Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası

 • Kalemname Dergisi, ülkemizin saygın kurumlarından olan Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi tarafından desteklenmektedir. 
 • Kalemname, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. 
 • Türkçe ve İngilizce dillerindeki makaleler dergide yayımlanabilir.
 • Kalemname’ye gönderilecek yazıların/eserlerin daha önce herhangi başka bir yerde (dergi, kitap vd.) yayımlanmamış olması gereklidir.
 • Kalemname Dergisi, açık erişim politikası benimsemektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar DergiPark üzerinden erişime açıktır.
 • Kalemname dergi yönetimi, hakemli akademik bir dergi olarak TCK'ye aykırılık teşkil etmeyen her türlü ideolojiye ve düşünceye eşit mesafede bulunmaktadır. Kalemname Dergisi’nde editörler, hakemler ve sürece katkı sunan bütün kurul ya da bireyler tarafsızlık ve liyakat ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt etmektedirler.
 • Kalemname’de çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra geçerli şartları taşıması durumunda yayımlanır. Yayımlanması için iki hakemin de olumlu görüş bildiriminde bulunması gerekmektedir. İki hakemden yalnızca birisinin olumlu görüş beyan etmesi durumunda, üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Düzeltmenin önerildiği durumlarda, düzeltmelerden sonra hakemlerin araştırmayı tekrar görmek istemesi durumunda; hakemlere araştırma tekrar sunulur. Yazıların/eserlerin yayımlanmasına dair son karar editör ve yardımcı editörlere aittir.
 • Kalemname Dergisi, yayın politikası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 
 • Kalemname Dergisi’nde eseri/makalesi yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif hakkı devir sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Kalemname Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate, Turnitin vb.) aracılığıyla taramadan geçirilmelidir. Yazar çalışması ile intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.
 • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
 • Akademik unvanı olmayan ya da doktora bitirme aşamasında bulunmayan (akademik personel hariç) yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır. İstisna olarak bu durumda bulunan yazarların çalışmaları, doktora teziyle ilintili olması veya akademik unvanı olan bir akademisyenle birlikte yapılması durumunda Kalemname Dergisi’nde yayımlanabilecektir. Doktora bitirme aşamasındaki yazarların doktora bitirme aşamasında olduğunu kanıtlayacak belgeleri ek bilgi olarak dergiye iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca çalışmanın yabancı dilde yapılmış olması durumunda; yayın kurullarının ve editöryal kurulun onayına bağlı olarak değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • Birden fazla yazarlı yazılarda yazarların katkı oranlarının bildirilmesi gereklidir.
 • Bir sayıda aynı yazarın birden fazla çalışması yayımlanmamaktadır.
 • Bireylerden ölçek, anket, mülakat gibi veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Etik Kurul Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak yüklenmelidir.
 • Farklı mecralarda basılı, görsel vb. biçimlerde yayınları bulunan fakat akademik görevleri olmayan araştırmacıların veya yazarların çalışmaları ise değerlendirme süreçlerini geçme durumlarına göre yayımlanacaktır.
 • Yayın sürecinde editörler ya da hakemler, çalışmaların mahremiyetini korumakla yükümlüdürler. Yayımlanmadan önce hiçbir çalışma üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Gizlilik ihlalleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
 • Yazarların kendi düşüncelerini açıklama haklarının bulunduğuna inanan dergi yönetimi, bununla birlikte yazılarda bilimsel ve ideolojik manipülasyona hiçbir boyutta izin vermemektedir.
 • Kalemname dergi yönetimi; "evrensel" ahlaki değerlere, akademik etik ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan hayatının ve düşüncelerinin saygınlığına inanmaktadır. Dergi yönetimi, küresel boyutta düşün hayatının ve çeşitli kültürlere bağlı olarak yaratılan medeniyetlerin bütün bileşenleriyle önemli olduğuna da inanmaktadır. Dergi yönetimi, ayrım gözetmeden, beşerî ve pozitif bilimler bağlamında anılan yapılara; bir bütün olarak insan varlığına bilimsel, sanatsal ve çeşitli "değerler", "ilkeler" bağlamında katkı sunabilecek çalışmaları yayımlamayı hedeflemektedir.
 • Yayın sürecinde çalışmalarıyla yer alan yazarlar, etik kurallara uymakla yükümlüdürler. İntihal ya da diğer konular bağlamında suç teşkil eden hususların vuku bulması durumunda ilgili merciler bilgilendirilecek ve söz konusu yazı geri çevrilecektir. 
 • Yayın öncesinde tespit edilemeyen ve yayın sonrasında ortaya çıkacak TCK doğrultusunda suç teşkil eden hususlar bağlamında, her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
 • Kalemname Dergisi’nde yayın yapmak isteyen yazarlar ve dergi süreçlerinde yer alan diğer tüm taraflar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. 

Etik İlkeler

Kalemname Dergisi, yayın etiğini yüksek standartlarda uygulamayı ve yayın etiğinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu ilkeler Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Kalemname’nin yayın etiği hususunda tüm paydaşların ahlaki sorumlulukları taşıması beklenmektedir. Bu kapsamda Kalemname Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için COPE Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi editörlerin görevi kapsamında olup hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

Kalemname Dergisi’nin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda yer alan etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

I) Yazarların Sorumlulukları:
 • Yalnızca yazarlık ölçütlerini yerine getiren kişiler, araştırmanın/yazının içerisinde yer almalıdır. Adı geçen tüm yazarlar araştırmaya katkıda bulunmalıdır. Katkı oranları belirtilmelidir. Haksız yazarlık söz konusu olmamalıdır.
 • İntihal, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme ve tekrar yayın gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden uzak durulmalıdır. Bu sorumluluğun bir karşılığı olarak dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir. 
 • Makaledeki/araştırmadaki tüm verilerin gerçek ve özgün olması gerekir.
 • Yazarlar, derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde ve kaynakça gibi asli unsurları eksiksiz olarak sunmalıdır. Yazarlar başka bir dergi/kitapta daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eş zamanlı olarak gönderilmesi etik olmayan yayıncılık davranışıdır.
 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar için destek veren kişi, kurum ve kuruluşların; araştırmadaki katkıları belirtilmelidir. 
 • Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak revizyon kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına/önerilerine sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar makalelerini gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
 • Yazarlar, hakem raporlarını kişisel eleştiri olarak değerlendirmemeli; akademik sınırlar içinde düzeltmeli, gerekirse eleştirilere akademik ölçütlere göre cevap vermelidir.
 • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
II) Hakemlerin Sorumlulukları
 • Editöryal karar verme sürecine katkı vermesi beklenmektedir. 
 • Hakem değerlendirmelerinin objektif ve akademik ve bilimsel ölçütlere dayalı olması gerekir. Makalenin/araştırmanın akademik yeterliliği esas alınmalı ve yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler söz konusu olmamalıdır. 
 • Makale değerlendirme sürecinde hakemlere tanınan süre 14 gündür. Ek süre isteyen hakemlere, derginin yayın sürecini aksatmayacak bir durumda ise dergi editörü ek süre verilebilir. Önemli olan husus, editöryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olmaktır.
 • Hakem ve editör ilişkinin bir unsuru ise, makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddederek yeni bir hakem atamasının yapılması sağlayarak yayın sürecini kolaylaştırmalıdır.
 • Eserin konusu çalışma alanları dışında ise inceleme teklifini kabul etmemelidir.
 • Hakeme gönderilen makale, hakemler tarafından başkalarıyla paylaşılamaz, eser yayımlanmadan önce eserdeki bilgi ve verileri hakem, kendi çalışmalarında kullanamaz. Yazarın ve yazının gizliliğini koruma sorumluluğu hakeme aittir. Tüm makale önerile gizliliği haizdir. Bu durum, gözden geçirme davetini reddeden hakemleri de bağlamaktadır.
 • Hakemler araştırma, yazar ve destekleyiciler ile menfaat ortaklığı yahut çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayımlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen makale/araştırma ile başka herhangi bir makalenin/eserin önemli benzerliği ile karşılaşması durumunda editöre bildirmelidir.
 • Hakemler, makaleleri değerlendirirken şahsi tutumlarını ve değer yargılarını akademik üslup ve bilimsel tarafsızlığın önüne koymamalıdır, eleştirilerinde yapıcı olmalıdır.

III) Editörlerin Sorumlulukları
Kalemname Dergisi editörü ve editör yardımcıları, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), Committee on Publication Ethics (COPE)'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemaları ilkelerine dayanarak aşağıdaki ahlaki görev ve sorumlulukları sağlayacaktır:

 • Yayın için gönderilen makaleler, yalnızca ve tamamen akademik ve bilimsel ölçütlere göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların aidiyet, cinsiyet, din, ırk, etnik köken, kurumsal ilişkileri gibi ayrımcılığa dayanan hiçbir unsur kıstas olarak kullanılamaz.
 • Editörler, (editör ve yardımcı editörler) ile yayıncı arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.
 • Editörler bir makaleyi kabul etmek veya reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 • Editörler kabul ettiği veya reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Editörler, yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Gerekli durumlarda makaleyi üçüncü hakeme sunar.
 • Hatalar yahut eksiklikler bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını veya geri çekilmesini desteklemelidir.
 • Editörler, hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal, sahtecilik, haksız yazarlık başta olmak üzere yayın etiğine aykırı çalışmalara engel olmalıdır.
 • Kalemname Dergisi’ne teslim edilen fakat yayımlanmayan makalelerin içerikleri, editör ve yayın kurulu tarafından kullanılamaz. Gizlilik esastır.
 • Editörler tüm bu yayın süreçlerinde dergi kurulları ile iş birliği yaparak sürecin yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak yönetilmesini sağlar.
 • Editörler, dergide yayımlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
 • Editörler, şikâyetleri gözden geçirerek yazarlara, hakemlere veya okuyuculara açıklayıcı bir şekilde cevap vermekle yükümlüdür.

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi