Yayın Değerlendirme Süreci

Kalemname’ye gönderilen makaleler üç farklı ve asli değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanır. Bu süreçler şunlardır: Ön İnceleme Süreci, Bilimsel Değerlendirme Süreci ve Yayına Hazırlama Süreci. Bu süreçlerin planlanmasından ve uygulanmasından editör ve yardımcı editörler sorumludur.

1) Ön İnceleme Süreci

1.1. Biçimsel İnceleme

Makalenin kapsamı, benzerlik raporunun, etik beyan formunun ve telif hakları devir formunun uygunluğu ve belirtilen şablonlar ile gönderilmiş olması; makalenin Kalemname Dergisi Makale Yazım Şablonuna uygunluğu, atıfların uygunluğu ve benimsenen atıf sistemi ile düzenlenmiş olması Kalemname Dergisi ön kontrol sorumluları tarafından incelenir.

Derginin yazım kurallarına ve şablona uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için en fazla 15 gün içinde yazar(lar)a iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Kalemname Dergisi Makale Yazım Şablonu kullanılmalıdır.

Biçimsel inceleme sonucunda yeterli yahut uygun bulunmayan makaleler reddedilebilir veya makaleler için düzeltme istenebilir. Biçimsel inceleme ile uygun bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazar(lar) yeniden başvuru yapabilir.

Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler bir sonraki aşamada benzerlik raporu kontrolü yapılır. Benzerlik raporu için yapılan bilgilendirme metninin yazarlar tarafından incelenmesi önem arz etmektedir. Makale gönderiminde bulunan yazar(lar), benzerlik denetim programlarını kullanarak aldıkları rapor/sonuç belgesini makale ile sisteme yüklemelidir. Ayrıca, benzerlik denetimi ilgili editör tarafından benzerlik programları kullanılarak, benzerlik raporu doğrultusunda haricen de gerçekleştirilir ve elde edilen benzerlik raporu sorumlu yazarın sisteme yüklemiş olduğu rapor ile karşılaştırılır. Dergimizde benzerlik oranı üst sınırı %15 olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte makalenin ortaya çıkan eşleşmeleri detayları ile incelenir.

1.2. Dil İncelemesi

Makaleler gönderildikleri dil üzerinden gerekli olan akademik yazım unsurları ve dilin doğru kullanımı açısından Kalemname Dergisi Dil Editörleri ve Yazım Editörleri tarafından incelenmeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucunda makaleler reddedilebilir yahut makalelerin düzeltilmesi istenebilir.

1.3. Editöryal Ön Değerlendirme Süreci

Derginin yazım kurallarına ve yayın politikasına uygun olan, benzerlik oranı sınırlar içerisinde yer alan makaleler; editöryal ön değerlendirmeye alınır. Bu süreçte makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları; derginin kapsamı, amaçları ve araştırma süreçlerine uygunluğu açısından editörler tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yazım kuralları, yayın politikası ve kapsamı açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler; hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilir.

Ön inceleme sonucunda:

  • Yazarlardan talep edilen benzerlik raporunun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek ve karşılaştırılarak yayımlanma sürecine uygunluğu onaylanır.
  • Makalenin makale yazım şablonuna göre düzenlenip düzenlenmediği dil editörlerinden gelen inceleme sonuçlarıyla beraber kontrol edilir.
  • Makalenin derginin kapsamı ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.
  • Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluğu değerlendirilir.
  • Makale gönderi dosyalarının (Tam Metin, Telif Hakkı Devir Formu, Etik Beyan Formu, Benzerlik Raporu) eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediği değerlendirilir. 
2- Bilimsel Değerlendirme (Hakem) Süreci 

Ön inceleme aşamasından geçen makaleler, makalenin kapsamına göre editörler ya da alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 14 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirmelidir. Eğer hakem belirtilen sürede herhangi bir bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri makale hakkında herhangi bir bilgiyi paylaşamazlar. Gizlilik esastır. Kalemname Dergisi hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti verdiğini beyan ederler. Kalemname’de çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakem görüşleri, Kalemname Dergisi için belirleyici asli unsurdur. Çift taraflı kör hakemlik sistemi hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra geçerli şartları taşıması durumunda yayımlanır. Yayımlanması için iki hakemin de olumlu görüş bildiriminde bulunması gerekmektedir. İki hakemden yalnızca birisinin olumlu görüş beyan etmesi durumunda, üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Düzeltmenin önerildiği durumlarda, düzeltmelerden sonra hakemlerin araştırmayı tekrar görmek istemesi durumunda; hakemlere araştırma tekrar sunulur. Yazıların/eserlerin yayımlanmasına dair son karar editör ve yardımcı editörlere aittir.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen toplam süre 14 gündür. Hakemler bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından majör yahut minör düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 14 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak makalelerini dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan makale, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Makalelerin yayımlanmasına alınan hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu ve editörler karar verir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda editörler gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakem görüşünün farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.

Hakemler çalışmaları çevrimiçi “Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirir. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da editöre/yayın kuruluna iletebilir. Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:
  • Makalede büyük oranda değişiklikler gerekmektedir (Majör Revizyon).
  • Makalede az sayıda düzeltme gereklidir (Minör Revizyon).
  • Makale yayına uygun değildir (Ret).
  • Yazı bu hâliyle yayımlanabilir (Kabul).

3- Yayına Hazırlama Süreci

Hakem raporları sonrası düzeltilen makale, yayın kurulu ve editörler tarafından redaksiyon sürecine tabi tutulur. Hata ve eksik tespiti için, makalelerin son okuması son okuyucu tarafından yapılır. Yayına hazırlık sürecinde makalenin dizgisi mizanpaj editörü tarafından yapılır. Makale sıralaması konusunda editörler yetkilidir. Bu süreçlerin sonucunda, makaleler derginin ilgili sayısında yayımlanır.

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi