Yazım Kuralları

Kitap Değerlendirme Yazım Kuralları

Kitap değerlendirme yazıları, 1000-1500 kelime aralığında yazılmalıdır. Kitap değerlendirme yazıları kitabın yazılma amacını, kitaptan çıkan ana fikri, kitabın güçlü ve zayıf yönlerini, kitaptan çıkan sonuçları, yazarın odaklandığı konu başlıklarını, yeni bir kuram, teori veya yaklaşım sunup sunmadığını, kitabın literatürdeki diğer kaynaklarla ilişkisini ve değerlendirenin yorumlarını ve önerilerini içermelidir.  Dergiye gönderilen kitap değerlendirmelerin değerlendirmeye alınabilmesi için KİLAD Kitap Değerlendirme Şablonu üzerinden düzenlenmesi ve dergide belirtilen akademik yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Makale Yazım Kuralları

• Derginin yayın dili Türkçedir.
• Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için KİLAD Makale Şablonu üzerinden düzenlenmesi ve dergide belirtilen akademik yazım kurallarına uyulması gerekmektedir. Şablon kullanılmadan ve/veya aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmeden gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmadan ön değerlendirme aşamasında düzeltilmesi için yazara iade edilir.
• Makalelerin toplam kelime sayısının 5.000-10.000 aralığında (kaynaklar hariç) olması tavsiye edilir.
• Makaledeki tüm yazılar (tablo içi metinler dâhil) Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
• KİLAD Makale Şablonu indirildikten sonra metinler şablonun ilgili kısımlarına şablon ayarlarında hiçbir değişiklik yapılmadan uyarlanmalıdır. 

• Şablon içinde makalenin ilk sayfasındaki gri alana yazar tarafından sadece aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır (0-0 nk tek satır aralığıyla):
- Makalenin türü yerine Araştırma Makalesi, Derleme Makale vb. (10 punto, ilk harfleri büyük, sola yaslı ve altı çizili)
- Türkçe başlık (13 punto, kalın, ilk harfleri büyük ve ortalı)
- İngilizce başlık (11 punto, eğik, ilk harfleri büyük ortalı)

•  Makalelerin değerlendirme süreci kör hakem yöntemiyle yürütüleceğinden makale içinde yazar(lar)ı açığa çıkaracak nitelikte herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Yazar(lar)a ait bilgiler, hakem değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından makale kabul edildiği takdirde eklenecektir. 

• Makalenin ilk sayfasında gri alanın altında sırasıyla (10 punto, 6-6 nk, tek satır aralığı):
- “Öz” (kalın, ortalı)
- Türkçe Öz Metni (girintisiz tek paragraf iki yana yaslı, 150-200 kelime aralığında, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuç bilgilerini içermelidir)
- “Anahtar Kelimeler:” ifadesi (1,25 cm girintili, kalın, eğik, iki yana yaslı,), en az 3 en fazla 5 anahtar kelime (ilk harfleri özel isim değilse küçük olmalı)
- “Abstract” (kalın, ortalı)
- İngilizce Abstract Metni (girintisiz tek paragraf iki yana yaslı, 150-200 kelime aralığında, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuç bilgilerini içermelidir)
- “Keywords” ifadesi (1,25 cm girintili, kalın, eğik, iki yana yaslı,), en az 3 en fazla 5 İngilizce keywords (ilk harfleri özel isim değilse küçük olmalı)

• Başlıklar: Metin bir plan dâhilinde hazırlanmalı; Giriş, Sonuç, Kaynaklar başlıkları dışında ana metindeki tüm başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. Giriş başlığı, Sonuç başlığı ve tüm derecelerdeki diğer başlıklar 12 punto, kalın, sola yaslı ve ilk harfleri büyük, 12-6 nk yazılmalıdır. Kaynaklar başlığı ise yeni bir sayfada başlamalı; 12 punto, kalın, ortalı ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Şablondaki sayfa yapısı ayarları şu şekilde korunmalıdır: Sayfa boyutu: A4, kenar boşlukları: üst: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, sağ: 2,5 cm, alt üst bilgisi ayarları: üstten üst bilgi: 1,25 cm, alttan üst bilgi: 0,3 cm, metin gövdeleri: 12 punto, paragraf aralığı 6-6 nk, tek satır aralığı, paragraflarda ilk satır girintisi 1,25 cm. olmalıdır. Kaynaklar listesi ise sola yaslı ve ilk satır 1,25 cm asılı olmalıdır.
• Makale içindeki tablolara ait başlıklar tablonun ilk satırında “Tablo” ile numarası (10 punto, kalın), ikinci satırında Tablo Başlığı (10 punto, eğik) her sözcüğün ilk harfi büyük ve sola hizalı olarak yazılmalıdır. Tablo içindeki metinler 10 punto (gerektiğinde en az 8 puntoya düşürülebilir) yazılmalıdır. Tablolar sırayla numaralandırılmalı, sayfa içinde sola hizalı konumda ve yazım alanı içinde olmalıdır. Örnek tablo gösterimleri Şablon içinde verilmiştir.
• Makale içinde tabloların haricindeki tüm görseller (resim, şekil, grafik, fotoğraf vb.) şekiller kapsamına girmektedir. Şekillere ait başlıklar şekil çizim alanının ilk satırında “Şekil” ile numarası (10 punto, düz, kalın) ve ikinci satırında Şekil başlığı (10 punto, eğik) her sözcüğün ilk harfi büyük ve sola hizalı yazılmalıdır. Şekillerin kaynakları şekil alanının hemen altında verilmelidir. Şekiller sırayla numaralandırılmalı, sayfa içinde sola hizalı konumda ve yazım alanı içinde olmalıdır. Örnek şekil gösterimleri Şablon içinde verilmiştir.
• Makalede dipnotlar sadece açıklama için kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulduğu takdirde dipnotlar sayfa altında Times New Roman 9 punto, iki yana yaslı, 0-0 nk tek satır aralığında yazılmalıdır. 

• KİLAD’a gönderilecek makalelerin yazım ve noktalamasında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. Bazı temel kurallar için bakınız:

***

Metin İçi Atıf ve Kaynak Gösterim Kuralları
• KİLAD, makalede kullanılan kaynakların gösteriminde APA 7 Stilinin (APA Style 7th Edition) Metin içi Atıflar (In-Text Citations) ve Kaynaklar (References) kurallarını dikkate almaktadır. APA 7 Kaynak gösterim sistemine ilişkin detaylı bilgiler ve örnekler için bakınız:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. bs.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

• KİLAD, kaynak gösteriminde APA 7 sistemini esas alırken bazı etiketlerin Türkçeye uyarlanmış hâlinin kullanılmasını tercih etmiştir. Örneğin, İngilizcede kullanılan “& / and, n.d., et al, p., pp., ed., Eds., Trans., unpublished, in” gibi etiketlerin yerine sırasıyla “ve, t.y., vd./ ve diğerleri, s., ss., bs., Ed., Çev., yayımlanmamış, içinde” etiketleri kullanılmalıdır. Yine Türkçeye uygun olarak gün ve ay içeren tarihlerde önce gün, sonra ay yazılmalıdır. Birden fazla sayıda baskısı yapılmış olan eserlerde baskı sayısı ibaresi olan “2nd ed.” Türkçeye “2. bs.” şeklinde çevrilmelidir.

- İngilizce APA 7 formatında bir yazarın önadının ilk harflerini diğer yazar isminden ayırmak için virgül işareti ve son yazar isminden önce virgülden sonra “&” işareti kullanılmaktadır. Ör: Yazar, A. A., & Yazar, B. B.
Ancak KİLAD’ın tercih ettiği APA’nın Türkçeye uyarlanmış formatında “ve” sözcüğünden önce virgül konulmamalıdır. Ör: Yazar, A. A. ve Yazar, B. B.
- İngilizce APA 7 formatında İngilizce dışında yabancı dillerdeki kaynakların İngilizce çevirisi de parantez içinde yazılmaktadır. KİLAD’a gönderilen makalelerde ise Kaynaklar içinde yabancı dildeki kaynak isimlerinin Türkçeye çevrilmesine gerek yoktur. 

• Metin içinde atıfta bulunulan her çalışma kaynaklar listesinde yer almalı ve kaynaklar listesindeki her çalışmaya da metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Arşivlenemeyen ve başkalarınca yeniden ulaşılması mümkün olmayan kişisel iletişimler, metin içinde genel olarak bahsedilen web sitesi, süreli yayınlar ya da yazılım ve uygulamalar, araştırma katılımcılarından yapılan alıntılamalar bu kuralın dışındadır.

• Bir kaynağın metin içi atfında gösterilen yılı ile kaynaklar listesinde yazan yılı aynı olmalıdır. Kaynak listesindeki tarih gösterimi gün ve ay gibi daha ayrıntılı bilgileri içerse bile metin içi atıfta sadece yıl bilgisi yer almalıdır.

• Yayımlanma tarihi belli olmayan eserler için metin içi atıfta yıl yazılması gereken yerde “t.y.” (tarih yok) ibaresi kullanılmalıdır. 

• Metin içinde geçen makale isimleri ve kitap bölümü isimleri tırnak içinde ve başlık düzeninde (“ve”, “ile”, “ya”, “veya”, “yahut”, “ki”, “da”, “de” sözleri ve soru ekleri haricindeki her sözcüğün ilk harfi büyük olarak) yazılmalıdır. 

• Metin içinde geçen kitap, rapor, dergi, gazete, tez, film, televizyon dizisi isimleri eğik ve başlık düzeninde (“ve”, “ile”, “ya”, “veya”, “yahut”, “ki”, “da”, “de” sözleri ve soru ekleri haricindeki her sözcüğün ilk harfi büyük olarak) yazılmalıdır.

Metin içinde atıflar iki şekilde yapılabilir:

a) Parantez içinde atıf: Yazar soyadı cümle içinde belirtilmez. Yazarın soyadı ve eserin basım yılı parantez içinde virgüllerle ayrılarak verilir
Örnek: … iletişim biçimlerini belirlemektedir (Dökmen, 1999).

• Tek parantez içinde farklı yazarlara ait birden fazla esere parantez içinde atıfta bulunulurken, yazar soyadları alfabetik sıralı olarak ve her yazar, yıl gösteriminin ardından noktalı virgül ile ayrılarak gösterilir.
Örnek: (Abisel, 1995; Mutlu, 2010; Yaylagül, 2010)
Örnek: Ürün kavramı sadece fiziki objelerle sınırlı değildir, bir ihtiyacı giderme yeteneğine sahip her şey bir üründür. Daha geniş bir ifade ile, ürün tanımı her türlü mamuller, hizmetler, deneyimler, kişiler, yerler (mekânlar), örgütler, bilgi ve fikirleri de kapsar (Kotler ve Armstrong, 2001, s. 6; Tek, 1999, s. 340).

• Tek parantez içinde aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılması gerektiğinde yazar soyadı bir kez yazıldıktan sonra kaynaklar basım yılı sırasına göre verilmelidir.
Örnek: (Oskay, 1992, 1993, 1994, 2004)

b) Cümle anlatısında atıf: Yazar soyadı cümle içinde belirtilir, hemen ardından parantez içinde yıl verilir.
Örnek: Dökmen (1999) iletişim biçimlerini belirleyen unsurları…
Örnek: Adaklı (2006), neo-liberal ekonomi politikalarının daha görünür hâle geldiği 1980’lerden itibaren Türk basın sektörünün mülkiyet ve kontrol ilişkilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeker.

• Nadiren yazar ve yıl bilgisinin ikisi de cümle anlatısı içinde görülebilir. Bu durumda parantez kullanılmaz.
Örnek: Konuyla ilgili olarak Dökmen’in 1999 yılında gerçekleştirdiği çalışma örnek gösterilebilir.

• Farklı yazarlara ait birden fazla esere cümle anlatısı içinde atıfta bulunurken isme veya yıla göre sıralama yapılmasına gerek yoktur.
Örnek: Öztürk (2018), Çalışkan (2012, 2017) ve Kaya (2019) medya kullanımlarının…

• Çevrilmiş ve/veya yeniden basılmış eserlere yapılan metin içi atıflarda orijinal eserin yayımlanma yılı ile çeviri ve/veya yeniden basım olan eserin yayımlanma yılı olmak üzere iki farklı yıl belirtilmelidir. Yıllar, eski olan önce yazılarak eğik çizgi ile ayrılmalıdır.
Örnek: (Piaget, 1966/2000)

Metin İçi Atıf Örnekleri

Yazar TürüParantez İçinde AtıfCümle Anlatısında Atıf
Tek yazarlı eser:(Chomsky, 2006)Chomsky (2006)
İki yazarlı eser:(Ryan ve Kellner, 1997)Ryan ve Kellner (1997)
Üç veya daha fazla yazarlı eser:(Livingstone vd., 2012)Livingstone ve diğerleri (2012)


Kısaltması olan tüzel kişi (Grup yazar)

Parantez içinde ilk atıf:
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2000)
Cümle anlatısında ilk atıf: 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2000)
Parantez içinde sonraki atıf: 
(TÜBİTAK, 2000)
Cümle anlatısında sonraki atıf:    
TÜBİTAK (2000)


Uyarı: APA 7 ile getirilen yeni kural gereği, metin içi atıflarda (ilk atıf dâhil) üç ve daha fazla yazarlı bir esere atıf yapıldığında ilk yazarın soyadı verildikten sonra parantez içinde “vd.”, cümle içinde ise “ve diğerleri” ifadesi yazılır.

Ancak bir makalede, aynı yılda yayımlanmış üç ve daha fazla yazarlı eserlerin ilk yazarı aynı ise farklı isme gelinceye dek yazar(lar)ın soyadı da belirtilir.

Örnek: Makalede yayımlanma yılları ve ilk yazar soyadları aynı, üçten fazla yazarlı şu iki kaynağa atıf yapılması gerektiğinde:
Eser 1: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin (2023)
Eser 2: Yılmaz, Yıldız, Yıldırım, Öztürk (2023)

Her iki eser de Yılmaz ve diğerleri (2023) şeklinde kısaltıldığında belirsizlik olacak, kaynaklar birbirine karışacaktır. Bu belirsizliği önlemek için farklı isme gelinceye kadar yazar ismi yazılır, geriye birden fazla yazar kalıyorsa "vd." / “ve diğerleri”, tek isim kalıyorsa “ve” eklenir.
Eser 1 için atıf: Yılmaz, Kaya ve diğerleri (2023)
Eser 2 için atıf: Yılmaz, Yıldız ve diğerleri (2023)

Tarihleri aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserlerin sadece son yazarı farklı olduğunda her atıfta tüm isimler belirtilmelidir.

Aynı Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Eserleri:
Aynı yazara ya da yazarlara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf verilmesi gereken durumlarda yayımlanma yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.
Örnek: (Aydın ve Özdemir, 2022a) Aydın ve Özdemir (2022b)
Örnek: (Arslan, t.y.-a, t.y.-b)

Soyadları Aynı İki Yazarın Eserleri:
Birden fazla eserin ilk yazarları aynı soyadını paylaşıyor ancak önadlarının ilk harfleri farklıysa eserlerin yayımlanma tarihleri farklı olduğunda bile, her bir eser için ilk yazarların ön adlarının baş harfleri de belirtilmelidir.
Örnek: (A. Bora, 2005; T. Bora, 2011)
Tek bir eserde birden fazla yazar aynı soyadını paylaşıyorsa metin içi alıntıda önadların baş harflerini yazmaya gerek yoktur.
Örnek: (Doğan ve Doğan, 2006)

Tüzel Kişi (Grup Yazarlar) Tarafından Yazılmış Eser:
Kurumlar, kuruluşlar, dernekler, sivil toplum örgütleri, şirketler, çalışma grupları vb. tarafından yayımlanmış, yazarları kişi olarak belirtilmemiş eserlere atıf yapıldığında grup yazarın adı kısaltılabilir. Grup yazarın adının kısaltılması bir zorunluluk değildir ama kısaltma tanınmışsa ve makalede en az üç kez geçecekse kısaltma kullanılabilir. Grup yazara ilk atıfta tam adı ve hemen yanında kısaltılmış adı verilir. Sonraki tüm atıflarda kurumun yalnızca kısaltmasına yer verilir.

Grup yazara ilk atıf, cümle anlatısı içindeyse uzun isimden sonra parantez içinde yapılacaksa kısaltma ve yıl verilir.
Örnek: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2002) raporunda…
Grup yazar ilk olarak parantez içi atıfta yer alıyorsa uzun isimden sonra köşeli parantez içinde kısaltması yazılır.
Örnek: (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2002)

Uyarı: Kaynaklar listesinde grup yazar adı kısaltılmaz, metin içi atıfta sunulduğu tam adıyla yazılır. 

• Yazarı Bilinmeyen Eser: 
Yazarı belirtilmemiş bir kaynağa metin içi atıf yapılırken, parantez içinde eserin adı ve yayımlanma yılı yazılır. Eserin adı kaynaklar listesinde yazar adı konumuna geçer.  Eser, tek başına bir bütün olan eser türündeyse  metin içi alıntıda eğik olarak yazılır. Eser, daha büyük bir bütünün parçası olan eser kategorisindeyse metin içi atıfta tırnak işareti içinde gösterilir. Bu eser adları kaynaklar listesinde tümce düzeninde gösterilse bile , metin içinde başlık düzeninde yazılmalıdır. Eser adı çok uzunsa kısaltılarak yazılmalıdır. Eserin adı açıkça “Anonim” olarak yazılı ise yazar adı Anonim olarak kabul edilir.
Örnek: Yazarı bilinmeyen kitap: (Kitap Adı, Yıl)
Örnek: Yazarı bilinmeyen dergi makalesi: (“Makalenin Adı”, Yıl)
Örnek: Yazarı “Anonim” olan eser: (Anonim, 2017)
Web Sitesi, Uygulama ve Yazılımlara Genel Atıflar:
Bir web sitesinden, istatistik programından yazılım veya mobil uygulamadan detaylı bir bilgi belirtilmeksizin, genel olarak bahsedilmesi durumunda, bunların metin içinde atfına veya kaynaklar listesine eklenmesine gerek yoktur. Web sitesinin adı metin içinde verilir ve URL'si parantez içinde eklenir. Örneğin, anket oluşturmak için kullanılan bir web sitesinden metin içinde şu şekilde bahsedilir:
Araştırma anketi Qualtrics (https://www.qualtrics.com) kullanılarak oluşturulmuştur.
Benzer şekilde uygulama veya program isminden bahsediliyorsa, biliniyorsa kullanılan versiyonunun yazılması yeterlidir:
Araştırma verileri, IBM SPSS Statistics (25. Sürüm) ile analiz edilmiştir.

Dolaylı (Yorumlayıcı / Açıklayıcı) Aktarım:
Dolaylı (yorumlayıcı / açıklayıcı) aktarım, başka bir çalışmada yer alan fikirlerin kendi kelimelerimizle dolaylı biçimde tekrar ifade edilmesini belirtir. Yazarların bir veya daha fazla kaynaktan gelen bilgileri özetlemesine ve sentezlemesine olanak sağlaması açısından doğrudan alıntı yerine tercih edilmesi gereken bir atıf biçimidir. Yorumlayıcı aktarım metin içinde kaynaklara parantez içi veya cümle anlatısı içinde atıf yapılırken kullanılabilir. Bu şekilde dolaylı olarak atıfta bulunulduğunda kaynağın sayfa veya paragraf numarasının verilmesi zorunlu olmasa da, yazar ve yıl bilgisine ek olarak sayfa bilgisinin de verilmesi, okuyucuların özellikle uzun ve kapsamlı bir kaynak içinde (örneğin bir kitap içinde) ilgili yeri bulmalarına yardımcı olması bakımından yararlı olacaktır.
Örnek: Kotler’e (2003) göre reklamın; bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve pekiştirmek şeklinde sıralanabilecek dört temel amacı bulunmaktadır (s. 590).

Dolaylı Uzun Aktarımlar:
• Dolaylı aktarımlar bir paragraf içinde birkaç cümle boyunca devam edebilir. İlk değinide aktarılan esere yazar ve yıl bilgileri verilerek atıfta bulunulur. Sonrasında yazının bağlamı aynı eserden alıntı yapılmaya devam edildiğini açıkça ortaya koyduğu sürece atıf tekrarlanmak zorunda değildir. Kural olarak metin içinde geçen her atıfta yazar ve yıl bilgisine yer verilmesi gerekse de, tek bir paragraf içinde aynı esere birden fazla cümle anlatısı atfı yapıldığı durumlarda tekrar edilen cümle anlatısı atıflarındaki yıl bilgisi çıkarılabilir.
Örnek:
Akbulut (2014), Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında sinemaya gitme deneyimini inceleyen ve etno-tarihsel desende ilerleyen bir seyir deneyimi araştırmasıyla sinema seyrinin toplumsal, kültürel ve politik doğasını betimlemiştir. Söz konusu dönemde yaşamış sinema seyircilerinden elde ettiği sözlü tarih anlatılarını tematik olarak analiz eden Akbulut, bu anlatılarda sinemanın toplumsal yaşamdaki yerine ilişkin üretilen mitleri ortaya çıkarmıştır.
• Aynı paragraftaki ikinci atıf aynı yazarın farklı bir eserine yapıldığında, araya başka bir yazarın atfı girdiğinde veya aynı esere parantez içi atıf verildiğinde ise yazar ve yıl bilgisi tekrar yazılmalıdır. Dolaylı aktarım yeni bir paragrafta devam ediyorsa, dolaylı aktarım birden fazla kaynağa atıfta bulunuyorsa veya kaynaklar arasında geçiş yapıyorsa kaynakların net olması için tüm bilgilerin tekrar yazılması gerekir. 

Örnek:
Oyun terapistleri; duygusal tükenme veya başkalarıyla empati kurma becerisinin azalması (Elwood vd., 2011; Figley, 2002), kişisel ilişkilerde bozulma (Elwood vd., 2011; Robinson-Keilig, 2014), işten duyulan memnuniyetin azalması (Elwood vd., 2011), belirli durumlardan kaçınma (Figley, 2002; O'Halloran ve Unton, 2000) ve çaresizlik duyguları veya düşünceleri (Elwood vd., 2011; Figley, 2002; O'Halloran ve Unton, 2000) de dâhil olmak üzere pek çok sağlık sorunu yaşayabilirler.

Yukarıdaki cümlede birden fazla noktayı desteklemek için birden fazla esere atıfta bulunulmuştur. Hangi kaynakta hangi sonuca ulaşıldığının okuyuculara net olarak belirtilmesi gerektiğinden atıfların tekrarlanması gereklidir. Tüm bulgular aynı kaynağa sahip olsaydı, atıfları tekrarlamak gerekmezdi.

Doğrudan Alıntılar:

Başka bir kaynakta yer alan bir tanım ya da bir yazarın özlü veya akılda kalıcı bir şekilde söylediği bir söz / cümle değiştirilmeden, olduğu gibi alındığında doğrudan alıntı yapılır. Doğrudan alıntı şeklinde metin içi atıf yapılırken her zaman yazar, yıl ve sayfa numarası verilir. Tek bir sayfa için “s.” (örneğin, s. 25), birden fazla sayfa için de sayfa aralıkları tire ile ayrılarak “ss.” kısaltması (örneğin, ss. 34-38) kullanılır. Sayfalar kesintiliyse, sayfa numaraları arasında virgül kullanılır (örneğin, ss. 67, 72)
Doğrudan alıntılar orijinal kaynaktan olduğu gibi alınmalı; alıntı, orijinal kaynağın ifadesi, yazımı ve noktalama işaretleriyle birebir aynı olmalıdır. Alıntıdaki bazı ifadeler çıkarıldığında, eklendiğinde veya vurgulanmak amacıyla eğik yazıldığında bu tür değişiklikler açıkça belirtilmelidir. Bir alıntı içindeki sözcükler atlandığında (örneğin cümleyi kısaltmak veya iki cümleyi bağlamak için) üç nokta (öncesinde ve sonrasında boşluk bırakarak) kullanılır. Orijinal kaynak üç nokta içermediği sürece herhangi bir alıntının başında veya sonunda üç nokta kullanılmaz. Alıntıya eklenen açıklama ifadesi köşeli parantez içinde gösterilir. Alıntıda vurgulanmak istenilen ifade eğik olarak yazılır ve hemen ardından köşeli parantez içinde [vurgu eklenmiştir] ifadesi eklenir. Doğrudan kısa alıntı yapılacak metnin içinde ayrıca çift tırnak işaretiyle gösterilen ifade bulunuyorsa içteki çift tırnak işaretleri tek tırnak olarak değiştirilir, bu değişikliği belirtmeye gerek yoktur. Doğrudan blok halinde verilen uzun alıntıların içinde tek tırnak işaretleri var ise bunlar da çift tırnak işaretine dönüştürülür, değişikliği belirtmeye gerek yoktur.

Doğrudan Kısa Alıntılar (40 Sözcükten Az Alıntılar):
İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan bir alıntı 40 sözcüğü geçmiyorsa kısa alıntı olarak değerlendirilir. Kısa alıntılar metin içinde çift tırnak işareti içine alınır ve her zaman alıntıyla aynı cümle içinde tam bir atıf bilgisi eklenir.

• Parantez içi alıntı ya alıntıdan hemen sonra ya da cümlenin sonuna yerleştirilir.
Örnek: “Günlük yaşamda gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanlar, anlam yaratma ve paylaşmada çoğu kez bilincinde olmaksızın, ama kaçınılmaz olarak sürekli kullanılırlar” (Zıllıoğlu, 2007, s. 159).

• Cümle anlatısında atıf yapılırken yazar ve yıl cümleye eklenir ve ardından sayfa numarası (veya diğer konum bilgileri) alıntıdan sonra parantez içine yerleştirilir.
Örnek: Biebel ve diğerleri (2018), "psikiyatrik engeli olan öğrencilerin sesini destekli eğitim hizmetlerine dahil etmenin erişimi, katılımı ve kalıcılığı artırabileceğini" (s. 299) belirtmiştir.

Doğrudan Uzun Alıntılar: 40 sözcüğü geçen doğrudan alıntılar blok alıntı olarak değerlendirilir, tırnak işareti kullanılmaz. Blok alıntılar yeni bir paragraf olarak, tüm blok soldan 1,25 cm içerden başlanarak verilir, öncesinde ve sonrasında fazladan satır boşluğu bırakılmaz. Alıntının içinde ek paragraflar varsa sonraki her paragrafın ilk satırı 1,25 cm daha girintilenir.
a) Doğrudan uzun alıntı yapılırken, yazar ve yıl bilgisi alıntıdan sonra parantez içi atıf ile verilirse, alıntının son noktalama işaretinden sonra parantez içinde yazar, yıl ve sayfa numarası yazılır. Parantezden sonra nokta konulmaz.
Örnek:

Durumun gerçek doğasını tam olarak görebilmek için kişinin diğerleri hakkında konuyla alakalı toplumsal verileri bilmesi gerekir. Aynı zamanda kişinin diğerlerinin etkileşim sırasındaki faaliyetlerinin gerçek sonucunu veya nihai ürününü ve bunun yanı sıra o kişilerin kendisiyle ilgili en içten duygularını bilmesi gerekir. Ne ki bu kadar eksiksiz bilgi sahibi olmak pek ender mümkün olur; bu bilginin yokluğunda, kişi tahminde bulunabilmek için işaretler, jestler, ipuçları, manidar hareketler, statü simgeleri gibi başka şeylere başvurur. (Goffman, 1959, s. 232)

b) Doğrudan uzun alıntı yapılırken, yazar ve yıl bilgisi alıntıdan önce cümle anlatısı içinde verilirse, alıntının son noktalamasından sonra parantez içinde sadece sayfa numarası yazılır. Parantezden sonra nokta konulmaz.

Örnek:
Goffman (1959) toplumsal etkileşimlerin temelindeki unsurları şöyle açıklar:

Bütün toplumsal etkileşimlerin altında temel bir diyalektik var gibi görünüyor. Bir kimse başkalarının bulunduğu bir ortama girdiğinde, durumla ilgili gerçekleri keşfetmek isteyecektir. Bu bilgiye sahip olması halinde neler olacağını bilip ona göre hazırlanabilir ve mevcut kişilere hak ettikleri değeri verirken kendi çıkarlarını göz önünde bulundurabilir. (s. 232)

Sayfa Numarası Bulunmayan Yazılı Eserlerden Doğrudan Alıntı:
Sayfa numarası olmayan yazılı kaynaklardan (örneğin web siteleri ve sayfaları, bazı elektronik kitaplar) doğrudan alıntı yapıldığında okuyuculara alıntılanan kısmın yerini başka bir yoldan bulmaları sağlanır.
Bu durumda sayfa numarası yazılması gereken yere bir başlık ya da bölüm adı ve/veya paragraf numarası “para. 1” şeklinde yazılır. Tam başlık veya bölüm adı çok uzunsa tırnak içinde kısaltılarak verilebilir.

Görsel-İşitsel Eserlerden Doğrudan Alıntı:
Görsel-işitsel bir kaynaktan (film, televizyon programı, radyo yayını, müzik kaydı, sesli kitap, YouTube videosu vb.) doğrudan alıntı yapıldığında, sayfa numarası yerine alıntının başladığı anı gösteren bir zaman damgası verilir. Zaman damgası saat:dakika:saniye formatında olduğunda, örneğin 1:40:15 şeklinde bir gösterimde bir filmin 1. saat 40. Dakika 15. saniyesine işaret etmektedir ve istediğimiz alıntı burada başlamaktadır. Dakika:saniye formatında, örneğin 22:34 şeklinde bir gösterim videonun 22. dakika 34. saniyesine işaret ederken, bir dakikadan daha kısa bir video için 0:37 gösterimi 39. saniyeye işaret etmektedir.
Bir videoda yer alan kişilerin sözlerine atıfta bulunmak için metin içinde ilgili kişi(ler)in adı cümle içinde verilir ve ardından video için parantez içi atıf eklenir.
Örnek: Eşref Şefik Atabey, Türkiye’de ilk radyo yayınının yapılma sürecini anlatırken radyo yerine telsiz telefon denilmesinin sebebini şöyle açıklar: “Telsiz telefon dediğimizin sebebini de söyleyeyim. Düşündük düşündük, radyo desek anlaşılmayacak, belki abone bulamayacağız, telsiz telefon dedik” (TRT Arşiv, 2021, 1:21).

Araştırma katılımcılarından yapılan alıntılar:
Araştırmanın bir parçası olarak görüşülen katılımcılardan yapılan alıntılar, yayımlanmış eserlerden yapılan alıntılardan farklı değerlendirilir. Araştırma katılımcılarından alıntı yapılırken diğer alıntılarda kullanılan biçimlendirmenin aynısı kullanılır: Metin içinde alıntı 40 kelimeden az ise çift tırnak içinde verilir, 40 kelime veya daha fazla ise blok alıntı olarak sunulur. Diğer alıntılardan farklı olarak ise araştırma katılımcılarından yapılan alıntılar özgün araştırmanın bir parçası olduğundan bunlar kaynaklar listesinde gösterilmez veya kişisel iletişim olarak değerlendirilmez. Bu alıntıların katılımcılardan yapıldığı metin içinde belirtilmelidir.
Araştırma katılımcılarından alıntı yapıldığında katılımcılarla olan gizlilik ve/veya anonimlikle ilgili etik anlaşmalara uyulmalıdır. Katılımcılardan elde edilen bilgilerin çalışmaya dâhil edilebilmesi için katılımcıların onaylarının alınmasına, katılımcılara takma ad verilmesi ve kimlik bilgilerinin gizlemesi gerektiği durumlarda gerekli özenin gösterilmesine dikkat edilmelidir.

İkincil Kaynaklara Atıf:
Akademik çalışmalarda birincil kaynaklara atıf yapılması esastır. Ancak metin içerisinde bahsedilen asıl kaynağın baskıdan kaldırılması, ulaşılamaması veya asıl kaynağın sadece bilmediğiniz bir dilde mevcut olması gibi durumlarla sınırlı olmak kaydıyla asıl (birincil) kaynağa atıf yapan ikincil bir kaynaktan atıf yapılabilir. Bu durumda Kaynaklar listesinde sadece ikincil kaynağın künye bilgisi verilir.
Örneğin, Yıldırım’a (1934) atıfta bulunan Toprak’ın (2020) bir çalışması okunmuş ancak Yıldırım’ın çalışmasına ulaşılması mümkün olmamışsa; Yıldırım’ın eseri birincil kaynak, Toprak’ın çalışması ikincil kaynak olarak şu şekillerde atıf verilebilir:
parantez içi atıfta: (Yıldırım, 1934, aktaran Toprak, 2020, s. 42)
Yıldırım’ın ismi cümle anlatısı içinde geçiyorsa: (aktaran Toprak, 2020, s. 42)
Kaynaklar listesinde ikincil kaynak olan Toprak’ın eseri künye bilgileri ile yer alır, Yıldırım’ın kaynağı yer almaz.

Kişisel İletişim: (Görüşme Yapılan Kişinin Adının Baş Harfi. Soyadı ile kişisel görüşme, Görüşme Tarihi)

Kişisel İletişimler: Okuyucular tarafından erişilemeyen e-postalar, kısa mesajlar, çevrimiçi sohbetler veya doğrudan mesajlar, kişisel görüşmeler, telefon görüşmeleri, canlı konuşmalar, kaydedilmemiş sınıf dersleri, notlar, mektuplar, arşivlenmemiş tartışma gruplarından veya çevrimiçi ilan panolarından gelen mesajlar vb. kaynaklar kişisel iletişim olarak belirtilir. Okuyucular kişisel iletişimdeki bilgilere ulaşamayacakları için kişisel iletişimler kaynaklar listesine dahil edilmez, sadece metin içinde atıfta bulunulur.
Örnek: Ağaoğlu’nun (kişisel görüşme, 19 Mayıs 2008) belirttiği üzere… veya (E. Ağaoğlu ile kişisel görüşme, 19 Mayıs 2008).

Kaynaklar Listesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Makalenin sonunda yer alan kaynaklar listesi, metin içinde atıfta bulunulan her bir eseri tanımlamak ve bunlara ulaşmak için gerekli bilgileri sağlar. APA 7 Yayın El Kitabı’nda (APA 7 Publication Manual) sisteminde kaynaklar; grup, kategori ve türlere ayrılmıştır. Kaynak listesi hazırlanmadan önce her bir kaynağın hangi kategoriye göre değerlendirileceğinin belirlenmesi gereklidir. Örneğin, makaleler, kitaplar, raporlar gibi pek çok türde esere çevrim içi olarak erişilebilir ancak sadece bazı eserler web sayfaları ve web siteleri kategorisinde değerlendirilir. Örneğin bir devletin resmî web sitesinden erişilen bir rapor, raporlar kategorisinde değerlendirilmeli ve resmî raporlar formatında kaynaklar listesine yazılmalıyken, resmî bir kurumun web sitesinin kendisi web sayfaları ve web siteleri kategorisinde değerlendirilmeli ve kaynaklar listesinde bu kategorinin kurallarına göre gösterilmelidir.

• APA 7 kaynak gösterim sisteminde bir kaynağın genel olarak yazar, tarih, başlık ve erişim kaynağı olmak üzere dört bölümü bulunur. Her kaynak bölümünden sonra bir nokta yazılmalıdır:
Yazar. Tarih. Başlık. Erişim Kaynağı.
Uyarı: Başlık bölümünde, başlık bir soru işareti veya ünlem işaretiyle bitiyorsa, bu noktalama işareti noktanın yerini alır.
Uyarı: APA 7 formatında erişim kaynağı bölümünde yayımcının yeri yazılmamalıdır. Yayımcı bilgisi verildikten sonra varsa mutlaka eserin DOI bilgisi verilmelidir. DOI bilgisi bulunmayan ancak akademik araştırma veri tabanlarında yer alan eserler için URL verilmemeli; veri tabanlarında yer almayan eserler için varsa URL bağlantıları verilmelidir. DOI ve URL verildikten sonra bağlantının çalışmasını engelleyebileceği için sonuna nokta konulmamalıdır. DOI’ler kaynaklar kısmında https://doi.org/xxxx şeklinde, URL de https:// başlangıcıyla sunulmalı, köprü bağlantıları çalışır durumda olmalıdır. Bağlantılarla esere doğrudan erişim sunulduğu için ayrıca “… adresinden erişilmiştir” ifadesine gerek yoktur. 

• Aynı kaynak bölümünün unsurları arasında ise genellikle virgül veya parantez konulur. Örneğin bilimsel bir dergi makalesinin kaynak gösteriminde her yazarın soyadı ve baş harfleri arasında ve farklı yazarların adları arasında, dergi adı ile cilt numarası arasında, dergi sayı numarası ile sayfa numaraları arasında virgül kullanılır. Dergi cilt ve sayı numaraları arasında ise virgül ya da boşluk verilmez; sayı numarası parantez içinde yazılır.
Eğik yazılması gereken bir kaynak bölümü içinde yer alan noktalama işaretleri de eğik yazılır (örneğin kitap başlığının içindeki noktalama işaretleri). Ancak kaynak bölümleri arasındaki noktalar eğik yazılmaz (örneğin eğik bir kitap başlığından sonraki nokta).
• Kaynak listesinde bir eserin en fazla 20 yazarının isimleri belirtilir. 2 ile 20 arasında yazar olduğunda, son yazar adından önce “ve” yazılır.
Örnek (5 yazarlı): Yazar, A. A., Yazar, B. B., Yazar, C. C., Yazar, D. D. ve Yazar, E. E.
• 21 veya daha fazla yazar olduğunda, ilk 19 yazarın adı yazılır, üç nokta eklendikten sonra (ve yazılmaz) son yazarın adı yazılır.

• Yazarın isminin yazımında kendisinin tercih ettiği büyük harf kullanımı korunmalıdır.
Örnek: bell hooks, hem metin içi atıflarda hem de kaynaklar listesinde (hooks, b.) küçük harflerle yazılmalıdır.

• Kaynaklar listesinde grup yazar isimleri kısaltmasız, tam açılımlarıyla yazılır ve sonuna nokta işareti konulur.
• Erişim Tarihinin Belirtilmesi Gereken Durumlar: Çoğu çevrim içi kaynak güncellenebilir olsa da, bazıları doğası gereği değişmek üzere tasarlanmıştır (örneğin, sözlük girişi, Twitter profili, Facebook sayfası) veya zaman içinde değişen bilgileri yansıtır (örneğin, Google Haritalar tarafından oluşturulan harita, sık sık güncellenen bir web sitesindeki çalışma). Arşivlenmemiş (yani sabit olmayan) ve değişme ihtimali olan bir çalışmaya atıf yaparken kaynak bölümünde bir erişim tarihi belirtilmelidir. Bu tarihin eklenmesi, okuyuculara ulaştıkları eserin sürümünün sizin kullandığınız sürümden farklı olabileceğini gösterir. Zaman içinde değişebilen ancak arşivlenmiş sürümleri de bulunan eserler için erişim tarihi verilmesine gerek yoktur. Erişim tarihi gerektiği durumlarda URL’den önce yazılır.

• APA 7 sisteminde kaynakların başlıkları ikili bir kategori içinde değerlendirilir:
a) Tek başına bir bütün olan eserler (kitaplar, raporlar, süreli yayınlar, yüksek lisans ve doktora tezleri, gayriresmî olarak yayımlanmış eserler, veri setleri, videolar, filmler, televizyon dizileri, podcast’ler, sosyal medya ve web sitelerindeki eserler): Çalışmanın başlığı kaynağın başlık bölümünde yazılır. Başlık eğik yapılır, tümce düzeninde (ilk sözcüğün, özel isimlerin, iki nokta işaretinden sonra gelen sözcüğün ilk harfleri büyük, diğerleri küçük) yazılır.
• Kitap ve raporlar kaynak gösterilirken eserde verilen herhangi bir ek bilgi (örneğin baskı sayısı / rapor / cilt numarası) başlıktan sonra parantez içinde verilir.
Örnek (kitap adı): Kitle iletişim kuramları: Egemen ve eleştirel yaklaşımlar (3. bs.).

b) Daha büyük bir bütünün parçası olan eserler (süreli yayınlardaki makaleler, editörlü kitaptan bölümler, televizyon dizilerinin bölümleri, podcast’lerin bölümleri, albüm içindeki şarkılar): Makalenin veya editörlü kitap bölümünün başlığı kaynağın başlık bölümünde yer alırken, parçası olduğu daha büyük bütünün (dergi veya editörlü kitap) başlığı da erişim kaynağı bölümünde yer alır. Başlık eğik yapılmaz, tırnak içine alınmaz, tümce düzeninde (ilk sözcüğün, özel isimlerin, iki nokta işaretinden sonra gelen sözcüğün ilk harfleri büyük, diğerleri küçük) yazılır.
Örnek (makale başlığı): İletişim araştırmalarında ideoloji ve küreselleşme: Eleştirel bir bakış.

Köşeli Parantez İçinde Açıklaması Verilen Eserler:
Akademik kitap, makale, rapor gibi eserlerin dışındaki eserlerin kaynaklar listesinde gösteriminde başlıktan sonra ve noktadan önce köşeli parantez içinde türüne dair açıklama verilir. Örnek: Bazı e-kitaplar, gri literatür (ör. basın bültenleri), görsel-işitsel eserler (ör. filmler, fotoğraflar, YouTube videoları), yazılım ve mobil uygulamalar, veri setleri, hazırlanmakta olan el yazmaları ve yüksek lisans / doktora tezleri. Açıklamanın ilk harfi büyük harfle yazılır ancak eğik yazılmaz.

Kaynaklar Listesinin Biçimsel Özellikleri:
• Kaynaklar başlığı makalenin sonunda yeni bir sayfada başlamalı; 12 punto, kalın, ortalı, ilk harfi büyük yazılmalıdır.
• Kaynaklar listesi ise 12 punto, 6-6 nk, tek satır aralığı, sola yaslı ve ilk satır 1,25 cm asılı olmalıdır.
• Kaynaklar listesinde eser türlerine göre ayrı başlıklar açılmamalı, eser türlerine bakılmaksızın tüm eserler (ilk yazarın) soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
• İlk yazarları aynı soyad ile başlayan eserlerde her kaynak girdisinde yazarın soyadı yazılmalı, en eski yayımlanma tarihine sahip kaynaktan başlayarak sıralanmalıdır. Eğer varsa tarih bilgisi bulunmayan (t.y.) eser ilk sırada yer almalıdır. İlk yazarları aynı soyad ile başlayan hem tek yazarlı hem çok yazarlı eser bulunuyorsa sıralama önceliği aynı isimdeki tek yazarlı eserdedir. Aynı soyada sahip farklı yazarların çalışmaları var ise sıralamada isimlerinin baş harfleri dikkate alınır.

Örnek:
Kılıç, A. (t.y.).
Kılıç, A. (2019a).
Kılıç, A. (2019b).
Kılıç, A. (2020).
Kılıç, A. ve Aslan, B. (2015).
Kılıç, A. ve Aslan, B. (2016).
Kılıç, A. ve Çetin, C. (2010).
Kılıç, A. ve Kara, K. (2010).
Kılıç, B. (t.y.-a).
Kılıç, B. (t.y.-b).
Kılıç, B. (2008).

Farklı Türde Eserlerin Kaynak Bilgileri Düzenlenirken Aşağıdaki Kurallar İzlenmelidir:

1) Süreli Yayınlar
- Bilimsel Dergi Makalesi (DOI Numarası Olan)
Soyadı1, A., Soyadı2, A. ve Soyadı3, A. (Yıl). Makale başlığı: Alt başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa-sayfa. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxxx

*Uyarı: Makalenin DOI numarası varsa mutlaka yazılmalıdır.

- Bilimsel Dergi Makalesi (DOI Numarası Olmayan, Veri Tabanı Dışında URL Olan)
Soyadı1, A., Soyadı2, A. ve Soyadı3, A. (Yıl). Makale başlığı: Alt başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa-sayfa. https://www.websitesindekimakaleadresi

- Dergi ya da Gazete Makalesi (DOI Numarası Olmayan, Akademik Veri Tabanında Yer Alan ya da Sadece Basılı Formatta)
Soyadı1, A., Soyadı2, A. ve Soyadı3, A. (Yıl). Makale başlığı: Alt başlığı. Bilimsel Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa-sayfa.
Soyadı1, A. (Yıl, Ay). Makale başlığı. Popüler Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa-sayfa.
Soyadı1, A. (Yıl, Gün Ay). Makale başlığı. Gazete Adı, sayfa.

- Gazete Makalesi ya da Popüler Dergi Makalesi (Yazarı Belli, Çevrim içi URL Bağlantısı Olan)
Soyadı1, A. (Yıl, Gün Ay). Makale başlığı. Gazete Adı. https://www.websitesindekimakaleadresi
Soyadı1, A. (Yıl, Gün Ay). Makale başlığı. Popüler Dergi Adı. https://www.websitesindekimakaleadresi

- Blog Gönderileri
Soyadı1, A. (Yıl, Gün Ay). Gönderi başlığı. Blog Adı. https://www.websitesindekigönderiadresi

2) Kitaplar/E-Kitaplar ve Danışma Kaynakları

- Kitap (DOI Numarası Olan)
Soyadı1, A., Soyadı2, B. ve Soyadı3, C. (Yıl). Kitap başlığı: Alt başlığı (baskı sayısı). Yayımcı. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxxx

- Kitap (DOI Numarası Olmayan, Akademik Veri Tabanında Yer Alan ya da Sadece Basılı Formatta)
Soyadı1, A. (Yıl). Kitap başlığı: Alt başlığı (baskı sayısı). Yayımcı.

- Editörlü Kitap (DOI Numarası Olan)
Soyadı1, A. (Ed.). (Yıl). Kitap başlığı: Alt başlığı (baskı sayısı). Yayımcı. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxxx

- Editörlü Kitap içinde Bölüm (DOI Numarası Olan)
Soyadı1, A. ve Soyadı2, B. (Yıl). Kitap bölümünün başlığı: Alt başlığı. C. Soyadı3 (Ed.), Kitap başlığı: Alt başlığı içinde (baskı sayısı., ss. sayfa-sayfa). Yayımcı. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxxx

- Editörlü Kitap içinde Çeviri Bölüm
Soyadı1, A. (Yıl). Kitap bölümünün başlığı: Alt başlığı (B. Soyadı, Çev.). C. Soyadı3 (Ed.), Kitap başlığı: Alt başlığı içinde (ss. sayfa-sayfa). Yayımcı. (Özgün eserin yayımlanma tarihi)

- Çeviri Kitap
Soyadı1, A. ve Soyadı2, A. (Yıl). Kitap başlığı: Alt başlığı (A. Soyadı3, Çev.; baskı sayısı). Yayımcı.

- Sesli Kitap
Soyadı1, A. (Yıl). Kitap başlığı: Alt başlığı (A. Soyadı2, Anl.) [Sesli kitap]. Yayımcı. https://www.websitesi

-Dinî Kitaplar
Dinî Kitap Adı (A. Soyadı, Çev.; baskı sayısı.). (Yıl). Yayımcı.
Dinî Kitap Adı (Yıl). Yayımlandığı Web Sitesi. https://www.websitesi

- Çevrim İçi Sözlük, Ansiklopedi Maddesi
Yazar. (t.y.). Sözlük maddesi. Çevrim içi sözlük adı içinde. Erişim (gün.ay.yıl): https://www.websitesi

- Basılı Sözlük, Ansiklopedi Maddesi (Yazar ve Yayımcısı Aynı Olan)
Yazar. (Yıl). Sözlük maddesi. Sözlük adı içinde (baskı sayısı., s. sayfa numarası).

- Sözlük, Ansiklopedi Maddesi (Yazar ve Yayımcısı Farklı Olan)
Soyadı1, A. (Yıl). Ansiklopedi maddesi. B. Soyadı (Ed.), Ansiklopedi adı içinde (baskı sayısı). Yayımcı. https://www.websitesindekiansiklopedimaddesi

- Kurum Raporları
Hazırlayan Kurum. (Yıl). Raporun başlığı: Alt başlığı (Rapor numarası). https://www.websitesindekirapor

- Kurum Raporu (hazırlayan kişi belli):
Soyadı, A. (Yıl). Raporun başlığı: Alt başlığı (Rapor numarası). Yayımcı. https://www.websitesindekirapor

- Broşürler
Hazırlayan Kurum. (Yıl). Broşür başlığı: Alt başlığı [Broşür]. https://www.websitesindekibroşür

- Basın Bültenleri
Hazırlayan Kurum. (Yıl, Gün Ay). Basın bültenin başlığı: Alt başlığı [Basın bülteni]. https://www.websitesindekibasınbülteni

- Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Yayımlanmamış Bildiriler:
Soyadı, A. (Yıl, Gün-Gün Ay). Bildiri başlığı: Alt başlığı [Bildiri]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri. https://www.toplantıvideosu

- Yayımlanmış Bildiri Özetleri:
Soyadı, A. (Yıl, Gün-Gün Ay). Bildiri başlığı: Alt başlığı [Bildiri özeti]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri. https://www.bildiriözeti

* Bilimsel dergide tüm metin olarak yayımlanmış konferans bildirileri, bilimsel dergi makalesi formatında gösterilir.

- Bildiri Kitabında Bölüm Olarak Yayımlanmış Bildiriler
Soyadı, A. ve Soyadı, B. (Yıl). Bildiri başlığı: Alt başlığı. C. Soyadı (Ed.). Bildiri Kitabı Adı: Numarası. içinde (ss. sayfa-sayfa). Yayımcı. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxxx

- Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek lisans ve doktora tezleri herhangi bir veri tabanında yer almayıp sadece doğrudan basılı olarak üniversiteden temin edilebiliyorsa yayımlanmamış tez; akademik veri tabanlarında ya da kurumsal arşivlerde çevrim içi erişilebilir olduklarında ise yayımlanmış tez olarak kabul edilir. Yayımlanmamış tezlerde üniversitenin adı kaynağın erişim kaynağı bölümünde yer alır. Yayımlanmış tezlerde ise veri tabanı ya da arşivleyen kurumun verdiği tez numarası, tez başlığından sonra parantez içinde eğik yazılmadan verildikten sonra köşeli parantez içinde tezin türü ve üniversitenin ismi belirtilir. Erişim kaynağı bölümünde tezi arşivleyen üniversitenin, kurumun ya da veri tabanının adı yazılır. Teze ait okuyucuların üyelik gerektirmeden indirebilecekleri bir URL adresi varsa yazılır, üyelik gerektiren bir veri tabanı ise URL verilmez.

- Yayımlanmış Tez:
Soyadı, A. (Yıl). Tezin başlığı: Alt başlığı (Tez Numarası) [Yüksek lisans/Doktora tezi, Üniversite Adı]. Arşivleyen Kurum ya da Veri Tabanı. https://www.tezinyeraldığıveritabanı

- Yayımlanmamış Tez:
Soyadı, A. (Yıl). Tezin başlığı: Alt başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi]. Üniversite Adı.

- Kitap ve Film Eleştirileri / İncelemeleri:
Soyadı, A. (Yıl). Kitap eleştirisinin başlığı [Xxxxxx kitabının eleştirisi, B. Kitap yazarının Soyadı]. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa-sayfa. https://doi.org/xx.xxxx/xxxxx

Soyadı, A. (Yıl, Gün Ay). Film eleştirisinin başlığı [Xxxxxx filminin eleştirisi, A. Yönetmenin Soyadı, Yönetmen]. Gazete Adı. https://www.websitesindekieleştiriadresi


3) Görsel-İşitsel Medya

Görsel-işitsel bir eserin yazarı bölümüne yazılacak isim aşağıda gösterildiği gibi eserin türüne göre belirlenir:

Film – Yönetmen,
Televizyon dizisi – Yapımcı(lar),
Televizyon dizisi bölümü – Dizi bölümünün senaristi ve yönetmeni,
Sanat eseri – Sanatçı,
Fotoğraf – Fotoğrafçı,
Çevrim içi video yayını – Videoyu yükleyen kişi ya da grup,
Klasik müzik albümü ya da şarkısı – Besteci,
Modern müzik albümü ya da şarkısı – Albümü çıkaran sanatçı,
Webinar – Eğitimci,
Podcast bölümü – Bölümün sunucusu

Kaynaklar listesinde görsel-işitsel eserin türü köşeli parantez içinde belirtilir. Örneğin, “[Film]”, “[Televizyon dizisi]”, “[Şarkı]”, “[Resim]”, “[Fotoğraf]” vb. Kaynaklar listesinde eserin erişim kaynağı bölümünde filmler, televizyon dizileri ya da podcast’lar için yapımcı şirketin adı, müzik albümleri için müzik şirketinin adı, sanat eserleri için müzenin adı ve yeri, çevrim içi video yayını için videoyu barındıran web sitesinin adı yazılır. Televizyon dizisi, belirli yıllar aralığında yayımlandıysa yıllar çizgi ile ayrılarak gösterilir.

- Film:
Soyadı, A. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı [Film]. Yapımcı Şirket.

- Televizyon Dizisi:
Soyadı, A. (Yapımcı). (Yıl-Yıl). Televizyon dizisinin adı [Televizyon dizisi]. Yapımcı Şirket.

- Televizyon Dizisi Bölümü:
Soyadı, A. (Senarist) ve Soyadı, B. (Yönetmen). (Yıl, Gün Ay). Televizyon dizisi bölümünün adı (Sezon numarası, Bölüm numarası) [Televizyon dizisi bölümü]. C. Soyadı (Yapımcı) içinde, Televizyon dizisinin adı. Yapımcı Şirket.

- Çevrim İçi Video Yayını:
Videoyu Yükleyen Kişi ya Grup. (Yıl, Gün Ay). Çevrim içi videonun başlığı [Video]. Videonun yüklendiği web sitesinin adı. https://www.videonunyeraldığıwebsitesi

Videoyu yükleyen kişi veya grup, çalışmayı yaratmamış olsa bile erişilebilirlik açısından yazar olarak gösterilir. Videoda görünen kişilerden alıntılar yapıldığında metin içinde bahsedilir. Bakınız: Görsel-İşitsel Eserlerden Doğrudan Alıntı.

Örnek: YouTube Videosu
TRT Arşiv. (2021, 6 Mayıs). Türkiye’de İlk Radyo Yayını – Eşref Şefik [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=weODm5dINAI

- Radyo Yayını:
Spiker Soyadı, A. (Yıl, Gün Ay). Radyo programının adı [Radyo yayını]. Radyo yayınının yüklendiği sitenin adı. https://www.radyoprogramınınyeraldığıwebsitesi

- Sanat Eseri (Müzede veya müze web sitesinde):
Sanatçı Soyadı, A. (Yıl). Sanat eserinin adı [Sanat eserinin türü]. Müzenin Adı, Müzenin Yeri. https://www.sanateserinin yeraldığımüzewebsitesi

4) Sosyal Medya

Not: Sosyal medya gönderilerinde yer alan büyük küçük harf kullanımı, hashtag’ler, bağlantılar, emojiler olduğu gibi korunmalıdır. İlk 20 sözcük sayılırken her emoji bir kelime olarak kabul edilir.

- Tweet
Kullanıcı Adı [@kullanıcıadı]. (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan tweet’in ilk 20 sözcüğü [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/kullanıcıadı/status/xxxxx

Soyad, A. [@AdSoyad]. (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan tweet’in ilk 20 sözcüğü [Resim Ekli] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/AdSoyad/status/xxxxx

Kurum Adı [@kurumadı]. (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan tweet’in ilk 20 sözcüğü [Video Ekli] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/kurumadı/status/xxxxx

- Twitter Profili
Soyad, A. [@AdSoyad]. (t.y.). Tweets [Twitter profili]. Twitter. Erişim (Ay.Gün.Yıl): https://twitter.com/AdSoyad/

- Facebook Gönderisi
Kullanıcı Adı (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan gönderinin ilk 20 sözcüğü [Resim Ekli] [Gönderi türü]. Facebook. https://www.facebook.com/kullanıcıadı/photo/xxx

- Facebook Sayfası
Sayfa adı (t.y.). Home [Facebook sayfası]. Facebook. Erişim (Ay.Gün.Yıl): https://www.facebook.com/sayfaadı

- Instagram Fotoğrafı/Videosu
Kullanıcı Adı [@kullanıcıadı]. (Yıl, Gün Ay). Gönderinin ilk 20 sözcüğü [Gönderi türü]. Instagram. https://www.instagram.com/kullanıcıadı/p/xxxxx

- Instagram Profili
Soyad, A. [@AdSoyad]. (t.y.). Profil sayfasının adı [Instagram profili]. Instagram. Erişim (Ay.Gün.Yıl): https://www.instagram.com/AdSoyad/channel

- Çevrim İçi Forum Gönderisi
Soyad, A. [kullanıcıadı]. (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan gönderinin ilk 20 sözcüğü [Çevrim içi forum gönderisi]. Forum adı. https://www.forumwebsitesi/xxxxx

5) Web Sitesindeki Web Sayfası

- Haber Web Sitesindeki Web Sayfası
Günlük ya da haftalık gazete yayını olmayan makaleler, sadece web sitesi üzerinden ulaşılan makaleler bu formatta gösterilir. APA 7'de Bloglar süreli yayın kategorisinde değerlendirildiği için blog gönderileri bu kısımda değil Süreli Yayınlar formatında gösterilir.

Soyad, A. (Yıl, Gün Ay). Haberin başlığı. Haber web sitesinin adı. https://www.haberwebsitesindekimakale

- Haber Web Sitesinde Web Sayfasındaki Yorum
Yorumcu Soyad, A. (Yıl, Gün Ay). Paylaşılan yorumun ilk 20 sözcüğü [Xxx web sayfasındaki yorum]. Haber web sitesinin adı. https://www.haberwebsitesindekiyorum

- Tüzel Kişi (Grup Yazar) Tarafından Yazılmış Web Sitesindeki Web Sayfası
Grup Yazarın Kısaltılmamış Tam Adı. (Yıl, Gün Ay). Web sitesindeki yazının başlığı. Web sitesinin adı. https://www.tüzelkişiwebsitesindeyazınınyeraldığıwebsayfası

Not: Tüzel Kişi yazarın ve web sitesinin adı aynı ise web sitesinin adı yazılmaz.

- Kişi(ler) Tarafından Yazılmış Web Sitesindeki Web Sayfası
Soyad, A. (Yıl, Gün Ay). Web sitesindeki yazının başlığı. Web sitesinin adı. https://www.websitesindeyazınınyeraldığıwebsayfası 

- Devlet Kurumlarının Web Sitesindeki Web Sayfası
Web sitesinden sorumlu özel birim adı. (Yıl, Gün Ay). Web sayfasının adı. Yetkili Ana Kurum. https://www.devletkurumununwebsitesi


6) Resmî Gazete'de Yayımlanan Kanun, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname ve Kararlar vb. Yasal Belgeler

Mevzuatın Kısaltılmamış Tam İsmi (varsa Numarası), RG Sayı: xxxx (varsa Mükerrer ibaresi) (Resmî Gazete Tarihi). https://www.resmigazete.gov.tr/sitesindeyeralanwebsayfası

Örnek Gösterimler:
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (Kanun No. 2954), RG Sayı: 18221 (2. Mükerrer) (1983, 14 Kasım). https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18221_2.pdf

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Kanun No. 5651), RG Sayı: 26530 (2007, 23 Mayıs). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7253), RG Sayı: 31202 (2020, 31 Temmuz). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm

Yüksek Seçim Kurulu Kararı (Karar No. 663), RG Sayı: 30050 (Mükerrer) (2017, 27 Nisan). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170427M1.htm