Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1595 - 1607 2019-07-15

Information Technologies and Software Courses Through the Perspectives of Students and Teachers
Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

Ayşegül Sarıkoz [1] , Gülgün Bangir Alpan [2]


This study aims to determine the opinions of students and teachers on Information Technologies and Software courses (ITS). Secondary school students (691) in the central districts of Ankara and Information Technologies teachers (28) employed in the districts participated in this survey study. The data have been collected through a questionnaire developed by researchers and open-ended questions. In the analysis of quantitative data frequency and percentage, as for qualitative data content analysis have been employed. The results suggest that in the ITS lesson, students regard themselves as less competent in the standard of “problem solving, programming and original product development”. The subject students like most is “multi-media applications” and the subject they like least is “hardware”. Students do not like the lessons based on instructions but implementation. As the means of assessment, written exams and performance evaluations are used most. 

Bu çalışmanın amacı ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma örneklemini Ankara’nın merkez ilçelerinde öğrenim gören 691 öğrenci ile bu ilçelerde görev yapan 28 BT öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan bu araştırmada veriler hem nicel hem de nitel olarak toplanmıştır. Öğrencilerin “problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme” standardına diğer standartlara göre düşük oranda ulaştıkları ve bu konuya daha fazla süre ayrılmasını istedikleri; en sevdikleri konunun “çoklu ortam uygulamaları”, en sevmediklerinin “donanım” olduğu; dersin anlatıma dayalı işlenmesinden hoşlanmadıkları, bilgisayarda uygulama yapmayı sevdikleri; öğrencilerin en çok yazılı sınav ve ders içi performanslarıyla değerlendirildiği görülmüştür.

  • Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 405-424. Erişim adresi: http://www.kuyeb.com/pdf/tr/6e0ad076078f15467 69dab52c248f87e22a.pdf Alkan, A. (2009). Bilişim teknolojileri dersinde istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen görüşleri (İlköğretim II. kademe Samsun ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Aslan, N. (2014). Ortaokul bilişim teknolojileri ve yazılım dersi programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. Aydın, Ş. (2009). İlköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendi-rilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Banoğlu, C. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri (Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Baran, B., Akpınar, E., Karakoyun, A., Koca, Z. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına ait öğretmen görüş-lerinin incelenmesi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı’nda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir. Bozkurt, Ş. B. ve Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 69-82. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler /665243276_05.pdf sayfasından erişilmiştir. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F., (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem yayıncılık. Çelebi Uzgur, B. (2014). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. EBA (2018, 10 Mart). Erişim adresi: http://www.eba.gov.tr/hakkimizda Elçi, A. C. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamın-da incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. Eyidoğan, B. (2009). Bilişim teknolojileri dersinin ilköğretimde seçmeli ders olmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Karal, H., Reisoğlu, İ., & Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(38), 46-64. Erişim adresi: http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=12943&part=1 Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara. Nobel yayıncılık. Kır, H. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilişim teknolojileri eğitiminin sorunlarına yaklaşımları: İstanbul örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşle-ri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45). Kuvan, Ö. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve tükenmişlik düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. Sage Publications. Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111. Erişim adresi: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section /1180/Seferoglu.pdf Seferoğlu, S. S. (2009, Şubat). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Seferoğlu, S. S., & Akbıyık, C. (2009). Bilgisayar öğretmenlerinin bakış açısıyla yönetici ve öğretmen beklentileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(2), 497-514. Erişim adresi: http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2009-22(2)/M11.pdf Solmaz, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrendikleri bilgileri diğer derslerde kullanabilme becerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Şahna, S. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri dersinde karşılaşılan sorunlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversi-tesi, İzmir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). 192 sayılı İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi. Tebliğler Dergisi, 2575(68), 539-541. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/69-2005 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1–8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2010). 75 sayılı İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi. Tebliğler Dergisi, 2635(73), 1539-1545. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/74-2010 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıf-lar) Öğretim Programı. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017a). 78 sayılı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5 ve 6. Sınıflar) Öğretim Programı. Tebliğler Dergisi, 2718, 1616. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/85-2017/5272-temmuz-ek-2718-2017 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017b). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar). Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374 Tazıcı, K. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üni-versitesi, Ankara. Timur, B., Yılmaz, Ş. ve İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüş-leri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/aji/issue/31255/340400 Tomei, L. A. (2005). Taxonomy for the technology domain. USA. Information Science Publishing. Topu, F. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örne-ği. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/27a.abdullah_turker_.pdf Tüysüz, C. & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/228043 Yaprak, M. (2009). İlköğretim okullarında çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dersin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar: Şanlıurfa ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. Yecan, E., Özçınar, H. ve Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1), 377-393. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.80833 Yeşiltepe, G. M. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleğe yönelik sorunları, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Yılmaz Tanataş, D. (2010). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüş-leri (Malatya ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5939-8725
Yazar: Ayşegül Sarıkoz

Orcid: 0000-0003-4652-7652
Yazar: Gülgün Bangir Alpan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585137, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1595 - 1607}, doi = {10.24106/kefdergi.3159}, title = {Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi}, key = {cite}, author = {Sarıkoz, Ayşegül and Bangir Alpan, Gülgün} }
APA Sarıkoz, A , Bangir Alpan, G . (2019). Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1595-1607 . DOI: 10.24106/kefdergi.3159
MLA Sarıkoz, A , Bangir Alpan, G . "Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1595-1607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585137>
Chicago Sarıkoz, A , Bangir Alpan, G . "Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1595-1607
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi AU - Ayşegül Sarıkoz , Gülgün Bangir Alpan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3159 DO - 10.24106/kefdergi.3159 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1595 EP - 1607 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3159 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3159 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi %A Ayşegül Sarıkoz , Gülgün Bangir Alpan %T Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3159 %U 10.24106/kefdergi.3159
ISNAD Sarıkoz, Ayşegül , Bangir Alpan, Gülgün . "Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1595-1607 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3159
AMA Sarıkoz A , Bangir Alpan G . Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1595-1607.
Vancouver Sarıkoz A , Bangir Alpan G . Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1607-1595.