Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Aşağıda verilen etik ilke ve kurallar, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan ilke ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi için yazarlar, editörler ve hakemler aşağıdaki görev ve sorumlulukları dikkatle incelemelidir. Ayrıca Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, açık erişim, intihal ve etik olmayan davranışlar hakkında bilgi vererek derginin yayın politikasını açıklamaktadır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazar(lar), öğretim Teknolojileri veya öğretmen Eğitimi ile ilgili orijinal bir makaleyi Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi'ne göndermelidir.
Dergiye gönderilen makalenin farklı bir dergiye gönderilmediği veya başka bir dergide yayımlanmadığı, derginin "Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi gerektiği belirtilmelidir.
Yazar(lar), makaledeki tüm referanslar için doğru ve uygun şekilde alıntı yapmalıdır.
Makaleye katkıda bulunamayan kişiler yazar olarak eklenmemelidir. Aynı şekilde, makale başvurusu yapıldıktan sonra yazarların eklenmesi veya çıkarılması ve yazarın sırasının değiştirilmesi önerilmemelidir.
Dergiye gönderilen makalelerde çıkar çatışması olabilecek durum ve ilişkiler belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
Hakem değerlendirme sürecinde yer alan makalelere ilişkin ham veriler talep edilebilir. Bu durumda yazar(lar) talep edilen ham verileri Editörlere sunmalıdır.
Yazar(lar), makalede kullandıkları verileri kullanma haklarına sahip olduklarını, araştırma / analiz için gerekli izinlere sahip olduklarını veya deneklerin onayının alındığını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.
Etik kurul kararı gerektiren deneyler, anketler, ölçekler, mülakatlar, gözlemler, odak grup çalışmaları gibi nicel veya nitel yöntemlerle veri toplanması gereken çalışmalar için yazar(lar) etik kurul onayını almış; Etik kurul adı, kararın tarihi ve numarası aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmeli ve etik kurul kararını gösteren belge başvuru ile sisteme yüklenmelidir. Ayrıca, vaka raporları, makaledeki bilgilendirilmiş onam / rıza formunun alınmasına ilişkin bilgileri içermelidir.
Yazar(lar), yayınlanan makalede, değerlendirme sürecinde, erken görüntüleme aşamasında veya yazar(lar)ın bir hata etmesi durumunda editöre bilgi verme, düzeltme ve geri çekilme süreçlerinde editöre işbirliği yapmakla yükümlüdür.


Editörlerin Etik Sorumlulukları
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisinin Editörleri, Yayın Komitesi tarafından yayınlanan "COPE Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Yönergeleri" ve "Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri" temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Etik (COPE):


Genel Görev ve Sorumluluklar
Editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular bilgiye ihtiyaç duyduklarında geri bildirim ve açıklama sağlamaya özen göstermelidir.
Editörler, derginin gelişmesine ve kalitesinin artmasına katkı sağlamalıdır.
Editörler düşünce özgürlüğünü desteklemelidir.
Editörler, fikri mülkiyet haklarını ve etik standartları dikkate alarak süreçleri takip etmelidir.


Okuyucu ile İlişkiler
Editörler, dergide yayınlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileri ile tutarlı olmasını sağlamaya çalışmalıdır.
Editörler, yayınlanan makalelerin okuyucuya veya araştırmacıya bilimsel olarak katkı sağlayacak nitelikte olmasına özen göstermelidir.


Hakemlerle İlişkiler
Editörler, dergiye başvuran makalelerin değerlendirilmesinde hakemlerin bilgi ve uzmanlığı doğrultusunda bir hakem atamalıdır.
Editörler, yazar ile hakem arasında bir çıkar çatışması olup olmadığını gözlemlemelidir.
Editörlerin hakem değerlendirme süreci ve kendilerinden ne yapmaları beklendiğiyle ilgili gerekli tüm bilgileri hakemlere iletmeleri gerekmektedir.
Editörler, hakem değerlendirme sürecini çift kör hakem değerlendirmesi ile yürütmelidir. Yazarların hakem bilgilerine erişimi olmadığından ve hakemlerin yazar bilgilerine erişemeyeceğinden emin olun.
Editörler bir hakem veri tabanı oluşturmalıdır. Veri tabanını hakemlerin performansına göre veya uzmanlıklarına göre güncellemelidir.
Editörler, etik olmayan veya uygunsuz meslektaş incelemelerini engellemelidir.


Etik Kurul İzni İle İlgili Hususlar

ULAKBİM TR Dizin kriterleri gereği (detay), 2020 yılından itibaren aşağıda belirtilen araştırmalar için Etik Kurul İzin Belgesi gerekmektedir. Bu nedenle lütfen çalışmanızı JITTE dergisine yüklerken gerekli durumlarda Etik Kurul İzin belgenizi de yüklemeyi unutmayınız.

Etik kurul izni gerektiren çalışma JITTE dergisinde yayına kabul edildiği taktirde, etik kurul izniyle ilgili bilgiler (Kurul Adı, Tarih ve Sayı No) makalenin ilk ve son sayfaları ile yöntem bölümünde verilmelidir. Ayrıca olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel, nicel veya karma yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bunlara ek olarak;
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.

İstisnai durumlar neler?
Aşağıda listelenen durumların tüm yazarların imzasının olduğu bir beyan formuyla beyan edilmesi durumunda geriye dönük etik kurul iznin belgesi gerekmemektedir.
1. Çalışmada kullanılan veriler 2020 yılı öncesinde elde edilmişse,
2. Yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilmişse,
3. 2020 yılından önce JITTE dergisine başvurulmuş, kabul edilmiş fakat henüz yayınlanmamış çalışmalardansa.