Sayı: 19, 29.04.2022

Yıl: 2022

KİLAD, yılda iki kere yayınlanan, iletişim alanında yer alan özgün ve bilimsel çalışmaların yer aldığı hakemli ve ulusal, bilimsel bir dergidir. İletişim bilimlerinin her alanındaki çalışmalara açık olan dergi, interdisipliner konulara da bünyesinde yer vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD’ın başlıca hedefi, iletişim alanına vizyonel bir bakış kazandıracak yeni yaklaşım ve araştırmaları bünyesinde sunarak alana nitelikli bir katkı sağlamaktır. Derginin diğer bir amacı, özgün, eleştirel, alternatif düşünce üreten ve araştırma yapan iletişimcilerin çalışmalarını yayınlayarak, yeni araştırmacıları teşvik etmektir.

Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, meslek profesyonelleri ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar, derginin hedef kitlesini oluşturur.

KİLAD, yılda iki kere yayınlanan, iletişim alanında yer alan özgün ve bilimsel çalışmaların yer aldığı hakemli ve ulusal bir dergidir. İletişim bilimlerinin her alanındaki çalışmalara açık olan dergi, interdisipliner konulara da bünyesinde yer vermektedir.  

 • Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayımlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir. Başka bir yerde yayımlanması amacıyla başvuru yapıldığının, aynısının ya da benzerinin başka bir dergide yayımlanmış olduğunun tespiti halinde makale değerlendirme sürecinden çıkarılır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel teşkil etmemektedir.
 • Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.
 • Derginin yazı dili Türkçe’dir.
 • Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan
 • "Yazar telif hakkı devri " formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, orcid numaralarını, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.
 • Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, KİLAD’a aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
 • Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
 • Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak 1.yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar editör kararıyla da yayınlanabilir.
 • Yayınlanmak üzere KİLAD’a gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra makaleler biçimsel olarak teknik hakem tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur, derginin yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmesi için yazara/lara gönderilir. Bu süreci tamamlayan makaleler hakem incelemesine gönderilir ve hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
 • Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecek. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenecektir.
 • Yüksek lisans ve Doktora tezlerinden üretilen çalışmaların yayınlanmasında ilgili çalışmanın daha önce bir jüriden geçmiş olması nedeniyle dergi yayım kapsamı ve yazım kurulları gereğince editörlük tarafından yapılan inceleme sonrası uygun görüldüğünde hakeme önerilmeksizin yayımlanabilir.
 • Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için özgeçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.
 • Makalenin Türkçe başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 13 punto, İngilizce başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak 10 punto, alt başlıkları ise yalnızca ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle sola yaslı bold (koyu) ve 10 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın hemen altına ortalı 10 punto olarak, yazarların akademik unvanı, görev yeri ve e-posta adresi ile birlikte ortalı olarak yazılmalıdır. Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce özet verilmelidir.
 • Özetler 9 punto ile yazılmış olmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlığı ortalanarak bold (koyu) ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orijinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir. Çalışmanın, her biri 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özeti, en az 3 adet anahtar kelimesi bulunmalıdır.
 • Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 boyutunda, Times New Roman yazı stili ile, iki yana yaslı olarak 10 punto ve Word programında yazılmalı; satırlar arası 1 cm boşluk olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0nk, sonra 6nk olmalıdır.
 • Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.
 • Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 10 punto ile (gerektiğinde en az 8 puntoya düşürülebilir) ve Times New Roman yazı stili olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin toplam kelime sayısı 6000-12.000 kelime aralığında olması tavsiye edilir.
 • Sayfa düzeni, üst 2,5 cm, sol 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.
 • Metin içinde geçen tüm film, kitap, gazete, dergi, TV programı adları italik yazılmalıdır.
 • Metin bir plan dahilinde hazırlanmalı ve ana metinde yer alan başlıklar numaralandırılmalıdır.
 • Çalışmalar, dergipark üzerinden kabul edilmektedir.

1.ALINTI YAPMA VE KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

1.1. Doğrudan ve Dolaylı Atıf    
1.1.1. Doğrudan Alıntı
İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar (3 satır uzunluğunu veya 40 sözcüğü geçmeyen) metin akışı içerisinde çift tırnak işareti içinde verilir ve alıntı sonunda uygun kaynakça bağlantı bilgileri yazılarak atıf verilir.
1.1.1.1. Doğrudan Kısa Alıntı
İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar 3 satır uzunluğunu veya 40 sözcüğü geçmiyorsa, metin akışı içerisinde çift tırnak işareti içinde verilir ve alıntı sonunda uygun kaynakça bağlantı bilgileri bulunur.

Örnek: “Günlük yaşamda gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanlar, anlam yaratma ve paylaşmada çoğu kez bilincinde olmaksızın, ama kaçınılmaz olarak sürekli kullanılırlar” (Zıllıoğlu, 2007, s. 159).

1.1.1.2.  Doğrudan Uzun Alıntılar
3 satır veya 40 sözcüğü geçen doğrudan alıntılar ayrı bir paragraf olarak, yalnızca soldan 2 cm içerden başlanarak verilir. Alıntının sonunda uygun kaynakça bağlantısı verilir.

Örnek: Bütün toplumsal etkileşimlerin altında temel bir diyalektik var gibi görünüyor. Bir kimse başkalarının bulunduğu bir ortama girdiğinde, durumla ilgili gerçekleri keşfetmek isteyecektir. Bu bilgiye sahip olması halinde neler olacağını bilip ona göre hazırlanabilir ve mevcut kişilere hak ettikleri değeri verirken kendi çıkarlarını göz önünde bulundurabilir. Durumun gerçek doğasını tam olarak görebilmek için kişinin diğerleri hakkında konuyla alakalı toplumsal verileri bilmesi gerekir. Aynı zamanda kişinin diğerlerinin etkileşim sırasındaki faaliyetlerinin gerçek sonucunu veya nihai ürününü ve bunun yanı sıra o kişilerin kendisiyle ilgili en içten duygularını bilmesi gerekir. Ne ki bu kadar eksiksiz bilgi sahibi olmak pek ender mümkün olur; bu bilginin yokluğunda, kişi tahminde bulunabilmek için işaretler, jestler, ipuçları, manidar hareketler, statü simgeleri gibi başka şeylere başvurur (Goffman, 1959, s. 232).


1.1.2. Dolaylı Alıntı
Bu tür aktarmalarda, herhangi bir tırnak işareti ya da sıkıştırılmış paragraf gösterimi kullanılmaz. Bununla birlikte yazarın aktarma yaptığı kısmı belirtmek için alıntının sonuna kaynakça bağlantısı verilir. Yazar, birkaç kaynaktan birlikte dolaylı aktarma yapıyor ise bu kaynakları noktalı virgül ile ayırarak her birinin kaynakça bağlantısı vermelidir.

Örnek: Bir toplumda yaşayan insanların kullandıkları iletişim biçimi dillerini oluştururken aynı zamanda kullanılan dil de onu kullananların iletişim biçimlerini belirlemektedir (Dökmen, 1999, s. 117).

1.2. Atıf Verme Kuralları
Tez içerisinde atıflar belirtilirken ve kaynakça düzenlenirken American Psychological Association (APA) stilinin 6. Basımında belirtilen ilkeler uygulanmalıdır. Buna göre farklı türde kaynakların atıfları düzenlenirken aşağıdaki kurallar izlenmelidir:

· Tek Yazarlı Eser: (Soyadı, Yıl, s. No.)
Yazarın adı cümle içinde belirtilmiyorsa alıntının hemen ardına parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya atıf veriliyorsa “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Örnek: Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü’ne göre reklam; insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini, bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur (Gülsoy, 1999, s.9).

1940’ların sonunda çok partili hayata geçişin getirdiği formasyon değişiminin de etkisiyle Türk basını, farklı bir faza girmiştir (Adaklı, 2006, s. 81).

Yazarın adının cümle içinde belirtildiği durumlarda atıf aşağıdaki şekilde verilir:

Kotler’e göre (2003), reklamın amaçları genel olarak dört başlıktan oluşmaktadır: Bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve pekiştirmek (s.590).

Rigel’e göre (2000), çizgi romanın gazetenin satışlarında etkili olması, bir süre sonra kitle gazeteciliğini kendilerine yayın kimliği olarak seçen gazetelere ‘Sarı Basın’ temsilcileri adı verilmesine neden olmuştur (s. 33).

· İki Yazarlı Eser: (Soyadı 1 ve Soyadı 2, Yıl, s. No).

Örnek: Marka sadakati/bağlılığı, tüketicinin bir markaya yönelik sahip olduğu ya da edindiği olumlu tutumların derecesi ve gelecekte de bu markayı tekrar satın alma niyeti olarak tanımlanabilir. Marka sadakati, ürünün kalitesinin algılanmasında olduğu gibi marka ile ilgili biriken unsurlardan kaynaklanan memnuniyet ya da memnuniyetsizlikten de doğrudan etkilenir (Mowen ve Minor, 1998, s.435).

Örnek: Londra’da Agence France Independante adıyla bir kuruluş ses vermeye başlar. Hemen ardından ses Afrika’dan Agence France Afrique imzasıyla yankı verir. Onu da Fransa’da Agence d’Information et de Documantion’ın bildirileri izler. Sonra bu üç, 30 Eylül 1944’te Agence France Press adıyla yeryüzüne çıkar. Çıkar çıkmaz da tüm Fransız gazeteleri buna abone olur (Seçim ve Turhan, 1994, s. 62).

· İkiden Çok Yazarlı Eser:
Üç, dört ya da beş yazarlı eserlere atıf verilirken ilk değinide tüm yazarların soyadları sıralanır; daha sonraki değinilerde ise yalnızca ilk yazarın soyadı ardından “ve diğerleri” (v.d.) ifadesiyle verilir.

İlk değini: (Soyadı 1, Soyası 2, Soyadı 3 ve Soyadı 4, Yıl, s. No).

Sonraki atıflar: (Soyadı 1 v.d., Yıl, s. No).

Altı ve daha fazla yazarlı eserlerde ise ilk değini de dahil olmak üzere ilk yazarın soyadı ardından “ve diğerleri” (v.d.) ifadesiyle verilir.

· Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Eser:
Gruplar, kurumlar, kuruluşlar vb. tarafından yayımlanmış, yazarları kişi olarak belirtilmemiş eserlere atıf verirken ilk değinide kurumun tam adı ve varsa köşeli parantez içinde kurum adının kısaltması yazılır; diğer değinilerde kurumun yalnızca kısaltmasına yer verilir.

İlk değini: (Kurum Adı[Kurumun Kısaltılmış Adı], Yıl, s. No).
Örnek: (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti[TGC], 2000, s. 5).

Sonraki Atıflar: (Kurumun Kısaltılmış Adı, Yıl: s. No).
Örnek: (TGC, 2000, s. 5)

Kurumun isminin çok uzun olduğu ve geçerli kısaltması bulunmadığı durumlarda yazar anlaşılırlığı bozmayacak şekilde iki ve sonraki değinilerde kurum adını kısaltabilir.

Örnek: Turizmin geliştiği ülkelerde, turizm sektörü Gayri Safi Milli Hasıla’nın belirleyici alt sektörlerinden birisi konumuna gelmiştir. Aynı eğilim, 1990 sonrasında Türk ekonomisi içinde de görülmektedir (TÜBİTAK, 2001, s.1).

· Aynı Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Eserleri: (Soyadı, Yıl(a), s. No). (Soyadı, Yıl(b), s. No).

Aynı yazara ya da yazarlara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf verilmesi gereken durumlarda yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.

Örnek: Merkantalistlere göre, deregülasyonun ve serbestleştirmenin öncüsü ABD’dir ve bu politikalar, Amerikan şirketlerinin uluslararası pazarları sömürmesini kolaylaştırarak onların çıkarlarını savunmak için tasarlanmıştır. Daha özlü söylenirse bu, Amerikalıların /ve İngilizlerin) “iktidarını, iktisadi egemenliğini ve kültür emperyalizmini” yeniden öne süren tecimsel ve siyasal bir stratejidir (Humpreys, 1990(a), s.501).

….Rhodes’un bu savları, enformasyon teknolojisi alanı da dahil olmak üzere değişik sektörlerdeki ‘politika toplulukları2 ve ‘politika şebekeleri’ni incelemesine dayanmaktadır (Humpreys, 1990(b), ss.1-2).

· Soyadları Aynı İki Yazarın Eserleri: (Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl, s. No). (Diğer Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl; s. No).

Aynı soyadına sahip farklı yazarların eserlerine atıf verilmesi gereken durumlarda, eserlerin yayın tarihleri farklı bile olsa, her bir kaynak için ilk yazarların ön adları ya da ön adlarının baş harfleri de belirtilmelidir.

Örnek:
Aksu Bora (2005) ve Tanıl Bora’nın (2011) belirttiği gibi….

…. ifade edilmektedir (A. Bora, 2005; T. Bora, 2011).

· Yazarı Bilinmeyen Eser: (“Eserin Adı”, Yıl, s. No) (Eserin Adı, Yıl, s. No.)

Yazarı belirtilmemiş bir kaynağa atıf verilirken eserin başlığının tümü ya da ilk birkaç sözcüğü kullanılmalıdır. Atıf verilen kaynak makale, bölüm ya da web sayfası ise eser adı tırnak işareti içine alınmalı; kaynak kitap, broşür ya da rapor ise eser adı italik yazılmalıdır.

· Yayın Tarihi Bilinmeyen Eser: (Soyadı, t.y: s. No).

Atıf verilen kaynağın yayın tarihi bulunmadığı durumlarda yıl yerine “t.y.” ibaresi yazılmalıdır.

Örnek: İletişim kavramı, “….aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleşen bir süreç (Oskay, ty: s.15)” olarak da tanımlanabilir.

· Birden Fazla Esere Aynı Anda Atıf: (Soyadı A, Yıl, s. No; Soyadı B, Yıl: s. No; Soyadı C, Yıl, s. No).
Aynı kaynakça bağlantısı içinde birden fazla esere atıf yapılması gereken durumlarda kaynaklar yazar adına göre alfabetik olarak dizilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır.

Örnek: Ürün kavramı sadece fiziki objelerle sınırlı değildir, bir ihtiyacı giderme yeteneğine sahip her şey bir üründür. Daha geniş bir ifade ile, ürün tanımı her türlü mamuller, hizmetler, deneyimler, kişiler, yerler (mekânlar), örgütler, bilgi ve fikirleri de kapsar (Kotler ve Armstrong, 2001, s.6; Tek, 1999, s.340).

Aynı parantez içinde aynı yazara ait birden fazla esere atıf verilmesi gereken durumlarda ise yazar soyadı bir kez yazıldıktan sonra kaynaklar basım yılı sırasına göre verilmelidir: (Soyadı, Yıl 1; Yıl 2)

· İkincil Kaynaklardan Aktarma: (Birincil kaynağın yazarından aktaran: Yazarın Soyadı, Yıl, s. No)
Metin içerisinde alıntılanan bilgi ya da ifadelerin geçtiği asıl kaynağa ulaşılamadığı; bilgilerin bu kaynağa atıf yapan ikincil bir kaynaktan aktarılmak zorunda kalındığı durumlarda her iki kaynağa ilişkin bilgiler “aktaran” ibaresiyle verilir. Kaynakçaya ise yalnızca ikincil kaynağa ilişkin bilgiler yazılır.

Örnek: Loren Ghiglone A.B.D.’de yaptığı bir araştırmada normal şartlarda bir gazetenin başarılı bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için piyasa payının % 40 olması gerektiği sonucuna ulaşmıştır (Ghiglone’dan aktaran: Söylemez, 1998 s.44).

· Kişisel Görüşme: (Görüşme Yapılan Kişinin Adının Baş Harfi. Soyadı ile kişisel görüşme, Görüşme Tarihi)

Metin içerisinde alıntılanan bilgi ya da ifadelerin mektup, e-posta, telefon görüşmesi ya da yüz yüze görüşme vb. kişisel görüşmelere dayandığı durumlarda, kaynağa metin içinde atıf yapılmalı ancak kaynakça bölümünde yer verilmemelidir.

Örnek:
Ağaoğlu’nun (kişisel görüşme, 19 Mayıs 2008) belirttiği üzere …

… söylemektedir (E. Ağaoğlu ile kişisel görüşme, 19 Mayıs 2008).

· Görsel - İşitsel Materyal: Telif bilgileri metin içinde açıkça aktarılamadığı durumlarda, film, radyo ve televizyon programı, televizyon dizisi, müzik ya da ses kaydı gibi görsel-işitsel materyallere atıf vermek için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

· Film / Video: (Yapımcı Soyadı ve Yönetmen Soyadı, Yıl)
· Radyo ve TV Programı: (Yetkili Kişi Soyadı, Yıl)
Bir radyo veya televizyon programına atıf verirken eser sahibi adı olarak yapımcı veya yönetmen soyadı kullanılabilir.
· Radyo ve TV Dizisi: (Yetkili Kişi Soyadı, İlk Sezon Yayın Yılı)
Bir radyo veya televizyon dizisine atıf verirken eser sahibi adı olarak yapımcı veya yönetmen soyadı kullanılabilir. Tarih olarak dizinin yayına başladığı yıl yazılmalıdır.
· Radyo ve TV Dizisi – Belirli Bir Bölüm: (Yazar Soyadı ve Yönetmen Soyadı, Bölümün Yayınlandığı Yıl)
Bir radyo veya televizyon dizisinin belirli bir bölümüne atıf verirken eser bölüm yazarı ve yönetmeninin soyadı birlikte kullanılmalı; tarih olarak sözü geçen bölümün yayınlandığı yıl yazılmalıdır.
· Müzik Kaydı: (Sanatçı Soyadı, Kaydın Yayın Yılı, gerekli durumlarda Parça No)
· Ses Kaydı: (Konuşmacı Soyadı, Kayıt Yılı)
· Internet Ortamında Yer Alan Videolar: (Soyadı ya da Ekran Adı, Ortama Eklendiği Yıl)
YouTube vb. dijital ortamlarda yer alan ve bilimsel içeriğe sahip olmayan videolar akademik kaynak olarak kullanılamaz. Ancak araştırma nesnesi haline getirildikleri vb. özel durumlarda internet videolarına atıf vermek için eser sahibinin soyadı ve içeriğin ortama eklenme yılı parantez içinde belirtilmelidir. Açık yazar adının bulunmadığı, ekran ismi kullanılan kaynaklarda parantez içinde yazar soyadı yerine ekran ismi kullanılır. Ortama eklenme tarihinin bulunmadığı durumlarda yıl yerine “t.y.” ibaresi yazılmalıdır. Videoya erişilen web adresine ise Kaynakçada yer verilmelidir.

· Tablo, Grafik ve Şekiller: Metin içinde başka bir kaynaktan uyarlanan ya da doğrudan alıntılanan bir tablo, grafik ya da şekil kullanıldığında kaynak atfı, kullanılan materyalin altında 10 pt yazı boyutuyla yazılmalıdır. Aynı bilgiler kaynakça bölümünde yinelenmez.

· Arşiv Kaynakları: Yazar adı ya da eser başlığı bulunmayan arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir.

Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve dosya, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir.

İlk değini: ….( Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927, s. 239).

Sonraki Atıflar: …. (BCA, 1927, s. 240).

İlk değini: … (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Tapu Defteri [TD], s. 26).

Sonraki Atıflar: … (BOA, TD, s. 26).

· E-Kaynaklar:
- Yazarı belli olan e-kitap ve makalelere metin içinde atıf verilirken basılı materyaller için uygulanan ilkelere riayet edilir. Açık yazar adının bulunmadığı, ekran ismi kullanılan kaynaklarda parantez içinde yazar soyadı yerine ekran ismi kullanılır.
- Yazar adı belirtilmeyen, belli bir makale başlığı bulunmayan kaynaklarda internet sayfasının adı eser adı yerine kullanılır.
- Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının eksik olduğu e-kaynaklarda yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Metin içi gösterimde de bu kaynaklar dipnotta yer alır.

· Gazete ve Dergiler: (Soyadı, Yıl, s. No.) ya da (“Başlık”, Yıl, s. No)
Yazarı belli olan gazete ve dergi haber ya da yazılarına metin içinde atıf verilirken basılı materyaller için uygulanan ilkelere riayet edilir. Yazarın bilinmediği durumlarda yazarı bilinmeyen diğer eserler için uygulanan kurallara uyulmalı; eser adı yerine ise söz konusu haber ya da yazının başlığı kullanılmalıdır. Atıf yapılan yazının yayınlandığı süreli yayının yayınlandığı gün, ay bilgilerine ise kaynakçada yer verilmelidir.

· Derleme Kaynaklar: Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca atıf yapılan makale ya da bölümün yazar ya da yazarlarının soyadları verilir. Editör bilgisi kaynakçada yer alır.

· Çeviri Kaynaklar: Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi kaynakçada yer alır.


2. KAYNAKÇA DÜZENİ
Metin içinde alıntı ya da gönderme yapılan tüm kaynaklar Kaynakça bölümünde de yer almalı; metin içinde atfı belirtilmeyen hiçbir eser ya da materyal ise kaynakçaya yazılmamalıdır.

Kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

· Kaynakça başlığı yeni bir sayfada başlamalı ve tüm harfleri büyük ve koyu olarak ve metindeki yazı tipiyle 10 punto boyutunda verilmelidir.
· Kaynaklar yazılırken ilk satır sola yaslı, ikinci satır ise 1 cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
· Alfabetik sıralamada yazar soyadı esas alınır.
· Aynı yazar(lar)ın birden çok kaynağı var ise en eski basım yılına sahip kaynaktan başlanarak sıralanır.
· Aynı yaza(lar)rın birden fazla kaynağından biri çok yazarlı ise bu durumda çok yazarlı kaynak daha sonra verilir.
· Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynağı var ise bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içerisindeki yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılır.
· Aynı soyada sahip farklı yazarların çalışmaları var ise sıralamada isimlerinin baş harfleri dikkate alınarak sıralama yapılır.
· Yazarları bir kuruluş veya devlet dairesi gibi yerler olan kaynaklar ise onların isminin baş harflerine göre kaynakçada sıralanır.
· Kaynağın yazar ismi bulunmuyor ancak kaynak belli bir isme sahip ise bu durumda kaynağın adının baş harflerine göre sıralama gerçekleştirilir.
· Yalnızca internet adresi olan kaynaklar, erişim tarihleri ile birlikte kaynakçanın en sonunda yer alır.

Farklı türde eserlerin kaynakça bilgileri düzenlenirken aşağıdaki kurallar izlenmelidir:

1. Kitaplar

● Kitap - Tek Yazarlı

Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Örnek: Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

● Kitap - Çok Yazarlı

Soyadı 1, Adının İlk Harfi., Soyadı 2, Adının İlk Harfi. ve Soyadı 3, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Örnek: Siebert, F., Peterson, T. ve Schramm, W. (1956), Four Theories of the Press. Urbaba: University of Illinois Press.

Kitap - Tüzelkişi Yazarlı

Tüzelkişi (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

● Kitap - Çeviri

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (Çev. A. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi.

● Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. Adı Soyadı (Haz./Ed), Kitap adı içinde (ss. sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.

Örnek: Yüksel, M. (2009). Radyo ve Televizyon Hukukunun Gelişimi: 1929-1980. K. Alemdar (Ed.), Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın içinde. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

● Birden Fazla Basımı Yapılmış Eser
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (Basım Bilgisi). Yayın yeri: Yayınevi.

Örnek: Becer, E. (1999). İletişim ve Grafik Tasarım (2. Basım). Ankara: Dost Kitabevi.

2. Makaleler, Bildiriler, Diğer Basılı Yayınlar

● Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa numaraları.

Örnek: Çakır, H. (2007), Geleneksel Gazetecilik Karsısında İnternet Gazeteciliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(22), ss.123-149.

● Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı

Soyadı 1, A. ve Soyadı 2, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi adı, cilt (sayı): sayfa numaraları.

Örnek: Atay, F. ve Kalfa, C. (2008), Modern Prens’ten ‘Post-Modern Prens’e: Gramsci’nin Siyasal Parti Kuramı Üzerine. Akdeniz İktisadi ve İdari İdari Bilimler Dergisi, (15), ss. 26-49.

● Gazete Makalesi – Yazarı Belli

Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, s. sayfa numaraları.

● Gazete Makalesi – Yazarı Bilinmeyen

Makale Adı. (Gün Ay Yıl). Gazete Adı, s. sayfa numaraları.

● Bildiri - Yayımlanmış

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. (Ed.) Adı Soyadı. Kitap / Kongre / Sempozyum Adı içinde (ss. sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

● Bildiri - Yayımlanmamış

Soyadı, A. (Ay Yıl). “Bildiri Adı” [Bildiri]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

● Poster

Soyadı, A. (Ay Yıl). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

● Patent

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri: Yayınevi.

● Danışma Kaynakları - Sözlük

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Çok Yazarlı Editörlü Danışma Kaynakları: Soyadı, A. (Ed.) (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

● Danışma Kaynakları - Ansiklopedi Maddesi

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Madde Adı. Eser Adı (Basım bilgisi, Cilt no, s. Sayfa No.). Yayın Yeri: Yayınevi.

● Rapor

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor numarası). Yayın Yeri: Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş.

Örnek: Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No.2). Ankara: BAYAUM.

● Tez

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi), Üniversite ve Enstitü Adı, Yer.

Yasa ve Yönetmelikler

Resmi Gazete (Gün Ay Yıl). Yasa ve Yönetmelik Adı, Sayı.

● Görüşme

Mektup, e-ileti, telefon görüşmelerine yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Özel durumlarda bu tarz kaynaklar için ayrıca kaynak listesi düzenlenebilir.

3. Elektronik Kaynaklar

● Elektronik Kaynak - Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi. Ağ adresi/erişim tarihi.

Elektronik Kaynak - Basılı Makalenin Elektronik Sürümü

Soyadı 1, A. ve Soyadı 2, A. (Yayın Yılı). Makale Adı [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

● Elektronik Kaynak - Makale

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

Örnek: Dahan, G. S. (2009). Çizgi Altı İletişim Faaliyetlerinin Niş Pazarlardaki Önemi ve Bir Alan Çalışması, Selçuk İletişim Dergisi, 5(4), ss.36-49). http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&ano=99041_b420d02e0a25659a57ada0d4d4bc28a8&?/ Erişim: 22.12.2013

● Elektronik Kaynak - Veritabanında Makale ya da Madde

Soyadı, A. (Yayın Yıl). Makale Adı. Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları. Ağ adresi/erişim tarihi.

● Gazete Makalesi – Yazarı Bilinmeyen

Örnek: İstanbul Film Festivali'nde Sundance Rüzgârı (15 Ocak 2014). Radikal. http://www.radikal.com.tr/hayat/istanbul_film_festivalinde_sundance_ruzgari-1170990 Erişim: 18.01.2014

● Elektronik Kaynak - Rapor

Soyadı, A. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Ağ adresi/erişim tarihi.

● Elektronik Kaynak - Anonim Ağ Sayfası

Kaynağın Adı. (t.y.). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

● Elektronik Kaynak - Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Sayfa Adı. Ağ adresi/erişim tarihi.

● Elektronik Kaynak - Ağ Sitesi

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Ağ adresi/erişim tarihi.

● Elektronik Kaynak - Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi

Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı. Ağ adresi/erişim tarihi.

4. Radyo ve Televizyon Programları

● Film

Soyadı, A. (Yapımcı) ve Soyadı, A. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Film Adı [Türü].Yayın Yeri: Yayıncı.

Örnek: Amato, G. (Yapımcı) ve De Sica, V. (Yönetmen). (1948). Ladri Di Biciclette [Film/DVD]. İtalya: Saga.

● Radyo ve Televizyon Programı

Soyadı, A. (Yapımcı/Yönetmen). (Gün Ay Yıl). Program Adı [Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı.

Bir radyo veya televizyon programına atıf verirken eser sahibi adı olarak yapımcı veya yönetmen soyadı kullanılabilir. Parantez içinde yetkili kişinin görevi belirtilir.

Örnek: Güçlü, A. (Yapımcı). (11 Aralık 2013). Abbas Güçlü ile Genç Bakış [Televizyon Programı]. İstanbul: Kanal D.

● Radyo ve Televizyon Dizisi – Belirli Bir Bölüm

Soyadı, A. (Yazar) ve Soyadı, A. (Yönetmen). (Bölümün Yayın Yılı). Bölüm Adı [Türü]. A. Yapımcı Soyadı (Yapımcı), Dizi Adı içinde. Yayın Yeri: Yayıncı.

Örnek: Roddenberry, G. (Yazar) ve Taylor, J. (Yönetmen). (1968). Wink of an Eye [Televizyon Dizisi Bölümü]. F. Freiberger (Yapımcı), Star Trek içinde. ABD: NBC.

5. Müzik ve Sahne Sanatları

● Performans - Konser/ Resital

Besteci, A. Eser Başlığı. A. Yorumcu ve B. Yorumcu. Şehir: Konser Salonu (Gün Ay Yıl).

● Performans - Opera

Besteci, A. Eser Başlığı (Libretto: A. Soyad). Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu (Gün Ay Yıl).

● Performans - Bale

Koreograf, A. Eser Başlığı. Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl)

● Performans - Tiyatro

Soyadı, Adı Eser Başlığı. Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad. Şehir: Tiyatro Salonu. (Gün Ay Yıl)

● Müzik Eseri

Besteci, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Başlığı, numarası, Opus numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. (Eserin Yayımlandığı Yıl)

● Müzik Kaydı

Besteci, A. (Yayınlandığı Yıl). Eser Başlığı, numarası, Opus numarası. [A. Yorumcu, B. Yorumcu ve C. Yorumcu]. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı. (Kayıt Yılı)

6. Yo(ğ)rumsal (Plastik) Sanatlar

● Sergi - Kişisel

Sanatçı, A. Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

● Sergi - Karma

Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

● Sanat Eseri - Koleksiyon ya da Müzelerde

Sanatçı, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Adı [Eserin Türü]. Şehir, Ülke: Müze/Koleksiyon.

Sanat Eseri - Yayınlarda

Sanatçı, A. (Eserin Tamamlandığı Yıl). Eser Adı [Eserin Türü]. A. Yazar. Yayın Adı (sayfa). Yayın Yeri: Yayınevi. (Eserin Yayınlandığı Yıl).

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi’nin kısa adı KİLAD’dır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, hakemli, akademik bir dergidir. 

KİLAD, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics - COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.
Dergiye, yayınlanması için gönderilen çalışmalar, KİLAD yazım kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmelidir.
KİLAD, yazarlar tarafından Türkçe olarak gönderilen makalelerin çift kör hakem sürecinden geçirilerek yayınlandığı bilimsel, akademik bir dergidir. Dergide ağırlıklı olarak özgün içerikli ve güncel bulgular sunan makalelere yer verilmektedir. Makaleler dışında kitap eleştirileri, alana katkı sağlayacak çeviriler de dergide sınırlı sayıda yer alabilmektedir. Editörler gerekli gördükleri durumlarda makaleleri üçüncü bir hakeme gönderebilirler.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde (kongre ve sempozyumlarda sunulan ve tam metin yayınlanmış bildiriler, kitap bölümleri vb. dahil olmak üzere) yayınlanmamış veya değerlendirme süreci içerisinde değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konudaki etik ihlal veya sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Başka bir yerde yayınlanması amacıyla başvuru yapıldığının, aynısının ya da benzerinin başka bir dergide yayımlanmış olduğunun tespiti halinde makale değerlendirme sürecinden çıkarılır. Kongre, sempozyum veya bir toplantıda tebliğ/bildiri olarak sunulmuş ancak tam metin olarak yayınlanmamış çalışmalar ve tezden üretilmiş makaleler KİLAD’da yer alabilir. Ancak, bildiri olarak sunulan ve daha sonra makale formatına uygun hazırlanmış olan çalışmalar ile tezden üretilmiş makalelerde bu durum ilk sayfada belirtilmelidir.
KİLAD’a gönderilen ve editörler tarafından akademik bilimsel niteliğe sahip olmadığına karar verilen makaleler hakem sürecine tabi tutulmadan editörler tarafından reddedilebilir. Aynı zamanda dergi editör ve yardımcıları, hakemlerin içeriğe uygun olmayan veya bilimsel nitelik taşımayan değerlendirmelerini iptal etme ve yazarla paylaşmama hakkını saklı tutar. 
KİLAD, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez sadece online olarak yayınlanır.
KİLAD’ın imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıdır.
Dergi hiçbir aşamada ücret talep etmez.
Dergiye gönderilen çalışmaların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri" formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, orcid numaralarını, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, KİLAD’a aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.

Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak birinci yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar editör kararıyla da yayınlanabilir.

Yayınlanmak üzere KİLAD’a gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra makaleler biçimsel olarak teknik hakem tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur. Derginin yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmesi için yazara/lara geri gönderilir. Bu süreci tamamlayan makaleler hakem incelemesine gönderilir ve hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.

Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait herhangi bir bilgiye yer verilmez. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenir.

Yüksek lisans ve Doktora tezlerinden üretilen çalışmaların yayınlanmasında ilgili çalışmanın daha önce bir jüriden geçmiş olması nedeniyle dergi yayım kapsamı ve yazım kurulları gereğince editörlük tarafından yapılan inceleme sonrası uygun görüldüğünde hakeme önerilmeksizin yayınlanabilir.

Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için özgeçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir. 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD’a gönderilen tüm makaleler, yayınlanmadan önce yazar tarafından IThenticate (http://www.ithenticate.com/), Turnitin (https://www.turnitin.com/) benzeri intihal yazılım programları ile taranmalıdır. Benzerlik raporları dergiye makale gönderme aşamasında, yazar tarafından sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir. Raporlar, kaynakça dahil edilmeden alınmalıdır.

Dergimizde yayımlanan makaleler için, yazara herhangi bir ücret ödenmemekte ya da yazardan ücret talep edilmemektedir. Dergimiz ücretsiz erişime açıktır.