Yazım Kuralları Yönergesi

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

 

Özet ve Anahtar Sözcük Yazımı

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğiniyansıtacak4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. Koyu yazılmış olan Özet başlığından sonra iki nokta konur ve metin aynı satırdan devam eder.

 

Anahtar Sözcükler: Sözcük1, sözcük2, sözcük3, sözcük4

Abstract: You need to insert an English abstraction to this section by followıng exactly the same format. The abstract should not exceed 150-200 word limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space. Keywords should not exceed 3- 5 words. The body paragraph follows the same row right after the abstract title written in bold.

 

Keywords: Keyword1, keyword2,  keyword3, keyword4

 

Makalede Başlıkların Hiyerarşisi 

Makale Başlığı

Makalenizin başlığı 14 punto Time New Roman 1,5 satır aralığında tüm harfler büyük olacak şekilde ve ortalı ve kalın yazılmalıdır. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları aralarında bir satır boşluk bırakılarak (bir kez ‘enter’ tuşuna basmak suretiyle) makale dili Türkçe ise Türkçe başlık üstte, İngilizce ise İngilizce başlık üstte olacak şekilde verilmelidir. İki başlık arasında 1 extra satır boşluk olmalıdır.

Özet Başlığı

Özet başlığı yukarıda “Özet ve Anahtar Sözcük Yazımı” başlığı altında verilen açıklamalara uygun şekilde olmalıdır.

Metin İçi Başlıklar

Metin içi başlıklar APA 6’da tarif edildiği şekilde olmalıdır:

Düzey

Başlık

1

Ortalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder.

2

Sola Dayalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder.

3

Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder.

4

Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, italik, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder.

5

Paragraf başından (bir tab kadar içeri), italik, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder.

Metin içi başlıkların tamamı (makale başlığı ve özet ile abstract hariç) Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde verilmelidir. Başlıkla metin arasında extra boşluk verilmeyecektir.

·         Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça ve Extended Abstract birinci düzey başlıklar olmalıdır.

·         Yöntemin altında yer alan Evren ve Örneklem, Veri Toplama Aracı, Veri Toplama Yöntemi, Verilerin Analizi vb. başlıklar ikinci düzey başlık olmalıdır.

·         Diğer başlıklar ise yukarıda verilen başlık hiyerarşisine göre düzenlenmelidir.

·         Eğer makale bir derleme ise, bölümler ve alt bölümler başlık hiyerarşisine uygun olarak verilmelidir.

·         Araştırma probleminin altında alt problemlere yer verilmişse, alt problemler başlıklandırılmalıdır.

Metin Yazım Kuralları

·         Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir.

·         Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 12 punto, üstten 2.5 cm’lik boşluk, alttan ve yanlardan 2,0 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır.

·         Her bir paragraf en az 5 cümle içermelidir. 

·         Paragraf, satır başından başlayıp (paragraf başı için boşluk olmadan) paragraflar arasında satır aralığından 6nk kadar fazla boşluk bırakılmalıdır.  Bunun için aşağıdaki resimde görüldüğü gibi “Satır ve Paragraf aralığı” butonuna tıkladıktan sonra;

a.       1.5 satır aralığı değerini seçiniz

b.      “Paragraftan sonra boşluk ekle” ye tıklayarak boşluk eklemeyi aktif hale getiriniz.

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerden sonra verilmelidir. Tablolara ve şekillere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo başlığı 12 punto, sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yazılmış olup “ve” bağlacı veya “of” gibi iyelik ifadeleri ise her koşulda küçük harfle yazılmalıdır. Başlıkla tablo arasında (başlık birden fazla satırsa eğer başlığın yer aldığı satırlar arasında) 1 satır aralığında olmalıdır. Şekillerin başlıkları da aynı formatta verilmelidir.

Örnek Tablo

Tablo 1Başlık Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır

Gruplar

Mean

Std Sapma

A grubu

8,13

2,1

B grubu

7,5

1,8

C grubu

9,04

1,5

D grubu

6,7

3

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı olmalı, tablo içeriğine göre 10-12 punto ile yazılabilir. Tablo ve şekillere sıra ile numara verilmelidir. Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, “Tablo 1’de görüldüğü gibi” veya “Şekil 1’de görüldüğü gibi” biçiminde, referans vererek, tablo veya şeklin metin içinde geçtiği yerden sonra, tablonun ya da şeklin açıklamalarına yer verilmelidir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde, başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

Örnek Şekil

Şekil 1. Şekillerde başlık şeklin altına 12 punto ve sayı numarası ile verildikten sonra, 1 satır aralıklı ve ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde italik olmadan verilir.

Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Metin içi alıntılarda; yazarlarının soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan alıntılar da ise sayfa numarası da eklenmelidir. (ayrıntılar için bakınız. APA 6).

Örnekler

(Balcı, 2001)
(Balcı, 2001, s. 26)
(Yıldırım & Şimşek, 2005)
(Pedhazur & Schmelkin, 1991)

Metin içi atıflarda yazar sıralaması: Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil,  yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur.

(Pedhazur & Schmelkin, 1991; Yıldırım & Şimşek, 2005)

 Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz &Demirel, 2008).
(Büyüköztürk ve diğ., 2008). Metin içinde parantez içine almadan iki ve daha fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılıyorken & işareti yerine “ve” bağlacı kullanılır. Örnek, “ Önen ve Kondakçı (2014) yapmış oldukları çalışmada …….”

Makalede Yer alması Beklenen Bölümler

Giriş

Okuyucular giriş bölümünü okuduklarında makalenin ne hakkında olduğunu, bu makaleyi yazmaktaki amacınızı ve yaptığınız çalışmanın önemini anlamalıdır. Probleme bağlı olarak değişkenlerle ilgili alanyazının kısaca açıklanmasından sonra araştırma sorularınızın ve/veya hipotezlerinizin mantıksal bir çerçevede sunulması beklenir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın yöntemi,  evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır.

 Bulgular

Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenilmelidir.

Tartışma

Bu bölümde; araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Sonuçlar kısmında alt başlık kullanılmayacaktır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre, öneriler sunulmalıdır.

Kaynakça

Kaynaklar, APA 6 da gösterildiği şekilde belirtilmeli ve kaynaklar belirtilirken madde imi ve numaralandırma kullanılmamalıdır.  Kaynakça yazımında APA 6 kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmeli satır aralığı 1 olmalıdır. Ayrıca kaynaklar arasında 1 satır boşluk bulunmalıdır.

ExtendedAbstract

Makalenin ‘kaynaklar bölümünden sonra  750-1000 sözcükten oluşan ve makaledeki ayrıntıları Purpose, Results,  Discussion, Conclusion ana başlıkları altında özet halinde içeren, atıf içermeyen “Extended Abstract” başlığı altında geniş bir İngilizce özet bulunmalıdır.

Önemli Not: Yayın gönderildikten sonra yazarlıktan feragat etmek veya makaleyi değerlendirmeden çekmek için ıslak imzalı dilekçe yazılarak dergimize gönderilmesi gerekmektedir.