Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi’nin kısa adı KİLAD’dır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan, hakemli, akademik bir dergidir. 

KİLAD, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics - COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.
Dergiye, yayınlanması için gönderilen çalışmalar, KİLAD yazım kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

KİLAD, yazarlar tarafından Türkçe olarak gönderilen makalelerin çift kör hakem sürecinden geçirilerek yayımlandığı bilimsel, akademik bir dergidir. Dergide ağırlıklı olarak özgün içerikli ve güncel bulgular sunan makalelere yer verilmektedir. Editörler gerekli gördükleri durumlarda makaleleri üçüncü bir hakeme gönderebilirler.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde (kongre ve sempozyumlarda sunulan ve tam metin yayınlanmış bildiriler, kitap bölümleri vb. dâhil olmak üzere) yayımlanmamış veya değerlendirme süreci içerisinde değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konudaki etik ihlal veya sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Başka bir yerde yayımlanması amacıyla başvuru yapıldığının, aynısının ya da benzerinin başka bir dergide yayımlanmış olduğunun tespiti halinde makale değerlendirme sürecinden çıkarılır. Kongre, sempozyum veya bir toplantıda tebliğ/bildiri olarak sunulmuş ancak tam metin olarak yayımlanmamış çalışmalar ve tezden üretilmiş makaleler KİLAD’da yer alabilir. Ancak, bildiri olarak sunulan ve daha sonra makale formatına uygun hazırlanmış olan çalışmalar ile tezden üretilmiş makalelerde bu durum Yazar Beyan Formu'nda belirtilmelidir.
KİLAD’a gönderilen ve editörler tarafından akademik bilimsel niteliğe sahip olmadığına karar verilen makaleler hakem sürecine tabi tutulmadan editörler tarafından reddedilebilir. Aynı zamanda dergi editör ve yardımcıları, hakemlerin içeriğe uygun olmayan veya bilimsel nitelik taşımayan değerlendirmelerini iptal etme ve yazarla paylaşmama hakkını saklı tutar. 

KİLAD, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez sadece online olarak yayınlanır.
KİLAD’ın imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıdır.

Dergi hiçbir aşamada ücret talep etmez.

Dergiye gönderilen çalışmaların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar Beyan Formu"nun doldurulup imzalanarak PDF şeklinde yüklenmesi gerekir. 

Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, KİLAD’a aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.

Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçlar online olarak birinci yazara bildirilir. 

Yayımlanmak üzere KİLAD’a gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra makaleler biçimsel olarak teknik hakem tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur. Derginin yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmesi için yazara/lara geri gönderilir. Bu süreci tamamlayan makaleler hakem incelemesine gönderilir ve hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayımlanır.

Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle hakemlere gönderilecek makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait herhangi bir bilgiye yer verilmez. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenir.

Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için öz geçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir. 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD’a gönderilen tüm makaleler, yayımlanmadan önce yazar tarafından IThenticate (http://www.ithenticate.com/), Turnitin (https://www.turnitin.com/) benzeri intihal yazılım programları ile taranmalıdır. Benzerlik raporları dergiye makale gönderme aşamasında, yazar tarafından sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir. Raporlar, kaynakça dâhil edilmeden alınmalıdır.