Cilt: 20 (2) Sayı: 40, 1.12.2017

Yıl: 2017

Editör

Editoryal

1. Editör'den ...

Araştırma Makalesi

Görüntü Sunumu

4. Global Memory in the Digital World

 

10. Gidenlerin Ardından İLEF’te Kalanlar Konuşuyor

 

14. Cebeci’den Gitmek

Kitap İncelemesi ve Değini

Kültür ve İletişim dergisi, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. ki, eleştirelliği, aklın sınır ve imkânlarının araştırılması yolunda her türlü dogma karşıtlığı olarak tanımlar. 

Kültür ve İletişim'in kapıları iletişim çalışmalarına olduğu kadar insan varoluşunun ve kültürünün temel bileşeni olan iletişimin içerildiği tüm düşünce boyutlarına -tüm sosyal bilim disiplinlerine, insan bilimlerine, tüm yöntemlere ve bunların kesişim noktalarından doğacak arayışlara- açıktır. 

• Gönderilen yazıların, başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

• Makalelerin 8000 kelimeyi geçmemesi beklenir. 6000-8000 kelimelik bir makale(notlar ve referanslar dâhil) iyi bir hedeftir. 2000-3000 kelimelik daha kısa yorum, kitap eleştirisi, değini yazıları da kabul edilmektedir.

• Yazarlar, gönderdikleri yazının eş bir nüshasını kendilerinde bulundurmalıdırlar.

• Yazılar, bir toplantıda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Benzer şekilde yazılar tezden veya daha önce yayımlanan bir rapordan türetildiyse, bu durum yazının başında verilen bir dipnotla belirtilmelidir.

• Dergiye gelen yazılar öncelikle bir editöryal ön değerlendirmeden geçmektedir. Editör/ler/in akademik olarak uygun bulduğu yazılar en kısa süre içinde iki kör hakeme gönderilir. Yazının yayımlanması hakemlerden alınacak değerlendirmelere bağlıdır. Bir ay içinde yazıyla ilgili raporunu dergiye göndermeyen hakemin yerine hemen yeni bir hakem belirlenir. Editör, gerekli gördüğü durumlarda, yazıyı üçüncü bir hakeme gönderebilir.

• Hakem değerlendirmelerinin normal şartlarda 2-3 ay sürmesi beklenmelidir. Yazarlardan, hakemlerin görüşleri uyarınca yazılarını geliştirmeleri veya gözden geçirmeleri istenebilir.

• Yayın konusunda son karar editöre aittir.

• Yazılarının kabul edilip edilmediğine dair bilgi e-posta ve/veya DergiPark sistemi aracılığıyla hakem raporlarıyla birlikte, yazarlara gönderilir.

• Dergi yazım kurallarına uymayan yazılar editöryal olarak reddedilecektir.

• Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.

• Sisteme yüklenen makalede yazar(lar)a ilişkin kimlik ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Ayrıca sisteme yüklenen metinde yazar(lar)a ait dijital izlerin de silinmesi gerekmektedir.

• 200-250 kelimelik İngilizce ve Türkçe birer özet de yazılarla beraber gönderilmelidir. Özetin başına Öz yazılmalı; Türkçe ve İngilizce özetler 11 punto, 1 satır aralığında olmalıdır. Öz ve Abstract iki ayrı sayfada düzenlenmelidir.

• Türkçe ve İngilizce özetlerin başına makalenin türünü belirten ifadeye yer verilmelidir.

• Türkçe özet sayfasında makalenin türünü belirten ifadenin altına Türkçe başlık 18 punto, italik ve bold olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

• İngilizce özet sayfasında makalenin türünü belirten ifadenin altına İngilizce başlık 18 punto, italik ve bold olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

• Türkçe özetin altına Anahtar Sözcükler eklenmelidir. Anahtar sözcükler 11 punto olmalı; anahtar sözcüklerde yer alan sözcükler özel isim değilse, ilk sözcük hariç küçük harfle başlamalıdır. Anahtar Sözcükler ifadesi bold olmalıdır.

• İngilizce özetin altına Keywords eklenmelidir. Keywords 11 punto olmalı; sözcükler özel isim değilse, ilk sözcük hariç küçük harfle başlamalıdır. Keywords ifadesi bold olmalıdır.

• Yazılar Helvetica fontunda olmalıdır. Gövde metni 12 punto 1,5 aralık olacak şekilde yazılmalıdır. Yazıların kanar marjları 2,5 cm olmalıdır.

• Dipnotlar 10 punto ve tek aralık olmalı, satır başı yapılmamalıdır.

• Başlıklardan sonraki ilk paragrafta girinti olmamalı, cümle başlık hizasından başlamalı; diğer tüm paragraf başları 1 cm içerde olacak şekilde düzenlenmelidir.

• Tüm metinde paragraflar arası boşluk önce 6 nk ve sonra 6 nk olacak şekilde düzenlenmeli, ayrıca boşluk verilmemelidir. Yalnızca başlıklar ve blok alıntılar öncesi ve sonrası 8 nk satır aralığı olmalı ve ayrıca boşluk verilmemelidir.

• Öz ve Abstract sayfalarından sonraki ilk sayfada makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Burada başlık 16 punto, bold, sola yaslı ve italik olmalıdır. Başlığın her kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır.

• Metin içindeki başlıklarda satır başı yapılmamalı; aynı şekilde başlıktan sora başlayan ilk cümlede satır başı girinti olmamalıdır.

• Metnin gövdesinde yer alan başlıklar 14 punto, bold ve sola yaslı olmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto, bold, sola yaslı ve italik olmalıdır.

• % yerine "yüzde" yazılmalıdır.

• Kısaltması olan özel isimler ilk kullanılışlarında açık olarak yazılmalı, kısaltma parantez içinde belirtilmelidir. Örn. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

• Çevirilerde parantez içinde verilen İngilizce italik, Türkçe normal yazılmalıdır. Örn. büyük veri (big data) veya big data (büyük veri)

• 10'dan küçük rakamlar yazı ile yazılmalı, büyükler ise rakam ile yazılmalıdır.

• Fotoğraf kullanılıyorsa ortalanmalı ve altında açıklamasına yer verilmelidir.

• Resimler Fotoğraf; grafikler Şekil, tablolar Tablo olarak yazılmalı ve italik olmamalıdır. Tablo 1, Fotoğraf 1 gibi başlıklar 10 punto olmalıdır.

• Metin içinde ve dipnotta "bakınız" sözcüğünün kısaltması olarak bkz. yazılmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME FORMATI

Yazarlar, çalışmalarını dergimize sunmadan önce, metin içinde yer verdikleri atıfların tamamının kaynakçada yer alıp almadığının; kaynakçada yer verdikleri kaynakların da metin içinde anılıp anılmadığın kontrolünü yapmalıdır. 

Metin içinde kaynak gösterme

 • Tüm referanslar, ana metinde uygun yerlerde ve parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve gerekiyorsa sayfa numaraları ile belirtilir.
 • Metin gövdesi içinde kitap ve dergi adları (Türkçe/İngilizce) her zaman italik yazılmalı, tırnak içine alınmamalı; makale, yazı, deneme vs. başlıkları tırnak işareti arasında verilmeli, italik olmamalıdır. 
 • Dipnot sözcüklerin apostrof sonrasında aldığı eklerden ve noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir. Örn.
  Hollywood Sineması’1nda şeklinde değil, Hollywood Sineması’nda1
  ya da “...aldığı görülmüştür”.1
 • Parantez içindeki referanslarda da aynı durum söz konusudur. Mutlu (1997: 23)’nun değil, Mutlu’nun (1997: 23) şeklinde verilmeli.
  Mutlu’ya (1997: 23) göre değil, Mutlu’ya göre (1997: 23) ... 
 • “Ibid”, “op.cit.”, “a.g.e.” vb. kısaltmalar kullanılmaz. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır.
 • Notlar, metnin içinde numaralandırılıp, dipnot olarak verilmelidir. Notların içinde yer alan referanslar da metin için geçerli olan kurallara göre belirtilir.
 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa: (Williams, 1988)
 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve belli bir sayfa söz konusuysa: (Williams, 1988: 26)
 • Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada birden fazla eseri varsa: (1988: 26)
 • Birbirini takip etmeyen belli sayfalar söz konusuysa: (Williams, 1988: 22-6, 45-8) 
 • İki yazar varsa: (Lash ve Urry, 1988)
 • İkiden fazla yazar varsa: (Bennett vd., 1986)
 • Dergi, gazete ve internet sitelerinden alıntılar için eğer yazar ismi yoksa internet sitesi, gazete ya da dergi adı yazılmalıdır: (Hürriyet, 2018)
 • İnternet kaynağına atıf: (hurriyet.com.tr, 2019) (Aynı internet kaynağının aynı yılına ait birden fazla atıf varsa: hurriyet.com.tr, 2019a)
 • Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine referans varsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Foucault, 1979a)
 • Aynı bahiste birden fazla kaynağa referans varsa, bunlar aynı parantezde noktalı virgülle ayrılarak belirtilmelidir: (Bourdieu, 1984; DiMaggio, 1987; Lamont, 1988)
 • Yazar, doğrudan alıntı yapmıyorsa bile, gereken durumlarda yayın yılıyla birlikte sayfa numarası belirtmelidir.
 • Metnin içindeki alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak kullanılmalıdır. 
 • Metin içindeki uzun alıntılar -40 sözcüğü geçen blok alıntılar- 12 punto, 1 satır aralığı olmalı; sağdan ve soldan 1 cm girintili olmalıdır.
 • Metin içindeki TV, gazete, dergi, kitap, film isimleri italik olmalıdır.
 • Metnin içinde başka sebeplerle tek tırnak kullanılmamalıdır.
 • Kaynakça ve dipnotta linklerin bağlantısı kaldırılmalıdır.
 • Metin içinde bir yazarın ismi ilk kez anıldığında yazarın tam ismi verilmelidir. Örn. "[...] Metthew Arnold'a göre (2020) [...]. Dolayısıyla da Arnold (2020) [...]"
 • Atıf yapılan yeniden basım metinlerin ilk baskı tarihlerine köşeli parantez içerisinde yer verilmelidir. Örn. Kant ([1781] 2004)
 • Makalenin kaleme alındığı dilin dışında herhangi bir dildeki kaynağa tırnak işaretleriyle doğrudan atıfta bulunurken, ilgili kaynak eğer bir çeviri değilse, çevirinin makalenin yazarına ait olduğu dipnotta belirtilmeli. Eğer ilgili kaynak çeviri metinse, kaynakçada çevirmenin adına da mutlaka yer verilmelidir. 


Kaynakça yazımı

 • Kaynakçada tüm kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Web kaynakları ya da gazete kaynakları vb. ayrı bir başlık altında toplu olarak yazılmamalı, alfabetik sıra içinde kaynakçanın içine yerleştirilmelidir.
 • Kaynakça formatı; gövde metni sola yaslı, asılı ve 1 cm, 1,5 satır aralığı ve 12 punto olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Makale
  Lawrence, Grossberg (1995). “Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with this Debate.” Critical Studies in Mass Communication, 1(12): 72-81.
 • Editörlü bir kitaptan makale
  Turow, Joseph (1991). “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries.” Mass Media and Society. James Curan ve Michael Gurevitch (der.) içinde. London: Edward Arnold. 160-167.
 • Bir yazarın seçilmiş yazılarından derlenmiş kitabından makale
  Thomas, Lewis (1974). “The Long Habit.” Lives of a Cell: Notes of Biology Watcher içinde. New York: Viking. 47-52.
 • Kitap
  Lewis, Justin (1991). The Ideological Octopus: An Exploration of Television and Its Audience. London ve New York: Routledge.
 • Çeviri kitap
  Larrain, Jorge (1993). İdeoloji ve Kültürel Kimlik. Çev., Neşe Nur Domaniç. İstanbul:Sarmal.
 • Derleme kitap
  Balio, Tino (der.) (1990). Hollywood in the Age of Television. Boston: Unwin Hyman.
 • İki yazarlı kitap
  Gessell, Arnold ve Francis L. IIg (1949). Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth. New York: Harper and Row.
 • Üç ya da daha fazla yazarlı kitap
  Spiller, Robert, vd. (1960). Literary History of the United States. New York: MacMillan.
 • Yazar olarak kurum adı
  Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (1996). Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek. Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Yayınları.
 • Web sitesinden yazarlı makale
  Swedlow, Tracy (2000). “Interactive Enhanced Television: A Historical and Critical Perspective.” www.itvt.org. Erişim tarihi: 10.05.2004.
 • Web sitesi

        Office of Communications. www.ofcom.org.uk. Erişim tarihi: 10.05.2004.     

        Marxist Internet Archive (2010). “Manifesto of Communist Party.”     

        https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf. Erişim tarihi: 01.10.2018.    

 • Gazete, dergi

        Cumhuriyet (1956). “DP, Basın Hakkındaki Kararı Tatbika Koydu”. 30 Mayıs 1956.
    

Kültür ve İletişim Dergisi’ne gönderilen makaleler çift kör hakemlik süreciyle değerlendirilir ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale dışında etkinlik değerlendirmesi, değini, kitap eleştirisi yayınlanabilmektedir. Kitap eleştirisi ve değini de gerek görülürse hakem değerlendirmesine tabi tutulabilir. Dergide gerekli durumlarda düzeltme, açıklama, tekzip yayınlanabilir.


Kültür ve İletişim Dergisi’ne katkı sunan yazarların, editörlerin, hakemlerin ve yayıncının görevleri ve etik sorumlulukları Committee of Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler temel alınarak hazırlanmıştır. ( https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors, https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf, https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)

Editör
• Editörler makalelerle ilgili karar verirken şu kriterleri göz önünde bulundurur: Makalenin, Kültür ve İletişim Dergisi’nin amaç ve kapsamına uygun olması; özgün olması ve bilimsel literatüre katkı yapması; araştırma yönteminin geçerli ve güvenilir olması; anlatımın açık ve anlaşılır olması.
• Editörler adil ve tarafsız karar vermekle yükümlüdür. Makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir.
• Adil ve tarafsız kararlar verme sorumluluğunun önemli bir kısmı, editöryal bağımsızlık ve dürüstlük ilkesinin sürdürülmesidir.
• Editör yazarlara ait materyallerinin gizliliğini korur, makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder ve hakemlere bunu hatırlatır.
• Editörlerin en önemli sorumluluklarından biri, hakem değerlendirmesini adil bir şekilde organize etmektir. Editörler, kör hakemlik için yeterli uzmanlığa sahip kişileri seçer ve çıkar çatışması olanlardan kaçınır. Editörler, hakem değerlendirmelerinin zamanında alınmasını sağlar. Editörler, hakemlerin kimliklerinin gizli kalmasını sağlar.
• Editörler değerlendirmeye alınan makale için iki hakemin farklı görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurur.
• Editörler dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
• Kültür ve İletişim Dergisi, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. Editörler derginin bu niteliğine uygun olmadığını veya nitelik açısından zayıf olduğunu düşündükleri makaleleri hakem değerlendirmesine gerek duymaksızın reddedebilir. Bu kararı adil ve tarafsız bir şekilde verir. Bu kararı vermek için kullandığı kriterleri yazara iletir.
• Yayınlanan bir çalışmada okuyucular, yazarlar veya editörler tarafından çalışmayı geçersiz kılmayan hatalar tespit edilirse mümkün olan en kısa zamanda bir düzeltme yayınlanır. Hata çalışmanın tamamını veya bazı bölümlerini geçersiz kılıyorsa, intihal veya etik ihlal içeriyorsa makale geri çekilebilir ve bunun gerekçesine ilişkin bir açıklama yayınlanır.
• Editörler hakem havuzunun düzenli olarak güncellenmesini sağlar ve hakemlere ilişkin veri tabanı oluşturur.
• Editörler yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebini hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yanıtlar.
• Editörler dergiye sunulan çalışmalarla ilgili ihtilaflı bir durum oluştuğunda yayın kurulana danışır.
• Derginin editörü Yayın Kurulu’nun kararıyla iki yılda bir değişir.


Yazar
• Yazarlar, gönderilen çalışmanın orijinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt eder. Çalışma aynı anda birden fazla yayına sunulmamalıdır. Çalışma daha önce farklı bir okuyucu kitlesi için başka bir dilde yayınlanmışsa bu konuda editöre bilgi verilmelidir.
• Yazarlar araştırmalarını etik ve güvenilir bir şekilde yürütmekle yükümlüdür. TR DİZİN tarafından alınan karara göre, yayın sürecine alınmak üzere gönderilen ve anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi; bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi; başka yazarlara ait ölçek, anket vb. kullanılması halinde bunun için ilgili kişilerden izin alındığına dair bilgiye makale içinde yer verilmesi gerekir. Ayrıca makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
• Geçerli telif hakkı yasalarına ve sözleşmelerine uyulmalıdır. Telif hakkı içeren materyaller (örn. fotoğraflar, illüstrasyonlar, tablolar, şekiller) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.
• Araştırmacılar sonuçlarını dürüstçe; uydurma, tahrifat veya veri manipülasyonu olmadan sunmalıdır. Araştırma görüntüleri yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.
• Araştırmacılar yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını açık ve net bir şekilde sunmaya çalışmalıdır.
• Yazarlar gönderilen, kabul edilen veya yayınlanan herhangi bir çalışmada bir hata bulurlarsa editörü uyarmalıdırlar. Yazarlar, gerektiğinde çalışmalarını düzeltmek veya geri çekmek için editörlerle işbirliği yapmalıdır.
• Yazarlar, alıntılarda başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde temsil etmelidir.
• Yazarlar, makalelerinde adı geçen çalışmayı okumadıkları takdirde diğer yayınlardan referans kopyalamamalıdır.
• Yeni bulgular önceki araştırmalar bağlamında sunulmalıdır. Başkalarının çalışmaları adil bir şekilde temsil edilmelidir. Mevcut araştırmaların bilimsel olarak gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi eksiksiz, dengeli olmalı ve önerilen hipotezi veya yorumu destekleyip desteklemediklerine bakılmaksızın bulguları içermelidir.
• Diğer araştırmacılar tarafından oluşturulan veriler, metinler, şekiller veya fikirlere uygun şekilde referans verilmeli ve yazarların kendilerine aitmiş gibi sunulmamalıdır. Diğer araştırmacıların yayınlarından alınan orijinal ifadeler, tırnak içine alınmalı ve uygun bir şekilde referans verilmelidir.
• Yazarların kendileri tarafından yapılmış olan önceki çalışmalara ait veriler ve ifadeler yeni yayında kullanılıyorsa kendine atıf yoluyla referans verilmelidir.
• Tek bir araştırma projesinden üretilen birden fazla yayın varsa, bu açıkça belirtilmeli ve projeden daha önce yapılan yayınlara referans verilmelidir. Çeviriler ve farklı okuyucular için yapılan uyarlamalar açıkça belirtilmeli, orijinal kaynağa referans verilmeli ve ilgili telif hakkı sözleşmelerine ve izin gerekliliklerine uymalıdır.
• Makale tezden üretilmişse belirtilmelidir.
• Doğrudan ve dolaylı finansal destek, ekipman veya malzeme tedariki ve diğer destek (uzman, istatistik veya yazma yardımı gibi) dahil olmak üzere tüm araştırma finansman kaynakları açıklanmalıdır.
• Yazarlar, araştırma fonu(ları) veya destekleyicisinin (varsa) araştırma tasarımı, yürütme, analiz, yorumlama ve raporlamadaki rolünü açıklamalıdır.
• Tüm yazarların makaleye doğrudan katkıda bulunmaları ve tüm içeriğine aşina olmaları gerekir. Bununla birlikte yalnızca çalışmaya önemli bir katkıda bulunan kişiler yazar olarak anılmalı, çalışmaya önemli bir katkı sunmayanlar ise yazar listesine alınmamalıdır. Yazarlık için yeterli katkı sağlamayan ancak makaleye teknik destek, gözden geçirme vb. katkı sunanların isimleri teşekkür kısmına yazılmalıdır.
• Tüm yazarlar, makalede yazar olarak anılmayı kabul etmeli; yayının dergiye gönderilen ve kabul edilen sürümlerini onaylamalıdır. Yazar listesinde yapılacak herhangi bir değişiklik, listeden çıkarılmış olanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır.
• Tüm yazarların çalışmanın bütünü için ortak sorumluluk almaları beklenir. Ancak yazarlar araştırmanın ve makalenin sadece belirli bir kısmı için sorumluluk aldıysa, bu yayında belirtilmelidir.
• Yazarlar, hakemlerin yorumlarını profesyonel biçimde ve zamanında yanıtlamalıdır.
• Çalışmaya katkıda bulunan birden fazla yazar varsa, yazarların isim sıralaması konusunda ortak karar almış olmaları gerekir.
• Çalışmalardaki her türlü etik ihlal yazarların sorumluluğundadır. Etik ihlal tespit edildiğinde makale reddedilir.
• Dergiye gönderilen ve herhangi bir nedenle reddedilen bir çalışma tekrar gönderilemez.


Hakem
• Hakemler adil ve tarafsız değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler değerlendirmelerini belirtilen süreler içinde yapmalıdır.
• Hakemler bir çıkar çatışması durumunda, tarafsız bir incelemenin mümkün olmadığını düşünmeleri durumunda editörü bilgilendirmelidir.
• Hakemler makalenin ve değerlendirmelerinin gizliliğini korumalıdır.
• Hakemler araştırma ve yayın etiği konularını (yani araştırmanın etik olarak yapılıp yapılmadığını veya intihal, uydurma, tahrifat olup olmadığı) değerlendirmelidir.
• Çalışmada etik ihlal ya da telif hakkı ihlali tespit etmesi durumunda editöre bildirmelidir.


Yayıncı

• Kültür ve İletişim Dergisi’nin yayıncısı İmge Kitabevi Yayınları’dır.
• Editörler ve Yayın Kurulu ile yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayalıdır.
• Yayıncı, makalelerin yayın sürecindeki tüm kararların editörlere ait olduğunu kabul eder.
• Yayıncının ticari veya politik nedenlerle içerikle ilgili kararlarda herhangi bir rolü bulunamaz.


Yayın Kurulu
• Kültür ve İletişim Dergisi’nin Yayın Kurulu yılda en az iki kere toplanır.
• Yayın Kurulu derginin yayın kuruluna katılacak yeni üyeleri belirler.
• Yayın Kurulu iki yılda bir derginin editörünü oybirliğiyle seçer.
• Yayın Kurulu dergiye sunulan çalışmalarla ilgili ihtilaflı bir durum oluştuğunda görüş bildirir.
• Yayın Kurulu hakem havuzunun oluşturulması için belirli alanlarda hakem önerisinde bulunur.  

Kültür ve İletişim dergisine gönderilen makaleler için sürecin hiçbir aşamasında ücret talep edilmemektedir.