Yazım Kuralları

• Gönderilen yazıların, başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

• Makalelerin 8000 kelimeyi geçmemesi beklenir. 6000-8000 kelimelik bir makale(notlar ve referanslar dâhil) iyi bir hedeftir. 2000-3000 kelimelik daha kısa yorum, kitap eleştirisi, değini yazıları da kabul edilmektedir.

• Yazarlar, gönderdikleri yazının eş bir nüshasını kendilerinde bulundurmalıdırlar.

• Yazılar, bir toplantıda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Benzer şekilde yazılar tezden veya daha önce yayımlanan bir rapordan türetildiyse, bu durum yazının başında verilen bir dipnotla belirtilmelidir.

• Dergiye gelen yazılar öncelikle bir editöryal ön değerlendirmeden geçmektedir. Editör/ler/in akademik olarak uygun bulduğu yazılar en kısa süre içinde iki kör hakeme gönderilir. Yazının yayımlanması hakemlerden alınacak değerlendirmelere bağlıdır. Bir ay içinde yazıyla ilgili raporunu dergiye göndermeyen hakemin yerine hemen yeni bir hakem belirlenir. Editör, gerekli gördüğü durumlarda, yazıyı üçüncü bir hakeme gönderebilir.

• Hakem değerlendirmelerinin normal şartlarda 2-3 ay sürmesi beklenmelidir. Yazarlardan, hakemlerin görüşleri uyarınca yazılarını geliştirmeleri veya gözden geçirmeleri istenebilir.

• Yayın konusunda son karar editöre aittir.

• Yazılarının kabul edilip edilmediğine dair bilgi e-posta ve/veya DergiPark sistemi aracılığıyla hakem raporlarıyla birlikte, yazarlara gönderilir.

• Dergi yazım kurallarına uymayan yazılar editöryal olarak reddedilecektir.

• Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.

• Sisteme yüklenen makalede yazar(lar)a ilişkin kimlik ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Ayrıca sisteme yüklenen metinde yazar(lar)a ait dijital izlerin de silinmesi gerekmektedir.

• 200-250 kelimelik İngilizce ve Türkçe birer özet de yazılarla beraber gönderilmelidir. Özetin başına Öz yazılmalı; Türkçe ve İngilizce özetler 11 punto, 1 satır aralığında olmalıdır. Öz ve Abstract iki ayrı sayfada düzenlenmelidir.

• Türkçe ve İngilizce özetlerin başına makalenin türünü belirten ifadeye yer verilmelidir.

• Türkçe özet sayfasında makalenin türünü belirten ifadenin altına Türkçe başlık 18 punto, italik ve bold olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

• İngilizce özet sayfasında makalenin türünü belirten ifadenin altına İngilizce başlık 18 punto, italik ve bold olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.

• Türkçe özetin altına Anahtar Sözcükler eklenmelidir. Anahtar sözcükler 11 punto olmalı; anahtar sözcüklerde yer alan sözcükler özel isim değilse, ilk sözcük hariç küçük harfle başlamalıdır. Anahtar Sözcükler ifadesi bold olmalıdır.

• İngilizce özetin altına Keywords eklenmelidir. Keywords 11 punto olmalı; sözcükler özel isim değilse, ilk sözcük hariç küçük harfle başlamalıdır. Keywords ifadesi bold olmalıdır.

• Yazılar Helvetica fontunda olmalıdır. Gövde metni 12 punto 1,5 aralık olacak şekilde yazılmalıdır. Yazıların kanar marjları 2,5 cm olmalıdır.

• Dipnotlar 10 punto ve tek aralık olmalı, satır başı yapılmamalıdır.

• Başlıklardan sonraki ilk paragrafta girinti olmamalı, cümle başlık hizasından başlamalı; diğer tüm paragraf başları 1 cm içerde olacak şekilde düzenlenmelidir.

• Tüm metinde paragraflar arası boşluk önce 6 nk ve sonra 6 nk olacak şekilde düzenlenmeli, ayrıca boşluk verilmemelidir. Yalnızca başlıklar ve blok alıntılar öncesi ve sonrası 8 nk satır aralığı olmalı ve ayrıca boşluk verilmemelidir.

• Öz ve Abstract sayfalarından sonraki ilk sayfada makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Burada başlık 16 punto, bold, sola yaslı ve italik olmalıdır. Başlığın her kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır.

• Metin içindeki başlıklarda satır başı yapılmamalı; aynı şekilde başlıktan sora başlayan ilk cümlede satır başı girinti olmamalıdır.

• Metnin gövdesinde yer alan başlıklar 14 punto, bold ve sola yaslı olmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto, bold, sola yaslı ve italik olmalıdır.

• % yerine "yüzde" yazılmalıdır.

• Kısaltması olan özel isimler ilk kullanılışlarında açık olarak yazılmalı, kısaltma parantez içinde belirtilmelidir. Örn. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

• Çevirilerde parantez içinde verilen İngilizce italik, Türkçe normal yazılmalıdır. Örn. büyük veri (big data) veya big data (büyük veri)

• 10'dan küçük rakamlar yazı ile yazılmalı, büyükler ise rakam ile yazılmalıdır.

• Fotoğraf kullanılıyorsa ortalanmalı ve altında açıklamasına yer verilmelidir.

• Resimler Fotoğraf; grafikler Şekil, tablolar Tablo olarak yazılmalı ve italik olmamalıdır. Tablo 1, Fotoğraf 1 gibi başlıklar 10 punto olmalıdır.

• Metin içinde ve dipnotta "bakınız" sözcüğünün kısaltması olarak bkz. yazılmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME FORMATI

Yazarlar, çalışmalarını dergimize sunmadan önce, metin içinde yer verdikleri atıfların tamamının kaynakçada yer alıp almadığının; kaynakçada yer verdikleri kaynakların da metin içinde anılıp anılmadığın kontrolünü yapmalıdır. 

Metin içinde kaynak gösterme

 • Tüm referanslar, ana metinde uygun yerlerde ve parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve gerekiyorsa sayfa numaraları ile belirtilir.
 • Metin gövdesi içinde kitap ve dergi adları (Türkçe/İngilizce) her zaman italik yazılmalı, tırnak içine alınmamalı; makale, yazı, deneme vs. başlıkları tırnak işareti arasında verilmeli, italik olmamalıdır. 
 • Dipnot sözcüklerin apostrof sonrasında aldığı eklerden ve noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir. Örn.
  Hollywood Sineması’1nda şeklinde değil, Hollywood Sineması’nda1
  ya da “...aldığı görülmüştür”.1
 • Parantez içindeki referanslarda da aynı durum söz konusudur. Mutlu (1997: 23)’nun değil, Mutlu’nun (1997: 23) şeklinde verilmeli.
  Mutlu’ya (1997: 23) göre değil, Mutlu’ya göre (1997: 23) ... 
 • “Ibid”, “op.cit.”, “a.g.e.” vb. kısaltmalar kullanılmaz. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır.
 • Notlar, metnin içinde numaralandırılıp, dipnot olarak verilmelidir. Notların içinde yer alan referanslar da metin için geçerli olan kurallara göre belirtilir.
 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa: (Williams, 1988)
 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve belli bir sayfa söz konusuysa: (Williams, 1988: 26)
 • Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada birden fazla eseri varsa: (1988: 26)
 • Birbirini takip etmeyen belli sayfalar söz konusuysa: (Williams, 1988: 22-6, 45-8) 
 • İki yazar varsa: (Lash ve Urry, 1988)
 • İkiden fazla yazar varsa: (Bennett vd., 1986)
 • Dergi, gazete ve internet sitelerinden alıntılar için eğer yazar ismi yoksa internet sitesi, gazete ya da dergi adı yazılmalıdır: (Hürriyet, 2018)
 • İnternet kaynağına atıf: (hurriyet.com.tr, 2019) (Aynı internet kaynağının aynı yılına ait birden fazla atıf varsa: hurriyet.com.tr, 2019a)
 • Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine referans varsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Foucault, 1979a)
 • Aynı bahiste birden fazla kaynağa referans varsa, bunlar aynı parantezde noktalı virgülle ayrılarak belirtilmelidir: (Bourdieu, 1984; DiMaggio, 1987; Lamont, 1988)
 • Yazar, doğrudan alıntı yapmıyorsa bile, gereken durumlarda yayın yılıyla birlikte sayfa numarası belirtmelidir.
 • Metnin içindeki alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak kullanılmalıdır. 
 • Metin içindeki uzun alıntılar -40 sözcüğü geçen blok alıntılar- 12 punto, 1 satır aralığı olmalı; sağdan ve soldan 1 cm girintili olmalıdır.
 • Metin içindeki TV, gazete, dergi, kitap, film isimleri italik olmalıdır.
 • Metnin içinde başka sebeplerle tek tırnak kullanılmamalıdır.
 • Kaynakça ve dipnotta linklerin bağlantısı kaldırılmalıdır.
 • Metin içinde bir yazarın ismi ilk kez anıldığında yazarın tam ismi verilmelidir. Örn. "[...] Metthew Arnold'a göre (2020) [...]. Dolayısıyla da Arnold (2020) [...]"
 • Atıf yapılan yeniden basım metinlerin ilk baskı tarihlerine köşeli parantez içerisinde yer verilmelidir. Örn. Kant ([1781] 2004)
 • Makalenin kaleme alındığı dilin dışında herhangi bir dildeki kaynağa tırnak işaretleriyle doğrudan atıfta bulunurken, ilgili kaynak eğer bir çeviri değilse, çevirinin makalenin yazarına ait olduğu dipnotta belirtilmeli. Eğer ilgili kaynak çeviri metinse, kaynakçada çevirmenin adına da mutlaka yer verilmelidir. 


Kaynakça yazımı

 • Kaynakçada tüm kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Web kaynakları ya da gazete kaynakları vb. ayrı bir başlık altında toplu olarak yazılmamalı, alfabetik sıra içinde kaynakçanın içine yerleştirilmelidir.
 • Kaynakça formatı; gövde metni sola yaslı, asılı ve 1 cm, 1,5 satır aralığı ve 12 punto olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Makale
  Lawrence, Grossberg (1995). “Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with this Debate.” Critical Studies in Mass Communication, 1(12): 72-81.
 • Editörlü bir kitaptan makale
  Turow, Joseph (1991). “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries.” Mass Media and Society. James Curan ve Michael Gurevitch (der.) içinde. London: Edward Arnold. 160-167.
 • Bir yazarın seçilmiş yazılarından derlenmiş kitabından makale
  Thomas, Lewis (1974). “The Long Habit.” Lives of a Cell: Notes of Biology Watcher içinde. New York: Viking. 47-52.
 • Kitap
  Lewis, Justin (1991). The Ideological Octopus: An Exploration of Television and Its Audience. London ve New York: Routledge.
 • Çeviri kitap
  Larrain, Jorge (1993). İdeoloji ve Kültürel Kimlik. Çev., Neşe Nur Domaniç. İstanbul:Sarmal.
 • Derleme kitap
  Balio, Tino (der.) (1990). Hollywood in the Age of Television. Boston: Unwin Hyman.
 • İki yazarlı kitap
  Gessell, Arnold ve Francis L. IIg (1949). Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth. New York: Harper and Row.
 • Üç ya da daha fazla yazarlı kitap
  Spiller, Robert, vd. (1960). Literary History of the United States. New York: MacMillan.
 • Yazar olarak kurum adı
  Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (1996). Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek. Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Yayınları.
 • Web sitesinden yazarlı makale
  Swedlow, Tracy (2000). “Interactive Enhanced Television: A Historical and Critical Perspective.” www.itvt.org. Erişim tarihi: 10.05.2004.
 • Web sitesi

        Office of Communications. www.ofcom.org.uk. Erişim tarihi: 10.05.2004.     

        Marxist Internet Archive (2010). “Manifesto of Communist Party.”     

        https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf. Erişim tarihi: 01.10.2018.    

 • Gazete, dergi

        Cumhuriyet (1956). “DP, Basın Hakkındaki Kararı Tatbika Koydu”. 30 Mayıs 1956.