Yazım Kuralları

Derginin Yayın Dili: Türkçe olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda İngilizce, Almanca, Fransızca ya da yayın kurulunun kararıyla yaygın kullanıma sahip olan bir dilde yapılan yayımlara da yer verilmesi mümkündür.

Değerlendirme Süreci: Editörlerin şekil ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)a aittir.

Biçim: Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilecek makaleler IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı kullanılarak Time New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makalenin başlığı, içerisinde geçmekte olan kelimelerin baş harfi büyük 12 punto, yazar ad, soyad ve adres bilgileri ortalanmış başlıklardan hemen sonra 11 punto; öz ve abstract başlıkları 11 punto, içeriği ise 10 punto olmalıdır. Başlıktan açılacak bir dipnotla yazar gerek olması halinde çalışmanın daha önce konferans, sempozyumda bildiri olarak sunulduğunu belirtmelidir.

Makaleler Türkçe, İngilizce ya da yayın kurulunun uygun görmesi halinde diğer dillerde kabul edilebilir. Yayınlanacak İngilizce veya diğer dillerdeki makalelerin hem Türkçe, İngilizce hem de ilgili dilde başlığı olmalıdır. Her biri 250 kelimeden az 500 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 6 – 8 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir. 

Yayın dili Türkçe olan makalelerin  (Abstract hariç) 7000-10000 kelime arasında olması 10.000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Yayın dili İngilizce veya diğer dillerdeki makalede ise makalenin tamamı 7000 kelimeyi geçmemelidir. Makalede referans ve kaynakça bilgileri akademik metodolojiye uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Makaleler, A4 kağıdının ön yüzüne ve kenar boşlukları, sol 4,5 cm., sağ 4,5 cm., üst 5 cm. ve alt 5 cm. olarak, düz metin, satır sonu hecelenmeden ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik, çizelge ve benzerlerinin dergi sayfasının boyutlarının dışına taşmaması ve bunların hazırlanmasında 8 puntodan küçük yazı kullanılmaması gerekir. Metin içinde yer alacak şekil, tablo, grafik veya çizelgelere sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin başlıkları üstte, şekil ve grafiklerin başlıkları ise altta yer almalıdır. 

Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçiminde veya sayfa altı referans gösterme biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale Giriş, Gelişme, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça bölümlerinden oluşmalı ve ilgili bölümlerin yazılmasında 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir.

İmlâ ve noktalama işaretleri açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun en son tarihli İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Makalelerin Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Ekler: Ekler, araştırmada kullanılan ölçekler veya anketler gibi bilgileri içerir. Ekler verilirken yeni bir sayfadan başlanmalıdır.

Telif Hakkı: Dergimize gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı, dergimizde yayınlanması durumunda ise telif hakkının Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine ait olacağı kabul edilmiş sayılır.

Araştırma ve Yayın Etiği: Dergiye gönderilen makaleler için yazarlar, makalenin kendilerinin özgün çalışması olduğunu ve makalede intihal yapılmadığını, tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını, bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını ve etik kurallara uygun hareket ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarların YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini de okumuş oldukları kabul edilir ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler olarak kabul edilen intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gibi etik ihlali gerektirecek eylemleri yapmamaları gerektiği önemle hatırlatılır. Bu eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen yazarlar, dergiye herhangi bir makale gönderememesi için kara listeye alınır.