Etik İlkeler ve Yayın Politikası

    Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi yayın etiğinde yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için bkz. https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
    Gönderilen tüm makaleler özgün, daha önce yayımlanmamış olmalı ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale, editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayımlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması gibi davranışlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.