Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen çalışmalar belirlenen formata uygun hazırlanmalı ve bu formatta en fazla 40 sayfa olmalıdır.

2. Çalışma word formatında yazılmalıdır ve aynı formatta dergi sistemine yüklenmelidir.

3. Makale; Times New Roman yazı karakteriyle hazırlanmalıdır. Özetler, gövde metin ve kaynakça 12 punto, 1,2 satır aralığı, önce-sonra 6nk olmalıdır. Paragraf girintisi 1,5 cm olmalıdır.

4. Sayfa üst 4 cm, alt 2 cm, sol-sağ boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Öz ve gövde metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

5. Ana başlık(Türkçe ve İngilizce) 14 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Ana ve alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıklar sola dayalı olmalıdır.

6. Çalışmaya 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Öz hazırlanmalı ve bu Öz İngilizceye de çevrilerek çalışmanın ilk sayfasına konulmalıdır. Özün altına Türkçe ve İngilizce 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler eklenmelidir.

7. Çalışmalar içerisinde yer alan alıntılar çalışmanın %15'ini geçmemelidir. 3 satırdan az alıntılar metin içinde ve tırnakla; 3 satırdan uzun alıntılar ayrı olarak, satırın sağından 1 cm, solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde, tırnak içinde, 1.2 satır aralığıyla ve italik olarak yazılmalıdır. 

8. Sayfa numarası sayfa altı ve ortalı olarak verilmelidir.

9. Dipnotlar metin içerisinde verilmelidir. Açıklama amaçlı olarak altta verilecek dipnotlar 10 punto, tek satır aralığı olmalıdır.

10. Her çalışmanın mutlaka bir kaynakçası olmalıdır. Kaynakça ayrı bir sayfadan başlamalıdır.

11. Ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir ve ayrı bir sayfadan başlamalıdır.

12. Metin içerisinde kullanılacak tablo, resim, grafik gibi unsurların ad, numara ve açıklama bilgileri 10 punto olarak  yazılmalıdır ve mutlaka kaynak gösterilmelidir.

13. Makalenin sisteme ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır. Çalışma, yayınlanması için onay aldıktan sonra son şekliyle yüklenmeden önce Ad-Soyad, Kurum Bilgileri (TR&ENG), email ve Orcid ID şablonda belirtildiği üzere yazılmalıdır.

14. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.(İlk sayfada)

15. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir(Kaynakça Hariç).(2021'den itibaren)

16. Kitap İncelemesi çalışmalarında derginin yazım kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Kitap incelemelerinde söz konusu eser eleştirel bir şekilde analiz edilmelidir. Kitabın; amacı, konusu, kapsamı ve literatürdeki yeri belirtilerek çalışmanın güçlü ve zayıf yönleri vurgulanmalıdır. Eser sahibinin tezi ve temel argümanları üzerinde durularak eserin ilgili alana yaptığı katkı tartışılmalıdır. Kitap tanıtımı yapan yazar ayrıca kitapla ilgili düşüncelerini de açık bir şekilde ifade etmelidir. Kitap İnceleme Şablonu dikkate alınarak çalışma sisteme yüklenmelidir. Dipnot ve Kaynakça Kuralları


1. Tek Yazarlı Kitaplar


Metin İçi Kullanım: (İnalcık, 2011, s. 58)
Kaynakça: İnalcık, Halil(2011), Rönesans Avrupası, İş Bankası Yayınları, İstanbul.


2. İki Yazarlı Kitaplar


Metin İçi Kullanım: (Yücel ve Sevim, 1991, s. 15)
Kaynakça: Yücel, Yaşar ve Sevim, Ali (1991), Türkiye Tarihi(1018-1839), Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul.


3. İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar


Metin İçi Kullanım: (Sayılı, Karal vd., 1978, s. 18)
Kaynakça: Sayılı, Aydın; Karal, Enver Ziya vd.(1978), Bilim, Kültür  Dili Olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.


4. Tek Yazarlı Makaleler


Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2014, s. 65)
Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2014), “Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi? Süreç ve Tartışmalar”, History Studies, sayı 6/5, Eylül.(131-156)


5. İki Yazarlı Makaleler


Metin İçi Kullanım: (Dokuyan ve Tekin, 2017, s. 55)
Kaynakça: Dokuyan, Sabit ve Tekin, Ahmet(2017), “1950 Yılında Çıkarılan Genel Af”, Turan-Sam, say 36, Eylül.(691-701)


6. İkiden Fazla Yazarlı Makaleler


Metin İçi Kullanım: (Baker, Ball vd., 1979, s. 13)
Kaynakça: Dokuyan, Sabit; Fidan, Aysun vd.(2018), “Tarih ve Gerçeklik”, Tarihsel Dönüşüm Dergisi, Sayı 2, Ekim.(272-279)


7. Sempozyum Bildirileri


Metin İçi Kullanım: (Bektaş, 2006, s. 65)
Kaynakça: Bektaş, İzzettin(2006), “Sözlü Tarihin Tanıklığında Cumhuriyet”. Buldan Sempozyumu, Denizli.


8. Tezler


Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2013, s. 111)
Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2013), 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).


9. Ansiklopedi Maddesi


Metin İçi Kullanım: (Dokuyan, 2013, s. 33)
Kaynakça: Dokuyan, Sabit(2013), “Ahmet Hilmi Kalaç”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul.


10. Arşiv Belgeleri


Metin İçi Kullanım ve Kaynakça: (BCA), A25/030.01.0.0/17.212.1.


11. Gazeteler


Metin İçi Kullanım: (Vatan, 10.12.1944, s. 15)
Kaynakça: Vatan Gazetesi, 10 Temmuz 1944.


12. Meclis Tutanakları


Metin İçi Kullanım: (TBMMTD, 15.12.1950, s. 15)
Kaynakça: TBMMTD, 15 Aralık 1950.


13. İnternet Adresleri


Metin İçi Kullanım: www.dergipark.gov.tr
Kaynakça: www.dergipark.gov.tr

   


NOT: Yukarıdaki örnek kullanımlar dışındaki kullanım bilgileri için APA 6 Kurallarından  yararlanılabilir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.        

Dergi Şablonu: Çalışmaların dergi formatına  uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan örnek Makale Şablonu için tıklayınız

Kitap İnceleme Şablonu için Tıklayınız

23283

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)


follow me on facebook        follow us on instagram      open access ile ilgili görsel sonucu