Cilt: 4 - Sayı: 4, 31.12.2021

Yıl: 2021

Künye

Araştırma Makaleleri

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri (İngilizce)

 KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır.


1. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.

2. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Yazıların hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Yazı telifi ücret talep edilmeksizin KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’ne verilmiş kabul edilir.

3. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden üç hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanabilir.

4. Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez.

5. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir.

6. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı oranda- alıntı yapılabilir.

7. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30’nu geçmemek şartıyla İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dillerinde de makale yayınlanabilir. Yabancı dilde gönderilen makaleler Türkçeleriyle birlikte gönderilmelidir.

Makale Yazım Kuralları

1. Makaleler Times New Roman (özel yazı fontları kısmî olmak kaydıyla kullanılabilir) yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

2. Yazılarda büyük harflerle yazılmış olan Türkçe başlığın (14 punto) hemen altında yine büyük harflerle yazılmış İngilizce başlık (10 punto), İngilizce özet (Abstract) ve beş anahtar kelime (key words) yer almalıdır. Makalede Türkçe özet ve İngilizce özet ayrı ayrı ve yazıya başlanmadan önce yer almalıdır.

3. Yazarın adı hemen başlığın altında bulunmalı, “*” dipnotuyla unvanı ve çalıştığı kurum yazılmalıdır. Makaleyi gönderen kişi ayrıca iletişim için adresini, telefon numaralarını ve e-postasını açık olarak yazmalıdır.

4. Yazılar üç nüsha çıktı ve disketiyle gönderilmelidir.                

5. Gönderilen makaleler 25 sayfayı geçmemelidir.

6. Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.

7. Çevriyazılı metin çalışmalarında Timesefras, Munevver, Oktay New Transkripsiyon veya Timestrans fontlarından biri kullanılacaktır. Bunlar dışında bir fontla gönderilen çevriyazı çalışmaları kabul edilmeyecektir. Bu fontlar da yalnızca metin kısmında kullanılacaktır. Makalelerin “giriş, inceleme, sonuç vs.” bölümlerinde 1 numaralı maddede belirtildiği gibi Times New Roman karakteri kullanılacaktır. Ayrıca üzerinde çalışma yapılan metnin fotokopisi yahut CD’si de  -hakemlere iletilmek ve metinleri değerlendirmede kullanılmak amacıyla-  gönderilmelidir.

8. Çeviri (tercüme) gönderenler, orijinal metnin bir örneğini ve bibliyografik künyesini de dergiye iletmelidir.

9. Makalelerde dipnot gösterirken ve Kaynakça hazırlanırken şu kurallara uyulmalıdır:

 

a. Metin içi yapılan alıntılarda veya bulunulacak atıflarda dipnot sistemi uygulanacaktır. Dipnotlar Times New Roman fontu ve 10 puntoyla yazılacaktır.

 

Makaleye atıfta bulunulacak ise;

Yazar ad ve soyadı, “Makale adı”, Makalenin yayımlandığı derginin adı,  Cilt ve sayı numarası, baskı yeri ve tarihi, sayfası.

 

Örnek: Faruk Kadri Timurtaş, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120-145.

 

Kitaba atıfta bulunulacak ise;

Yazar ad ve soyadı, Kitap adı, baskı yeri ve tarihi, sayfa numarası.

Örnek: Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, s. 48.

Aynı eserden örnek vermeye devam edecekse;

Yazar adı soyadı, a.g.e., s. 48

Örnek:

              Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 40.

 

Teze atıfta bulunulacak ise;

Yazar ad ve soyadı, Tez adı, Tezin yaptırıldığı üniversite ve enstitü adı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi), Tezin yaptırıldığı ilin adı ve tarihi.

Örnek: Mertol Tulum, Sinan Paşa, Maarifname, Metin ve ki’li Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1978.

b. Makale sonunda yer alacak olan Kaynakça bölümünde kaynaklar yukarıda anlatıldığı gibi, fakat tek farkı “Yazar soyadı, adı” şeklinde, alfabetik olarak, 10 puntoyla yazılmalıdır.

 

Örnek:

CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970.         

KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., Ötüken Yayınları, İstanbul 1980.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120-145.

İnternet Alıntıları:

 

Kaynak Gösterilen İnternet Adresi, tarih, saat.

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden üç hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanabilir.

Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez.

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir.

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı oranda- alıntı yapılabilir.

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30’nu geçmemek şartıyla İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dillerinde de makale yayınlanabilir. Yabancı dilde gönderilen makaleler Türkçeleriyle birlikte gönderilmelidir.


B. Makale Yazım Kuralları
1. Makaleler Times New Roman (özel yazı fontları kısmî olmak kaydıyla kullanılabilir) yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
2. Yazılarda büyük harflerle yazılmış olan Türkçe başlığın (14 punto) hemen altında yine büyük harflerle yazılmış İngilizce başlık (10 punto), İngilizce özet (Abstract) ve beş anahtar kelime (key words) yer almalıdır. Makalede Türkçe özet ve İngilizce özet ayrı ayrı ve yazıya başlanmadan önce yer almalıdır.
3. Yazarın adı hemen başlığın altında bulunmalı, “*” dipnotuyla unvanı ve çalıştığı kurum yazılmalıdır. Makaleyi gönderen kişi ayrıca iletişim için adresini, telefon numaralarını ve e-postasını açık olarak yazmalıdır.
4. Yazılar dergi sistemine yüklenmeli veya iletişim adresine e-posta gönderilmelidir.
5. Gönderilen makalelerin sayfa düzeninde düzenleme dergi editörü tarafından yapılabilir.
6. Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
7. Çevriyazılı metin çalışmalarında Timesefras, Munevver, Oktay New Transkripsiyon veya Timestrans fontlarından biri kullanılacaktır. Bunlar dışında bir fontla gönderilen çevriyazı çalışmaları kabul edilmeyecektir. Bu fontlar da yalnızca metin kısmında kullanılacaktır. Makalelerin “giriş, inceleme, sonuç vs.” bölümlerinde 1 numaralı maddede belirtildiği gibi Times New Roman karakteri kullanılacaktır.
8. Çeviri (tercüme) gönderenler, orijinal metnin bir örneğini ve bibliyografik künyesini de dergiye iletmelidir.
9. Makalelerde dipnot gösterirken ve Kaynakça hazırlanırken şu kurallara uyulmalıdır:
a. Metin içi yapılan alıntılarda veya bulunulacak atıflarda dipnot sistemi uygulanacaktır. Dipnotlar Times New Roman fontu ve 10 puntoyla yazılacaktır.Makaleye atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, “Makale adı”, Makalenin yayımlandığı derginin adı, Cilt ve sayı numarası, baskı yeri ve tarihi, sayfası.
Örnek: Faruk Kadri Timurtaş, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120-145.
Kitaba atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, Kitap adı, baskı yeri ve tarihi, sayfa numarası.
Örnek: Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, s. 48.
Aynı eserden örnek vermeye devam edecekse;
Yazar adı soyadı, a.g.e., s. 48
Örnek:
Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 40.
Teze atıfta bulunulacak ise;
Yazar ad ve soyadı, Tez adı, Tezin yaptırıldığı üniversite ve enstitü adı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi), Tezin yaptırıldığı ilin adı ve tarihi.
Örnek: Mertol Tulum, Sinan Paşa, Maarifname, Metin ve ki’li Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1978.
b. Makale sonunda yer alacak olan Kaynakça bölümünde kaynaklar yukarıda anlatıldığı gibi, fakat tek farkı “Yazar soyadı, adı” şeklinde, alfabetik olarak, 10 puntoyla yazılmalıdır.
Örnek:
CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970.
KÖPRÜLÜ, M. Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., Ötüken Yayınları, İstanbul 1980.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120-145.
İnternet Alıntıları:
Kaynak Gösterilen İnternet Adresi, tarih, saat.

İrtibat Adresi ve Telefon Numaraları
Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 78050 KARABÜK / TÜRKİYE
Tel: 03704187500 / 6524
05556500014
e-posta: ismailtas80@gmail.com
ismailtas@istanbul.edu.tr
ismailtas@karabuk.edu.tr