Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Yazar ya da Yazarlarının Sorumlulukları
Yazar(lar), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)’ne özgün çalışma göndermelidir.
Yazar(lar), yayınlanmamış çalışmalarını sunmalıdırlar.
Aynı anda birden fazla dergiye çalışma göndermek etik dışıdır. Yazar(lar) başka yerde yayımladığı ya da yayımlanmak üzere gönderdiği bir makalesini göndermemelidir.
Herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynaklarının doğruluğunu kabul eder.
Makalenin yayınlanmasından sonra bulunan tüm hatalar derhal Editöre bildirilmelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandığı kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdır.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Hakem ya da Hakemlerinin Sorumlulukları
Hakemler makaleleri cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık, siyasi aidiyet, değerler ve yazarların paradigma yönelimine bakılmaksızın makalenin entelektüel içeriğine göre değerlendirir.
Hakemler, inceleme sürecinde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışmasını Editöre bildirmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazının reddedilmesine neden olabilecek herhangi bir bilginin Editöre bildirilmesi zorunludur.
Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.


Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Editör, Editör Yardımcısı ve Alan Editörlerinin Sorumlulukları
Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editör kurulu, makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlallerine karşı hukuki kısıtlama üzerine yazılmış yayınlar için yayın kararlarının alınması sorumluluğunu üstlenir.
Bütün makalelerin, cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık, siyasi aidiyet ve değerler ne de yazarların paradigma yönelimlerine bakılmaksızın yazının entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisinde KEFAD) editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda ahikefad@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.


Yayın Politikası
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlamaktadır.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) yılda iki kez yayımlanmaktadır.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)'nde değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Bu ilkeye göre çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
Her sayıda bir yazarın en çok bir akademik çalışmasına yer verilebilmektedir.
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) kar amacı gütmeyen akademik bir dergidir.

Açık Erişim Politikası
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi, geliştirilmesi ve yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İntihal Politikası
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) hakem süreci tamamlanan her çalışmayı, bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Editör kurulu, intihal denetimi sonrasında ortaya çıkan rapor doğrultusunda sorumlu yazardan hataların düzeltilmesini isteyebilir ya da çalışmanın yayınlanmaması kararını alabilir.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124