Son Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0002-5786-2686
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dijital Pazarlama, Tüketici Davranışları
Dr. Ali Naci KARABULUT Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Faculty of Management, Department of Business Administration 0000-0001-9156-1732
Pazarlama
Dr. Elif YÜCEBAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

JOBDA uluslararası, endekslerde taranan, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilmektedir. Dergi yazarlardan değerlendirme ya da yayınlanma süreçleri için hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir. Derginin ana amacı dijital işletmeciliğin tüm alanlarında yüksek kaliteli araştırmalara yer vermektedir. Dijital dönüşümün yaşandığı işletmecilik ortamında bu alandaki akademik çalışmalara yer vererek, teorik ve pratik bilgi arasında köprü kurulmasına yardımcı olmaktır.     

Dergi kapsamında işletmecilik ve ekonomi disiplininin tüm alt alanlarında dijitalleşme yönlü çalışmalar yer almaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki çalışma konuları öncelikli olmak kaydıyla farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası çalışmalar dergi kapsamında değerlendirilmektedir: 

 • Dijital dönüşüm ve ekonomi
 • Elektronik ticaret
 • İnternet ve sosyal medya
 • E-İşletme modeleri
 • Tüketici davranışları
 • Veri madenciliği
 • Büyük veri
 • Endüstri 4.0
 • İş Analitiği
 • E-devlet
 • Kamu politikası ve dijitalleşme
 • Elektronik ödeme sistemleri ve müzayedeler
 • Bilgi teknolojileri ve hizmet
 • Dijital çağda tedarik zinciri ve envanter yönetimi
 • Elektronik ticarette yasal konular
 • Mobil ticaret
 • Gelişmekte olan teknolojiler ve inovasyon
 • Muhasebe bilgi sistemleri
 • Dijital dünyada halkla ilişkiler uygulamaları
 • Yeni medya
 • Turizmde dijitalleşme

Makale Yapısı ve Biçimsel Koşullar
Makale Yapısı:

Dergiye gönderilen makalelerin şu başlıkları içermesi gereklidir:


Giriş
Literatür Taraması/Teorik Çerçeve
Yöntem
Bulgular
Tartışma
Sonuç
------------------------------------------------------------

Biçimsel Koşullar:

Dergiye gönderilecek makalelerin yazımında uyulması gerekli kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1. Makaleler Microsoft Word formatında online olarak gönderilmelidir.
2. Makalelerde; Kağıt Boyutu: A-4, sayfa yapısı olarak Alt: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2 cm, Üst Bilgi: 2,5 cm ve Alt Bilgi: 2,5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralığı: Tek olarak, Paragraf Aralığı: 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Makalenin tümü 15.000 kelimeyi geçmemelidir.
3. Makalelerde Öz ve Abstract en çok 200 kelime olmalıdır. Eğer makale İngilizce olarak yazılmışsa Türkçe özet eklenmelidir.
4. Makalelerin başlığı ortalanmalı ve büyük harflerle yazılmış olmalıdır.
5. Ana bölüm başlıkları, her iki bölümün sol üst kenarına gelecek şekilde ve küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve Abstract büyük harflerle metnin sol kenarına konulmalıdır.
6. Yazar adı, başlığın sol alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar adı veya adları altına sırasıyla bağlı oldukları kurum adı, e-posta adresleri ve ORCID numaraları yazılmalıdır.
7. Makalede resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli; fotoğraf veya resimler, parlak fotoğraf kağıdına net olarak siyah-beyaz basılmış ve numaralandırılmış olmalıdır. Şekil adları, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde şeklin alt tarafına bilgisayarda yazılmalıdır.
8. Makalede tablo adları, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun üst tarafına yazılmalıdır.
9. Kaynaklara yapılan göndermeler, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla, yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır (Horngren, 2002, s. 124). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde "vd" kısaltması kullanılmalıdır. APA referans gösteriminden yararlanılmalıdır.
10. Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; "yazar soyadı, adının baş harfi, eserin yayın tarihi, eserin adı, basımevi ve basım yeri" olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, parantez içinde sayı ve iki noktayı takip eden sayfa numaraları verilmelidir.
11. Gönderilecek makalenin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
12. Dergi yazarlar, editörler ve hakemlerin sorumluluklarını kapsayan Etik Politikasına sahiptir. Bu politika, intihal, verilerin tahrifi, üçüncü parti materyallerin yanlış kullanımı, sonuçların fabrikasyonu ve hileli yazarlık ve benzeri uygulamaların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler iThenticate programı aracılığıyla incelenmekte ve benzerlik oranları belirlenmektedir. intihal veya yanlış atıf gösterme durumunda makaleler editör incelemesinde reddedilmekte ve yazarlara bilgi verilmektedir.
13. Dergiye gönderilen makaleler için inceleme, değerlendirme ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.
14. Kabul edilen ve yayınlanan makaleler Creative Commons tarafından lisanslanmıştır. Eserlerini değerlendirme için dergiye ileten yazar (lar) ın eserlerinin yayın haklarını dergiye devrettiği ettiği kabul edilir.
Etik İlkeler

Tüm yazarların herhangi bir makaleyi JOBDA'ya göndermeden önce etik politikamızı okumasını önemle rica ederiz. Yazar(lar)ın makalelerini dergiye yükelemeleriyle birlikte belirtilen etik ilkeleri kabul ettikleri varsayılmaktadır. 

 • Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, gönderdikleri çalışmaların başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmadığını ve çalışmalarının tamamen orijinal olduğunu kabul etmektedir. Makalenin orijinalliği ve intihal, iThenticate yazılımı kullanılarak dergi sekreteryası tarafından kontrol edilir. İntihal veya suistimal tespit edilirse, yazarlar bilgilendirilir ve çalışmaları reddedilir. 
 • Yazarlık: Çalışmanın tüm yazarları açıkça belirtilmelidir. Çalışma dergiye iletildikten sonra hiçbir şekilde yazar eklenemez. Tüm yazarlar, yayınlanmadan önce makalenin son halini gözden geçirmeli ve onaylamalıdır. Yazarlardan herhangi biri çalışmanın belirli bir bölümünden sorumluysa, sorumlu oldukları kısım çalışmada açıkça belirtilmelidir.
 • Veri Erişimi: Yazarlardan ham verileri sağlamaları istenebilir. Yazarlar makaleyi JOBDA'ya gönderdiklerinde, gerektiğinde ham veriyi  sunabileceklerini kabul etmiş sayılırlar
 • Çıkar Çatışması: Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasını açıkça açıklamalıdır. Yazarların çıkar çatışması olmadığını ve varsa sponsorların veya fon sağlayıcıların desteklerini çalımalarında açıkça beyan etttikleri varsayılmaktadır. Bu nedenle varsa sponsor ve fon desteği veren kurumlar çalışmada belirtilmelidir. 

-----------------------------------------------------------

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve ilgili durumu makale metninizde belirtmeniz gerekmektedir.

TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında Madde 8’de yer alan bu değişiklik üzerine süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunlu kılınmaktadır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi için dergi sekretaryamızla jobda.info@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.


Yayın Politikası

-----------------------------------------------------------

Açık Erişim Politikası:
Dergi, yayına kabul edilen makaleleri, geniş bir küresel hedef kitleye ulaşması için en hızlı şekilde çevrimiçi olarak yayına hazır hale getirmekte ve açık erişime sunmaktadır.
-----------------------------------------------------------
Yayın Hakları:
Makaleler için telif hakları makale yazarlarına aittir. Ancak yayına kabul edilen makalelerin ilk yayın hakkı dergiye devredilmiş olur. Yazarlar, yayınlandıktan sonra kendi makalelerini yeniden kullanma, yeniden yayınlama, arşivleme ve dağıtma hakkına sahiptir. Dergi / yayıncı, çalışmanın sonraki kullanımlarından sorumlu değildir.

JOBDA, Creative Commons Attribution 4.0 Lisansı kapsamında lisanslıdır.
------------------------------------------------------------
Yayın Kabul ve Değerlendirme Süreci:
a) Teslim Alındı Bildirimi
Online bir makale gönderdiğinizde, çevrimiçi sistem tarafından otomatik olarak gönderilen bir gönderim kabul mektubu alacaksınız. E-posta gönderimi için editör veya yayın asistanı, yazara 1-3 iş günü içinde bir e-posta onayı gönderir. Bu onaylamayı almazsanız, lütfen spam e-posta kutunuzu kontrol edin veya yayın asistanıyla iletişim kurun.

b) Temel İnceleme
Editör veya yardımcı editör, makalenin derginin odağı ve kapsamına uyup uymadığını belirler. Sonra benzerlik oranı için iThentica programıyla intihal kontrolü yapılır. Derginin kapsamına girmeyen veya intihal içeren yazılar elenir ve sahibine bildirimde bulunulur. Temel incelemeyi geçen çalışmalara alan editörü atanır. Alan editörü çalışmayı alana katkısı açısından inceler ve uygun bulursa iki hakeme incelemeleri için gönderir.

c) Hakem Değerlendirmesi
Hakem değerlendirmesi için çift körleme sistemi kullanılır. Hakemler ve yazarların kimlikleri bibirlerinden saklanır. Sunulan makale en az iki alanında uzman hakem tarafından gözden geçirilir. Editör kulunda yer alan alan editörlerden birisi ve 1-3 harici hakeme çalışma değerlendirme için sunulur. Değerlendirme süreci iki ila dört hafta sürebilir.

d) Karar
Bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararı editör ve hakemlerin önerilerine dayanmaktadır. Hakemler arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması halinde, baş editör, tüm yorumları değerlendirecek ve tüm yorumlara dayalı dengeli bir karara verecek veya ikinci bir hakem değerlendirmesi sürecini yeni bir bağımsız hakem atayarak başlatacaktır.

e) İnceleme Sonucunun Bildirilmesi
İnceleme sonucu ilgili yazara gönderilecek ve diğer yazarlara iletilecektir.

f) Makalenin Yayına Hazırlanması
Kabul edilen makalelerin dergi ekibi tarafından dizgisi yapılır ve ardından son kontrol için sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazarın onayından sonra makale çevrimiçi olarak sayfada yayınlanır ve ücretsiz olarak indirilebilir. Aynı zamanda yazarlara pdf formatında gönderilir.

g) Yayın Duyurusu
Yeni yayınlanan makaleler için yazarlar ve okuyucular e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Aynı zamanda dergi sosyal medya hesaplarından da bildirim yapılacak ve okuyucular makaleleri okumak için davet edilecektir.
------------------------------------------------------------
Hakemlik Süreci:
Çalışmanın bilimsel açıdan incelenme süreci en az 4 kişi tarafından yapılır. Bunlar editör, alan editörü ve iki hakemdir. Editör veya yardımcı editör tarafından temel inceleme aşamasından geçen makalelere alan editörü atanır. Alan editörü çalışmayı alana uygunluk ve katkısı açısından inceler ve uygun bulursa bilimsel kalite değerlendirmesi için en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Yazarların kimlikleri hakemlerden gizlenir. Hakem raporlarına göre editör, makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan sorumludur. Editörün kararı kesindir.

Hakemler inceleme sürecinde makalenin içerik ve yazım stilini değerlendirir. Araştırma problemi, literatür taraması, yöntem ve bulguların kalitesi ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Çalışmanın özgünlüğü, orijinalliği ve katkısı dikkate alınır. Ayrıca, hakemler makaleyi bilimsel yazım dili kullanımı, tablo ve şekiller gibi biçimsel stilini de değerlendirir.

Tüm hakemler, uzmanlıklarına göre derginin iç veri tabanından seçilir. Hakem veritabanı sürekli güncellenir.

------------------------------------------------------------
Telif Hakkı Devir Sözleşmesi:

Yazarlar, dergiye gönderdikleri çalışmalarıyla birlikte tüm ortak yazarlar tarafından imzalnamış Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'ni de sistem aracılığıyla yüklemek durumundadır. İlgili sözleşmeye dergi anasayfasından ulaşılabilir.
------------------------------------------------------------
Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:
ULAKBİM Notu: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.
Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir.
Örnek ORCID numarası: https://orcid.org/0000-0002-6787-3418

Dergiye gönderilen makalelerden gönderim, süreç işletim ya da yayın amacıyla herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

                                                                Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.