Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kültür ve İletişim Dergisi’ne gönderilen makaleler çift kör hakemlik süreciyle değerlendirilir ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale dışında etkinlik değerlendirmesi, değini, kitap eleştirisi yayınlanabilmektedir. Kitap eleştirisi ve değini de gerek görülürse hakem değerlendirmesine tabi tutulabilir. Dergide gerekli durumlarda düzeltme, açıklama, tekzip yayınlanabilir.


Kültür ve İletişim Dergisi’ne katkı sunan yazarların, editörlerin, hakemlerin ve yayıncının görevleri ve etik sorumlulukları Committee of Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler temel alınarak hazırlanmıştır. ( https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors, https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf, https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)

Editör
• Editörler makalelerle ilgili karar verirken şu kriterleri göz önünde bulundurur: Makalenin, Kültür ve İletişim Dergisi’nin amaç ve kapsamına uygun olması; özgün olması ve bilimsel literatüre katkı yapması; araştırma yönteminin geçerli ve güvenilir olması; anlatımın açık ve anlaşılır olması.
• Editörler adil ve tarafsız karar vermekle yükümlüdür. Makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir.
• Adil ve tarafsız kararlar verme sorumluluğunun önemli bir kısmı, editöryal bağımsızlık ve dürüstlük ilkesinin sürdürülmesidir.
• Editör yazarlara ait materyallerinin gizliliğini korur, makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder ve hakemlere bunu hatırlatır.
• Editörlerin en önemli sorumluluklarından biri, hakem değerlendirmesini adil bir şekilde organize etmektir. Editörler, kör hakemlik için yeterli uzmanlığa sahip kişileri seçer ve çıkar çatışması olanlardan kaçınır. Editörler, hakem değerlendirmelerinin zamanında alınmasını sağlar. Editörler, hakemlerin kimliklerinin gizli kalmasını sağlar.
• Editörler değerlendirmeye alınan makale için iki hakemin farklı görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurur.
• Editörler dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
• Kültür ve İletişim Dergisi, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. Editörler derginin bu niteliğine uygun olmadığını veya nitelik açısından zayıf olduğunu düşündükleri makaleleri hakem değerlendirmesine gerek duymaksızın reddedebilir. Bu kararı adil ve tarafsız bir şekilde verir. Bu kararı vermek için kullandığı kriterleri yazara iletir.
• Yayınlanan bir çalışmada okuyucular, yazarlar veya editörler tarafından çalışmayı geçersiz kılmayan hatalar tespit edilirse mümkün olan en kısa zamanda bir düzeltme yayınlanır. Hata çalışmanın tamamını veya bazı bölümlerini geçersiz kılıyorsa, intihal veya etik ihlal içeriyorsa makale geri çekilebilir ve bunun gerekçesine ilişkin bir açıklama yayınlanır.
• Editörler hakem havuzunun düzenli olarak güncellenmesini sağlar ve hakemlere ilişkin veri tabanı oluşturur.
• Editörler yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebini hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yanıtlar.
• Editörler dergiye sunulan çalışmalarla ilgili ihtilaflı bir durum oluştuğunda yayın kurulana danışır.
• Derginin editörü Yayın Kurulu’nun kararıyla iki yılda bir değişir.


Yazar
• Yazarlar, gönderilen çalışmanın orijinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt eder. Çalışma aynı anda birden fazla yayına sunulmamalıdır. Çalışma daha önce farklı bir okuyucu kitlesi için başka bir dilde yayınlanmışsa bu konuda editöre bilgi verilmelidir.
• Yazarlar araştırmalarını etik ve güvenilir bir şekilde yürütmekle yükümlüdür. TR DİZİN tarafından alınan karara göre, yayın sürecine alınmak üzere gönderilen ve anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi; bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi; başka yazarlara ait ölçek, anket vb. kullanılması halinde bunun için ilgili kişilerden izin alındığına dair bilgiye makale içinde yer verilmesi gerekir. Ayrıca makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
• Geçerli telif hakkı yasalarına ve sözleşmelerine uyulmalıdır. Telif hakkı içeren materyaller (örn. fotoğraflar, illüstrasyonlar, tablolar, şekiller) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.
• Araştırmacılar sonuçlarını dürüstçe; uydurma, tahrifat veya veri manipülasyonu olmadan sunmalıdır. Araştırma görüntüleri yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.
• Araştırmacılar yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını açık ve net bir şekilde sunmaya çalışmalıdır.
• Yazarlar gönderilen, kabul edilen veya yayınlanan herhangi bir çalışmada bir hata bulurlarsa editörü uyarmalıdırlar. Yazarlar, gerektiğinde çalışmalarını düzeltmek veya geri çekmek için editörlerle işbirliği yapmalıdır.
• Yazarlar, alıntılarda başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde temsil etmelidir.
• Yazarlar, makalelerinde adı geçen çalışmayı okumadıkları takdirde diğer yayınlardan referans kopyalamamalıdır.
• Yeni bulgular önceki araştırmalar bağlamında sunulmalıdır. Başkalarının çalışmaları adil bir şekilde temsil edilmelidir. Mevcut araştırmaların bilimsel olarak gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi eksiksiz, dengeli olmalı ve önerilen hipotezi veya yorumu destekleyip desteklemediklerine bakılmaksızın bulguları içermelidir.
• Diğer araştırmacılar tarafından oluşturulan veriler, metinler, şekiller veya fikirlere uygun şekilde referans verilmeli ve yazarların kendilerine aitmiş gibi sunulmamalıdır. Diğer araştırmacıların yayınlarından alınan orijinal ifadeler, tırnak içine alınmalı ve uygun bir şekilde referans verilmelidir.
• Yazarların kendileri tarafından yapılmış olan önceki çalışmalara ait veriler ve ifadeler yeni yayında kullanılıyorsa kendine atıf yoluyla referans verilmelidir.
• Tek bir araştırma projesinden üretilen birden fazla yayın varsa, bu açıkça belirtilmeli ve projeden daha önce yapılan yayınlara referans verilmelidir. Çeviriler ve farklı okuyucular için yapılan uyarlamalar açıkça belirtilmeli, orijinal kaynağa referans verilmeli ve ilgili telif hakkı sözleşmelerine ve izin gerekliliklerine uymalıdır.
• Makale tezden üretilmişse belirtilmelidir.
• Doğrudan ve dolaylı finansal destek, ekipman veya malzeme tedariki ve diğer destek (uzman, istatistik veya yazma yardımı gibi) dahil olmak üzere tüm araştırma finansman kaynakları açıklanmalıdır.
• Yazarlar, araştırma fonu(ları) veya destekleyicisinin (varsa) araştırma tasarımı, yürütme, analiz, yorumlama ve raporlamadaki rolünü açıklamalıdır.
• Tüm yazarların makaleye doğrudan katkıda bulunmaları ve tüm içeriğine aşina olmaları gerekir. Bununla birlikte yalnızca çalışmaya önemli bir katkıda bulunan kişiler yazar olarak anılmalı, çalışmaya önemli bir katkı sunmayanlar ise yazar listesine alınmamalıdır. Yazarlık için yeterli katkı sağlamayan ancak makaleye teknik destek, gözden geçirme vb. katkı sunanların isimleri teşekkür kısmına yazılmalıdır.
• Tüm yazarlar, makalede yazar olarak anılmayı kabul etmeli; yayının dergiye gönderilen ve kabul edilen sürümlerini onaylamalıdır. Yazar listesinde yapılacak herhangi bir değişiklik, listeden çıkarılmış olanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır.
• Tüm yazarların çalışmanın bütünü için ortak sorumluluk almaları beklenir. Ancak yazarlar araştırmanın ve makalenin sadece belirli bir kısmı için sorumluluk aldıysa, bu yayında belirtilmelidir.
• Yazarlar, hakemlerin yorumlarını profesyonel biçimde ve zamanında yanıtlamalıdır.
• Çalışmaya katkıda bulunan birden fazla yazar varsa, yazarların isim sıralaması konusunda ortak karar almış olmaları gerekir.
• Çalışmalardaki her türlü etik ihlal yazarların sorumluluğundadır. Etik ihlal tespit edildiğinde makale reddedilir.
• Dergiye gönderilen ve herhangi bir nedenle reddedilen bir çalışma tekrar gönderilemez.


Hakem
• Hakemler adil ve tarafsız değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler değerlendirmelerini belirtilen süreler içinde yapmalıdır.
• Hakemler bir çıkar çatışması durumunda, tarafsız bir incelemenin mümkün olmadığını düşünmeleri durumunda editörü bilgilendirmelidir.
• Hakemler makalenin ve değerlendirmelerinin gizliliğini korumalıdır.
• Hakemler araştırma ve yayın etiği konularını (yani araştırmanın etik olarak yapılıp yapılmadığını veya intihal, uydurma, tahrifat olup olmadığı) değerlendirmelidir.
• Çalışmada etik ihlal ya da telif hakkı ihlali tespit etmesi durumunda editöre bildirmelidir.


Yayıncı

• Kültür ve İletişim Dergisi’nin yayıncısı İmge Kitabevi Yayınları’dır.
• Editörler ve Yayın Kurulu ile yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayalıdır.
• Yayıncı, makalelerin yayın sürecindeki tüm kararların editörlere ait olduğunu kabul eder.
• Yayıncının ticari veya politik nedenlerle içerikle ilgili kararlarda herhangi bir rolü bulunamaz.


Yayın Kurulu
• Kültür ve İletişim Dergisi’nin Yayın Kurulu yılda en az iki kere toplanır.
• Yayın Kurulu derginin yayın kuruluna katılacak yeni üyeleri belirler.
• Yayın Kurulu iki yılda bir derginin editörünü oybirliğiyle seçer.
• Yayın Kurulu dergiye sunulan çalışmalarla ilgili ihtilaflı bir durum oluştuğunda görüş bildirir.
• Yayın Kurulu hakem havuzunun oluşturulması için belirli alanlarda hakem önerisinde bulunur.