Amaç ve Kapsam

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yılda iki sayı olarak yayımlanan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), sosyal bilimler alanında yapılmış özgün ve nitelikli araştırmaları, başta akademik çevreler olmak üzere topluma ulaştırmayı amaçlar. Alanında uzman araştırmacıların sosyal bilimlere ilişkin çalışmalarına yer vererek kuramsal ve yöntemsel açıdan sosyal bilimlere katkı sağlayacak araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde erişimine ortam hazırlamayı gaye edinir.

    Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi misyonuna uygun bir şekilde, farklı disiplinlerde yapılmış çalışmaları bir araya getirmekte ve bu kapsamda tarih, Türk dili ve edebiyatı, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, halkla ilişkiler, medya, iletişim ve kültürel çalışmalar gibi sosyal ve beşerî bilimlerin alt alanlarında bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerine yer vermektedir. Derginin birincil dili Türkçe olup, Türk lehçeleri ile İngilizce kaleme alınmış çalışmalar da dergiye kabul edilmektedir.
    Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, çalışmalarını intihal tespit programı denetimine tabi tutup sonucu sisteme yüklemelidir. İntihal tespit programına yüklenmiş çalışmaların benzerlik oranının %20’yi aşmaması (özet, abstract ve kaynakça hariç) gerekmektedir. Ayrıca makale ile birlikte yazar/yazarlar tarafından derginin DergiPark sayfasında yer alan “Telif Hakları Devir Sözleşmesinin” doldurulup, makale dosyası ile birlikte sisteme ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık