Cilt: 6 - Sayı: 1, 26.07.2022

Yıl: 2022

Sosyal Araştırmalar Dergisi Akademik MATBUAT’ın amacı sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli, özgün ve bilimsel çalışmaları Türkçe veya İngilizce yayınlayarak sosyal bilimlere katkı sunmaktır.

Uluslararası nitelikte bir dergi olan Sosyal Araştırmalar Dergisi Akademik MATBUAT, sosyal bilimler alanına ait Tarih, Edebiyat, Coğrafya,  Felsefe,  Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme vb. alanlarında yer alan nitelikli çalışmaları (makale, kitap eleştirisi, çeviri) yayınlamaktadır.

Örnek Makale Taslağı İçin Tıklayınız

1. Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Başlık yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, yirmi kelimeden az olmalıdır.

2. Yazar isimleri yazı başlığının sağ altında olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi dipnotta belirtilmelidir.

3. Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını yansıtmalıdır. Özet 150-250 kelime arasında olmalı özetin bir satır altına 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır.

4. Başlığın özetin ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.

5. İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

6. Makaleler, dil ve ifade bakımından dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, makalede açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, ayrıca amaç ve kapsam dışına çıkan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

7. Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara sonuçta yer verilmemelidir.

BİÇİMSEL KURALLAR

1. Makaleler “Office Word” programında 18x24 cm boyutlarında olmalıdır.

2. Yazıların sayfa sayısı, tablo, resim vb. dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.

3. Sayfa düzeni; Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.

4. Makaleler ana metin 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1.15 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

5. Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu 10 Punto olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar ise 12 punto olmalıdır.

6. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı 11 punto olarak yazılmalıdır. Dipnota verilen yazar hakkındaki bilgiler 10 punto olmalıdır.

7. Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları (6 nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.

8. Ana Başlıkların bütün harfleri, Alt Başlıkların ilk harfleri büyük olmalıdır. 11 puntoyla bold olarak yazılmalıdır.

ALINTI, DİPNOT, ATIF VE KAYNAKÇA İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 5 satırdan az alıntılar satır arasında; 5 satırdan uzun

alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto ile

yazılmalıdır.

2. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar dipnotta gösterilmemeli yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

3. Atıf ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilmeli, konuyla ilgili kaynaklar kaynakça kısmında verilmelidir.

Tek yazarlı esere atıf: (Altın, 2014: 118),

Birden fazla yazarlı esere atıf: (Tuğ ve Aladağ 2016: 23)

Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa: (Tellioğlu, 2015a), (Tellioğlu, 2015b)

Kaynakça aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

KAYA, M., AKÇORA, E., (2016), "Bingöl ve Bitlis'in Birinci Dünya Harbindeki Yeri ve Önemi", Bingöl Araştırmaları Dergisi, C.2, S.2, ss. 9-28.

AKÜN, Ömer Faruk (1993), “Çaylak Tevfik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul, ss. 240–244.

ULUERLER, Sıtkı (2015), Osmanlı-İran Sınır ve Aşiret (1800-1915), Ankara, Sonçağ Yayınları.

BOA, DH.MKT (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi), nr. 1279/45.

BENZER, Ebru (2013), Takvim-i Vekayi 'nin 1831 - 1834 Yılları Arası Transkripsiyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kilis.

Hazırlanmaktadır

Dergimizin hiçbir sürecinde ücret alınmamaktadır.