Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2187 - 2202 2019-09-15

Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması
An Action Research for the Value Education Provided With Digital Storytelling

Erhan KUTLUCAN [1] , Recep ÇAKIR [2] , Yavuz ÜNAL [3]


Bu çalışmanın amacı öğrencilerin değerler eğitimi konusundaki eksiklerini ortaya koyarak dijital öykü anlatımının değerler eğitimi için kullanımını incelemektir. Çalışma eylem araştırması ile desenlenmiştir. Hazırlanan eylem planına göre uygulamalar yapılmıştır. Hoşgörü, dürüstlük ve sorumluluk değerleri çalışmada ele alınmış, öğrencilerin değerlerle ilgili dijital öyküler hazırlamaları sağlanmıştır. Çalışma örneklemi Sivas ilinde bir ortaokulda öğrenim gören 6. Sınıfa devam eden 14 öğrencidir. Çalışmada gözlem, görüşme, araştırmacı notları ve ölçek ile veriler toplanmıştır. Uygulama öncesi, uygulama süreci ve uygulama sonrası toplanan nitel veriler için içerik analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre öğrencilerin dijital öyküler hazırlamaları, değerleri öğrenmelerinde ve davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.

The aim of the study is to determine the students' deficiencies in the values education and to determine whether digital storytelling is effective for values education. The study was designed with action research. An action plan was prepared for this study and applications were made according to this prepared action plan. Tolerance, honesty and responsibility values were investigated in the study. It is provided that students prepare digital stories about values. The sample of the study is 14 students attending 6th grade in a secondary school in Sivas. Data were collected by observation, interview, researcher notes, and a questionnaire. Content analysis was performed for the qualitative data collected before, during and after the application. According to the findings, it was revealed that the students had a positive effect on the values and behaviors due to the preparation of digital stories.

  • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27. Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Altan, M. Z. (2011). Çoklu zekâ kuramı ve değerler eğitimi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 53-57 Aral, D. (2008). Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan değerler üzerine bir araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Avcı, E. (2013). Dijital sanat bağlamında dijital teknolojilerin güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu: bir eylem araştırması, Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Aydın, M. Z. & Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 18, 16-19. Balaman, F. (2016). Dijital öykülemenin üniversite öğrencilerinin demokratik değer yargılarına etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Current Research in Education, 2(1), 42-52. Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 647-654). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Bıçak, B., Karataş, S., Sünter, E., Ünver, A., Korkut, G., Gökalp, H. & Akunova, Z. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin okullarda yürütülen değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 401-422. Boyacı, M. (2015). Hoşgörü eğilimi geliştirme programının etkililiği: hoşgörü eğiliminin geliştirilmesi ve zorbalığın önlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bozkurt, B. Ü. & Canlı, S. (2017). İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı. Başak Matbaacılık. Bozkurt, E. (2017). Çocuk oyunları ile değerler eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Büyükkaragöz, S. & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(3), 353-365. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi, 250. Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2). Coombs-Richardson, R. & Tolson H. (2005). A comparison of values rankings for selected American and Australian teachers. Journal of Research in International Education, 4(3), 263-277. Çalışkan, H. & Sağlam, H. İ. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1440 – 1446. Çakır, R., & Yıldırım, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67–80. Çıralı, H. (2014). Dijital hikâye anlatımının görsel bellek ve yazma becerisi üzerine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Duran, E. & Yalçıntaş, E. (2016), Türk Ninnilerinin Çocukların Değer Eğitimine ve Kelime Hazinelerine Katkısının İncelenmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 371-381. Duveskog, M., Tedre, M., Sedano, C. I. & Sutinen, E. (2012). Life planning by digital storytelling in a primary school in rural Tanzania. Journal of Educational Technology & Society, 15(4), 225. Erdem Zengin, E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Girgin. M. (2012). Pedagojik değerler. Ankara: Vize Yayınları. Gülden, B. (2016), Değerler Eğitiminde Çizgi Filmlerin İşlevi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 735-767. Halstead, M. & Bacon, M. (2006). Citizenship and moral education: Values in action. Routledge. Hathorn, P. P. (2005). Using digital storytelling as a literacy tool for the inner city middle school youth. The Charter Schools Resource Journal, 1(1), 32-38. Jakes, D. S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling.http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf adresinden edinilmiştir Kalın, Z. T. (2013). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Kaya, O. (2014) Yabancı Dil öğretiminde dijital hikaye anlatımı yönteminin araştırılması: lise öğrencileriyle eylem araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Keleş, B. (1995). Siyasette Hoşgörü. Uluslararası Hoşgörü Kongresi. Antalya. Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişiminde eylem araştırması, Journal of International Social Research, 1(6). Lee, K., Talwar, V., McCarthy, A., Ross, I., Evans, A., & Arruda, C. (2014). Can classic moral stories promote honesty in children?. Psychological science, 25(8), 1630-1636. Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine... Ankara, 18 Temmuz 2017 URL: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf Son Erişim Tarihi: 23.06.2018. Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin. Önlen, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sevgi-saygı ve hoşgörü değerlerinin ulusal gazete haberlerine yansımaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. Papatğa, E. (2016). Okuduğunu anlama becerilerinin scratch programı aracılığıyla geliştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47, 220-228. Rokeach, M. (1979). Some unresolved issues in theories of beliefs, attitudes, and values. In Nebraska symposium on motivation. University of Nebraska Press. Sadık, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506. Senek, S. (2018). Aytül Akal'ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya Şahin, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz yeterliliklerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Türk Dil Kurumu (TDK), (2018a). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef4838f895.41160499 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır. Türk Dil Kurumu (TDK), (2018b). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef4dc5f150.44283265 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır. Türk Dil Kurumu (TDK), (2018c). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef9641c574.74890126 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır. Uslupehlivan, E. & Kurtoğlu Erden, M. (2018). Değerler Eğitiminde Dijital Öykülerin Kullanımı. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, USBİK 2018, Kayseri. Uygun, S. (2013). Değerler eğitimi program tasarılarının değerlendirilmesi (Antalya örneği). Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 263-277. Ünal, F., Er, H. ve Gürel D. (2016), Hoşgörü Değerine Yönelik Etkinliğin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 303-313. Xu, F., Evans, A. D., Li, C., Li, Q., Heyman, G. & Lee, K. (2013). The role of honesty and benevolence in children’s judgments of trustworthiness. International Journal of Behavioral Development, 37(3), 257-265. Yarar Kaptan, S. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde hoşgörü değerinin karma yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli etkinliklerle öğretimi, Yayınlanmamış Doktora tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yamaç, A. (2015). İlkokul Üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikayelerin etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları, 74, 242, 307, 312. Yüksel, P. (2011). Okul öncesi eğitiminde dijital öykü anlatımının kullanılması: bir olgu bilim çalışması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Yürük, S. E. (2015). Dijital öykülemeye dayalı değerler eğitiminin öğrencilerin değer kazanımı ve tutumlarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4193-9941
Yazar: Erhan KUTLUCAN

Orcid: 0000-0002-2641-5007
Yazar: Recep ÇAKIR

Orcid: 0000-0002-3007-679X
Yazar: Yavuz ÜNAL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ekim 18
Kabul Tarihi : 20 Aralık 18
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616784, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2187 - 2202}, doi = {10.24106/kefdergi.3388}, title = {Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {Kutlucan, Erhan and Çakır, Recep and Ünal, Yavuz} }
APA Kutlucan, E , Çakır, R , Ünal, Y . (2019). Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2187-2202 . DOI: 10.24106/kefdergi.3388
MLA Kutlucan, E , Çakır, R , Ünal, Y . "Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2187-2202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616784>
Chicago Kutlucan, E , Çakır, R , Ünal, Y . "Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2187-2202
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması AU - Erhan Kutlucan , Recep Çakır , Yavuz Ünal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3388 DO - 10.24106/kefdergi.3388 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2187 EP - 2202 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3388 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3388 Y2 - 0018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması %A Erhan Kutlucan , Recep Çakır , Yavuz Ünal %T Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3388 %U 10.24106/kefdergi.3388
ISNAD Kutlucan, Erhan , Çakır, Recep , Ünal, Yavuz . "Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2187-2202 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3388
AMA Kutlucan E , Çakır R , Ünal Y . Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2187-2202.
Vancouver Kutlucan E , Çakır R , Ünal Y . Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2187-2202.