Yazım Kuralları

    A. Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar
    Makale; Öz, Abstract, Giriş, Bölümler, Sonuç, Kaynakça ve Ekler şeklinde düzenlenmelidir.
    1- Başlık: Türkçe, Türk lehçeleri ve İngilizce başlıklar, Times New Roman, 14 punto, kalın, büyük harfle ve ortalayarak yazılmalıdır. Başlık, kaleme alınan metnin içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır.
    2- Yazar(lar)a Ait Bilgiler: Yazar adı ve soyadı (soyadının tamamı büyük harfle) makale başlığının sağ altında olmalı, yazarın akademik unvanı, görev yaptığı kurum, e mail adresi, ORCID numarası ile birlikte dipnotta (*) işareti ile Times New Roman yazı tipinde 9 punto yazılarak belirtilmelidir.
    3- Özet: Ana metnin girişinde 150-200 kelime aralığında Türkçe, Türk lehçeleri ve İngilizce özet yer almalıdır. Özetin altına 3-5 (kelime) aralığında anahtar kelime eklenmelidir. Özet bölümünde çalışmanın konusundan, amacından, kapsamından ve bu alandaki diğer çalışmalarla farkından bahsedilmelidir. Özet ve anahtar kelimeler, Times New Roman yazı tipinde 10 punto, italik ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
    Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan Türkçe ve Türk lehçeleri makaleler için ayrıca İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) talep edilir. Extended Abstract, makalenin amaç, yöntem ve sonucunu içermeli ve 500-700 kelimeden oluşmalıdır.
    Not: Extended Abstract, başvuru sırasında gerekli değildir.
    4- Bölüm Başlıkları: Tüm bölüm ve alt başlıklar 11 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, giriş bölümünden sonra verilmeli ve ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.
    5- Ana Metin: Yazı karakteri Times New Roman ve 11 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
    Alıntılar: Alıntılar tırnak içinde verilmeli; üç satırdan az alıntılar satır arasında, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok halinde ve tek satır aralığıyla 10 punto yazı boyutunda ve italik olarak yazılmalıdır.
    Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun olmalı, noktalama işaretlerinin kullanımı ve diğer yazım kuralları için TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
    6. Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 9 punto ve bibliyografik bilgileri eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 10 punto olmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

    B. Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar
   1- Sayfa düzeni her taraftan 3 cm, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm olmalıdır.
   2- Paragraf ilk satır 1 cm, paragraflar arası önceki 6 nk, sonra 6 nk, satır aralığı tek olmalıdır.
   3-Sayfa numaraları ortada verilmelidir.

    C. Kaynak ve Referans Gösterme Yöntemi
    Makalede yapılacak atıflarda ve kaynak gösterimde İSNAD Atıf Sistemi (2. Edisyon) yöntemi esas alınır. Makalede kullanılan tüm kaynaklar “Kaynakça”ya dâhil edilmeli, çalışmanın konusu ile alakalı olsa da faydalanılmayan eserler kaynakçaya alınmamalıdır. Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
    Kaynakça; Arşiv Belgeleri, Resmi Yayınlar, Süreli Yayınlar, Kitaplar, Makaleler, Tezler, İnternet Kaynakları şeklinde düzenlenmelidir.
    Dergiye gönderilen yazılar, söz konusu yönteme uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazarların, aşağıdaki örneklere dayanarak dipnotları düzenlemeleri ve kaynakça oluşturmaları gerekmektedir. Aşağıda verilen örnekler, İSNAD Atıf Sistemi yönteminin dergimize uyarlanmış halidir. Ayrıntılı bilgiye https://www.isnadsistemi.org/ veya https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/ adresinden ulaşılabilir.

1- Arşiv
İlk Geçtiği Yerde: T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA), 571 / 36185-142708-1.
                                 T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), DH. İ.UM.EK., 45 / 67.
Sonraki Geçtiği Yerde: TDA, 571 / 36185-142708-1.
                                           BOA, DH. İ.UM.EK., 45 / 67.
Kaynakçada: TDA, 571 / 36185-142708-1.
                           BOA, DH. İ.UM.EK., 45 / 67.

2- Resmî Yayınlar
İlk Geçtiği Yerde:
TBMM Zabıt Ceridesi, I. Devre, 2. Cilt, 1. İçtima (2 Haziran 1920), 10.
Sonraki Geçtiği Yerde: TBMM Zabıt Ceridesi, 2 Haziran 1920,
Kaynakçada: TBMM Zabıt Ceridesi. I. Devre, 2. Cilt, 1. İçtima (2 Haziran 1920), 10.
3- Süreli Yayınlar
* Yazarsız
İlk Geçtiği Yerde: Milliyet, “Yetki Kanunları” (17 Eylül 1971), 1.
Sonraki Geçtiği Yerde: Milliyet, “Yetki Kanunları”, 1.
Kaynakçada: Milliyet, “Yetki Kanunları” (17 Eylül 1971), 1.
* Gazete Haberi-Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde: Yunus Nadi, “İsmet Paşa’nın Rusya Seyahati ve Neticeleri”, Cumhuriyet (15 Mayıs 1932), 1.
Sonraki Geçtiği Yerde: Nadi, “İsmet Paşa’nın Rusya”, 1.
Kaynakçada: Nadi, Yunus. “İsmet Paşa’nın Rusya Seyahati ve Neticeleri”, Cumhuriyet (15 Mayıs 1932), 1.
4- Kitaplar
* Kitap-Yazarsız ve Anonim
İlk Geçtiği Yerde: İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı (Ankara: Adalet Yayınevi, 2014), 2. Cilt, 12.
Sonraki Geçtiği Yerde: İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı, 32.
Kaynakçada: İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. 2. Cilt. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
* Kitap-Tek Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde: Yücel Namal, Türk-Macar İlişkileri, (İstanbul: İskenderiye Yayınları, 2009), 35.
Sonraki Geçtiği Yerde:  Namal, Türk-Macar, 35.
Kaynakçada: Namal, Yücel. Türk-Macar İlişkileri. İstanbul: İskenderiye Yayınları, 2009.
* Kitap-İki Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde: Arı İnan - İsmet Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018), 54-58.
Sonraki Geçtiği Yerde: İnan - Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.
Kaynakçada: İnan, Arı - Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.
* Kitap-Çok Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde: Mehmet Gönlübol vd, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi,1996), 219.
Sonraki Geçtiği Yerde: Gönlübol vd, Olaylarla Türk Dış, 219.
Kaynakçada: Gönlübol, Mehmet vd. Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995). Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996.
* Kitap-Editörlü
İlk Geçtiği Yerde: Mete Kaan Kaynar (ed.), Türkiye’nin 1950’li Yılları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 7.
Sonraki Geçtiği Yerde: Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, 7.
Kaynakçada: Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
* Kitap-Çeviri
İlk Geçtiği Yerde: Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.
Sonraki Geçtiği Yerde: Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.
Kaynakçada: Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
5- Kitap Bölümleri
İlk Geçtiği Yerde: İsenbike Ogan, “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”, Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar-Türkiye İle İlişkiler, ed. Ayşegül Aydıngün - Çiğdem Balım, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012), 19.
Sonraki Geçtiği Yerde: Ogan, “Bugünü Anlamak”, 20.
Kaynakçada: Ogan, İsenbike. “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar-Türkiye İle İlişkiler. ed. Ayşegül Aydıngün - Çiğdem Balım. 19-50. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012.
6- Makaleler
İlk Geçtiği Yerde: Gürbüz Arslan, “Osmanlı Devleti’nden Kalan Dış Borçlar ve Yeniden Yapılandırma Süreci (1930-1933), History Studies, 7/4 (2015), 20.
Sonraki Geçtiği Yerde: Arslan, “Osmanlı Devleti’nden Kalan”, 20.
Kaynakçada: Arslan, Gürbüz. “Osmanlı Devleti’nden Kalan Dış Borçlar ve Yeniden Yapılandırma Süreci (1930-1933). History Studies 7/4 (2015), 1-23.
7-Bildiriler/Tebliğ
İlk Geçtiği Yerde: Aydın Çakmak, “Zekai (Apaydın) Bey’in Birinci Moskova Büyükelçiliği (1925-1927)”, 4. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, ed. Zuhal Koç (Ankara: Asos Yayınları, 2021), 39.
Sonraki Geçtiği Yerde: Çakmak, “Zekai (Apaydın) Bey’in”, 39.
Kaynakçada: Çakmak, Aydın. “Zekai (Apaydın) Bey’in Birinci Moskova Büyükelçiliği (1925-1927)”. 4. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, ed. Zuhal Koç.37-52. Ankara: Asos Yayınları, 2021.
8-Tezler
İlk Geçtiği Yerde: Çağdaş Albayrak, Türk Edebiyatında Yûsuf’u Züleyhâlar ve Giritli Sırrı Paşa’nın Ahsenü'l-Kasas’ı Mukayeseli İnceleme (Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021), 300.
Sonraki Geçtiği Yerde: Albayrak, Türk Edebiyatında Yûsuf’u Züleyhâlar, 300.
Kaynakçada: Albayrak, Çağdaş, Türk Edebiyatında Yûsuf’u Züleyhâlar ve Giritli Sırrı Paşa’nın Ahsenü'l-Kasas’ı Mukayeseli İnceleme. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021.
9-İnternet Kaynakları
İlk Geçtiği Yerde: T.C. Dışişleri Bakanlığı (TDB), “Türkiye Cumhuriyeti İle Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol” (Erişim 15 Şubat 2022).
Sonraki Geçtiği Yerde: (TDB), “Türkiye Cumhuriyeti İle Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol”.
Kaynakçada: T.C. Dışişleri Bakanlığı (TDB). “Türkiye Cumhuriyeti İle Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol”. Erişim 15 Şubat 2022. https://www.mfa.gov.tr/site_media/html/zurih-protokolleri-tr.pdf