Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Derginin Yayın Etiği

Kadın Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olduğundan, yayınlanan tüm makaleler yayınlandıktan sonra ücretsiz olarak ve hemen çevrimiçi olarak kamuya açık hale getirilir. Yayına kabul edilen makalelerin yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmez.

Kadın Araştırmaları Dergisi, okuyucularına güvenilir ve geliştirilebilir araştırma sonuçları sunmak amacıyla yüksek etik standartları benimsemektedir. Bu bakımdan Yayın Etiği Komitesi (COPE), olarak da bilinen misyonu, bilimsel yayıncılık etiğindeki en iyi uygulamaları tanımlamak ve editörlere ve yayıncılara bunu başarmalarında yardımcı olmayı hedefleyen kuruluşun ilkeleri ve yöntemleri benimsenmiştir.

Çıkar çatışması, mevcut uygulamalar ve dergi yayın etiği ile ilgili genel detaylar hakkında yazar ve okuyucularımızın "İyi Yayın için Davranış Kuralları ve Kılavuz İlkeleri" bilgiselini incelmelerini tavsiye ediyoruz.

Dergiye makale gönderen kişiler, makalelerinin objektif bir şekilde değerlendirileceğinden emin olabilirler. Bu nedenle, her makale yazarın etnik kökeni, dini, milliyeti, cinsiyeti, siyasi görüşleri, yaşı veya çalıştığı yer(ler) dikkate alınmadan incelenir.

Bu amaçla geliştirilen Araştırma ve Yayın Etiği politikamızın ana hatlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

İnsan Deneyleri: Yazarlar, insanlar üzerinde yapılan araştırmaların etik standartlarını göz önünde bulundurmalıdır. Araştırmalar, katılımcılara rızaları alındıktan sonra yapılmalıdır. Eğer araştırma çocuklar, hastalar, mahkumlar veya diğer savunmasız gruplarla ilgiliyse, özel dikkat gösterilmelidir.

Veri Toplama ve Analizi: Yazarlar, verilerin etik ve yasal olarak toplanmasını ve işlenmesini sağlamalıdır. Verilerin manipüle edilmesi veya yanıltıcı şekilde sunulması kesinlikle yasaktır. Araştırmacıların bilimsel dürüstlüğe uygun davranması ve verileri objektif bir şekilde analiz etmesi beklenir.

Yayın: Yazarlar, araştırma sonuçlarını doğru ve dürüst bir şekilde sunmalıdır. Araştırmaların sonuçlarının yayınlanması sırasında, başka bir araştırmacının çalışmasına atıfta bulunulmalıdır. Çıkar çatışmaları ve finansal destekler gibi olası çıkar çatışmaları bildirilmelidir.

Etik İnceleme: Yazarlar, araştırma sonuçlarını sunmadan önce, çalışmalarının etik standartlara uygun olduğundan emin olmak için gerektiğinde etik inceleme kurulu tarafından incelenmesini sağlamalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Dergimizin bilimsel araştırma ve yayın etiği, evrensel kuralların temelinde yükselir. Bilimsel çalışmaların her aşamasında dürüstlük ve ahlak ilkeleri esastır. Bilimsel yanıltıcılığa karşı hukuki yolları kullanma hakkının saklı tutmak dergimizin politikaları arasında yer almaktadır.

Dergiye gönderilecek olan makaleler herhangi bir yerde daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Birden fazla kez gönderilen, intihal içeren veya başkalarının haklarını ihlal eden araştırmalar yayınlanmayacaktır. İnceleme süresi içinde bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde, inceleme derhal sonlandırılır ve çalışma yazar(lar)a iade edilir. Yazarların, reddedilen makalelerini hakemlerin görüş ve önerilerini ekledikten sonra yeniden göndermeleri kabul edilebilir. Yayın Kurulu'nun hakem(ler)in endişelerini gidermek için yeterince düzeltilmediğini düşündüğü başvurular yayınlanmak üzere reddedilir. Diğerleri değerlendirme süreci için yeni başvurular olarak dikkate alınır.

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamış ise etkinlik bilgilerinin dipnotta belirtilmesi koşuluyla yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bu konudaki her türlü etik sorumluluk yazarlara aittir.

Gönderilecek araştırma makaleleri için, etik kurul kararı gerektiren klinik-deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar hakkında etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makale başlığına verilen dipnotta, alınan etik onayının kurum ve tarih bilgilerine yer verilmelidir.
İnsanlar ile gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda araştırmacıların, yapılacak uygulamalar hakkında katılımcıların bilgilendirilmiş onamını alması gerekmektedir. Araştırmanın detayları hakkında katılımcılara bilgilendirilmiş onam verilmiş olduğuna dair gerekli açıklama metin içinde yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri vb. yollarla katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren tüm nitel ve nicel araştırmalar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak yapılan geriye dönük çalışmalar etik kurul onayı gerektirir. Yasaya uygun olarak tamamlanan çalışmalar dahildir. Telif hakkı kısıtlamaları sanat ve felsefi düşünce eserleri için geçerli olduğundan, telif hakkı sahiplerinden izin alındığını ve çalışma makalesinde belirtildiğini vurgulamak da önemlidir.

Çalışma kapsamında insan deneyi içeren araştırmalar etik kurul belgesi onay belgesi sunması ZORUNLUDUR.

Etik kurul onay belgesi olmayan çalışmalar değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.


Yayın Politikası

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirme süreçlerine alınacak çalışmalarda temel bazı kriterler aranmaktadır.

• Bu çerçevede KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, ileri araştırma/istatistik yöntemlerini ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara yer verilecektir. Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Değerlendirme Süreçleri

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere dergiye gönderilecek çalışmaların; “Kadın çalışmalarıyla ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanmış olmasına”, “Kadın çalışmaları konusunda son dönem alan yazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, meta analiz veya meta sentez çalışması olmasına” ve “Kadın çalışmaları konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunmasına dikkat edilir veya benzeri özgün nitelikte yazılar olması talep edilir”.

Kadın çalışmaları konusunda bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra, kitap değerlendirme yazıları, mahkeme kararı ve mevzuat incelemeleri ile güncel olaylara ilişkin analizlere yer verilebilir. Bu tür yazılar, yayın kurulu tarafından kabul edilir veya geri çevrilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle Baş Editör tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Editöryal ön değerlendirmedeki genel eğilimler şu şekildedir: Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerden dilimlenme yapılmaması beklenmektedir. Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir. Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem değerlendirme süreci, hakemlerin yoğunlukları göz önüne alındığında yaklaşık 3-4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.

Dergimiz çift körleme hakemlik süreciyle işlemektedir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler. Dergiye iletilmiş olan tüm makaleler için benzerlik raporu oluşturulur. Benzerlik raporu referanslar (kaynaklar) hariç %21 sınırını aştığı durumda makale yazara tekrar iletilir.

Yazar/yazarlar; hakemlerin ve editörlerin eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler. Dergiye gönderilen çalışmalar, intihal şüphesi veya eş zamanlı başvuru durumları hariç olmak üzere, Yayın Kurulu ve Dergi editörleri tarafından yayınlanana kadar tamamen gizli tutulmaktadır. Bir makale Yayın Kurulu tarafından reddedilirse, editörler ve Kurul, makalenin başka bir amaç için kullanılmamasını veya yazar(lar) dışında kimseye ifşa edilmemesini sağlamalıdır. Dergi, tüm başvuruları çift kör bir sistem kullanarak inceler. Editöryal personel ve/veya Yayın Kurulu, hakem raporlarında anormallikler veya yetersizlikler tespit etmeleri halinde üçüncü taraf incelemesi talep etme hakkını saklı tutar. Hakemlerin birincil rolü, gönderilen bir makalenin yayınlanmasına ilişkin editoryal eleştiri sağlamaktır. Hakemler, değerlendirme süreci boyunca gönderilen çalışmaları gizli tutmakla yükümlüdür ve hakemlik sistemi aracılığıyla elde ettikleri hiçbir bilgiyi kendi çıkarları için kullanmalarına izin verilmez. Hakemlerden herhangi birinin yazarlardan, şirketlerden veya çalışmayla ilişkili kurumlardan herhangi biriyle çıkar çatışması varsa, başvuru değerlendirilmemelidir. Hakemlerin çalışmayı objektif ve eleştirel bir şekilde incelemeleri gerekmektedir ve yazar(lar) hakkında herhangi bir kişisel yorum yapmalarına izin verilmemektedir. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.

Hakemlerin raporlarını inceledikten sonra Dergi Kurulları gönderilen çalışmalarla ilgili yayın seçimlerini yapmak için işbirliği yapar. Bir makale derginin tüm değerlendirme gerekliliklerini karşıladığında, yayın kurulu makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Bir çalışma yayınlanmak üzere reddedildiğinde, Dergi'nin yazarlara bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.
Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir. Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi Yetkilendirilmiş Yazara bildirilir. Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır. Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir. Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir. Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir. Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır. Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki karar bildirilmektedir.
Sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) bağlamaz. Yayımlanan yazıların yayım hakları Kadın ve Demokrasi Derneğine (KADEM) aittir.