Cilt: 2 Sayı: 2, 28.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Belge Neşri

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ali BOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dini Araştırmalar
Osmanlı Azınlıklar Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Doç. Dr. Okay PEKŞEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ /ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI 0000-0003-4841-5427
Eski Önasya Tarihi, Eski Anadolu Tarihi, Eskiçağ Tarihi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’nin amacı bilime, kültüre, sanata ve insana gereken ve hak ettiği değeri vermektir. Bu kapsamda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ortaya konulacak özgün değere sahip, analitik değerlendirmeler içeren çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşmaya aracılık etmektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi'nde, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanır. 

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

1 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 1 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Yazım Kuralları

1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi Türkiye Türkçesi ve İngilizce dillerinde yazılmış yazıları kabul eder. Dergiye gönderilen makalelerde blok alıntılar makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir.

2. Yazının Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi'ne gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

3. Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten Türkçe ve İngilizce öz ilave etmelidir. Özler 300’er kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca 4’er kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi editörü ve yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak, yayın kalitesini arttırmak için için gerekli gördüğü değişiklikleri metin üzerinde yapabilir. 

4. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmelidir.

5. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

6. Makale içerisinde başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalıdır:

Giriş

1………………………………

1.1…………………………….

2………………………………

2.1…………………………….

2.1.1…………………………..

2.1.2…………………………..

Sonuç

Kaynakça

7. Makale içerisinde tablolar numaralandırılmalı ve 9 punto ile açıklamalar yazılmalıdır. Tablo içleri de tek satır aralığı ve 0 nk ile yazılmalıdır.

ATİNA KAZASI

Toplam

Erkek

Kadın

Hane Sayısı

Mahalle ve Köy Sayısı

Yerleşim Yeri

16.333

7.868

8.465

2.393

42

Atina Kaza Merkezi

15.521

7.380

8.141

1.701

33

Hemşin Nahiyesi

14.362

6.915

7.447

2.048

26

Ardeşen Nahiyesi

46.216

22.163

24.053

6.142

101

Atina Kazası Toplam Nüfusu

Tablo 1: Atina Kazası Nüfusu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklara, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

Örnek: İhtira Beratı Kanunu, 5 Temmuz 1844 tarihli Fransız İhtira Beratı Kanunu’nun çevirisi olarak Osmanlı Devleti’nde uygulanma sahası buldu.1

2.  Bir Kaynağa İlk Kez Yapılan Atıflar

Bir kaynaktan ilk kez alıntı yapıldığında esere ait mevcut bibliyografik bilgiler, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi yazılır. Bilgi sırasına, imlaya ve noktalama işaretlerine dikkat edilir. Dipnotta eserin tümüne, belirli bir sayfasına ya da belirli bir sayfa aralığına gönderme yapılabilir. Kaynakçada makale ve kitap bölümlerinin tam sayfa aralığı gösterilir.

Dipnotlarda:

Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, İnci Enginün ve Zeynep Keman (haz.), Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s. 54.

Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century Islamic History, Thomas Naff, Roger Owen (eds.), Southern Illnois University Press, London 1977, s. 28. (tek bir sayfaya değil, belirli bir sayfa aralığına atıf verilecekse şu şekilde gösterilir: ss. 28-32)

Kaynakçada:

HAŞİM, Ahmet, Bütün Şiirleri, İnci Enginün ve Zeynep Keman (haz.), Dergâh Yayınları, İstanbul 1999.

İNALCIK, Halil, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century Islamic History, , Thomas Naff, Roger Owen (eds.), Southern Illnois University Press, London 1977, ss. 27-52.

Not: Kaynakçada makalelerin/kitap bölümlerinin ve basılı bildirilerin tam sayfa aralığı yazılmalıdır.

 

3.  Aynı Kaynağa İkinci Kez veya Daha Sonra Yapılan Atıflar

Bir kaynağa ikinci kez veya daha sonra atıflarda age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale) kısaltmaları kullanılmaz, yazar adı ve baskı bilgileri yazılmaz. Yazarın soyadı, eserin adı veya uygun kısaltması, varsa cilt ve sayfa numarası yazılır.

İlk Dipnotta:

Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, İnci Enginün ve Zeynep Keman (haz.), Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s. 54.

Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century Islamic History, , Thomas Naff, Roger Owen (eds.), Southern Illnois University Press, London 1977, s. 28.

Sonraki Dipnotlarda:

Haşim, Bütün Eserleri, s. 63.

İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, s. 35.

 

4.  Tek Yazarlı veya Editörlü Kitap

Kitap adlarının her kelimesi büyük harflerle ve eğik (italik) olarak yazılır. Eser adında geçen ve, veya, ya, ya da, da, de, ile gibi bağlaçlar küçük harflerle yazılır. İlk dipnotta herhangi bir kısaltma yapılmaz.

Tek yazarlı bazı kitaplar başkaları tarafından yayına hazırlanabilir. Bu durumda yayına hazırlayan veya editör belirtilmelidir. Türkçe eserlerde yayına hazırlayan (haz.), derleyen (der.), editör (ed.) kısaltmasıyla belirtilir. İngilizce eserlerde editör (ed.), editörler (eds.) şeklinde kısaltılır. Arapça eserlerde tahkik eden (thk.), neşreden (nşr.) kısaltmasıyla gösterilir.

Dipnotta:

İlhan Berk, Poetika, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, s. 28.

Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr Taberî, Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Mârife, Beyrut 1988, ss. 126-132.

 

Kaynakçada:

BERK, İlhan, Poetika, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997.

TABERÎ, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmi‘u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Mârife, Beyrut 1988.

 

5.  İki Yazarlı/Editörlü Kitap

İki yazarlı eserlerde tüm yazarların isimleri eserdeki sıraya göre eksiksiz yazılır ve son yazardan önce “ve” bağlacı getirilir. İngilizce eserlerde ise “and” bağlacı eklenir. Kaynakçada ilk yazarın soyadı büyük harfle ve önce yazıldıktan sonra virgül konarak yazar adı, ikinci yazarın adı soyadı yazılır.

Dipnotta:

Refika Taner ve Asım Bezirci, Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler, Gözlem Yayınları, İstanbul 1981, s. 22.

Patrick Johnson and Jason Mandryk, Operation World, Paternoster Publishing, Carlisle 2001, ss. 41-45.

Agnew John, Katharyne Mitchell, Gerard Toal (eds.), A Companion to Political Geography, Blackwell Publishing, Molden 2003, s. 21.

Kaynakçada:

TANER, Refika ve Asım Bezirci, Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler, Gözlem Yayınları, İstanbul 1981.

JOHNSON, Patrick, and Jason Mandryk, Operation World, Paternoster Publishing, Carlisle 2001.

JOHN, Agnew, Katharyne Mitchell, Gerard Toal (eds.), A Companion to Political Geography, Blackwell Publishing, Molden 2003.

 

6.  Çok Yazarlı Kitaplar

Üç ya da daha fazla yazarı olan eserlerde, ilk yazarın adından sonra vd. (ve diğerleri) kısaltması kullanılabilir. Bütün yazarların adları kitaptaki sırasıyla da yazılabilir. Bu durumda Türkçe eserlerde son yazar adından önce “ve”, İngilizce eserlerde ise “and” bağlacı eklenir.

Dipnotta:

Metin Kunt, vd., Osmanlı Devleti 1300-1600, Cem Yayınevi, 7. Basım, İstanbul 2002, s. 121.

Kaynakçada:

KUNT, Metin, vd., Osmanlı Devleti 1300-1600, Cem Yayınevi, 7. Basım, İstanbul 2002.

 

7.  Derleme/Editörlü Kitapta Bir Bölüm

Bu tür eserler, eser adından sonra kitabı derleyenin veya editörün adı yazılarak gösterilir. Eserdeki bölüm, tırnak (“…”) içinde ve normal yazılır. Kitap adı ise eğik yazılır. Alıntı yapılan bölümün kitabın hangi sayfaları arasında olduğu kaynakçada belirtilir. Dipnotta buna gerek yoktur.

Dipnotta:

Tolga Bilginer, “Avrupa Birliği Rekabet Politikasının Hukuksal Boyutu”, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Beril Dedeoğlu (der.), Boyut Kitapları, İstanbul 2003, s. 208.

Jeannine Hill Fletcher, “Feminisms: Syncretism, Symbiosis, Synergetic Dance”, Christian Approaches to Other Faiths, Alan Race and Paul M. Hedges (eds.), SCM Press, London 2008, s. 138.

Kaynakçada:

BİLGİNER, Tolga, “Avrupa Birliği Rekabet Politikasının Hukuksal Boyutu”, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Beril Dedeoğlu (der.), Boyut Kitapları, İstanbul 2003, ss. 201-246.

FLETCHER, Jeannine Hill, “Feminisms: Syncretism, Symbiosis, Synergetic Dance”, Christian Approaches to Other Faiths, Alan Race and Paul M. Hedges (eds.), SCM Press, London 2008, ss. 136-154.

 

8.  Aynı Yazarın Diğer Kitapları

Aynı yazarın diğer kitapları dipnotta gösterilirken herhangi bir değişiklik yapılmaz. Kaynakçada aynı yazara ait kitaplar, tarih sırası gözetilerek alt alta sıralanır. İlk sıradakinde soyadı ve adı yazılır, diğerlerinde soyadı, adı yerine uzun çizgi (______,) çekilir.

Kaynakçada:

MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 27. Baskı, İletişim, İstanbul 2017.

________, “Peyami Safa’nın Romanlarında İdeolojik Yapı”, Birikim, 54-55, Ağustos-Eylül 1979, ss. 51-56.

 

9.  Yazarı Belli Olmayan Kitaplar

Yazarı olmayan veya yazarı bilinmeyen kitapların künyesi dipnotta ve kaynakçada eser adıyla başlar. Kaynakçada alfabetik sıralamada eser adı esas alınır.

Dipnotta:

Avrupa Birliği ve Türkiye, Dış Ticaret Müsteşarlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 25.

Kaynakçada:

Avrupa Birliği ve Türkiye, Dış Ticaret Müsteşarlığı Yayınları, Ankara 1998.

 

10.         Çok Ciltli Kitaplar

Çok ciltli kitaplardan yapılan alıntılarda (varsa çeviren/editör adından sonra) alıntının hangi ciltten yapıldığı dipnotta belirtilir. Toplam cilt sayısı kaynakçada yazılır.

Dipnotta:

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, C. I, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.22.

Kaynakçada:

MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, C. I, İletişim Yayınları, İstanbul 1995.

 

11.         Çeviri Kitaplar

Çeviri kitapların kim/kimler tarafından çevrildiği eser adından hemen sonra (çev.), (İngilizceye yapılan çevirilerde “trans.”) kısaltmasıyla yazılır. Çevirmenin bütün kitabı mı yoksa kitaptan bir bölümü mü çevirdiği belirtilmelidir. Kitaptan bir bölüm çevrilmişse süreli yayınlarda olduğu gibi tarih bilgisinden sonra sayfa numarası verilir.

 

Dipnotta:

Richard Elliott Friedman, Kitabı Mukaddes’i Kim Yazdı?, Muhammed Tarakçı (çev.), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005, ss. 54-57.

Paul Ricour, From Text to Action, Kahleen Blamey and John B. Thompson (trans.), Northwestern University Press, London 1991, s. 22.

Irene Melikoff, “İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni”, Osmanlı Beyliği (1300-1389), Elizabeth A. Zachariadou (ed.), Gül Çağalı Güven, vd. (çev.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 150.

Kaynakçada:

FRIEDMAN, Richard Elliott, Kitabı Mukaddes’i Kim Yazdı?, (Çev. Muhammed Tarakçı), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005.

RICOUR, Paul, From Text to Action, (Trans: Kahleen Blamey and John B. Thompson), Northwestern University Press, London 1991.

MELIKOFF, Irene, “İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni”, Osmanlı Beyliği (1300-1389), Elizabeth A. Zachariadou (ed.), Gül Çağalı Güven, vd. (çev.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, ss. 149-158.

 

12.         Süreli Yayınlar

Süreli yayınlardaki makale adları, kaynak gösterilirken tırnak içinde yazılır. Süreli yayın adları ise tıpkı kitap adları gibi eğik yazılır. Varsa cilt ve sayı, süreli yayının adından sonra yazılır. Süreli yayınlarda yayın yeri ve yayımcı belirtilmez. Yayın tarihi ay olarak da belirtilmişse sayı numarasından sonra yazılır. Dergi adları çok uzunsa bunlar büyük harfle kısaltılabilir. Kaynakçada makalenin, derginin hangi sayfaları arasında olduğu ayrıca belirtilir. Derginin cildi ve sayısı “2/13” şeklinde de gösterilebilir.

Dipnotta:

Georges Langrod, “Yönetim Hukuku ve Yönetim Bilimi: Karşıtlık veya Uyuşum”, Visalettin Pekiner (çev.), Amme İdaresi Dergisi, 3/2, 1970, s. 160.

Kaynakçada:

LANGROD, Georges, “Yönetim Hukuku ve Yönetim Bilimi: Karşıtlık veya Uyuşum”, Visalettin Pekiner (çev.), Amme İdaresi Dergisi, 3/2, 1970, ss. 156-172.

 

13.         Yazarsız Süreli Yayınlar

Yazarsız süreli yayınlarda önce alıntı yapılan metnin başlığı, ardından süreli yayının adı yazılır. Ardından cilt/sayı, yıl ve atıf yapılan sayfa bilgileri sıralanır. Kaynakça sıralamasında da aynı usul izlenmekle beraber atıf yapılan sayfa yerine alıntı yapılan metnin sayfa aralığı verilir.

Dipnotta:

“Trade and Wages”, Economist, 341/7995, 1996, s. 74.

Kaynakçada:

“Trade and Wages”, Economist, 341/7995, 1996, ss. 73-76.

 

14.         Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Yayınlanmış kongre ve sempozyum bildirilerinde süreli yayınlarda izlenen yöntem takip edilir. Yayınlanmamış bildirilerde ise sempozyum yeri ve tarihi verilir.

Dipnotta:

Altay Manço, “Avrupalı Türk Gözü ile Avrupalı Türkler”, I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Belçika, 22-23 Şubat 2008, s. 463.

Kaynakçada:

MANÇO, Altay, “Avrupalı Türk Gözü ile Avrupalı Türkler”, I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Belçika, 22-23 Şubat 2008, ss. 461-469.

 

15.         Ansiklopedi Maddeleri

Ansiklopedi maddelerinden yapılan alıntıların kaynaklarını göstermede süreli yayınlarda izlenen yola uyulur. Dipnotlarda ikinci ve sonraki atıflarda da cilt numarası mutlaka yazılmalıdır. Ansiklopedinin hangi maddelerinden yararlanıldıysa kaynakçada sadece bu belirtilir. Bu da süreli yayınlardaki gibi gösterilir.

Dipnotta:

Sönmez Kutlu, “Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 32, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, , İstanbul 2003, s. 43.

Kaynakçada:

KUTLU, Sönmez, “Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 32, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, ss. 41-45.

 

16.         Yayınlanmamış Bilimsel Tezler

Dipnotta:

Yılmaz Irmak, Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Anlam Sapmaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2005, s. 53.

Kaynakçada:

IRMAK, Yılmaz, Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Anlam Sapmaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2005.

 

17.         Arşiv Belgeleri, Zabıtlar ve Kanun Maddeleri

Bu tür atıflarda önce varsa arşivin adı, ardından arşiv belgesinin adı veya belgenin mahiyetini bildiren açıklamalar, belge tarihi, varsa dosya, sayfa numaraları ve diğer açıklamalar yazılır.

Dipnotta:

Devlet Arşivler Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Rusya Ahidname Defteri, 83/1, s. 229-231.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 25, 29.5.1926, s. 605-615.

Kaynakçada:

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Rusya Ahidname Defteri, 83/1.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 25, 29.5.1926.

 

18.         Gazete Makaleleri ve Haberleri

Gazete haberlerine veya makalelerine ait alıntıların kaynağı gösterilirken süreli yayınlarda izlenen yola uyulur. Makale/haber başlığından sonra gazetenin adı, (günü, ayı, yılı) yazılır sonra sayfa numarası belirtilir. Yazarsız haberlerde gazete adı başa alınır.

Şamil Tayyar, “Başbakana Ne Oldu Böyle”, Star, 22 Nisan 2009, s. 3.

Akşam, “ABD’li Astronot Konuştu”, 22 Nisan 2009, s. 1.

 

19.         Kutsal Kitaplar ve Klasik Eserler

Sırasıyla kutsal kitap adı, bölüm, bab veya sure, ayet numarası verilir.

     Eski Ahit, Çıkış, 14: 2.

     Yeni Ahit, Markos, 11: 6.

Sure ve ayet numarasını yazarak kutsal kitabın adını belirtmeden de atıf yapılabilir: Bakara, 2/12.

     Nisa, 4/43.

Kitab-ı Mukaddes için uygulama şu şekilde de tercih edilebilir:

     Matta, 5: 18.

     Tesniye, 14: 6.

 

Kutsal kitapların farklı çevirileri olduğu için ilk dipnotta bunun kim tarafından çevrildiği, baskısı, yayın yeri, yayınevi ve yayın yılı da belirtilmelidir. Kutsal kitap çevirilerinin sonraki baskılarında gözden geçirme/düzeltme sıklıkla yapıldığı için baskı sayısına dikkat etmek gerekir.

Mustafa Öztürk, Kur’ân-ı Kerîm Meâli (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri), 3. Baskı, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011.

 

Kütüb-i Sitte olarak bilinen hadis kitaplarından kaynak gösterilirken yazarın adı yazıldıktan sonra virgül konur, virgülden sonra kitap/bâb adı ve numarası verilir (örneğin; Buhârî, İlim, 12; Müslim, Ticârât, 45; Tirmizî, Edeb, 18). Bu formatın dışındaki hadis kaynaklarına atıf yapılırken, tek yazarlı kitaba atıf yöntemi takip edilir.

20.         Elektronik Kaynaklar

Süreli yayınlarda izlenen sıra takip edilir. Web sayfasının tam adresi (alıntı yapılan link tam olarak bulunmalıdır) ve erişim tarihi yazılır. Dipnotta ilk gösterimden sonra web adresini tekrar yazmaya gerek yoktur. Veri tabanından alıntı yapıldığında web adresi yerine veri tabanının adı yazılır. Yazarı belli olmayan elektronik kaynaklarda yazı/makale adı önce yazılır.

Dipnotta:

Ed Mathews, “Short Term Efforts and Long Term Effects”, Journal of Applied Missiology, 1992, Vol. 3, No. 2, www.ovc.edu/missions/jam/shrtlong.html

(22.04.2009), s. 2.

Wade Osburn, “Historical Dictionary of Ethics”, Booklist, 2009, Vol. 105, Issue 12, EBSCohost, (22.04.2009).

“Work, Walfare and Child Well-Being”, Families and Children, MDRC, 2010, www.mdrc.org, (27.05.2012).

Kaynakçada:

MATHEWS, Ed, “Short Term Efforts and Long Term Effects”, Journal of Applied Missiology, 1992, Vol. 3, No.: 2, http://www.ovc.edu/missions/jam/shrtlong.html,

(22.04.2009).

OSBURN, Wade, “Historical Dictionary of Ethics”, Booklist, 2009, Vol. 105, issue 12, EBSCohost, (22.04.2009).

“Work, Walfare and Child Well-Being”, Families and Children, MDRC, 2010, http://www.mdrc.org, (27.05.2012).

 

21.      Raporlar

Binnaz Toprak, vd., Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2008, s. 24.

TCMB, Yıllık Rapor, 2001, http://www.tcmb.gov.tr (10 Eylül 2002), s. 5.

22.         Broşürler

Kurum Adı, “Broşür Başlığı”, Baskı Sayısı [Broşür], tarih, sayfa.

Dipnotta:

Türk Psikologlar Derneği, “Depremin Psikolojik Sonuçlarını Hafifletme”, 4. Baskı [Broşür], 1999, s. 4.

Kaynakçada:

Türk Psikologlar Derneği, “Depremin Psikolojik Sonuçlarını Hafifletme”, 4. Baskı [Broşür], 1999.

23.         Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

Yapıt adı veya katkısı ön plana çıkartılacak (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, vb. ) kişinin adı ve soyadı, katkısı bulunan diğer kuruluşlar, formatı (plak, VCD, DVD vb.) ve yayın bilgileri belirtilir.

Dipnotta:

Nuri Bilge Ceylan (Yön. ve Sen.), Uzak, Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya vd. DVD, Artificial Eye Company, 2004.

Kaynakçada:

CEYLAN, Nuri Bilge (Yön. ve Sen.), Uzak, Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya vd. DVD, Artificial Eye Company, 2004.

24.         Kişisel Görüşmeler ve Söyleşiler

Basılmış görüşmeler ve söyleşiler için kitap veya süreli yayınlardaki yöntem takip edilir. Basılmamış olanların künyesi aşağıdaki gibi yazılır.

Vüs’at O. Bener, Kişisel Görüşme, 12 Aralık 2001. Eric Richardson, Personal Interview, 13 March 2010.

Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı, Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011)'na dayanmaktadır.EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN GÖREVLERİAdil Davranış ve Editoryal Bağımsızlık

Editörler, gönderilen makaleleri sadece akademik değerine değil (önem, özgünlük, çalışmanın geçerliliği, açıklığı) aynı zamanda yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, dini inancı, politik görüşü veya hangi kurumda çalıştığı dikkate alınmaksızın derginin kapsamına uygunluğu temelinde değerlendirir. Düzenleme ve yayınlama kararları, hükümet politikaları veya derginin dışındaki herhangi bir kurum tarafından belirlenmez. Baş editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayımlanması zamanlaması konusunda tam yetkilidir.Gizlilik

Editörler ve editoryal çalışanlar gönderilen bir el yazması ile ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmeyecektir.İfşa ve çıkar çatışmaları

Editörler ve yayın kurulu üyeleri, gönderilen bir metinde açıklanan yayınlanmamış bilgileri, yazarların açık yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları için kullanmayacaktır. Editörlerin yazıyı kullanması sonucunda elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel çıkarları için kullanılmayacaktır. Editörler yazarların, şirketlerin ya da yazı ile ilişkili olabilecek kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazılarda kendini geri çekmelidir. . Editörler tüm katılımcılardan konuyla ilgili çakışan/çatışan) çıkarları açıklamalarını ve eğer çakışan/çatışan) çıkarlar yayımdan sonra ortaya çıkmışsa düzeltme yayınlamalarını istemelidir. Gerekirse, kaygı beyanı ya da geri çekme yayımlanması gibi diğer uygun eylemler uygulanmalıdır.Yayın Kararları

Editörler, gönderilen tüm makalelerin yayınlanmak üzere değerlendirildiğini ve bu alanda uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesinden geçirilmesini sağlar. Editör, dergiye gönderilen yazıların hangisinin yayınlanacağına karar vermekten, söz konusu çalışmanın onaylanmasına, araştırmacılar ve okuyucular için önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal gerekliliklere dayanarak sorumludur. Halen hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda yürürlüktedir. Genel Yayın Yönetmeni, bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.HAKEMLERİN GÖREVLERİEditöryal Kararlara Katkı

Hakem değerlendirmesi, editörlere editör kararları vermede yardımcı olur ve yazarlarla olan editör iletişimi yoluyla, yazarların yazılarını iyileştirmelerinde yardımcı olabilir. Hakem değerlendirmesi, resmi bilimsel iletişimin temel bir bileşenidir ve bilimsel çabanın merkezinde yer almaktadır.Çabukluk

Bir makalede bildirilen araştırmayı değerlendirmek için nitelikli olmayan ya da kısa sürede değerlendirmenin imkansız olacağını bilen hakem derhal editörü bu durumdan haberdar etmeli ve yeni bir hakem atanması için değerlendirme sürecinden muafiyetini istemelidir.Gizlilik

İnceleme için gönderilen yazılar gizli belgelerdir ve böyle değerlendirilmelidir; Editörler tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında bunu yapacak olan), başkalarıyla gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.Objektiflik Standartları

Hakemler incelemelerini objektif olarak yapılmalı ve değerlendirmelerini, yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabilecekleri şekide destekleyici argümanlarla açıkça ifade edilmelidir. Yazarların kişisel eleştirisini yapmak uygun değildir..Kaynakların Tanınması

Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmaları bilmelidir. Daha önceki yayınlarda bildirilen bir gözlem, türetme veya tartışma olan herhangi bir ifadeye ilgili alıntı ile eşlik edilmelidir. Bir hakem aynı zamanda editörlere, söz konusu yazı ile kişisel bilgileri olan diğer herhangi bir yazı (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir. Bunun için ayrıca benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir.İfşa ve Çıkar Çatışmaları

Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) derhal çıkar çatışmasını hakem davetini reddederek editörlere bildirimde bulunması gerekir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.

Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.YAZARLARIN GÖREVLERİ

Raporlama Standartları

Özgün makalenin yazarları, yapılan işin prosedürlerini ve sonuçların doğru bir şekilde sunmalı ve ardından çalışmanın önemini objektif bir şekilde tartışmalıdır. Yazı, başka araştırmacıların çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. İnceleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'görüş' veya perspektif parçaları açıkça belirtilmelidir. Sahtekarlık veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Alıkonma

Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte sağlamaları istenebilir ve eğer uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmek için hazırlanmalıdırlar. Her halükarda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra (tercihen kurumsal veya konu bazlı veri havuzu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayımlanmasını engellemez.Özgünlük ve intihal

Yazarlar, yalnızca tamamen orijinal eserler yazdıklarını ve gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya ifadelerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının yayınını, yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının kağıdının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak için birçok biçime sahiptir. Herhangi bir şekilde yapılan intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.Birden çok, yinelenen, fazlalık veya eşzamanlı başvuru / yayın

Aynı çalışma birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidirler. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemezdir.

Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla bazen gerekli olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.Makalenin Yazarı

Yalnızca içerik/makale ile ilgili kamu sorumluluğunu üstlenebilecek yazarlık kriterlerini karşılayan kişiler metinde yazar olarak listelenmelidir:

(i) Çalışma ile ilgili tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz / yorumlama için önemli katkılarda bulunulması,

(ii) makaleyi hazırlamış veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize etmiş olması

(iii) Makalenin son halini görmüş ve onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiştir. Yazıda bildirilen çalışmaya (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek gibi) önemli katkılarda bulunan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan tüm yazarlar, yazar olarak listelenmemelidir, ancak “Alınan” bölümünden yazılı izin alındıktan sonra isimleri alındı. İlgili yazar, tüm uygun ortak yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazılmamasını sağlamalıdır ve uygun olmayan yazarların yazar listesine dahil edilmemesini sağlamalıdır ve tüm ortak yazarların, makalenin son halini görüp onayladığını ve yayınlanmayı kabul ettiğini onaylamalıdır.İfşa ve Çıkar Çatışmaları

Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve metinde bir ifade ekleyerek) - makalenin sonuçlarını veya yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmelidir. Açıklanması gereken muhtemel çıkar çatışmaları örnekleri arasında, onursal, eğitim hibeleri veya diğer finansman, finansal konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği veya diğer sermaye payları ve ücretli uzman tanıklığı veya patenti gibi finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerinin yanı sıra, kişisel veya mesleki ilişkiler, üyeler, konudaki bilgi veya inançlar veya el yazmasında ele alınan materyaller gibi finansal olmayan konularda çıkar çatışması olarak değerlendirilir.

Kaynakların Tanınması

Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini temin etmeli ve ayrıca kendi çalışmalarına ilham olmuş çalışmalardan atıf yapmak suretiyle bahsetmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (görüşme, yazışmalar veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler) ilgili kişi/kaynaklardan açıkça ve yazılı olarak izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlere dahil olan kişilerin açık yazılı iznini almadıkça, açık/gizli hizmetler sunma sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.

Akran Değerlendirmesi

Yazarlar, hakem inceleme sürecine katılmakla yükümlüdür ve editörlerin ham veri taleplerini, açıklamaları ve etik onay belgesini, hasta izinlerini ve telif hakkı izinlerini derhal yanıtlayarak tam işbirliği yaparlar. “Gerekli revizyonlar” için ilk karar durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik, noktadan ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip yeniden sunmalıdır.Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar

Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar keşfettiğinde derhal derginin editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca yazarlar Makalede dizgi/yazım hatası yapılmış ise düzeltmek veya geri çekmek için işbirliği yapmak zorundadır. Eğer editörler veya yayıncı, üçüncü şahısların yayınlarının hatalı veya yanlış şekilde ortaya konulduğunu/incelendiğini/atıf yapıldığını öğrenirse, sorumlu yazarın makaleyi derhal düzeltmekle, geri çekmekle veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmakla yükümlülüğüdür.

FERAGAT

Ne editörler ne de editörler kurulu yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi inceleme ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanacak tek araçtır ve kesindir.KAYNAK

Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Retrieved from

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi ücretsiz bir dergi olup, makale gönderim/süreç işletim ücreti bulunmamaktadır.