıca şunu da bulmuşlardır ki

J. M. Goldberg ve Neff (1961) ve M. E. Goldberg ve Wurtz (1972) şunu araştırmışlardır

Aynı Ayraç İçinde iki veya Daha Fazla Eser Belirtme

Aynı ayraç içinde iki veya daha fazla eser ismi belirtirken, bunlar kay­nakçada isimlerinin geçtiği sıraya göre verilir ve aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır;

Aynı yazarlar (aynı sırada) tarafından yazılmış iki ya da daha fazla ese­re gönderme yaparken baskı yıllarını gözeterek sıraya koyunuz. Baskıdaki eserlere göndermeleri en sona saklayınız. Yazarların soyadlarını bir kez ya­zınız; daha sonra ifade edeceğiniz her eser için sadece tarih veriniz.

Geçmiş araştırması (Edeline & Weinberger, 1991, 1993). Geçmiş araştırması (Gogel, 1984, 1990, baskıda)

Aynı yazar tarafından aynı yılda basılmış eserleri tanıtırken yılı göster­dikten sonra arkasından a, b, c, şeklinde harflendirme kullanınız ve her se­ferinde yılı tekrar ediniz. Bu harflendirme, kaynakçada belirlenir. Kaynak­çada bu tip kaynaklar başlık isimlerinin (makale başlığı, bölüm başlığı ve­ya tüm eser) alfabetik sıralanması içinde verilir.

Birkaç araştırmada (Johnson, 1991a, 1991b, 1991c; Singh, 1983, baskıda-a, baskıda-b)

Aynı ayraç içinde farklı yazarların iki ya da daha fazla eserini belirtir­ken ilk yazarın soyadını gözeterek alfabetik sıraya sokunuz. Kaynakları ve­rirken aralarına noktalı virgül koyunuz:

Birkaç araştırmada (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990)

îstisna: Aynı ayraç içinde daha önemli bir kaynak belirtmeyi diğerlerin­den ayırmak istiyorsanız önce daha önemli olduğunu düşündüğünüz kay­nak ismini verip arkasından ayrıca bakınız yazarak diğer kaynak isimlerini verebilirsiniz. Diğer kaynak isimleri alfabetik sıraya göre verilmelidir:

(Minör, 2001; ayrıca bakınız Adams, 1999; Storandt, 1997)

Klasik Eserler

Bir eserin baskı tarihi yoksa metin içinde bu esere gönderme yaparken yazarın ismini yazıp arkasından virgül koyarak bunun arkasından İngiliz­ce için n.d. (no date) kısaltmasını, Türkçe için t.y. (tarih yok) kullanınız. Basım tarihinin söz konusu olamayacağı bir eserse, mesela çok eski eserler gibi, o zaman İngilizce için trans. ("translation", yani çeviri) Türkçe için çev. yazarak arkasından faydalandığınız çeviri kaynağının basım yılını be­lirtiniz ya da, önce kullandığınız versiyonun yılını belirtip arkasından İngilizce için version Türkçe için versiyon sözcüğünü yazınız. Orijinal basım yılını biliyorsanız, bunun kaynağa ekleyiniz.

(Aristotle, trans. 1931) (Aristo, çev.1931) James (1890/1983)

Önemli klasik eserler için kaynakçada madde oluşturmaya gerek yok­tur; örneğin eski Yunan ve Roma eserleri ve İncil; bunun yerine sadece me­tin içinde ilk gönderme yaptığınızda belirtmeniz yeterlidir. Klasik eserlerin kısımları (örn., kitaplar, bölümler, mısralar, satırlar, kantolar) tüm baskı­larda sistematik olarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla kaynağınızın bel­li kısımlarına gönderme yaparken sayfa numarası kullanmak yerine bulun­duğu kısım numaralarını kullanınız:

1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version - Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon)

 

 

KAYNAKÇADA APA KULLANIMI

İsimler alfabetik sıraya göre dizilmelidir. İlk yazarın soyadının baş harfine göre yazarlar arasında alfabetik bir düzen oluşturulmalıdır. Özel durumlar için aşağıdaki kuralları uygulayınız.

       Harfleri takip ederek alfabetik bir sıra oluşturunuz. Ancak unutmayı­nız ki, ince farklarla isimler birbirlerinin önüne geçebilir. Örnek ola­rak, alfabe sıralamasında Brown, J. R., Browning, A. R.'ın önüne geçer.

       M, Mc veya Mac gibi ön isimleri okunduğu gibi değil yazıldığı biçimiy­le alfabetik sıralamaya sokunuz. Mac Arthur, McAllister'ın, MacNeil de M'Carthy'nin önüne geçer.

       İsmin yazıldığı dilin kurallarına göre (de, la, du, von gibi) tamlamalar içeren soyadları alfabetik olarak sıralayınız. Eğer önekin soyadın genel­de kullanılan bir parçası olduğunu biliyorsanız (örn., De Vries), öneki soyadın bir parçası olarak ele alınız (örn., DeBase, De Vries'ten önce ge­lir) ve öneklere göre alfabetik sıralama yapınız. Ancak eğer önek alışıla­gelmiş bir şekilde kullanılmıyorsa (von Hemholtz yerine sadece Hem-holtz), alfabetik sıralama yaparken bu öneki hesaba katmayınız ve is­min baş harflerinden sonra yazınız (örn., Hemholtz, H. L. F. von).

       Numara içeren maddeleri, numaraların okunuşları ile alfabetik sıra­ya sokunuz.

 

Tek yazarın birden çok kaynağının kaynakçadaki düzeni. Tek bir ya­zardan birden çok kaynak verirken, yazarın adını yazarak başlayınız, ar­dından bütün kaynakları sıralayınız ve aşağıdaki kurallara uyunuz:

♦    Tek yazardan alınan birden çok kaynak mevcut ise sıralamayı en eski­si ilk olarak verilecek şekilde baskı senesine göre düzenleyiniz:

Hewlett, L S. (1996).

Hewlett, L. S. (1999).

     Tek yazarlı kaynakça maddesi, aynı yazarın içinde bulunduğu çok ya-
zarlı bir kaynakça maddesinden önce gelir:

Alleyne, R. L (2001).

Alleyne, R. L, & Evans, A. J. (1999).

♦   Eğer ilk yazar aynı kalıyor ve ikinci veya üçüncü yazarlar değişiyorsa,
ikinci yazann soyadına göre alfabetik sıralama yapılır; eğer ikinci ya­
zarlar da aynıysa üçüncüye bakılır ve böyle devam eder.

Gosling, J. R., Jerald, K., & Belfar, S. F. (2000).

Gosling, J. R. & Tevlin, D. F. (1996).

Hayward, D., Firsching, A., & Brovvn, J. (1999).

Hayvvard, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999).

♦   Eğer yazarların tümünün aynı olduğu çalışmalar kaynak olarak verilecek­
se, sıralama için baskı senesi kullanılmalıdır.

Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).

Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).

♦   Aynı yazar veya yazarlann aynı senedeki çalışmaları kaynak olarak ve­rilirken, çalışmalann ismi alfabetik sıralamaya sokulur. Ama İngilizce
kaynaklarda A veya The sözcükleri, göz önünde bulundurulmaz.

İstisna: eğer aynı yazarlı kaynaklar aynı senede basılmışsa ve örneğin Bölüm 1 veya Bölüm 2 olarak adlandırılmışlarsa, bu sırayı kullanınız.

Küçük harfler - a,b,c ve bunun gibi - parantezin içine, senenin yanına yazılmalıdır:

Baheti, J. R. (2001a). Control_

Baheti, J. R. (2001b). Roles of

Aynı soyadlı farklı araştırmacıların çalışmalarının kaynak olarak veril­me düzeni. Aynı soyadlı yazarlann sıralaması ön isimlerinin baş harfi alfa­betik sıralamaya sokularak yapılmalıdır.

Mathur, A. L. & WalIston, J. (1999).

Mathur, S. E. & Ahlers, R. J. (1998).

Not: ilk yazarın soyadı ile beraber ön ismin baş harflerini de metinde­ki alıntılara ekleyiniz.

Grup yazarların çalışmalarının veya yazarı belirtilmemiş çalışmaların kaynak olarak verilme düzeni.

Kuruluş veya devlet dairesi gibi yerlere ait grup halinde yazarların ça­lışmalarını, organizasyonun isminin baş harfine göre alfabetik olarak sıra­layınız. Kuruluşların tam isminin yazılması gerekir (APA yerine Amerikan Psikoloji Derneği gibi). Bir kuruluş ismi, alt bölümlerinden veya kollarından önce yazılmalıdır (örn., Michigan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü).

Sadece ve sadece çalışma "isimsiz" olarak belirtilmişse "İsimsiz" (İngi­lizce için "Anonymous") kelimesi çalışmaya bir isim olarak verilir ve "isim­siz" sözcüğü gerçek bir isimmiş gibi alfabetik sıralamaya sokulur.

Eğer yazar bilgisi mevcut değilse, çalışmanın adı yazarın yerine yazılır ve sıralama çalışmanın adının baş harfine göre alfabetik sıralamaya sokulur.

Yasal kaynakları kaynakçada yazarı belirtilmemiş kaynaklar gibi veri­niz. Yani yasal kaynağın isminin (kelime veya kısaltmanın) ilk sözcüğüne göre alfabetik sıralama yapınız.

 

 

 

 

Süreli Yayınlar

Süreli yayınlardan kaynak göstermenin öğeleri

Makale yazarları: Herman, L. M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D.

Baskı yılı: (1993).

Makale başlığı: Responses to anomalous gestural sequences by a language-trained dolphin: Evidence for processing of semantic relations and syntactic information.

       Başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimelerine ve var ise özel isimlere büyük harfle başlayınız; başlığı veya noktalama işaretlerini italik yaz­mayınız.

       Makalenin tanınmasını ve ona ulaşılmasını sağlayacak önemli ek bilgi mevcutsa makalenin başlığını yazdıktan hemen sonra köşeli ayraç için­de bu bilgiye yer veriniz, (örn., [Editöre mektup], bakınız Örnek 11). Maddeyi bir nokta ile sonlandırmız.

Süreli yayının başlığı ve baskı bilgisi: Journal of Experimental Psychology: General, 122, 182-194 ,

        Sayfa sayısı hariç, süreli yayının başlığı ve baskı bilgisi, italik olarak gösterilecektir.

        Sayfa sayısı gösterilirken “s.182-194” olarak değil “182-194” olarak gösterilecektir.

        Kaynakçada yer alan kaynakların ikinci satırları 1,3 cm içeriden başlayacaktır.

Herman, L M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D. (1993). Responses to anomalous gestural seguences by a language-trained dolphin: Evidence for processing of semantic relations and syntactic information. Journal of Experimental Psychology: General, 122,184-194.

Süreli yayınlara verilen örnek kaynaklar

1. Tek yazarlı dergi makalesi

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

2. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

 

Karadağ, E. & Öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

3. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

 

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A., & Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

4. Altı yazardan fazla yazarlı dergi makaleleri

       Yazım dili İngilizce olan tezlerde altıncı yazarın isminin baş harflerini yazdıktan sonra diğer yazarların­da dâhil olduğu bilgisini vermek için İngilizcede ve diğerleri anlamına gelen "et al" kullanınız.

       Yazım dili Türkçe olan tezlerde ise vd. olarak gösterilebilir.

       Metnin içinde her alıntı için şu şekilde ayraç kullanınız: (Wolchik vd., 2000). Yalnız metin içindeki ilk gösterimlerde tüm yazarları açık açık belirterek, daha sonra aynı kaynağa yapılan referanslarda vd. kullanımını yapınız.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsvvorth, D., Lengua, L, et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Aker, T., Sorgun, E., Mestçioğlu, Ö., Karakaya, I., Kalender, D., Acar, G. vd. (2008). İstanbul'daki bombalama eylemlerinin erişkin ve ergenlerdeki travmatik stres etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 63-74.

5. Basımda olan dergi makaleleri

Zuckerman, M., & Kiefer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (basımda). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel geli­şimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

 

6. Popüler dergi makalesi

       Baskıda verilmiş olan tarihi yazınız, aylık dergiler için ayları ve hafta­lıklar için ay ve günü belirtiniz.

       Cilt sayısını da ekleyiniz.

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bi­lim ve Teknik, 492, 11-13.

B. Kitaplar, Broşürler ve Kitap Bölümleri

Bir kitabın tamamını kaynak göstermenin öğeleri

Kitabın yazarları ve editörleri: Beck, C. A. J., & Sales, B. D. Baskı Yılı: (2001).

Kitabın Adı: Family mediation: Facts, myhts, andfuture prospects.

Baskı Bilgisi: Washington, DC: American Psychological Association.

Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myhts, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

Tekeli, Ş. (1995). 1980'ler Türkiye'sinde kadın bakış açısından kadınlar. İstan­bul: İletişim.

        Başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimelerine ve var ise özel isimlere büyük harfle başlayınız.

Eğer bir kitabın altıdan fazla yazarı varsa dergiler için belirtilmiş olan kuralları kullanınız. Geriye kalan yazarlar için ve diğerleri anlamına gelen et al. [bu ifadeyi italik yazmayınız ve "al" ifa­desinden sonra nokta koyunuz] veya Türkçe kaynaklar için vd. kısalt­masını kullanınız.

Kitap, yayıncı olarak grup yazar (devlet dairesi)

       Grup yazarları kurum ismindeki ilk önemli kelimeye göre alfabetik olarak sıralayınız (yani örneğin İngilizce için a veya the sözcüklerini hesaba katmayınız).

       Eğer yayıncı ve yazar aynı kişi ise, yayıncının yerine İngilizce için Aut­hor, Türkçe için Yazar yazınız.

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Adım adım ÖSS tercih danışmanlığı kaynak ki­tabı. Ankara: Yazar.

 

 

Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Çelebi, N. (Ed.). (1990). Kadınlarımızın cinsiyet rolü tutumları. Konya: Sebat.

♦   Not. Tek yazarlı ve editörlü kitaplarda, editörü başlığın ardından, çevirmenin belirtildiği şekilde ayraç içinde yazınız.

 

Kitap: yazar veya editör olmayan

       Başlığı, yazarın belirtilmesi gereken yere kaydırınız.

       Yazarı ve editörü verilmemiş kitapları başlıklarındaki ilk önemli kelime­ye göre alfabetik sıralamaya sokunuz. (Aşağıdaki örnek için, Merriam)

       Metnin içinde gönderme yaparken eğer başlık kısa ise olduğu gibi, de­ğilse kısaltarak yazar ismi yerine kullanınız: (Merriam-Webster's Col­legiate Dictionary, 1993).

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

 

Dilbilim açısından Türkçenin görünümü (2. bs.). (1995). İstanbul: Dil Derneği.

 

Kitap: gözden geçirilmiş baskı

Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi (göz.gez.bs.). Ankara: Pegema.

Çok ciltli ve yeniden düzenlenip basılmış birden fazla cilt, bası­mın üzerinden bir seneden fazla süre geçmiş

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York: McGraw-Hill.

Metnin içinde, ayraç kullanımı şöyle olmalıdır: (Koch, 1959-1963).

 

Ruh Hastalıkları Teşhis ve İstatistiksel Kılavuzları

       Kurum hem yazar, hem de yayıncıdır.

       Kullandığınız baskıyı Arap rakamlarıyla ayraç içinde belirtiniz.

       Metin içinde kurumun ismini ve kılavuzun ismini ilk kullandığınız yerde tümüyle, sonra belirttiğinizde ise DSM (Teşhis ve İstatistiksel Kılavuz) kı­saltmasını (italik harflerle) aşağıda gösterildiği şekilde yazabilirsiniz:

DSM-III        (1980)   üçüncü baskı

DSM-III-R     (1987)   üçüncü baskı, düzeltilmiş

DSM-IV        (1994)    dördüncü baskı

DSM-IV-TR (2000)   metin düzeltmesi

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Ed.). Washington, DC: Author

 

Ansiklopedi veya Sözlük

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: MacMillan.

Gürün, O. A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C.1-3). İstanbul: İnkılâp.

Geniş editör kadrosu olan büyük çalışmalar için baş editörün ismini belirttikten sonra ve diğerleri anlamına gelen et al. kısaltmasını kullanınız.

 

İngilizce Olmayan Kitaplar

♦   Eğer orijinali İngilizce olmayan bir çalışma kaynak olarak kullanılmışsa,
kaynakçada asıl kaynağa yer veriniz.: ilk olarak orijinal başlığı, ardında
da köşeli ayraç içerisinde ingilizce veya Türkçe çevirisini yazınız.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1951). La genâse de l'ideâ de hasard chez Tenfant [The origin of the idea of chance in the child]. Paris: Pressess Universitaries de France.

 

Bir kitabın ingilizce çevirisi

       Eğer İngilizce olmayan bir çalışmanın ingilizce çevirisi kaynak olarak kullanılmışsa, kaynakçada ingilizce çeviriye yer veriniz: İngilizce baş­lığı köşeli ayraç kullanmadan belirtiniz.

       Metnin içinde orijinal baskı senesini ve çeviri baskı senesini belirtiniz: (Laplace, 1814/1951).

Laplace, P.-S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L, Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814)

 

Broşür, tüzel yazar

     Broşürleri kaynak olarak gösterecekseniz, bütün bir kitabı kaynak ola­rak verirken yararlanılan kuralları kullanınız.

     Yayının bir broşür olduğunu köşeli ayraç içinde belirtiniz.

Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrance, KS: Author.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Merkezi (2008) Okul korkusu [Broşür]. İstanbul: Yazar.

 

Editörlü bir kitapta yer alan bir makale veya bölümü kaynak gösterme­nin öğeleri

Makalenin veya bölümün yazarı: Massaro, D.

Baskı Yılı: (1992).

Makalenin veya bölümün başlığı: Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception.

Kitabın Editörleri: in H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.),

Kitabın adı ve makale veya bölümün sayfa numaraları: Cognition: Con­cepîual and methodological issues (pp. 51-84).

Baskı Bilgisi: Washington, DC: American Psychological Association.

Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of per-ception. In H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

 

Editörlü kitaplarda yer alan makale veya bölümlerin kaynak gösterildi­ği örnekler

Teknik Raporlar ve Araştırma Raporları

Raporların kaynak olarak gösterilmesinin öğeleri

Rapor yazarları: Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C, Checketts, K. T., & Muhlstein, A.

Baskı yılı: (1991).

Raporun başlığı: Comparability oj computer and paper-and-pencil scores for two CLEP general eocaminations (College Board Rep. No. 91-5).

Baskı bilgisi: Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C, Checketts, K. T., & Muhlstein, A. (1991). Comparability of computer and paper-and-pencil scores tor two CLEP general examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

 

 

Raporların kaynak gösterildiği kaynakça madde örnekleri

 

Government Printing Office (GPO; Devlet Yazım Ofisi) kurumundan elde edilen raporlar, grup yazar olarak devlet enstitüsü

♦    GPO, Government Printing Office'den (Devlet Yazım Ofisi) alınan do­kümanlarda yayıncı olarak GPO'yu belirtiniz.

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical iraining in serious menıai illness (DHHS Publication no. ADM 90-1679). Washigton, DC: U.S. Government Printing Office.

 

National Technical Information Service (NTIS, Ulusal Teknik Bilgi Servisi) kurumundan alman raporlar

♦    Maddenin sonunda ayraç içinde NTIS numarasını veriniz.

Osgood, D. W., & Wilson, J. K. (1990). Covariation of adolescent health problems. Lincoln: University of Nebraska (NTIS No. PB 91-154 377/AS)

 

Educational Resources Information Center (ERIC; Eğitim Kay­nakları Bilgi Merkezi) kurumundan alınan raporlar

♦    Maddenin sonunda ayraç içinde ERIC numarasını belirtiniz.

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCTRL-RR-92-4) East Lansing, MI: National Center for research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082)

 

Üniversite raporları

       Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyaleti, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisini verirken tekrar etmeyiniz.

       Önce üniversitenin, ardından raporu üretmiş olan bölümün veya orga­nizasyonun ismini belirtiniz.

Broadhurst, R. G., Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, VVestern Australia: University of VVestern Austra-lia, Crime Research Centre.

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Üniversite raporları, editörlü rapor, monografi

 

Shuker, R., Openshavv, R., & Soler, J. (Eds.). (1990). Youth, media, and mo­ral panic in New Zealand: From hooligans to video nasties (Delta Rese­arch Monograph No. 11). Palmerston North, New Zealand: Massey Uni­versity, Department of Education.

 

Özel bir organizasyona ait raporlar                         

♦    Bu kaynak gösterme formunu özel sayı raporlarında, işle ilgili yazılar
ve şirketle ilgili diğer dokümanlar için kullanınız. Dosyaya ulaşmayı
sağlayacak belge numarasını ayraç içinde veriniz.

Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health in-surance and characteristics ofthe uninsured (Issue Brief No. 123). Was­hington, DC: Author.

Eğitim Sen (2006, Eylül). Türkiye'nin eğitimin durumu göstergeleri. Ankara: Yazar.

 

Toplantı ve Sempozyum Bildiri Kitapları

Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm

       Sempozyumun ismi bir özel isimdir, dolayısıyla baş harfi büyük yazıl­malıdır.

       Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyalet, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisi bölümünde tekrar etmeyiniz.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

Poster sunum (Görsel sunuş)

♦    Toplantının gerçekleştiği ayı belirtiniz.

Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editting softvvare that works. Poster session presented at the anuual meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washington, DC.

Kındap, Y., Sayıl, M. ve Kumru, A. (2006, Aralık). Ergenlerin olumlu ve olum­suz arkadaşlıklarında anneden algılanan kontrol, akran ilişkilerinin niteliği ve benlik değerinin rolü. 11. Ergen Günleri Kongresinde sunulan poster, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Türkiye’deki Üniversiteden elde edilmiş ve YÖK’de yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri

      Türkiye’deki üniversiteden alınmış ve YÖK’ün veri tabanında bulunan bir doktora veya yüksek lisans tezi kaynak olarak kullanılmışsa üniversitenin ismini, tezin baskı yılını ve tez adını sayfa numaralarıyla beraber belirtiniz.

Gökbulut, R.İ. (2009). Hissedar değeri ile finansal performans ölçütleri ilişkisi ve İMKB üzerine bir araştırma. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 

UMl'den alınmış ve Uluslararası Tez Özlerinde (Dissertation Abstract International) özü verilmiş doktora tezleri

 

♦    Eğer tez UMl'den alınmışsa DAI sayfa numaralan ve cilt no ile beraber
UMI numarasını da belirtiniz.

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory refferals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 543B. (UMI No. 9315947)

 

 

 

DAI'de özü bulunan ve üniversiteden elde edilmiş doktora tezleri

      Eğer üniversiteden alınmış bir doktora tezinin kopyası kaynak olarak kullanılmışsa üniversitenin ismini, tezin baskı yılını, cilt numarası ve DAI sayfa numaralarıyla beraber belirtiniz.

      Uluslararası Yüksek Lisans Tez Özleri'nde yer alan üniversiteden alın­mış bir yüksek lisans tezi kaynak olarak kullanılmışsa, burada gösteri­len formata uyunuz. Baskı yılını, çalışmanın başlığını, cilt ve sayfa nu­maralarını tezin yayınlandığı üniversitenin ismi ve yılıyla beraber be­lirtiniz.

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a vvitness misidentifies a familiar and innocent person from a lineup (Doktora tezi, Corneli University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.

 

Yayınlanmamış doktora tezleri

♦    Eğer kaynak olarak kullandığınız öz DAI'de yer almıyorsa, burada
verilen formata uyunuz.

Wiffley, D. E. (1998). Interpersonalanalyses of buiimia: Normalweightand obe-se. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.

Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 

 Elektronik Medya

Süreli yayınlar

Basılı bir kaynak temel alınarak hazırlanmış internet makaleleri

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic Version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

Çırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları [Elektronik versiyon]. Ha­cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

♦ Eğer değiştiğine inandığınız bir çevrimiçi makaleyi kaynak olarak kul­lanıyorsanız (örn., basılı kaynakla arasında biçim veya sayfa numarası farklılıkları gibi) veya ek veri ve yorum içerdiğini düşünüyorsanız, URL adresinden makaleyi edindiğiniz günün tarihini de belirtmeniz gerekmektedir.

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/article.html

 

Çırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eği­tim Fakültesi Dergisi, 34,27-40. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/CIRIK.pdf. Erişim tarihi: 18. 11. 2013

 

Sadece çevrimiçi dergilerde yayınlanan makaleler

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cuitivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment 3, Article 0001a. Retrie­ved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volu-me3/pre0030001 a.html.

Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dersha­neleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(2). http://www.tused.org/in-temet/tufed/default13.asp.  Erişim tarihi: 16. 08.  2008.

 

Internette yer alan süreli olmayan yayınlar

Özel bir organizasyon tarafından hazırlanmış çoklu sayfaya sahip
dokümanlar, tarihi belirtilmemiş

       Eğer bir internet dokümanı çoklu sayfadan oluşuyorsa (yani farklı bö­lümler farklı URL adreslerine sahipse), belgenin dahil olduğu ana say­fanın URL adresini belirtiniz.

       Eğer yayının tarihi belirtilmemişse İngilizce için n.d., Türkçe için t.y. kısaltmasını kullanınız.

Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Te-en and Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a familty meal? You do! Retrieved October 5, 2000, from http:// www.familymealtime.org

Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği (t.y.). Psikolojik danışma ve reh­berlik alanında çalışanlar için etik kurallar, http://www.pdr.org.tr. Erişim tarihi: 16.11.2008.

 

 

 

 

Teknik Raporlar ve Araştırma Raporları

Özel bir organizasyonun Web sitesinde yer alan, üniversiteden
yayınlanmış raporlar

University of California, San Francisco, Institute for Health and Ging. (1996, November). Chronic çare in America: A 21 st century challenge. Retrie-ved September 9, 2000, from the Robert Wood Johnson Foundation Web site: http://www.rwjf.org/library/chrcare/

Gaziantep Üniversitesi (2004, Temmuz). Eğitim ihtiyacı analizi raporu. Gap Böl­ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Web sitesi. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Ge-gitim/yyraporl .pdf. Erişim tarihi: 17.05.2008.

       Eğer makalenin yazarıyla Web adresinde makaleyi yayınlayan birbirin­den belirgin derecede farklıysa (örn., sunucu görevindeki kuruluş), dokümana ulaşma bilgileri verirken makaleyi yayınlayanı da belirtiniz.

       Not: Eğer kaynak artık kullandığınız adreste yer almıyorsa bu kaynak­çanızı güncellemeniz gerektiği anlamına gelmektedir.

 

Devlet dairesi Web sitesinde yer alan devlet raporlan, yayın tari­
hi belirtilmemiş

United States Sentencing Commission. (n.d) 1997 sourcebook of federal sen-tencing statistics. Retrieved December 8. 1999, from http://www.ussc. gov/annrpt/1997/s btoc97.htm

Sosyal Sigortalar Kurumu (t.y.). 2001 yılı istatistikler kılavuzu. http://www.sgk.gov.tr/istatistikler.html. Erişim tarihi: 18.10.2008.

 

Özel bir organizasyon tarafından hazırlanmış ve organizasyona
ait Web sitesinde mevcut raporlar

Canarie, Inc. (1997, September 27). Tovvards a Canadian Health IWAY: Visi­on, opportunities and future steps. Retrieved November 8, 2000, from http://www.canarie.ca/press/publications/pdf/health/ healthvision.doc

Eğitim-Sen (2006). Okullarda şiddetin kaynağı. http://www.egitimsen.org.tr/down/siddet.pdf. Erişim tarihi: 18.11.2008.

 

 

 

 

Toplantı ve Sempozyum Bildirileri

Bir sempozyumda sunulan çalışmalar, üniversite Web sitesin­den alınmış öz

Cutler, L. D., Fröhlich, B., & Hanrahan, P. (1997, January 16). Two-handed direct manipulation on the responsive vvorkbench. Paper presented at the 1997 Symposium on Interactive 3D Graphics. Abstract retrieved June 12, 2000, from http://www.graphics.standford.edu/papers/twohanded/

Karadağ, E., Baloğlu, N., Korkmaz, T. &Yüksel, S. (2008, 03 Eylül). Öğretmen adaylarındaki kontrol odağı yönelimlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi: Bir path analizi çalışması. Çalışma 17. Ulusal Eğitim Bi­limleri Kongresinde sunulmuş bildiri. Özü www.sakarya.edu.tr/17uebk/bil-diriler.karadag. Erişim tarihi: 19.09.2008

 

Sanal bir konferansta sunulmuş çalışmalar

Tan, G., & Lewandowsky, S. (1996). A comparison of operatör trust in hu-mans versus machines. Paper presented at the CybErg 96 virtual confe-rence. Retrieved May 16, 2000, from http://www.curtin.edu.au/conference/cyberg/centre/outline.cgi/frame?dir=tan

♦   Unutmayınız ki sanal konferanslar (örn., tamamıyla çevrimiçi gerçek­leşen konferanslar) için yer bilgisi mevcut değildir.

 

Kaynak

Amerikan Psikoloji Derneği. (2010). Amerikan psikoloji derneği yayım kılavuzu (6.yayım). Washington, DC