Yazım Kuralları

Derginin Yayın Dili
Türkçe olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda İngilizce, Almanca, Fransızca ya da yayın kurulunun kararıyla yaygın kullanıma sahip olan bir dilde yapılan yayımlara da dergide yer verilmesi mümkündür.
Biçim
Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word kullanılarak Time New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makalenin başlığı, içerisinde geçmekte olan kelimelerin baş harfi büyük 12 punto, yazar adı, soyadı ve adres bilgileri ortalanmış başlıklardan hemen sonra 11 punto; öz ve abstract başlıkları 11 punto, içeriği ise 10 punto olmalıdır. Başlıktan açılacak bir dipnotla yazar, gerek olması halinde çalışmanın lisansüstü tezden üretildiğini veya daha önce konferans, sempozyumda bildiri olarak sunulduğunu belirtmelidir.
Her biri 250 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce Öz ve Abstract yazılmalıdır. Hakemli yazıların öz bölümünde arka plan (seçmeli), amaç (zorunlu), yöntem (zorunlu), bulgular (zorunlu) ve sonuç (zorunlu) verilmelidir. Ayrıca, özden sonra 3 ile 6 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir.
Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü, sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir. Bölümlerin yazılmasında 1 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
Yayın dili Türkçe olan hakemli makalelerin gövdesi (girişten ve sonuç bölümünün sonuna kadar) 3.000 ile 10.000 kelime arasında olmalıdır. Yayın dili İngilizce veya diğer dillerdeki makalede ise makalenin tamamı 7.000 kelimeyi geçmemelidir. Hakemli olmayan yazılar, en fazla 3.000 kelime olmalıdır.
Yazılar, A4 boyutunda ve kenar boşlukları, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, üst 5 cm ve alt 5 cm olarak, satır sonu hecelenmeden hazırlanmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik, çizelge ve benzerlerinin dergi sayfasının boyutlarının dışına taşmaması ve bunların hazırlanmasında 10 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Metin içinde yer alacak şekil, tablo, grafik veya çizelgelere sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin başlıkları üstte, şekil ve grafiklerin başlıkları ise altta yer almalıdır.
Makaleler APA 6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçiminde veya sayfa altı referans gösterme biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.
İmlâ ve noktalama işaretleri açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun en son tarihli İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
Yazıların yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Ekler, araştırmada kullanılan ölçekler veya anketler gibi bilgileri içerir. Ekler verilirken yeni bir sayfadan başlanmalıdır.