Yazım Kuralları

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi'ne gönderilen tüm yeni başvurular için intihal tespit yazılımları kullanılarak makaleler başlangıçta taranmaktadır.


A. İlk Gönderi FormatıKocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilecek makalelerin ilk başta aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanması gerekmektedir:1) Makale metinleri Microsoft Word belgesi içerisinde çift kolonlu biçimde Türkçe olarak yazılmalıdır.
2) Makale metninin yazımında yazı tipi Times New Roman  ve yazı boyutu 10  olmalı. Sadece makale başlığı için TNR(14),  bölüm başlıkları için TNR(11),  özet ve abstract kısımları için ise TNR(8) yazı boyutu kullanılmalıdır.3) Metin, sol kenar marjini 15mm sağ kenar marjini 20mm, üst ve alt kenar marjinleri ise 25m olacak şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Ayrıca özet ve abstract için sol ve sağ marjinler 20mm olarak belirlenmelidir.4) Sayfa numaraları ilk sayfadan itibaren başlayarak sayfanın altında ortalanmış bir biçimde bulunmalıdır.5) İlk sayfadan başlayarak MS Word'ün satır numaralandırma fonksiyonu kullanılarak tüm satırlar sayfa içinde numaralandırılmış olmalıdır.6) Hiçbir şekilde üst not veya dipnot kullanılmamalıdır.


7) Metindeki kelime sayısı araştırma makaleleri için 5000, derleme makaleleri içinse 10000’i geçmemelidir. (Kaynaklar hariç).8) Toplam şekil ve tablo sayısı araştırma makaleleri için 15’i derleme makaleler içinse 25’i geçmemelidir.9) Makale başlığı net ve bilgilendirici olmalı kısaltma içermemelidir. 10) Yazarların adları  çalıştıkları kurumların isimleri, bölümleri, e-mail adresleri ve orcid id'leri başlıktan hemen sonra verilmelidir. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.11) Özet ve abstract ayrı ayrı 200 kelimeyi aşmamalıdır. Çalışmanın amacı, materyaller / yöntemler, deneysel sonuçlar ve çalışmanın ana sonucu özet ve abstract bölümlerinde kısaca belirtilmelidir.12) Anahtar Kelime sayısı en az 4, en fazla 6 tane olmalı. Keywords’ de anahtar kelimelerin ingilizce karşılıkları yer almalıdır.
13) Makale metni anlaşılır net ifadelerden oluşan ve numaralandırılmış kısa başlıklar ile bölümlere ayrılmalıdır. Gerek duyulursa bölümler daha alt bölümlere ayrılabilir. Bölümler ve alt bölümler (1.1. (altında 1.1.1., 1.1.2.,...), 1.2., vb.) numaralandırılmalıdır. Her yeni bölüm ve alt bölüm başlıkları yeni bir satırdan başlatılmalıdır. 
14) Eşitlikler  sol marjine yaslı olmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Eşitlik numarası, eşitliğin karşısında sağ marjine yaslı olarak parantez içinde verilmeli  ve metin içerisinde de Eş. (1), Eş. (2), vb. şekilde atıf yapılmalıdır. 


15) Tablolar metin içerisinde geçme sırasına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve metinde Tablo 1, Tablo 2,  vb. şekilde her tablo için atıf yapılmalıdır. 16) Şekiller metin içerisinde yukarıdan aşağıya doğru geçme sırasına göre şeklin hemen altında Şekil 1, Şekil 2,  vb. şeklinde numaralandırılarak devamında açıklaması verilmelidir. 17) Özet ve abstract dan sonraki metin yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:
Giriş: Bu bölümde çalışmanın amacı belirtilmeli ve çalışmanın önemi açıklanmalıdır. Çok geniş bir literatür bilgisi vermekten kaçınılmalı bunun yerine sadece ele alınan konunun arka plan bilgisi belli bir yönüyle özet olarak sunulmalıdır.Malzeme ve Yöntem: Bu bölümde, giriş bölümünde sorulan soruları cevaplamak için neler yapıldığı ayrıntılı olarak açıklanmalı.Ayrıca burada anlatılanlar yapmış olduğunuz deneylerin tamamen aynı şekilde tekrarlanmasına ve çalışmanın tam bir şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayacak ölçüde yeterli detay ve referansı içermelidir.
Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular önemli verilerin yorumlarıyla birlikte anlatılmalıdır. Tablo ve şekiller bu bölümde yaygın bir şekilde kullanılabilir.
Sonuçlar: Makalenin ana sonuçları ve katkısı  bu bölümde değerlendirilmelidir. Ancak, özetin tekrarından kaçınılmalıdır. Çalışmanın ve bu sayede gelecekte yapılması öngörülen diğer çalışmaların önemi bu bölümün sonunda vurgulanabilir.
Ekler: Makalede birden fazla ek bulunuyorsa, bunlar A, B, vb. biçiminde başlıklandırılmalıdır. Eklerdeki denklemlere diğer denklemlerden ayrı olarak kendi içinde numaralandırılmalıdır: Eş. (A.1), Eş. (A.2), vb. Eklerdeki tablo ve şekiller sırasıyla Tablo A.1 ve Şekil A.1, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.Teşekkür: Teşekkürler kaynaklardan hemen önce ayrı bir bölüm içerisinde ifade edilmelidir. 18) Şekiller metin içerisinde yukarıdan aşağıya doğru geçme sırasına göre numaralandırılmış ve şeklin altında bulunacak şekilde bir açıklamaya sahip olmalıdır. Yayımlanmış versiyonda arzu edilen boyutlara yakın ölçülerde boyutlandırılmalıdır. Tasarım dosyalarının uygun formata (TIFF veya JPEG) ve doğru çözünürlük miktarına (min. 300dpi ) sahip olduğundan emin olunmalıdır.19) Hem tablolar hem de şekiller makale metninin içerisinde yer alabilir veya ayrı dosyalar halinde de gönderilebilir ancak bu durumda her şekil veya tablonun metin içerisindeki yeri parantez içerisinde belirtilmelidir.20) Farklı kaynak türleri için aşağıda örneklendirilen kaynak biçimlerine uygun olarak makalede atıf yapılan tüm kaynaklar makale metninin sonunda listelenmelidir.Kaynak gösterme ve kaynakların yazımı: Metin içerisinde gösterilmesi gereken kaynaklar köşeli parantez içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Farklı kaynak türleri için aşağıda örneklendirilen kaynak biçimlerine uygun olarak makalede atıf yapılan tüm kaynaklar makale metninin sonunda listelenmelidir.


Dergi için kaynak yazımı:

[1]   Hosoz  M.,  Direk M., 2006. Performance evaluation of an integrated automotive air conditioning and heat pump system. Energy Conversion and Management 47, 545‒559.


Konferans bildirisi için kaynak yazımı:

[2]  Wilkinson R., 2009. Sociology as a marketing feast. Paper presented at the Australian Sociological Association, Monash University, Melbourne, Australia, 7-10 December, pp. 281–304.


[3]  Hoşöz M., Direk M., 2005. Isı Pompası Olarak Çalışabilen Bir Otomobil Klimasının Deneysel Analizi. 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7-9 Eylül, 765-770.


Kitap için kaynak yazımı:        [4]  Moran M.J., Shapiro H.N., 2006. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th ed. John Wiley and Sons, West Sussex, England.
B. Son Gönderi FormatıMakale Kabul edildikten sonar yazarlar makalenin son versiyonunu aşağıda linki verilen makale taslağına uygun olarak hazırlayıp sisteme yüklemelidirler.Makale taslağını buradan indirebilirsiniz.