Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği Beyanı

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin tarafsız bir şekilde ve bilimsel yöntemle üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin bu doğrultuda yayınladığı hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi ve tarafsızlığı destekleyen çalışmalardır.

Derginin yayın sürecinde rol alan bütün paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uymaları elzemdir. Bu doğrultuda İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (“Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği’nde yer alan hususlar derginin benimsediği standartlardır.

Yukarıdaki etik ilkeler kapsamında çalışmasını hazırlayan yazar(lar) uydurma/fabrikasyon veri kullanmamalı, verileri manipüle edip çarpıtmamalı, kesinlikle intihale yer vermemelidir.

Yayına hazırlanan çalışma mükerrer olmamalı, başka yerde yayınlanmış veya yayınlanması için gönderilmiş olmamalıdır.

Yazarın çalışması, yayınlanmamış tebliğ metni ise veya yüksek lisans, doktora tezinden üretilmişse mutlaka ilk sayfada bu husus belirtilmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem gibi teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar vs) için olgu sunumlarında "Bilgilendirilmiş onam formu"nun alındığının belirtilmesi; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


Yayın Politikası

a. Makale Kabulü

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek yazılarda alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için, daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Dergi editörleri ve yayın kurulu, yukarıda belirtilen Yayın Etiği kurallarına ve derginin yayın politikasına uymayan yazıları reddetme yetkisine sahiptir.

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte kaleme aldığı yazılarda sorumlu yazar öğrenci olmalıdır.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yazım dili Türkçe’dir. Ancak her sayıda derginin 1/3'ünü geçmeyecek şekilde Arapça ve İngilizce yazılmış yazılara da yer verilebilir. Arapça ve İngilizce yazıların Türkçe başlık, öz ve abstract içermesi; Arapça yazıların ayrıca Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi gereklidir.

Araştırma makalesinin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). Türkçe başlık, öz (150-250 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), İngilizce başlık, abstract (150-250 kelime), keywords (en az 5 kavram) ve İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonda hazırlanan kaynakça içermesi gereklidir.


Makalenin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

b. Makale Değerlendirme Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Ön Kontrol ve Hakem Değerlendirme süreçlerinden geçirilmektedir.

Yazılar, önce Editör Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve intihal kontrolünden geçirilir. Maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. Ön kontrol sürecinde yetersiz görülen çalışmalar hakem sürecine alınmadan Yayın Kurulu tarafından yazara iade edilir. Ön kontrol sürecinde yeterli görülen çalışmalar değerlendirmeleri için hakem sürecine alınır veya eksiklikleri gidermesi için yazara gönderilir.

Ön Kontrol sürecinde üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön inceleme süreci azamî 20 günde tamamlanır.

Ön Kontrol sürecini geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Editör Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Her bir hakem için tanınan değerlendirme süresi 20 gündür. İhtiyaç duyulduğu takdirde editörlerce ek süre tanınır. Yazarlar, hakem ve Editör Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

c. Makale Kabul Tarihleri

Haziran ve Aralık ayında yayımlanan dergiye makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak - 15 Nisan; Aralık sayısı için ise 1 Temmuz - 15 Ekim arasıdır.

d. Atıf ve Referans Sistemi

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonun kullanılmasını şart koşmaktadır.

e. İntihal Tespit Politikası

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler, intihal taraması yapılarak makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. 

f. Yayın ve Değerlendirme Ücreti

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

g. Telif Hakkı

Yayımlanan yazıların telif hakları yazarlarına aittir.


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.