Yazım Kuralları

Yazım Kuralları
KEFAD’a sunulan tüm çalışmalar Türkçe ve İngilizce Makale şablonu’na uygun olarak (APA 7. Baskı) hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar için sayfa sınırlaması vardır. Makaleler, 1 satır aralıklı ve Palatino Linotype 9 puntolu yazı tipi kullanarak hazırlanmalı ve Türkçesi 20 sayfayı geçmemelidir (öz, tablolar, şekiller, kaynakça, teşekkür ve ek kısımları dâhil).
Makale gönderimlerinde, kişilerin kimliklerini ortaya çıkararak değerlendirme sürecine zarar verebilecek kişiye ait isim, kurum ve benzeri bilgiler dosyadan silinerek dosya sisteme yüklenmelidir.

"Makaleler DergiPark sistemine yüklenirken makale üst verilerinin girişi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmaların gerek Türkçe gerekse İngilizce kısmındaki özet ve anahtar kelimeler ile ilgili bölümlerin ve kaynakçanın en başta eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. "

1. Etik Kurul Onayı: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.
2. Aşırmacılık (İntihal) Taraması: Tüm aday makaleler KEFAD’a gönderilmeden önce iThenticate© ve Turnitin© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile birlikte sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20’den ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. KEFAD akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.
3. Yayın Dili: Dergimize gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme süreci Türkçe tam metni üzerinde yapılmaktadır.
Çalışmanız hakem değerlendirme sürecinin ardından yayına kabul edildikten sonra sizden çalışmanızın hem Türkçe hem de İngilizce tam metni talep edilecektir.
Her iki dilde hazırlanan Türkçe ve İngilizce son tam metinler dergimizin dil editörleri tarafından kontrol edilmektedir. Dil editörleri makalenin dilini yetersiz gördüğü takdirde dil redaksiyonunun yapılması talep edilecektir. Dil redaksiyonu talep edilen makale, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında redakte edilip ve redaksiyon belgesi yayın kuruluna ibraz edilmesi talep edilecektir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen makale yayına kabul edilmeyecektir.

Yazar(lar)ın makaleye ilişkin çeviri ve redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri alternatif kuruluşlar aşağıda sunulmaktadır.

Elsevier Dil Servisi (http://webshop.elsevier.com/languageservices/)
Editage (http://www.editage.com/)
Enago (http://www.enago.com/)
Edit My Turkish (https://editmyturkish.com/)
Tandf Dil Servisi (https://www.tandfeditingservices.com/)
American Manuscript Editors (https://americanmanuscripteditors.com)

MAKALE YAZIM KURALLARI
• Sayfa Düzeni
: Makale yazımında kâğıt boyutu olarak A4 seçilmeli, üst ve alt 2.5, sağ ve soldan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Yapılan tüm düzenlemeler dergimizin şablonu üzerinde, dergi amblemi ve akan başlıkları içerecek şekilde yapılmalıdır.
Başlık Düzeyleri:
Düzey Biçim
1 Sola yaslı, Kalın, Palatino Linotype 9 Punto, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ve numaralandırılmış
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
2 Sola Yaslı, Kalın, Linotype 9 Punto, 0.5 girintili, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ve numaralandırılmış
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
3 Sola Yaslı, Palatino Linotype 9 Punto, 0.5 girintili, Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve numaralandırılmış
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
4 Sola yaslı, Palatino Linotype 9 Punto, 0.5 girintili, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
5 Kalın İtalik, 1,25 cm Girintili, Palatino Linotype 9 Punto, Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük.
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.

Başlık ve Dipnotlar
• Makale başlığı kalın ve Palatino Linotype 12 punto ile sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde (örneğin; Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde) yazılmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemelidir.
• Makale gönderimi sırasında “Yazar adı soyadı ve dipnot, unvan, iletişim bilgileri vb.” olduğu gibi bırakılmalı, ilgili kısımlar yayın aşamasındayken düzenlenmelidir.
• Dipnotlar; Palatino Linotype 8 punto ile paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak tek satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
Özet
• Özet Palatino Linotype 8 punto büyüklüğünde, paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak iki yana yaslı, italik ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Anahtar Sözcükler
• Anahtar sözcüklerde ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı, 3-5 anahtar sözcük bulunmalı, anahtar sözcükler virgülle ayrılmalı ve sonuna nokta konmamalıdır.
Giriş
• Bu bölümde çalışmanın amaçları uygun bir alanyazın taramasıyla oluşturulur. Bu amaçla, ilgili çalışmalarla gerekli bağlar kurulur.
• Palatino Linotype 9 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
Yöntem
• Bu bölüm araştırmanın bağlamı, katılımcılar, araştırmacının rolü, veri toplama araçları ve süreçleri ve veri analiziyle ilgili ayrıntılı bilgi sunar. Bu bölümün alt başlıkları arasında Etik Bildirim başlığı da yer almalı ve bu alt başlıkta “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde yer alan kurallara uyulduğu, yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”den herhangi birinin gerçekleştirilmediği taahhüt edilmelidir. Ayrıca Etik değerlendirmeyi yapan kurul adı, Etik değerlendirme kararının tarihi, Etik değerlendirme belgesi sayı numarası belirtilmelidir. Bununla birlikte çalışmada üretken yapay zekadan yararlanıldıysa bu kullanımın kapsamı ve Yükseköğretim Üretken Yapay Zeka Kullanımına Dair Etik Rehber'de yer alan ihlallerin gerçekleştirilmediği rapor edilmelidir.
• Palatino Linotype 9 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
Bulgular
• Bu bölümde araştırmanın sonuçları (bulguları) açık bir biçimde sunulur.
• Tabloların dışında tüm metin Palatino Linotype 9 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
• Tablo ve şekil başlıkları sola yaslı, Palatino Linotype 9 punto ile sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde örnekteki gibi yazılmalıdır. Örnek:

Tablo 1
Değişkenler arası kavramsal ilişkiler ve bu ilişkilerin yönü
Şekil 1
Değişkenler arası kavramsal ilişkiler ve bu ilişkilerin yönü
• Tablolar paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak Palatino Linotype 9 punto ile 1 satır aralıklı olmalıdır.
• Tablo ve şekiller ayrı bir Word belgesi olarak sisteme yüklenmelidir.
• Tablo ve şekillerden sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
• İstatistiksel semboller metin içinde ve tablolarda italik kullanılmalıdır.

Tartışma
• Bu bölüm bulguların önemini bulguları tekrarlamadan verir. Bulguları önceki çalışmaların bulgularıyla ilişkilendirir. Çalışmanın sonuçlarına değinilir. Çalışmanın sınırlılıkları ve sonuçlara bağlı öneriler sunulur.
• Palatino Linotype 9 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
Yazar notu
Bu bölüme yayınla ilgili açıklanması gereken ek bilgileri eklenmelidir. Örneğin yayın bir kongrede bildiri olarak daha önceden sunulduysa, bu çalışma bir tezin verilerinden üretildiyse bu bölümde açıklanmalıdır. Eğer açıklanması gereken bir bilgi yoksa bu başlık silinebilir.
Yazar Katkıları
Her bir yazarın yayının hangi başlığına sunduğu bu başlıkla açıklanmalıdır. Sunulan katkılar yazarların sıralarıyla belirtilmelidir. Örneğin Giriş: Birinci yazar, İkinci yazar. Yöntem: Üçüncü yazar, Bulgular: İkinci yazar, Tartışma: Üçüncü yazar.
Finansman
Çalışmanızda finansal bir destek aldıysanız bu başlık altında belirtilmeli. Eğer bir destek alınmadıysa bu da belirtilmelidir.
Çıkar çatışması
Çalışmada bir çıkar çatışması olup olmadığı bu başlıkta belirtilmeli.
Veri erişilebilirliği
Verilerin erişilebilirlik durumu ve ne şekilde erişilebileceği bu başlık altında belirtilmeli.
Ekler : Çalışmanın bir eki varsa bu bölümde belirtilmeli, yoksa bu bölüm silinmelidir.

Kaynakça
Yararlanılan kaynaklar kaynakçada sunulurken APA 7 (American Pscychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. 8 punto ile Palatino Linotype yazı tipi kullanılmalı ve paragraf girintisi bölümünde “asılı” seçilerek bu değer 1 olarak ayarlanmalıdır. İlgili örnekler aşağıda yer almaktadır.
Süreli yayınlarda tek yazarlı makale:
Ateş, M. (2023). Dil eğitiminde dijital öyküleme yönteminin kullanılması: Sistematik derleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 59, 340-364. https://doi.org/10.9779.pauefd.1101722
Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. European Psychologist, 1(3), 180-186. https://doi.org/10.1027/1016-9040.1.3.180
Süreli yayınlarda iki yazarlı makale:
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Martin, L. E., & Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9
Süreli yayınlarda üç ve daha fazla yazarlı makale:
Umay, A., Akkuş-Çıkla, O. ve Duatepe, A. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 198-211.
Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A., & Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389 401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389
Tek yazarlı kitap:
Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayıncılık.
Ward, A. (2004). Attention: A neuropsychological perspective. Psychology Press.
İki yazarlı kitap:
Enginün, İ. ve Kerman, Z. (1991). Ahmet Haşim/Bütün eserleri. Dergah Yayınları.
Stuss, D. T., & Benson, F. (1986). The frontal lobes. Raven Pr.
Kitap bölümü:
Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma teknikleri (2. Baskı, s. 87-125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi.
Luck, S. J. (2014). A Broad Overview of the Event-Related Potential Technique. In An introduction to event related potential technique (2nd ed., pp. 1-34). The MIT Press.
Editörlü kitap bölümü:
Erzen. E. (2024). Sosyal Medya Bağımlılığı. İ. Kısaç, E. Erzen ve D. Aydın (Ed.), Bağımlılık ve Bağımlılıklarla Mücadele (10, 301-339) içinde. Kronik Yayınları.
Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.
Çeviri kitap:
Bowlby, J. (2012). Bağlanma (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık. (Orijinal eserin basım tarihi 1969).
Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).
Tezler:
Cansın, F. (2021). Üniversite öğrencilerinde profesyonel mesleki tutumların değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf
Not:
• Kaynak gösterimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf“ linkinden ulaşabilirsiniz.
• Tüm kaynaklarda varsa DOİ bağlantılarının kullanılması yoksa çalışmaya ulaşılabilecek web adresinin sunulması önerilmektedir.
• Türkçe tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.
• İngilizce tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.
• Türkçe tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde parantez dışında “ilk yazarın soyadı vd., tarih” Balkıs vd. (2007), parantez içinde ise “ilk yazarın soyadı ve diğerleri, tarih” yazılmalıdır (Balkıs ve diğerleri, 2007).
• İngilizce tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde “ilk yazarın soyadı et al., tarih” yazılmalıdır (Balkıs et al., 2007).
• Doğrudan alıntılarda sözcük sayısının 40’tan fazla olduğu durumlarda metnin tamamı iki yana yaslı, 1,25 cm içeriden, 10 punto ile italik yazılmalıdır.
• İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken “ve” bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde “ad, soyad ve yıl” bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı göndermelerde ise “&” işareti kullanılır.
Doğan and Şencan (2001)
(Doğan & Şencan, 2001)
• İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır. (Nielsen ve Borlund, 2011)
Al and Tonta (2004) found that ...
• Türkçe çalışmalarda Türkçe ve İngilizce kaynaklar olduğu gibi kaynaklar listesinde yer alırken, İngilizce çalışmalarda ise Türkçe çalışmaların İngilizce dilindeki atıf hallerinin yer alması önerilmektedir.
Ekler (Varsa)
Eğer birden fazla ek varsa sıralama büyük harflerle yapılır (A, B, C, …).


Son Güncelleme Zamanı: 12.06.2024 12:43:16

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124