Amaç ve Kapsam

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, bilim ve teknolojideki değişmeleri takip ederek eğitimde küresel ve bölgesel gelişmelere yön vermeyi ve sorunlara çözüm bulmayı sağlayacak eğitim temelli bilimsel düşünceleri önemsemektedir. Gelişen bilgi ve becerileri eğitime uyarlayan eğitim anlayışlarının oluşmasını sağlamayı hedefleyen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların okuyucularla buluşmasını ve bu sayede eğitim sistemine katkı sunmayı amaçlamaktadır.


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) erken çocukluk, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerini kapsayan disipliner/disiplinlerarası öğrenme, kariyer planlama, mesleki gelişim süreçleri, eğitimde aile katılımı ve yaşam boyu öğrenme üzerine nitel, nicel ve karma yöntemlerle yürütülmüş araştırmaya dayalı yüksek nitelikli çalışmaları teşvik etmektedir.

KEFAD’ın önceliğine aldığı çalışmalar şunlardır:
      • Kuram ve uygulama bağını kuran ve öğretmen yetiştirme süreçlerini destekleyen,
      • Eğitim yönetimi, denetimi, planlama ve ekonomisi alanı ile eğitim denetimi, liderlik, okul ve sınıf yönetimi gibi konuları derinlemesine irdeleyen,
      • Doğal eğitim ortamlarındaki öğrenci, veli, öğretmen, idarecilerin düşüncelerini iyi tasarlanmış çalışmalara aktaran,
      • Yerel politika, program ve yenilikleri uluslararası bir bakış açısıyla değerlendiren,
      • Yeni eğitim modelleri, ölçme araçları, disiplinler arası araştırma desenleri geliştirmeye yardımcı olan,
      • Öğrenme ortamlarını teknolojiyle birleştiren,
      • Disiplinlerarası ve disiplinlerüstü çalışmalar (Örn. STEM),
      • Güçlü gerekçelere dayandırılan ve yeterli istatistiksel analizleri yapılan eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği,
      • Eğitim uygulamalarını geliştirmeye yardımcı teknoloji entegrasyonunu içeren,
      • Teorik veya uygulamalı yeni bir eğitsel model geliştiren ve bu modeli değerlendiren,
      • Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini destekleyen.

*Yukarıdaki özellikleri taşısa da aşağıdaki özelliklerden en az birisini içerisinde barındıran çalışmalar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

Aşağıdaki çalışma türleri KEFAD’ın odağının dışındadır:
      • Ders kitaplarının analizi
      • Yalnızca bir bağımsız değişkenle yürütülen basit nicel (Örneğin, x değişkeninin y değişkeni üzerindeki etkisi) çalışmalar,
      • Yalnızca bir veri toplama aracı yoluyla yürütülen basit nitel ya da nicel çalışmalar (Örneğin, yalnızca demografik değişkenlere göre yapılan analizler, yalnızca görüşme ya da ölçek yoluyla yürütülen araştırmalar),
      • Yalnızca katılımcıların görüşleri üzerine temellendirilen çalışmalar,
      • Yeterli sayıda örneklem üzerinden yürütülmemiş nicel çalışmalar (Bu tür araştırmalarda alanyazında kabul görmüş formüller dikkate alınmalı ve evrene bağlı minimum örneklem sayısı sınır belirlenmelidir.),
      • Üniversite öğrencilerinin aldıkları bir derse yönelik oluşturdukları tutum, davranış vb. özelliklerini ölçen çalışmalar,
      • Sınırlı kapsama sahip, yerel bilgilere dayalı ve uluslararası literatüre katkı sunmayan çalışmalar (Örneğin Uluslararası alanda geçerliği bulunmayacak, yerel şartlarla sınırlı bir bilgiyi ölçmeyi amaçlayan ölçek uyarlama ve geliştirme çalışmaları veya genellenebilirliği anlamlı olmayan sınırlı bilgi üreten çalışmalar),
     • Eğitim bilimlerinin odağı dışında kalan çalışmalar (Örneğin hemşirelik eğitimi, mühendislik eğitimi, mimarlık eğitimi gibi çalışmalar dergimizin yayın odağının dışındadır.),
     • Zayıf bilimsel yöntemle yürütülmüş, geçerliği ve güvenirliği düşük çalışmalar (Örneğin, içerik analizi denildiği halde içerik analizi yapılmamış çalışmalar, nicel/nitel veri analizinin niteliği zayıf olan çalışmalar),
     • Alanyazındaki yeri ve önemi net bir şekilde açıklanmayan çalışmalar (Örneğin, çalışmanın ilgili konuda alanyazına katkısı, kuramsal yeri ve altyapısı nitelikli bir şekilde açıklanmayan çalışmalar).

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 27.05.2024 11:59:17

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124